báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

ANN NGUYEN: Doug Wead đă viết ǵ về Tổng thống Trump?&Obama Gate/youtube
 

***

Trump thu hồi tất cả các đặc quyền của Hillary trong vai tṛ cựu First Lady

 

Trump Revokes All of Hillary‘s Privileges as Former First Lady

 

As a former First Lady, Hillary Clinton was given many privileges and perks by the government. Some of these perks include access to the White House, free food and drink, free medical care, and $20,000 a month for life. Unfortunately for her, it looks like her free ride is coming to an abrupt end, thanks to President Trump.

California Launches New Policy For Cars Used Less Than 50 Miles/Day

Comparisons.org

President Trump issued an executive order today, nullifying Clinton’s status as a former First Lady, thus removing all of the perks that come with it.

President Trump gave these remarks to the media about the order:

“Hillary Clinton is the worst person in America. She talks very bad about me. She says nasty things. She’s like Obama. Yeah, that Obama is real bad. He says horrible things about me. I would never do that. Why should Hillary get access to the White House and all these perks? She’s a traitor as far as I’m concerned and many people agree with me, many people okay. She’s part of the deep state and a traitor, take her away!”

Republican Joe Barron praised the executive order:

“This is great news! Donald Trump knows what’s best for our country, and if he says Hillary needs to lose her perks, then she needs to lose them. I would never question our President. That’s what they would do in a democracy, and we are a republic, which means we have a King. His name is Donald Trump.”

Rumor has it that Clinton will be selling more uranium to Iran in order to make up for the lost income resulting from Trump’s order. This will open her up to more federal charges, and maybe she will be taken down once and for all. As always Trump is playing 4D chess against her.

Hillary Clinton is a traitor and we are glad to see some fictitious revenge taken against her. This time it will actually be her downfall. We promise.


***

 

Trump thu hồi tất cả các đặc quyền của Hillary như cựu đệ nhất Phu nhân.

Là một cựu đệ nhất Phu nhân, Hillary Clinton đă được trao nhiều đặc quyền và thù lao của chính phủ. Một số các đặc quyền bao gồm quyền truy cập vào nhà trắng, miễn phí thực phẩm và thức uống, chăm sóc y tế miễn phí, và $20.000 một tháng cho cuộc sống. Thật không may cho bà ấy, có vẻ như đặc quyền miễn phí của bà bị một kết thúc đột ngột, bởi tổng thống Trump.

Tổng thống Trump đă ban hành một sắc lệnh ngày hôm nay, chấm dứt t́nh trạng của Clinton như là một cựu đệ nhất Phu nhân, do đó loại bỏ tất cả các đặc quyền đi kèm với nó..

Tổng thống Trump đă đưa ra những nhận xét này cho các phương tiện truyền thông về quyết định này:

"Hillary Clinton là người tồi tệ nhất ở Mỹ. bà ấy nói rất xấu về tôi. bà ấy nói những điều khó chịu. bà ấy giống như Obama. Yeah, rằng Obama là thật xấu. Ông nói những điều khủng khiếp về tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Tại sao Hillary nên có quyền truy cập vào nhà trắng và tất cả những đặc quyền? bà ấy là kẻ phản bội như tôi đang quan tâm và nhiều người đồng ư với tôi, nhiều người okay, bà ấy là một phần tử của deep state và phản bội, loại bỏ bà ấy đi! "

Đảng Cộng ḥa Joe Barron ca ngợi sắc lệnh này :

"Đây là tin tức tuyệt vời! Donald Trump biết những ǵ tốt nhất cho đất nước của chúng ta, và nếu ông nói Hillary cần phải bị tước bỏ đặc quyền , th́ bà ta phải bị mất chúng. Tôi không bao giờ thắc mắc về  tổng thống của chúng ta. Đó là những ǵ họ sẽ làm trong một nền dân chủ, và chúng tôi là một nước cộng ḥa, có nghĩa là chúng ta có vua. Tên ông ta là Donald Trump. "

Rumor có nó rằng Clinton sẽ bán thêm uranium cho Iran để bù cho thu nhập bị mất từ sắc lệnh của Trump. Điều này sẽ tự tạo thêm tội cho bản án liên bang, và có thể bà ấy sẽ bị kết tội tất cả trong 1 lần. Như mọi khi, Trump đang chơi cờ 4D chống lại bà ta.

Hillary Clinton là một kẻ phản bội và chúng tôi rất vui khi thấy một số sự kiện vô h́nh chống lại bà. Lần này nó sẽ thực sự là sụp đổ của bà ta. Chúng tôi tin như vậy.