báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                               

 

 

Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÊM MT CÁI ĐU SIÊU PHÀM HP TU VI DONALD TRUMP Đ HY DIT TÀU CNG - XÓA S CNXH QUÁI THAI

Sau khi thng c trước phù thy Hillary Clinton, ngoài nhng cái đu siêu phàm được ông Trump trng dng như Bc Đu Mike Pence, sát th Peter Navarro, chiến tướng Robert Lighthizer, diu hâu John Bolton, h mang Chúa Mike Pompeo,... đă ḥa tu hành khúc "Giết chết rng quái vt Tàu cng" cùng nhc trưởng Donald Trump th́ c̣n rt nhiu nhng cái đu siêu phàm khác trong dàn nhc diu binh đc trn ca Thng Soái Donald Trump. Hôm nay xin xướng danh mt trong s nhng cái đu siêu phàm đó.

 

Nhơn vt được xướng danh đó là ông Peter Morici, người mà ông Trump va nhc ti vi ḍng tweet dn li ông Morici là "Thuế quan s không nh hưởng đến người tiêu dùng M nhiu v́ tin Tàu cng đă gim, điu này làm cho các nhà nhp cng ca chúng tui gim giá. Các nhà nhp cng có th t́m thy các nhà cung cp bên ngoài Tàu cng. Tàu cng! Đây là v T do M. Chuyn hướng chui cung ng. Không có lư do ǵ đ mua mi th t Tàu cng!".

Qua ḍng tweet ca ông Trump cho thy ông Trump đang quyết lit thc hin cho bng được s mng mà Nước M và nhơn loi tiến b trên toàn cu đă phó thác đó là phi đương đu, giết chết con rng quái vt Tàu cng đ dn ti xóa s cnxh quái thai khi đa cu này. Quyết tâm ca ông Trump th hin nhng phát ngôn, tuyên b đanh thép, đơn c như va ri ông Trump đă rn ging phn bác li nhng tư tưởng cu ḥa vi Tàu cng, đó là "Có nhng người nói vi tui rng hăy đng ư tha sc đi, hăy tha thun. H nói nhng k hèn nhát và không đ trí tu đ hiu rng chúng ta không th tiếp tc chu đng b ly đi 500 t dollar - t vi ch T - khi nước ta mi năm". 

Nếu chúng ta không b́nh tĩnh, sáng sut đ "minh đnh ngay - gian" th́ cái phao tinh thn cht cha hy vng "ông Donald Trump s thay Tri hành đo" s b x́ xp lép bi đy ry nhng mũi kim công phá là các chuyên gia, các trang tin Fake News, các Blogger, FBker đă ngm tin Tàu cng, đă c súy cho Tàu cng vi nhng lư l, lp lun sai bét nhưng được trau chut qua nhng nhóm ch la đo điêu luyn ch v́ mt mc tiêu duy nht là đánh ch́m cái phao hy vng ca mi người, công phá nim tin và hy vng ca quư v đ giúp Tàu cng đ bi ông Donald Trump trên mt trn tâm lư chiến.

Hăy tnh táo đ minh đnh ngay gian, hăy tin tưởng vào tng thng Donald Trump theo nguyên lư "mt bao LÚA CHC hơn vn bao LÚA LÉP", đng cho rng phía Tp Cn B́nh có rt đông lâu la lc cht mà nghĩ rng ông Trump s rơi vào t́nh hung "mănh h nan đch qun h" đ quên mt sc mnh và uy lc ca mt mănh tướng, đó là "Cu Long, Ngũ H đch Nht Nhơn" và ch cn "Nh Nhơn, Tht Tướng pḥ Lc Quc", nghĩa là mt mănh tướng có th đ bi 9 con rng, 5 con cp và ch cn 2 người tài đc vn toàn cùng vi 7 dũng tướng s cáng đáng được 6 quc gia.

Tr li nhơn vt mà ông Trump va xướng danh đó là ông Peter Morici, mt nhà kinh tế hc người M và Giáo sư danh d (đă ngh hưu) ca Khoa Kinh doanh quc tế ti Trường Robert H. Smith School of Business thuc trường Đi hc Maryland, College Park. Ông sanh ngày 09/12/1948, tt nghip trường SUNY Albany tiu bang New York, nơi ông nhn bng tiến s kinh tế năm 1974. Ông là mt chuyên mc quc gia, vi các bài báo ca ông xut hin trên các n phm như The Washington Times, Hill,

Townhall. com và Newsmax. Morici đă xut hin vi tư cách là khách trên Newsmax TV và Kênh tin tc Fox.

