báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 


Bằng chứng chấn động ngay giờ phút quyết định giúp TT Trump thắng lớn

***

Lệnh Hành Pháp Về Sự Can Thiệp Của Nước Ngoài Vào Cuộc Bầu Cử Ở Hoa Kỳ

Lệnh hành pháp về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ ban hành ngày 12-9-2018

Lệnh hành pháp về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ

 CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

 Ban hành ngày: Ngày 12 tháng 9 năm 2018

Quyền hạn được trao cho tôi là Tổng thống theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (50 USC 1701 và tiếp theo) (IEEPA), Đạo luật Các Trường hợp Khẩn cấp Quốc gia (50 USC 1601 và tiếp .) (NEA), mục 212 (f) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch năm 1952 (8 USC 1182 (f)), và mục 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ,

Tôi, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhận thấy rằng khả năng của những người ở ngoài Hoa Kỳ, toàn bộ hoặc từng phần, có thể can thiệp hoặc làm suy yếu ḷng tin của công chúng vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ, bao gồm cả việc thông qua trái phép việc tiếp cận cơ sở hạ tầng bầu cử và vận động tranh cử hoặc phát tán bí mật thông tin tuyên truyền và thông tin sai lệch, tạo thành mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Mặc dù không có bằng chứng nào về việc một thế lực nước ngoài thay đổi kết quả hoặc cách thức lập bảng kết quả trong bất kỳ cuộc bầu cử nào của Hoa Kỳ, trong lịch sử các cường quốc nước ngoài đă t́m cách khai thác hệ thống chính trị tự do và cởi mở của Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, sự gia tăng của các thiết bị kỹ thuật số và truyền thông dựa trên internet đă tạo ra các khoảng trống đáng kể và làm tăng phạm vi và cường độ của mối đe dọa can thiệp từ nước ngoài, như được minh họa trong Đánh giá Cộng đồng Trí tuệ năm 2017. Tôi xin tuyên bố t́nh trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với mối đe dọa này.

Theo đó, tôi ra lệnh dưới đây:

Phần 1. (a) Không quá 45 ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Giám đốc Cơ quan T́nh báo Quốc gia, với sự tham khảo ư kiến ​​của những người đứng đầu bất kỳ bộ phận và cơ quan hành pháp thích hợp nào khác, sẽ tiến hành đánh giá mọi thông tin về một chính phủ nước ngoài, hoặc bất kỳ người nào đóng vai tṛ đại diện hoặc nhân danh chính phủ nước ngoài, đă hành động với mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử đó. Đánh giá phải xác định, trong phạm vi tối đa có thể xác định được, bản chất của bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài và bất kỳ phương pháp nào được sử dụng để thực hiện nó, những người liên quan và chính phủ nước ngoài hoặc các chính phủ đă ủy quyền, chỉ đạo, tài trợ hoặc hỗ trợ nó. Giám đốc T́nh báo Quốc gia sẽ cung cấp đánh giá này và thông tin hỗ trợ thích hợp cho Tổng thống,

(b) Trong ṿng 45 ngày kể từ khi nhận được đánh giá và thông tin được mô tả trong phần 1 (a) của lệnh này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, tham khảo ư kiến ​​của những người đứng đầu bất kỳ cơ quan thích hợp khác và, nếu thích hợp, Tiểu bang và các quan chức địa phương, sẽ gửi cho Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Ngân khố và Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng một báo cáo đánh giá, liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ là chủ đề của sự đánh giá được mô tả trong phần 1 (a) :

(i) mức độ mà bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài nhắm vào cơ sở hạ tầng bầu cử đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hoặc tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng đó, việc lập bảng kết quả hoặc việc truyền tải kết quả bầu cử kịp thời; và

(ii) nếu có bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài liên quan đến các hoạt động nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng hoặc liên quan đến một tổ chức chính trị, chiến dịch hoặc ứng cử viên, mức độ mà các hoạt động đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hoặc tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng đó, bao gồm cả việc truy cập trái phép vào, tiết lộ hoặc bị đe dọa tiết lộ, hoặc thay đổi hoặc làm sai lệch thông tin hoặc dữ liệu.

