bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

  BẢN TIN CỦA LM. NGUYỄN VĂN L: # 3/ĐẠI KHẨN CẤP ! CẦN TỔNG LỰC QUỐC DN VIỆT ĐỂ GẤP GẤP CỨU TỔ QUỐC & TON QUỐC DN VIỆT TRƯỚC 2020 CCH CHẮC CHẮN 100%!!!

***