Trong s nghip ca ḿnh, ông Morici đă viết nhiu n phm được b́nh chn như: Ḥa gii thương mi và môi trường trong t chc thương mi thế gii; Tiêu chun lao đng trong h thng thương mi toàn cu; Chng đc quyn trong h thng thương mi toàn cu: Ḥa gii các cách tiếp cn ca M, Nht Bn và EU; Đt mc tiêu cho các cuc đàm phán WTO; S thiếu ht thương mi: Nó đến t đâu và làm ǵ; Thương mi t do châu M: Mt kiến ​​trúc cho hi nhp bán cu; Nói chuyn thương mi vi Mexico: Mt thi gian cho ch nghĩa hin thc; Làm cho thương mi t do: Hip đnh Canada - M; Đánh giá li năng lc cnh tranh ca M.

Ông Peter Morici đă tng nhn đnh trước cuc hp gia tng thng Donald Trump vi Tp Cn B́nh ti G20 Osaka đ phn bác li hàng lot quan đim cho rng cuc gp mt ca hai nguyên th quc gia G20 có th s đi đến mt "tha thun khôi phc quan h thương mi b́nh thường vi Tàu cng" vi phn bác mnh m rng "Không có thay đi sâu rng trong chánh sách và lut pháp Tàu cng - và các điu khon thi hành cng rn - bt k tha thun nào cũng s chng minh mt chiến thng rng tuếch và khiến an ninh quc gia ca chúng ta gp nguy him". Dưới đây là nhng nhn đnh ca ông Morici mang tính cht vch trn bn cht thâm đc, tráo tr ca Tàu cng:

1. Công thc hin đi hóa ca Bc Kinh phô trương các quy tc ca phương Tây v cnh tranh quc tế mà h đng ư chp nhn khi gia nhp T chc Thương mi Thế gii.

2. Tàu cng s dng các chiến thut m đc đ hn chế nhp khu các sn phm mà h có th sn xut trong nước, t chi ci cách h thng tư pháp thiên v quyn s hu trí tu nước ngoài và dàn xếp các v ty chay người tiêu dùng chng li các công ty nước ngoài như Samsung đ giành li thế trong các tranh chp chính sách đi ngoi.

3. Tàu cng thúc đy sn xut và xut cng trong nước thông qua các khon tr cp khng l, gây áp lc cho các nhà đu tư nước ngoài nhượng li tài sn trí tu có giá tr và đánh cp công ngh thông qua hot đng gián đip công nghip do nhà nước tài tr.

4. Tha thun gia nhp WTO năm 2001 ca Tàu cng được cho là đ đi phó vi hu hết các thc tin đó, nhưng Tp Cn B́nh đă đưa đt nước theo mt hướng khác và nuôi dưỡng mt nn văn hóa khiến mt hip đnh thương mi chp nhn được vô cùng khó khăn.

5. Tuân th các k vng ca WTO v hành vi s yêu cu các nhà lănh đo đng cng sn khuyến khích các thành viên tr và doanh nhân tư nhân đang gia tăng nm bt các quy tc trung thc và minh bch ca phương Tây trong giao dch vi người nước ngoài.

Thay vào đó, nh bn cht phân tán quc tế v s phát trin ca trí tu nhân to và nhng khó khăn trong vic xây dng tường la phn mm tinh vi ca M và đng minh, nn dân ch Tàu cng đt ra mt mi đe da hin hu đi vi ch nghĩa tư bn dân ch phương Tây.

6. S khinh mit đi vi quyn s hu nước ngoài được nhúng sâu vào các chun mc và giá tr chính tr và kinh doanh ca Tàu cng. Các đi tác đàm phán thc s - b máy quan liêu và doanh nghip nhà nước sâu rng ca Tàu cng, các lănh đo doanh nghip tư nhân và quân đi - không có mt, và không chc Tp Cn B́nh có th giao chúng.