Báo cáo sẽ xác định bất kỳ vấn đề quan trọng nào trên thực tế liên quan đến những vấn đề này mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa không thể đánh giá hoặc đạt được thỏa thuận tại thời điểm báo cáo được đệ tŕnh. Báo cáo cũng sẽ bao gồm các cập nhật và khuyến nghị, khi thích hợp, liên quan đến các hành động khắc phục hậu quả mà Chính phủ Hoa Kỳ sẽ thực hiện, ngoài các biện pháp trừng phạt được mô tả trong phần 2 và 3 của lệnh này.

(c) Chỉ huy trưởng của tất cả các cơ quan có liên quan sẽ chuyển cho Giám đốc T́nh Báo Quốc Gia (National Intelligence) bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của Giám đốc theo lệnh này, khi thích hợp và phù hợp với luật hiện hành. Nếu thông tin liên quan xuất hiện sau khi đệ tŕnh báo cáo được ủy quyền bởi mục 1 (a) của lệnh này, Giám đốc, với sự tham vấn của người đứng đầu bất kỳ cơ quan thích hợp nào khác, sẽ sửa đổi báo cáo, nếu thích hợp, và Bộ trưởng Tư pháp và Thư kư Bộ An ninh Nội địa sẽ sửa đổi báo cáo theo yêu cầu của mục 1 (b), nếu thích hợp.

(d) Không có điều ǵ trong lệnh này ngăn cản người đứng đầu bất kỳ cơ quan nào hoặc bất kỳ quan chức thích hợp nào khác đề nghị với Tổng thống, vào bất kỳ lúc nào thông qua một kênh thích hợp, bất kỳ phân tích, thông tin, đánh giá hoặc đánh giá nào về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

(e) Nếu thông tin cho thấy sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử cấp Tiểu bang, bộ phận hoặc địa phương ở Hoa Kỳ đă xảy ra, th́ thông tin đó có thể được để vào, nếu thích hợp, trong đánh giá bắt buộc bởi mục 1 (a) của lệnh này hoặc trong báo cáo được ủy quyền bởi mục 1 (b) của lệnh này, hoặc tŕnh lên Tổng thống trong một báo cáo độc lập.

(f) Không quá 30 ngày sau ngày ra lệnh này, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Ngân khố, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa và Giám đốc T́nh báo Quốc gia sẽ phát triển một khuôn khổ cho quá tŕnh sẽ được sử dụng để thực hiện các trách nhiệm tương ứng của họ theo lệnh này. Khuôn khổ, có thể được phân loại toàn bộ hoặc một phần, sẽ tập trung vào việc bảo đảm rằng các cơ quan hoàn thành trách nhiệm của ḿnh theo tŕnh tự này theo cách duy tŕ tính nhất quán về phương pháp luận; bảo vệ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các nguồn và phương pháp thông tin nhạy cảm và thông tin t́nh báo khác; duy tŕ sự tách biệt thích hợp giữa các chức năng t́nh báo và các phán quyết chính sách và pháp luật; đảm bảo rằng các nỗ lực bảo vệ các quy tŕnh và thể thức bầu cử được tách rời khỏi sự thiên vị chính trị;

Phần 2. (a) Tất cả tài sản và lợi ích từ các tài sản ở Hoa Kỳ, sau này đến trong Hoa Kỳ, hoặc những tài sản đó hoặc sau này thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của bất kỳ người Hoa Kỳ nào trong số những người sau đây đều bị phong tỏa và có thể không được chuyển nhượng, thanh toán, xuất khẩu, rút ​​tiền hoặc xử lư theo cách khác: bất kỳ người nước ngoài nào được Bộ trưởng Tài chính xác định, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa:

(i) trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, tài trợ, che giấu, hoặc đồng lơa với nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ;

(ii) được hỗ trợ vật chất, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ để hỗ trợ hoặc hỗ trợ, bất kỳ hoạt động nào được mô tả trong tiểu mục (a) (i) của phần này hoặc bất kỳ người nào có tài sản và quyền lợi tài sản bị phong tỏa theo lệnh này; hoặc là

(iii) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi, hoặc đă hành động hoặc có ư định hành động cho hoặc thay mặt, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ người nào có tài sản hoặc lợi ích đối với tài sản bị phong tỏa theo lệnh này.

