báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 ***

 
Lịch Sử Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

***

Video Clip  LS Nguyễn Văn Đài - Ls Hoàng Duy Hùng - Song Chi  hội luận trên BBC ngày 6 tháng 5 năm 2020:


 "Ḥa giải, ḥa hợp" vẫn c̣n "thời sự" với Việt Nam?

Hoàng Duy Hùng-Nguyễn Văn Đài-Song Chi

 Video Clip, ngày 7 tháng 5 năm 2020  LS Nguyễn Văn Đài phản  bác một số quan điểm của Ls Hoàng Duy Hùng trong buổi hội luận trên BBC ngày 6 tháng 5 năm 2020:

 
Cuộc đấu trực tiếp với Ls Hoàng Duy Hùng trên BBC

 
Ngô Kỷ nói về Hoàng Duy Hùng show #1 part 1


Ngô Kỷ nói vế Hoàng Duy Hùng show #1 part 2


Ngô Kỷ nói về Hoàng Duy Hùng show #1 part 3


NGÔ KỶ Giải Mă Hoàng Duy Hùng Toàn Diện


Ư đồ HOÀNG DUY HÙNG khi treo ngược cờ đỏ sao vàng


NGHI VẤN NGUYÊN THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THANH SƠN và HOÀNG DUY HÙNG CHƠI KHĂM NHAU?