báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                               

 

 

Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thuyết Minh Tiếng Việt: Diễn văn cực gắt của TT Donald Trump đáp trả phe Dân Chủ tại Ohio

***

CS Hà Ni –

Mt T Chc Buôn Bán Con Người Khng Khiếp!  

Cng Sn Hà Ni được coi là mt chính th lng danh v́ vi phm nhân quyn nng n nht ti Đông Nam Á – theo tường tŕnh ca UB Đi Ngoi H Vin Hoa K. Các công ty gi là tuyn nhân công ca chính ph do Cng đng kim soát chuyên buôn bán cung cp con người t nam, n, tr em cho mi th trường t t́nh dc cho đến lao đng kh sai- đem v mt ngun li quá ln cho đng.

Thng kê d liu v vic xúc tiến buôn bán con người ca Cng Sn Hà Ni lên đến mc báo đng và rơ như ban ngày nhưng đng ḥng t́m thy t ngun tin xác thc t chính ph Hà Ni. B Lao Đng & Thuơng Binh Xă Hi ca Cng Sn Hà Ni min cưỡng đưa ra con s nh bé 2935 nn nhân t năm 2004 đến năm 2009- trong khi các t chc quc tế đă có bn tường tŕnh vi con s hơn 400 ngàn người Vit Nam b bán đi tính t năm 1990 cho đến nay; và đó ch là con s ca nhng trường hp buôn bán con người đă b bi l, c̣n con s nhng nn nhân người Vit Nam bng) bán đi chưa b bi l có th lên đến thêm c chc ngàn nn nhân na.

H́nh thc buôn bán c̣n người thông qua chiêu bài “xut khu lao đng ” không c̣n l ǵ đi vi xă hi Vit Nam. Sau khi Cng Sn thôn tính Vit Nam Cng Ḥa năm 1975- hàng trăm ngàn lao công đă được “xut khu” sang Liên Xô và khi Đông Âu đ tr n chiến tranh. Không biết bao nhiêu lao công Vit Nam ti Đông Âu lâm vào cnh túng qun, tht nghip và mt kh năng tài chánh đ hi huơng. Cng Sn Hà Ni cũng nhanh chóng tr thành mt t chc buôn bán tr em, ph n cho th trường nô l t́nh dc k t đó.

Cng Sn Hà Ni b cnh cáo v hành đng khuyến khích buôn bán con người cho th trường t́nh dc:

Cng Sn Hà Ni tr thành t chc cung cp nô l t́nh dc và lao đng kh sai ch yếu trên thế gii- thm chí có nhiu trường hp nn nhân t lao đng kh sai b ép tr thành nô l th́nh dc.

Xo trá và lường gt trong hôn nhân là mt cách đ Cng Sn Hà Ni buôn bán ph n cho th trường t́nh dc. Mi đ nh các nn nhân là năm ngàn dollar M, mt s tin quá ln khiến các gia đ́nh thôn quê dưới chế đ XHCN hu hết là nghèo rt khó mà t chi. Ph n và các bé gái dưới v thành niên t đó được bán qua th trường t́nh dc Campuchia, China, Lào, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Ma cau, Trung Đông, và ngay c Âu châu. Tương t, tr em Campuchia cũng được bán vào Vit Nam đ giúp Vit Nam nhanh chóng tr thành mt nơi thiên đường du lch cho hung lc t́nh dc tr em đi vi du khách khp nơi t Nht, Nam Hàn, Trung Cng, Di Loan,Anh, Úc, Âu châu , và ngay c du khách t Hoa K. Tàn nhn và phi truyn thng luân lư hơn hết, ph n Vit Nam c̣n được “xut” hay bán sang các nước ch đ làm “th đ” không thôi- tc là đ con cho nhng gia đ́nh không th sinh con hoc đ con đ cung cp cho “th trường con nuôi” mà khách hàng là nhng gia đ́nh các quc gia giàu có.

Mt trường hp đin h́nh ti nước Nga:

Cô Danh đă tường tŕnh trước Quc Hi Hoa K v đường dây t Vit Nam có Cng đng bo kê buôn bán ph n sang Nga thông qua d d la gt là s có lương hu, thu nhp cao cho nhng nn nhân này khi h sang Nga làm tiếp đăi viên. Thc tế, h b bán vào các nhà th ti Moscow. Đường dây buôn bán ph n này được t chc bi các công ty quc doanh tuyn người, đem đến không biết bao nhiêu là tin cho các đng viên. C̣n các nn nhân khi đến Nga b gi passport, chng được tr đng lương nào c và không có s chăm sóc sc khe hay nhng h tr đ quay v li quê nhà. Nhiu ph n Vit Nam đă b cm c ti nhng nhà th Nga hơn bn năm tri và luôn b đánh đp tàn nhn nếu mun ri khi hay c t́nh b trn. Và dù là b cm c như vy, h vn phi tr tin nhà, tin ăn tin qun áo(?!)

