báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

Live - Diễn Hành Tết 2020 Bolsa Little Saigon ngày Mồng 1 Tết Canh Tư lúc 8:45 phút (25-1-2020)

https://www.youtube.com/embed/WBn23Xyn9XQ


https://www.youtube.com/embed/sFQ2zUQM-kg?list=TLPQMjYwMTIwMjDHE80x-rPsaQ


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa Năm Thứ 55..

 
Quốc Ca Việt Nam Cộng Ḥa - Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa


Diễn văn của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày QLVNCH 19/6/1973.


Ngày Quân Lực 19 - 06 - 1973