báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


ĐẶC BIỆT: TT TRUMP GỞI VIDEO THÔNG ĐIỆP TỚI NGƯỜI DÂN!


Những Bi'-Mật Trong Chiếc Lap-top Bị Đa'nh-Cắp Của Bà Chủ Tịch Hạ Viện Sắp Được Công Bố


LỰC LƯỢNG ĐẶCNHIỆM QUÂN ĐỘI MỸ đă BẮTGIỮ bà Nancy Pelosi?

***

TỔNG THỐNG TRUMP ĐĂ THẮNG Ở HIỆP PHỤ THỨ NHỨT VÀ SẼ TOÀN THẮNG TRONG CUỘC HÀNH TR̀NH VÀO NHỮNG NGÀY TỚI

Trước khi đi vào trọng tâm câu chuyện, xin có những nhận xét sau về những sự hiểu lầm của cộng đồng trước những ǵ vừa diễn ra trong những ngày qua, cụ thể:

1. Câu chuyện về Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đă bị bắt: 

Câu chuyện này không đúng, bởi v́ theo Hiến pháp Hoa Kỳ, bất kỳ Dân biểu, Thượng nghị sĩ nào cũng được hưởng đặc quyền miễn trừ dưới chánh quyền dân sự, họ không bị bắt khi chánh quyền dân sự vẫn c̣n hoạt động.

2. Câu chuyện về việc Tổng thống Trump đă kích hoạt Đạo luật Phục sanh: 

Cá nhơn đă dự đoán Tổng thống Trump với tư cách là Tổng Tư Lịnh Quân Lực Hoa Kỳ sẽ kích hoạt Đạo luật Phục sanh. Tuy nhiên, đến giờ này Đạo luật Phục sanh chưa kích hoạt nhưng chắc chắn nó sẽ được Tổng thống Trump kích hoạt vào những ngày tới.

Ngày 11/01/2021, Tổng thống Trump đă ban bố t́nh trạng khẩn cấp với nội dung là "Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump tuyên bố rằng t́nh trạng khẩn cấp đang tồn tại ở Đặc khu Columbia và ra lịnh cho sự hỗ trợ của Liên bang để bổ sung cho các nỗ lực ứng phó của Quận do các điều kiện khẩn cấp phát sanh từ Lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 59 từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2021...".

Trước thông báo trên, nhiều người đă diễn giải sai lạc rằng đó là hành động kích hoạt Đạo luật Phục sanh của Tổng thống Trump, riêng các báo đài thổ tả th́ nói là "Tổng thống Trump đă chấp nhận đề nghị của Thị trưởng Washington, DC là bà Muriel Bowser về việc ban bố t́nh trạng khẩn cấp ở Đặc khu Columbia" bằng hành động cụ thể là Tổng thống Trump đă điều động Vệ binh Quốc gia bảo đảm trị an ở Đặc Khu Columbia.

Thực ra, việc Tổng thống Trump ban bố t́nh trạng khẩn cấp ở Đặc khu Columbia và điều động Vệ binh quốc gia về đây là hoàn toàn tuân thủ theo t́nh h́nh thực tế và các quy tắc quản lư quân đội có quyền sở hữu được áp dụng cho lực lượng Vệ binh Quốc gia. 

Theo truyền thống, dân quân nhà nước chỉ chịu trách nhiệm trước các Thống đốc tương ứng của họ trừ khi được Quốc hội triệu tập và đặt dưới quyền của Tổng thống với tư cách là Tổng tư lịnh, theo Điểu khoản dân quân của Hiến pháp. Nhưng vào năm 1933, Tổng thống Franklin Roosevelt đă thúc đẩy thành công cái gọi là Dự luật Vệ binh quốc gia, có hiệu lực biến mọi thành viên Vệ binh Quốc gia của mỗi tiểu bang trở thành thành viên của Lực lượng Dự bị Quân đội và thành lập Quân đội Vệ binh quốc gia riêng biệt của Hoa Kỳ.