Người em gái ca cô Danh là cô Hunh Th Bé Hương là mt trong nhng nn nhân chu cnh thm thiết này t chính sách buôn bán con người ca đng. Khong sau vài tháng b giam c nghit ngă, Huơng phi nh gia đ́nh nghèo khó ca cô gi tin đ lo sc khe – gia đ́nh cô lt đt gi 300 dollar M đ giúp cô. Sau đó, cô li gi v nh giúp 2000 dollar M đ bay tr v sau khi công ty quc doanh tuyn người (đ bán) ti Vit Nam đng ư hy hp đng. Cô Danh đang M mượn tin đ gi đến cơ quan này, ri s tin đ̣i hi c tăng kên, t 2000 dolllar lên 4000 dollar, ri 6000 dollar- rơ ràng, đây là cách gi người siết tin ca đường dây buôn người hp pháp này.

Vào tháng Hai năm 2013, sau 13 tháng làm nô l t́nh dc, cô Hương trn khi nhà Th cùng vi ba nn nhân Vit khác. Cô Hương ráng liên lc vi tùy viên s quán Nguyn Đông Triu ti ṭa đi s Cng Sn Hà Ni Moscow xin cu cu giúp- Triu nhn tâm làm ngơ và nói vi cô Huơng rng:”Cơ quan nào đem cô đến đây th́ bo cơ quan đó đem cô v!” Hai ngày sau, cô Huơng cùng ba người trn đi b bn băng đng bt v li nhà th và b đánh đp tàn nhn. Sau đó, cô Huơng mi khám phá ra má ḿ ca nhà th này là bn mn ăn, ăn thông vi các tùy viên s quán ca Cng Sn Hà Ni ti Moscow- nên cô Huơng cùng ba người trn đi đă b bán r bi bn cán b đng viên làm s quán.

Khi cô Danh biết được t́nh trng thm khc ca người em gái minh, cô đă liên lc được vi hai t chc phi chính ph ti M thay v́ liên lc vi nhà cm quyn Cng sn Hà Ni c tâm bán r con người, đó là hi “Boat people SOS” và liên hi “Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia” chuyên h tr cho các hot đng chng buôn người- nh vy, cô Danh có cơ hi thông báo chi tiết ni t́nh cho Dân Biu Al Green và B Ngoài Giao Hoa K . Thông qua n lc vn đng chung ca hai hip hi trên cũng như ca Dân Biu Green cùng báo chí, cô Huơng cui cùng cũng đă có th v li quê nhà vi điu kin rt ngt nghèo là gia đ́nh cô Huơng b buc phi chm dt mi truy t hay t cáo cơ quan “tuyn người” ca đng là t chc bán buôn người trá h́nh trước công pháp, cũng như phi chính thc xin li má ḿ ca nhà th này là Thúy An v vic kết án bà ta buôn bán t́nh dc trên thân phn nhng thiếu n nghèo. Không nhng vy, cô Danh c̣n buc phi viết mt lá thư…”cám ơn” các tùy viên s quán Cng sn Hà Ni ti Moscow ”giúp đ” cô Huơng quay v.

Cui cùng, cô Huơng cũng đă được ch đến s quán ca Cng đng ti Moscow- ti đây, cô được tùy viên s quán là Kiên gii thích v các điu kin lit kê trên và cô Huơng b buc phi viết mt lá thư khng đnh nhng ǵ cô báo cho gia đ́nh v má ḿ Thúy An là hoàn toàn ba đt cũng như phi viết mt lá thư “cám ơn” nhân viên toàn đi s cùng má ḿ Thúy An đă giúp cô tr v quê nhà (?!)

Đương nhiên là ṭa đi s Cng Sn Hà Ni ti Moscow không nhng không giúp mà c̣n làm ngơ tr giúp má ḿ Thuy An gia hi các nn nhân – cô Huơng thoát được thm cnh hoàn toàn là do áp lc ngoi giao t phí Hoa K cũng như n lc t thin ca hai t chc phi chính ph k trên và s tn tâm h tr ca gii báo chi truyn thông quc tế. Cng Sn Hà Ni thit là di trá và nhn tâm!

Buôn bán lao đng kh sai:

Cng Sn Hà Ni “xut khu” hay bán con người ra nước ngoài lao đng kh sai nhm gim bt đi kháng bt măn trong ḷng xă hi, mt kế sách đă được thông chế Tito thc hin Nam Tư trước đây. Tito là mt tên Cng Sn tàn bo ngi ghế “tng thng sut đi” cho đến khi chết vào năm 1980.

