hành trang cuộc đời                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt được một trong 10 điều này không phải là dễ . 

MƯỜI ĐIỀU TÂM YẾU :

1/- Hạnh TỪ-BI.(慈悲行)

Trọng mạng sống của muôn loài. Xót thương và tận tâm giúp đở người đói khổ, cô đơn, đau ốm, tật nguyền. Buồn khi thấy kẻ làm dữ, khuyên nhủ họ bỏ dần và dứt hẳn việc dữ. Vui khi thấy người làm lành, khuyến khích giúp đỡ họ phát triển thêm điều thiện; ấy là hạnh TỪ-BI.(慈悲行)

 

2/- Hạnh HỈ-XẢ.(喜捨行)

Ai chê bai không giận, ai khinh ghét chẳng hờn. Đại lượng với người chống đối lại ḿnh. Lấy ơn trả oán, chứ không lấy oán báo oán. Trong đời chỉ có  “Những Bạn đă và đang thông cảm, hiểu biết ḿnh” và “Những Bạn chưa thông cảm, hiểu biết ḿnh” . Tuyệt nhiên không có ai là “Kẻ Thù”,   ấy là hạnh HỈ-XẢ.(喜捨行)

 

 

3/- Hạnh  NHU-HOÀ.(柔和行)

Với người đối nghịch dùng mềm mỏng mà khuyên lơn, dùng ôn hoà mà hoá độ. Dầu gặp rối ren, gay cấn thế nào cũng b́nh tỉnh điều đ́nh cho ổn thoả; ấy là hạnh  NHU-HOÀ.(柔和行)

 

 

4/- Hạnh NHẪN-NHỤC.(忍辱行)

Vui chịu đủ các phương thử  thách, gặp biến cảnh thế nào cũng biết cách ch́u theo, không phiền muộn trách than, không ngă ḷng thối chí. Thành công  không kiêu căng, thất bại không năn chí, ấy là hạnh NHẪN-NHỤC.(忍辱行)

 

 

5/- Hạnh  CHÍ-THÀNH.(至誠行)

Thành thật với mọi người, dù trong đạo hay ngoài đời cũng vậy. Từ  lời nói đến việc làm, nhứt nhứt đều ngay thẳng thật thà, xử sự chẳng mưu mô lừa đảo. Tự ḿnh siêng năng học hỏi để tiến bộ không ngừng, đem sự hiểu biết thực ḷng giúp người được hiểu biết, để cùng nhau làm lợi ích cho chúng sinh,  ấy là hạnh  CHÍ-THÀNH.(至誠行)

 

 

6/- Hạnh TINH-TẤN.(精進行)

Cố tâm tiến lên con đường lập công bồi đức. Trong không khởi một  niệm ác để tâm hồn luôn thư thái, ngoài không biếng nhác tháo lui, dù lâu dài cũng một mực chăm lo tu học và chăm làm việc thiện, gắng làm tṛn bổn phận ḿnh với đạo, với đời; ấy là hạnh TINH-TẤN.(精進行)

 

7/- Hạnh  B̀NH-ĐẲNG.(平等行)

Xem vạn vật vốn đồng thể, xem muôn loài đều đồng tánh . Đối đăi với người không phân biệt giai cấp, quốc tịch, màu da; cùng chẳng so đo phú quí, sang hèn …

Lấy đức làm trọng, lấy t́nh người mà đối đăi nhau. Không cậy thế  ỷ  quyền, không xu phụ người thế lực, xem ta như người, xem người như ta; ấy là hạnh  B̀NH-ĐẲNG.(平等行)

8/- Hạnh  BÁC-ÁI. (博愛行)

Xem tất cả chúng sanh là con một cha, thương người mến vật, trọng mạng sống muôn loài không phạm giới sát. Tiến lên một bậc, tùy duyên mà cứu vật cứu người, ấy là hạnh  BÁC-ÁI. (博愛行)

 

9/- Hạnh TỰ-TẠI.(自在行)

Phàm ở đời lâm vào cảnh ngộ nào cũng biết tuỳ phận mà yên. Gặp may không đắc chí, gặp rũi chẳng nao ḷng. Được ca ngợi không tự cao, bị chê trách không oán giận. Gặp cảnh khổ hay vui, lành hay dữ , đều biết đó là do nhân quả tạo ra nên tâm không dao động; ấy là hạnh TỰ-TẠI.(自在行)

 

10/- Hạnh GIẢI-THOÁT.(解脫行)

Trong không dấy lên  vọng tưởng, ngoài không mắc kẹt cảnh trần. Tâm cảnh không hai, thân vật  làm một; tuỳ duyên với công việc mà không vướng mắc, siêng làm mọi việc lợi ích quần sanh mà thật thấy như không làm;ấy là hạnh GIẢI-THOÁT.(解脫行)