7. Năm 2015, Tàu cng đă kư tha thun chm dt hot đng gián đip công nghip do nhà nước tài tr. Nhưng Bc Kinh ch đơn gin là chuyn hướng nhng k tái phm ca ḿnh sang các mc tiêu d b tn thương hơn châu Á và châu Âu và sau đó, khi Tng thng Obama ri nhim s, đă ni li vic đánh cp tài sn trí tu ca M.

8. B Tư pháp đă truy t các quan chc ca công ty an ninh mng Tàu cng Boyusec v́ đă hack Moody Analytics, Siemens AG và nhà phát trin h thng đnh v toàn cu ca M Trimble Inc., nhưng quá nhiu doanh nghip Tàu cng nm ngoài thm quyn hiu qu ca ṭa án M.

9. Phn ln các Hip đnh ca WTO liên quan đến các hot đng đang nhanh chóng tr thành sân chơi cnh tranh c xưa, tp trung vào các ngành công nghip như sn xut các thiết b chính, xe cơ gii, ngân hàng thương mi và phim nh. Cuc thi thc s là v siêu máy tính, thám him không gian và trí tu nhân to; nhng không gian mi ni này s mang li s thng tr c v thương mi và quân s vào gia thế k và mang đến kh năng tăng trưởng bùng n.

10. Các loi trí thông minh nhân to tương t cho phép đin thoi thông minh và nhn dng khuôn mt đ theo dơi lướt web và các chuyn đng cá nhơn có th cho phép quân đi Tàu cng và Nga d đoán các chiến thut và vô hiu hóa hiu qu ca Hi quân và Không quân M và cui cùng phá hy các t chc và th trường dân s M - nếu chúng ta đ mt trong hai bước vào v trí dn đu.

11. Tàu cng b sung các chánh sách thương mi và gián đip thương mi bng các chiến lược quc gia được tài tr tt đ đt được s thng tr trong siêu máy tính, thám him không gian và trí tu nhân to vào năm 2030.

Sau đó ông Morici kết lun:

- Tht ng ngn khi tin rng các nhà đàm phán M có th đánh tan nhng tham vng đó bng các Hip ước mà Bc Kinh s vi phm ngay t cơ hi đu tiên;

- Đă đến lúc tham gia cuc chiến thương mi vi Tàu cng mt cách thc s. Nếu Tàu cng không cam kết ci cách thc s, chúng ta phi áp dng thuế quan xuyên sut đ buc thương mi cân bng vi Tàu cng bng cách bán đu giá hn chế nhp cng đi vi giá tr xut khu sang Tàu cng. Chúng ta cũng nên tài tr cho các chiến lược quc gia tích cc trong đin toán tiên tiến, thám him không gian và trí tu nhân to đ bo đm s sng c̣n ca quc gia;

- Tt c nhng người yêu cu giá cao hơn cho hàng may mc và thiết b ti Wal-Mart và Best Buy và thuế cao hơn, nhưng s sng c̣n ca quc gia không có giá quá cao!;

Và cui cùng ông Morici đưa ra mt nhn đnh chc ni đy triết lư rng "Nếu tt c mi th mà Tàu cng phát minh đu được tôn trng bi lut pháp phương Tây nhưng nhng ǵ chúng ta phát minh ra có th b đánh cp bi các doanh nhân và quân đi Tàu cng vi s bt lc, th́ phương Tây có th d dàng rơi vào ách thng tr ca Bc Kinh khi nn văn minh ca Hy Lp rơi xung Rome".

Ti đây chúng ta đă d dàng nhn ra s không bao gi có mt tha thun gia M và Tàu cng mang tính cht hy hoi Nước M chc chn Tàu cng s b hy dit, cnxh quái thai s b xóa s dưới trào ca Donald Trump. Lư do là ông Trump và cng s ca ông Trump đă quá hiu bn cht tráo tr, lt lng, thâm đc ca Tàu cng nói riêng và cnxh quái thai nói chung. Hai con mănh lit không th sng chung trong mt khu rng, hoc ch nghĩa tư bn s b cnxh đc sc Tàu cng hy dit hoc cnxh quái thai s b Ông Trump và Nước M cùng đng minh trung thành xóa s và chc chn mt điu Thiên bt dung gian, Chánh luôn thng Tà./.