Cng Sn Hà Ni đy mnh xut khu bán buôn con người cho các th trường lao đng kh sai khp nơi trên thế gii nhm che giu bt lc ca nhà cm quyn trong vic to công ăn vic làm ngay ti đt nước và đng thi, to ra mt khon thu nhp ln đem v cho đng.

Năm 2007, ngân sách ca đng đă thu v được hai t M kim t s bán buôn ut khu con người cho lao đng kh sai. Vit Nam hin có khong 51.4 triu người đang tui lao đng và 70% dân s là dưới 30 tui. Bt chp đy mnh buôn bán con người ti đa, Cng đng vn phi lo đi phó s bt măn ca gn 10 triu người tht nghip, theo thng kê ca Qu Tin T Quc tế IMF.

Cng sn Hà Ni c bán ra thế gii khong 500 ngàn người cho th trường lao đng kh sai vào năm 2005, và con s bán lao đng kh sai ra th trường thế gii c mi năm mi tăng. Vào năm 2008, Cng Sn Hà Ni đt được tho hip vi Qatar, nâng tng s lao đng kh sai bán qua vùng Vnh t 10 ngàn lên đến 100 ngàn cho đến hết năm 2010, gp mười ln con s ca nhng năm trước

Cu Trúc h thng buôn bán con người ca Cng Sn Hà Ni:

Tất cả các công ty quốc doanh tuyển nhân công để bán ra nước ngoài cho thị trường lao động khổ sai đều là một bộ phận trong một hệ thống buôn bán con người rất chặt chẽ tinh vi của Cộng đảng- liên quan đến nhiều viên chức cao cấp trong đảng, hệ thống ngân hàng.

Các nạn nhân nghèo trước hết bị lừa khi kư các hợp đồng láo gọi là “hợp đồng nội” hay hợp đồng trong xứ, có nhiều hứa hẹn ba xạo về điều kiện việc làm tốt đẹp. Sau đó, các nạn nhân nghèo phải mượn nợ t các nhà băng ngân hàng quốc doanh cũng của đảng để tr các khoản phí giấy tờ, tiền giấy máy bay, tiền đào tạo. Nếu không đủ kinh phí, bậc phụ huynh phải bán luôn điền sản nhỏ nhoi của ḿnh để cho con cái có đ kinh phí nộp đơn đi lao động khổ sai.

Sau khi đă nộp không biết bao nhiêu thứ phí không bồi hoàn cho đúng thủ tục của “hợp đồng nội,” các nạn nhân trước ngày đi một hay hai ngày mới bắt đầu kư hợp đồng nội khác, hoàn ṭan lật lộng với những ǵ trong “hợp đồng nội” ban đầu- nhưng các nạn nhân đă hết cách v́ chi ra quá nhiều tiền, lún sâu trong nợ rồi nên đành phóng lao th́ phải theo lao; kư bừa đồng ư cho xong mà thôi.

Khi đến được nơi lao đông khổ sai x người, các nạn nhân lúc bấy giờ b lấy hết giấy tờ, buộc phải kư hợp đồng thứ nh́ gọi là “hợp đồng ngoại” mà không có nạn nhân nào có thể t chối cũng như hiểu là ḿnh đang kư thỏa thuận điều ǵ trong bản hợp đồng ngoại này. Từ đó, cuộc đời của các nạn nhân lao vào tăm tối – làm việc lao lực khổ sai hơn 10 tiếng mỗi ngày trong điều kiện độc hại, với lương bổng vô cùng thấp và không có sự chăm sóc y tế. Có nhiều nạn nhân không được trả lương trong khi vẫn phải trả n cho công ty môi giới tuyển người tại Việt Nam khi mượn nợ làm th tục. Cuối cùng, các nạn nhân đi đến chổ suy yếu bệnh tật, không thể có tiền để quay v x s, cũng như tr nợ-và nhà cửa của gia đ́nh th́ bị siết. Thảm cánh bần cùng thê thảm không thể t.

Các ṭa đại sứ của Cộng Sản th́ trơ như đá không giúp đ ǵ cho các nạn nhân. Cộng Sản Hà Nội cũng vờ vịt ban hành đạo luât chống buôn người, xử án một vài vụ hời hợt cho lấy lệ đ lừa qua mặt sự giám sát của Liên Hiệp Quốc hay Hoa Kỳ hoặc qua mặt các quốc gia trợ giúp chống buôn người, cho thấy rằng đảng ta cũng có quan tâm. Tất cả s láo lừa đó chỉ nhằm che đậy chính sách buôn bán con người của đảng đang ngày được đẩy mạnh, đem đến một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các đảng viên, từ công khai lẫn hối lộ lén lút.

Ngoài ra, có ai biết rằng tại Việt Nam hiện nay, tố cáo tham nhũng là phạm pháp hay không?

 

 ***