(b) Lệnh hành pháp 13694 ngày 1 tháng 4 năm 2015, được sửa đổi bởi Lệnh hành pháp 13757 ngày 28 tháng 12 năm 2016, vẫn có hiệu lực. Lệnh này không nhằm mục đích và không nhằm hạn chế quyền quyết định của Bộ trưởng Ngân khố trong việc thực hiện các thẩm quyền được cung cấp trong Lệnh hành pháp 13694. Khi thích hợp, Bộ trưởng Ngân khố, tham khảo ư kiến ​​của Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính , có thể thực hiện các quyền hạn được mô tả trong Lệnh hành pháp 13694 hoặc các cơ quan chức năng khác cùng với việc Bộ trưởng Ngân khố thực hiện các quyền hạn được cung cấp trong lệnh này.

(c) Các điều cấm trong tiểu mục (a) của phần này được áp dụng ngoại trừ trong phạm vi được cung cấp bởi các đạo luật, hoặc trong các quy định, lệnh, chỉ thị hoặc giấy phép có thể được ban hành theo lệnh này, bất kể mọi hợp đồng đă kư kết hoặc bất kỳ giấy phép nào hoặc giấy phép được cấp trước ngày của lệnh này.

Phần 3. Sau khi đă chuyển bản đánh giá được yêu cầu bởi phần 1 (a) và báo cáo theo yêu cầu của phần 1 (b):

(a) Bộ trưởng Ngân khố sẽ xem xét đánh giá được ủy quyền bởi mục 1 (a) và báo cáo được ủy quyền bởi mục 1 (b), và, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. , áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt thích hợp theo mục 2 (a) của lệnh này và mọi biện pháp trừng phạt thích hợp được mô tả trong mục 2 (b) của lệnh này; và

(b) Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngân khố, với sự tham khảo ư kiến của người đứng đầu các cơ quan thích hợp khác, sẽ cùng chuẩn bị một khuyến nghị cho Tổng thống về việc liệu các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với người nước ngoài có thể phù hợp để đối phó với sự can thiệp của nước ngoài đă xác định. và dựa trên đánh giá trong báo cáo được ủy quyền bởi mục 1 (b) của lệnh này, bao gồm, khi phù hợp và nhất quán với luật hiện hành, các biện pháp trừng phạt được đề xuất đối với các tổ chức kinh doanh lớn nhất được cấp phép hoặc cư trú tại một quốc gia mà chính phủ cho phép, chỉ đạo , can thiệp bầu cử được tài trợ hoặc hỗ trợ, bao gồm ít nhất một pháp nhân từ mỗi lĩnh vực sau: dịch vụ tài chính, quốc pḥng, năng lượng, công nghệ và giao thông vận tải (hoặc, nếu không thể áp dụng cho các tổ chức kinh doanh lớn nhất của quốc gia đó, các lĩnh vực có ư nghĩa chiến lược tương đương với chính phủ nước ngoài).) Khuyến nghị sẽ bao gồm việc đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt được khuyến nghị đối với lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và các đồng minh. Mọi biện pháp trừng phạt được khuyến nghị phải được điều chỉnh phù hợp với phạm vi can thiệp của nước ngoài đă xác định, và có thể bao gồm một hoặc nhiều điều sau đối với từng đối tượng nước ngoài được nhắm mục tiêu:

(i) ngăn chặn và cấm tất cả các giao dịch về tài sản và lợi ích của một người đối với tài sản thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ;

(ii) các hạn chế về giấy phép xuất khẩu theo bất kỳ quy chế hoặc quy định nào yêu cầu sự xem xét và phê duyệt trước của Chính phủ Hoa Kỳ như một điều kiện để xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ;

(iii) cấm các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cho vay hoặc cung cấp tín dụng cho một người;

(iv) các hạn chế đối với các giao dịch ngoại hối mà một người có quyền lợi;

(v) cấm chuyển giao tín dụng hoặc thanh toán giữa các tổ chức tài chính, hoặc thông qua, hoặc cho bất kỳ tổ chức tài chính nào, v́ lợi ích của một người;

(vi) các lệnh cấm đối với những người Hoa Kỳ đầu tư vào hoặc mua vốn cổ phần hoặc nợ của một người;

(vii) loại trừ các nhân viên công ty người nước ngoài tại Hoa Kỳ;

(viii) áp đặt lên các quan chức điều hành chính của người nước ngoài đối với bất kỳ biện pháp trừng phạt nào được mô tả trong phần này; hoặc là

(ix) bất kỳ biện pháp nào khác được pháp luật cho phép.

