News - Thời sự                                                    
 


 

 

 

 

 

Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

        

GIÁO HI PHT GIÁO VIT NAM THNG NHT ÂU CHÂU

LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

 

THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

VĂN PH̉NG ĐIU HP LIÊN CHÂU

Chánh Văn Pḥng : HT. Thích Tánh Thiệt

Parc aux Lièvres, 8, rue François Mauriac, 91000 Évry, France

Phone: +33 1 64 93 55 56

_________________

BN LÊN TING

V D LUT ĐƠN V HÀNH CHÁNH – KINH TẾ ĐẶC BIT

VÂN ĐỒN, BC VÂN PHONG VÀ PHÚ QUC

Qua báo chí truyn thông, trong và ngoài nước, chúng tôi được biết quư vị đại biu Quc hi đang chun b kư thông qua D lut v Đơn v hành chính - kinh tế đặc bit” (tc D lut v Đặc khu kinh tế,” xin viết tt ở đây là ĐKKT) vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, và nếu được thong qua, lut s “có hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 9 năm 2018” (Điu 85, Chương VI, Điu khon thi hành – D tho Lut tŕnh cho ư kiến ti k hp th 5, Quc hi khóa XIV).

D lut ĐKKT cho phép thành lp ba đặc khu Vân Đồn (tnh Qung Ninh), Bc Vân Phong (tnh Khánh Ḥa) Phú Quc (tnh Kiên Giang) vi nhng đặc min lao động, min thuế hay gim thuế ti đa, cho phép nước ngoài đầu tư hàng ngàn ki-lô-mét vuông đất lin và rng núi, cũng như hàng chc ngàn ki-lô-mét vuông mt bin, thm lc địa thuc lănh hi Vit Nam. D lut ĐKKT cũng cho phép các nhà đầu tư kinh doanh thiết b, quân trang, quân dng cho lc lượng vũ trang, vũ khí quân dng, phương tin chuyên dùng quân s, v.v... (th t s 4 trong 131 ngành ngh,

trong “Danh mc kèm theo d tho Lut tŕnh Quc hi k 4 và 5”). Ngoài ra, d lut cũng s to điu kin cho cá nhân, t chc nước ngoài thủ đắc quyn s dng đất và bin dài hn đến 99 năm vi quyn chuyn nhượng d dàng cho cá nhân, t chc thuc bt c quc gia nào khác (Điu 32, Mc 2, Chương III).

Theo phân tích và cnh báo t nhiu chuyên gia v kinh tế, an ninh quc pḥng, cũng như hàng ngàn nhân sĩ trí thc trong và ngoài nước, cùng ư kiến phn đối ca hàng vn người dân trên các mng xă hi, chúng tôi hết sc quan ngi v nhng mi nguy cho đất nước và nhân dân chc chn s xy ra mt khi các đặc khu được chính thc kư ban hành.

Ư kiến chung ca gii sĩ phu và đồng bào, đồng hương trong và ngoài nước, xin chia s vi quư vị đại biu Quc Hi và Chính ph Nước CHXHCNVN như sau :

1) Đảng Cng Sn Trung quc t nhiu thp niên qua đă c t́nh ln chiếm lănh hi, lănh th nước ta; gn đây đă công khai thc hin vic quân s hóa qun đảo Hoàng Sa và Trường Sa, to s căng thng nghiêm trng vi nguy cơ chiến tranh có th bùng n bt c lúc nào ti Bin Đông; chúng ta nht định phi ngày đêm nghiêm nht, lo cng c, bo v biên thùy, bin đảo, ch không lư nào li t́nh nguyn t hiến 3 trng đim him yếu ca an ninh quc pḥng ti 3 min Bc, Trung, Nam cho h.

