báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


 

 

 

 

 

  

 

 
THE KINGRADIO - TRUMP DAY AT WHITE HOUSE - 06/15/2019 - A REMARKABLE DAY

 
TRUMP 2020: President Trump Re-Election Campaign Rally - FULL SPEECH

***


Trump's Wall from Sea to Shining Se

****

TT TRUMP YÊU CẦU MỌI NGƯỜI CHUYỄN TIẾP E MAIL NÀY CHO MỌI NGƯỜI

Xin phổ biến để tất cả mọi người thấy sự bất công trong xă hội Hoa Kỳ, bất công nhất đối với toàn thể quân nhân, và giáo viên.

MỖI NGƯỜI NÊN XEM VÀ PHỔ BIẾN RỘNG RĂI 

·      Đây là cơ hội đễ làm điều ǵ đó cho con cái và cháu của ḿnh. 

CÓ NÊN CHẤM DỨT 

·        Phải trả lương hưu trí suốt đời cho Dân Biểu Nghị sĩ?  So sánh với lương giáo viên hay quân nhân đang phục vụ để thấy sự bất công của những người LÀM LUẬT (cả LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP) 

·        Những người đại diện dân lại là gánh nặng cho dân suốt đời họ. 

·        AI LO CHO DÂN, AI BÊNH VỰC QUYỀN LỢI DÂN? 

·        TỔNG THỐNG TRUMP LẠI KHAI CHIẾN MẶT TRẬN MỚI VỚI TRẬN ĐỒ CỦ, CỦA CẢ 2 BÊN TĂ HỮU 

YÊU CẦU

 Cải cách Đạo luật Quốc hội năm 2017: 

·       Một Dân Biểu chỉ nhận lương trong khi làm việc và không nhận ǵ cả khi họ không c̣n làm việc. 

·        Quốc hội có thể mua kế hoạch nghỉ hưu của riêng họ, giống như tất cả những người Mỹ khác làm. 

FYI (English/Vietnamese) 

President Trump is asking everyone to forward this to a minimum of 20 people, and to ask that each of those do likewise. 

In three days, most people in the United States will have the message. This is clearly an amazing idea that must be passed around. Stand by for the push back from THE SWAMP 

........

THE TRUMP RULE: 

Let's see if congress understands what people pressure is all about.  

Salary of retired US Presidents .. . . . . $180,000 FOR LIFE 

Salary of House/Senate members .. . . $174,000 FOR LIFE This is stupid  

Salary of Speaker of the House .. . . . . $223,500 FOR LIFE. This is really stupid  

Salary of Majority / Minority Leaders . . $193,400 FOR LIFE. 

Average Salary of a teacher . . .. . . . .. . . . . .. .$40,065  

Average Salary of a deployed Soldier . . .. .. .. $38,000  

Here's where the cuts should be made!  

Congressional Reform Act of 2017  

1. No Tenure / No Pension. A Congressman / woman collects a salary while in office and receives no pay when they're out of office. 

2. Congress (past, present, & future) participates in Social Security. 

All funds in the Congressional retirement fund move to the Social Security system immediately. All future funds flow into the Social Security system, and Congress participates with the American people. It may not be used for any other purpose. 

3. Congress can purchase their own retirement plan, just as all Americans do...

4. Congress will no longer vote themselves a pay raise. Congressional pay will rise by the lower of CPI or 3%. 

5. Congress loses their current health care system and participates in the same health care system as the American people. 

6. Congress must equally abide by all laws they impose on the American people. 

7. All contracts with past and present Congressmen/women are void effective 7/1/17. The American people did not make this contract with Congressmen/women...... 

Congress made all these contracts for themselves. Serving in Congress is an honor, not a career. The Founding Fathers envisioned citizen legislators, so ours should serve their term(s), then go home and go back to work.. 

TRUMP, in a recent interview with CNBC, offers one of the best quotes about the debt ceiling: "I could end the deficit in five minutes," he told CNBC. "You just pass a law that says that anytime there is a deficit of more than 3% of GDP, all sitting members of Congress are ineligible for re-election". 

The 26th Amendment (granting the right to vote for 18 year-olds ) took only three months and eight days to be ratified! Why? Simple! The people demanded it. That was in 1971 - before computers, e-mail, cell phones, etc. 