Phần 4. Tôi xác định rằng việc quyên góp các loại vật phẩm được quy định trong phần 203 (b) (2) của IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) bởi, cho, hoặc v́ lợi ích của bất kỳ người nào mà tài sản và quyền lợi từ tài sản bị phong tỏa theo lệnh này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng khả năng của tôi trong việc đối phó với t́nh trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong lệnh này và theo đây tôi cấm các khoản quyên góp đó như được cung cấp bởi phần 2 của lệnh này.

Phần 5. Các điều cấm trong phần 2 của lệnh này bao gồm:

(a) việc đóng góp hoặc cung cấp quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ bởi, cho, hoặc v́ lợi ích của bất kỳ người nào mà tài sản và lợi ích từ tài sản bị phong tỏa theo lệnh này; và

(b) nhận bất kỳ khoản đóng góp hoặc cung cấp quỹ, hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ bất kỳ người nào như vậy.

Phần 6. Tôi nhận thấy rằng việc nhập cư không hạn chế và không định cư vào Hoa Kỳ của những người nước ngoài có tài sản và lợi ích về tài sản bị phong tỏa theo lệnh này sẽ có hại cho lợi ích của Hoa Kỳ, và do đó tôi tạm ngừng nhập cảnh vào Hoa Kỳ , với tư cách là người nhập cư hoặc không định cư, của những người như vậy. Những người như vậy sẽ được coi là những người nằm trong phần 1 của Tuyên bố 8693 ngày 24 tháng 7 năm 2011 (Đ́nh chỉ Nhập cảnh của Người nước ngoài tuân theo Lệnh cấm đi lại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Các lệnh trừng phạt của Đạo luật Quyền kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).

Phần 7. (a) Bất kỳ giao dịch nào trốn tránh hoặc né tránh, có mục đích trốn tránh hoặc né tránh, gây ra vi phạm hoặc cố gắng vi phạm bất kỳ điều cấm nào được quy định trong lệnh này đều bị cấm.

(b) Mọi âm mưu được h́nh thành để vi phạm bất kỳ điều cấm nào được quy định trong lệnh này đều bị cấm.

Phần 8. Đối với mục đích của lệnh này:

(a) thuật ngữ “người” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức;

(b) thuật ngữ “pháp nhân” có nghĩa là quan hệ đối tác, liên kết, ủy thác, liên doanh, công ty, nhóm, phân nhóm hoặc tổ chức khác;

(c) thuật ngữ “Hoa Kỳ” có nghĩa là bất kỳ công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài thường trú nhân, pháp nhân được tổ chức theo luật của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan tài phán nào trong Hoa Kỳ (bao gồm cả các chi nhánh nước ngoài), hoặc bất kỳ người nào (bao gồm cả người nước ngoài ) ở Mỹ;

(d) thuật ngữ “cơ sở hạ tầng bầu cử” có nghĩa là công nghệ và hệ thống thông tin và truyền thông được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho Chính phủ Liên bang hoặc một Tiểu bang hoặc chính quyền địa phương để quản lư quá tŕnh bầu cử, bao gồm cơ sở dữ liệu đăng kư cử tri, máy bỏ phiếu, thiết bị lập bảng kết quả quyết và thiết bị truyền tải an toàn kết quả bầu cử;

(e) thuật ngữ “bầu cử Hoa Kỳ” có nghĩa là bất kỳ cuộc bầu cử nào cho chức vụ Liên bang được tổ chức vào hoặc sau ngày của lệnh này;

(f) thuật ngữ “sự can thiệp của nước ngoài” liên quan đến một cuộc bầu cử, bao gồm bất kỳ hành động bí mật, gian lận, lừa đảo hoặc trái pháp luật hoặc hành động cố gắng của chính phủ nước ngoài hoặc của bất kỳ người nào đóng vai tṛ là đại diện của hoặc nhân danh nước ngoài chính phủ, được thực hiện với mục đích hoặc tác động gây ảnh hưởng, làm suy giảm ḷng tin vào, hoặc thay đổi kết quả hoặc kết quả được báo cáo về cuộc bầu cử, hoặc làm suy giảm ḷng tin của công chúng đối với các quy tŕnh hoặc thể chế bầu cử;