2) Vi vic min th thc dài hn lên đến 180 ngày/mt năm, các đặc khu kinh tế s d dăi cho phép triu người nước ngoài tràn vào để du lch, đầu tư, lao động, sinh sng; khuyến khích vic t́m đất di dân ca hàng trăm triu người láng ging Trung quc, to điu kin thun li (qua ngơ đầu tư đất đai, bt động sn) để họ định cư lâu dài, tiến hành kế sách tàm thc, di dân và đồng hóa dân tc Vit như trong lch s ngh́n năm Bc thuc ca nước ta.

3) Cho phép người nước ngoài đầu tư vào ĐKKT quyn s dng đất, bin đến 99 năm chính là bán nước, bán tng phn đất phn bin ca T quc do tin nhân bao đời để li.

Vi 3 nhn định trên, có th thy trước rng d lut về Đơn v Hành chánh – Kinh tế Đặc bit sẽ ảnh hưởng tai hi và trường k lên c 4 yếu t mà bt c mt quc gia độc lp nào cũng phi quan tâm: ch quyn quc gia, an ninh quc pḥng, môi trường và người dân.

V́ vy, trước vn đề nghiêm trng ca nhân dân và đất nước, trong nguy cơ tim n mt cuc xâm lăng bng di dân và đồng hóa ca Cng Sn Trung Quc, Văn Pḥng Điu Hp Liên Châu thuc các Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Âu Châu, GHPGVNTN Hoa K, Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Hi Ngoi Ti Úc Đại Li và Tân Tây Lan, và GHPGVNTN Hi Ngoi ti Canada đồng thanh

LÊN TING :

1/ Kêu gi quư vị đại biu Quc Hi dt khoát không biu quyết thông qua D lut Đơn v Hành chính - Kinh tế đặc bit Vân Đồn, Bc Vân Phong, Phú Quc;

2/ Trong nhng ngày sp ti, nếu không th t chc trưng cu dân ư để ly quyết định v Lut ĐKKT, yêu cu Quc Hi và Chính ph nước CHXHCNVN trit để tôn trng quyn biu t́nh đă được hiến định trong Hiến Pháp nước CHXHCNVN qua Điu 25 : “Công dân có quyn t do ngôn lun, t do báo chí, tiếp cn thông tin, hi hp, lp hi, biu t́nh. Vic thc hin các quyn này do pháp lut quy định;” không ngăn cn, bt b, b tù nhng người biu t́nh để đạo đạt ư dân, nêu cao nguyn vng bo v ch quyn đất nước.

3/ Kêu gi Nhà Nước CHXHCHVN trit để tôn trng t do nhân quyn, lp tc tr t do cho nhng nhà hot động xă hi, nhng người bt đồng chính kiến, và nhng người tù lương tâm; v́ chính nhng tiếng nói đối lp mi có th phn nh trung thc t́nh trng xă hi và nguyn vng chung ca toàn dân;

4/ Thiết tha kêu gi Tăng Ni và Pht t Vit Nam trong nước cũng như hi ngoi, tùy theo kh năng và hoàn cnh, nhân danh các t chc Pht giáo, hoc nhân danh tư cách là người con Pht đầy đủ Bi-Trí-Dũng, mnh dn ct lên tiếng nói ca lương tri và công bng trước nhng him ha và nguy vong ca đất nước.

 

Hi ngoi, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht

Văn Pḥng Điu Hp Liên Châu

Chánh Văn Pḥng

Ḥa Thượng Thích Tánh Thit

Đệ nht Ch tch Hi Đồng Điu Hành GHPGVNTN Âu Châu

(n kư)

Ḥa Thượng Thích Tín Nghĩa

Ch tch Hi Đồng Điu Hành GHPGVNTN Hoa K

(n kư)

Ḥa Thượng Thích Bo Lc

Hi Ch Hi Đồng Điu Hành GHPGVNTN Hi Ngoi ti Úc Đại Li—Tân Tây Lan

(n kư)

Ḥa Thượng Thích Bn Đạt

Ch tch Hi Đồng Điu Hành GHPGVNTN Hi Ngoi ti Canada

(n kư)

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres, 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56


                                    

***