Of the 27 amendments to the Constitution, seven (7) took one (1) year or less to become the law of the land - all because of public pressure..

Trump is asking each addressee to forward this to a minimum of twenty people on their address list; in turn ask each of those to do likewise. 

In three days, most people in The United States of America will have the message. This is one idea that really should be passed around. 

If each person contacts a minimum of twenty people, then it will only take three days for most people in the U.S. to receive the message. It's time!

Please forward if you favor these changes.

Nếu chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai!

Nếu có cả cơ hội xa xôi mà điều này có thể đi bất cứ đâu, tôi cũng rất muốn biết rằng tôi đă làm điều ǵ đó cho con cái và cháu của ḿnh ....

Tổng thống Trump đang yêu cầu tất cả mọi người chuyển tiếp email này cho tối thiểu 20 người, và yêu cầu mỗi người làm như vậy.

Trong ba ngày, hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ sẽ được thông báo.

Đây là một ư tưởng nên được thông qua cho mọi người.

Quy tắc TRUMP

Hăy xem liệu Quốc hội có hiểu được những ǵ mọi người đang gây áp lực.

·        Mức lương của các Tổng thống Hoa Kỳ đă về hưu ...  $180,000 CHO SUỐT ĐỜI. Ngốc nghếch

·        Lương của các thành viên Hạ và / Thượng viện $ 174,000 CHO SUỐT ĐỜI. Đây cũng là ngu ngốc

·        Lương của Chủ tịch Hạ Viện   $ 223,500 CHO SUỐT ĐỜI. Đây thực sự là ngu ngốc

·        Lương của Lănh đạo Đa số / Lănh đạo thiểu số: $ 193,400 CHO SUỐT ĐỜI. Ngốc nghếch.

Trong khi....

·        Mức lương trung b́nh của một giáo viên    $ 40,065

·        Mức lương trung b́nh của một Người lính được triển khai    $ 38,000

Đây là nơi cắt giảm nên được thực hiện! 

TT TRUMP, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, đưa ra một trong những trích dẫn tốt nhất về trần nợ: 

Ông nói với CNBC: "Tôi có thể chấm dứt mức thâm hụt trong năm phút. "Bạn chỉ cần thông qua một đạo luật nói rằng bất cứ lúc nào có thâm hụt hơn 3% GDP, tất cả các thành viên của Quốc hội không đủ điều kiện để tái cử". 

Tu chính thứ 26 (cấp quyền bầu cử cho người 18 tuổi) chỉ mất ba tháng và tám ngày để được phê chuẩn! Tại sao? Đơn giản! Người dân yêu cầu nó.. Đó là vào năm 1971 - trước máy tính, e-mail, điện thoại di động, v.v. 

Trong số 27 bản Tu chính Hiến pháp, bảy (7) đă mất một (1) năm hoặc ít hơn để trở thành luật của đất đai - tất cả đều do áp lực của công chúng. Trump đang yêu cầu mỗi người nhận chuyển tiếp email này tới ít nhất 20 người trong danh sách địa chỉ của họ; và lần lượt yêu cầu mỗi người làm như vậy. 

Trong ba ngày, hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ sẽ được thông báo. Đây là một ư tưởng thực sự cần được thông qua. 

 

Đạo luật Cải cách Quốc hội năm 2017

1 Không hưởng lương hưu / Không Hưu trí.  Một Dân Biểu nam/nữ chỉ nhận lương trong khi làm việc và không nhận ǵ cả khi họ không c̣n làm việc. 

2 Quốc hội (quá khứ, hiện tại và tương lai) tham gia vào hệ thống An Sinh Xă Hội. 

3 Tất cả các quỹ trong quỹ hưu trí của Quốc hội chuyển sang hệ thống An Sinh Xă Hội ngay lập tức Tất cả các quỹ trong tương lai nhập vào hệ thống An Sinh Xă Hội, và Quốc hội tham gia vào hệ thống như các người Mỹ khác. Quỹ không có thể được dùng cho bất kỳ mục đích nào khác. 

4 Quốc hội có thể mua kế hoạch nghỉ hưu của riêng họ, giống như tất cả người Mỹ khác làm.