(g) thuật ngữ “chính phủ nước ngoài” có nghĩa là bất kỳ quốc gia, tiểu bang, tỉnh hoặc cơ quan quản lư nào khác, bất kỳ đảng chính trị nào hoặc bất kỳ quan chức nào của bất kỳ cơ quan quản lư hoặc đảng phái chính trị nào, trong mỗi trường hợp của một quốc gia không phải là Hoa Kỳ;

(h) thuật ngữ “bí mật”, liên quan đến một hành động hoặc nỗ lực hành động, có nghĩa là được đặc trưng bởi một ư định hoặc ư định rơ ràng rằng vai tṛ của chính phủ nước ngoài sẽ không được rơ ràng hoặc thừa nhận công khai; và

(i) thuật ngữ “Tiểu bang” có nghĩa là một số Tiểu bang hoặc bất kỳ lănh thổ, phụ thuộc hoặc sở hữu nào của Hoa Kỳ.

Phần 09. Đối với những người có tài sản và lợi ích đối với tài sản bị phong tỏa theo lệnh này, những người có thể có sự hiện diện hợp pháp ở Hoa Kỳ, tôi thấy rằng do khả năng chuyển tiền hoặc các tài sản khác ngay lập tức, thông báo trước cho những người đó về các biện pháp được thực hiện theo lệnh này sẽ làm cho các biện pháp đó không hiệu quả. Do đó, tôi xác định rằng để các biện pháp này có hiệu quả trong việc giải quyết t́nh trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong lệnh này, không cần thông báo trước về một danh sách hoặc quyết định được thực hiện theo mục 2 của lệnh này.

Phần 10. Không quy định nào trong lệnh này cấm các giao dịch thực hiện công việc kinh doanh chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ bởi các nhân viên, người nhận tài trợ hoặc nhà thầu của họ.

Phần 11. Bộ trưởng Ngân khố, với sự tham vấn của Tổng chưởng lư và Bộ trưởng Ngoại giao, theo đây được ủy quyền để thực hiện các hành động như vậy, bao gồm việc ban hành các quy tắc và quy định, và sử dụng mọi quyền hạn do IEEPA cấp cho Tổng thống nếu có thể. cần thiết để thực hiện các mục đích của lệnh này. Bộ trưởng Ngân khố có thể ủy quyền lại bất kỳ chức năng nào trong số này cho các cán bộ khác trong Bộ Ngân khố phù hợp với luật hiện hành. Tất cả các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ theo đây được chỉ đạo thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong thẩm quyền của họ để thực hiện các quy định của lệnh này.

Phần 12. Bộ trưởng Ngân khố, với sự tham khảo ư kiến ​​của Tổng chưởng lư và Bộ trưởng Ngoại giao, theo đây được ủy quyền để đệ tŕnh các báo cáo định kỳ và cuối cùng lên Quốc hội về t́nh trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố theo thứ tự này, phù hợp với mục 401 (c) của NEA (50 USC 1641 (c)) và mục 204 (c) của IEEPA (50 USC 1703 (c)).

Phần 13. Lệnh này sẽ được thực hiện phù hợp với 50 USC 1702 (b) (1) và (3).

Phần 14. (a) Không có điều ǵ trong thứ tự này sẽ được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:

(i) quyền hạn theo luật định cho một bộ phận hoặc cơ quan điều hành, hoặc người đứng đầu bộ phận đó; hoặc là

(ii) các chức năng của Giám đốc Văn pḥng Quản lư và Ngân sách liên quan đến các đề xuất về ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Lệnh này sẽ được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các điều khoản.

(c) Lệnh này không nhằm và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, về cơ bản hoặc theo thủ tục, có thể thi hành theo luật pháp hoặc công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các sở, cơ quan hoặc tổ chức, các cán bộ, nhân viên của Hoa Kỳ , hoặc đại lư, hoặc bất kỳ người nào khác.

DONALD J. TRUMP

T̉A BẠCH ỐC,

Ngày 12 tháng 9 năm 201