Trên thực tế, các thành viên của Vệ binh Quốc gia của mỗi tiểu bang đội hai chiếc mũ: tiểu bang và liên bang. Điều này thường được gọi là sự phân chia giữa “trạng thái Tiêu đề 32” của Vệ binh quốc gia. Trong quy tŕnh thông thường, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia chỉ hành động với tư cách Đề mục 32 của họ, nghĩa là họ chịu sự chỉ huy của Thống đốc bang của họ. Nhưng Quốc hội đă sử dụng quyền hạn của ḿnh theo Điều khoản dân quân để cho phép Lực lượng Vệ binh Quốc gia được gọi vào phục vụ liên bang trong một số trường hợp. 

Một ngoại lệ đáng chú ư đối với hệ thống đơn giản này là Vệ binh quốc gia của Washington, DC. Trong khi DC không phải là một tiểu bang, Quốc hội đă cho phép Washington thành lập lực lượng dân quân của riêng ḿnh vào đầu những năm 1800. Thực thể này sau đó trở thành Vệ binh Quốc gia DC. Các luật sau đó điều chỉnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC do Quốc hội ban hành hoặc được các quan chức thành phố thông qua theo các phái đoàn từ Quốc hội, khiến chúng trở thành một loại luật liên bang. Đáng chú ư, v́ lư do này, tổng thống chớ không phải thị trưởng thành phố là Tổng Tư Lịnh của Lực lượng Vệ binh quốc gia DC, mặc dù tổng thống đă giao quyền này cho Tổng trưởng Quốc pḥng.

Như vậy, câu chuyện về việc Tổng thống Trump đă ban bố t́nh trạng khẩn cấp ở Đặc khu Columbia đă được sáng tỏ, nó không phải là hành động kích hoạt Đạo luật Phục sanh và cũng không phải là ư chí của Thị trưởng Washington, DC mà nó là ư chí của Tổng thống Trump dựa theo những ǵ có thể diễn ra tiếp theo mà bản thân Tổng thống Trump đă tính toán cũng như kẻ thù của Tổng thống Trump sẽ thực hiện vào những ngày tới.

Bây giờ tui đi vào trọng tâm của tiêu đề bài viết TỔNG THỐNG TRUMP ĐĂ THẮNG Ở HIỆP PHỤ THỨ NHỨT VÀ SẼ TOÀN THẮNG TRONG CUỘC HÀNH TR̀NH VÀO NHỮNG NGÀY TỚI với những dự đoán, nhận định sau đây:

Chắc chắn Tổng thống Trump sẽ kích hoạt Đạo luật Phục sanh. Cơ sở để Tổng thống Trump kích hoạt Đạo luật Phục sanh là:

1. Kẻ thù của Tổng thống Trump đang t́m cách lật đổ Tổng thống Trump theo Tu chính án thứ XIV:

Khi ngày tuyên thệ nhậm chức thứ 59 của Tổng thống tới gần, bà Nancy Pelosi và kẻ thù của Tổng thống Trump đă tung ra 02 nước cờ quyết định, một là "dụ dỗ" Phó Tổng thống Mike Pence và nội các của Tổng thống Trump viện dẫn Tu chính án thứ XXV để truất phế Tổng thống Trump với cáo buộc Tổng thống Trump đă kích động, xúi giục bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng. Hai là chúng đang đẩy nhanh quá tŕnh luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc Tổng thống Trump đă không đủ điều kiện để làm tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai mà chúng vin vào sự cố ở Điện Capitol rồi viện dẫn Mục 3 của Tu chính án thứ XIV để luận tội Tổng thống Trump.

Xin nói sơ Mục 3 của Tu chính án thứ XIV mà kẻ thù của Tổng thống Trump lấy ra làm điều khoản tiên quyết để luận tội Tổng thống Trump, Tu chính án thứ XIV được ban hành sau cuộc Nội chiến, mục 3 có nói rằng: Điều khoản này cấm một người nắm giữ bất kỳ chức vụ nào "dưới quyền của Hoa Kỳ" nếu người đó đă tuyên thệ trung thành với Hiến pháp và sau đó "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" chống lại chánh phủ hoặc "viện trợ cho kẻ thù" của Hoa Kỳ.

Kẻ thù của ta rất quỷ quyệt và thâm độc trong quyết tâm lật đổ, phế truất Tổng thống Trump mà hiện nay chúng tung ra chiêu thức cuối cùng là vu khống Tổng thống Trump đă kích động, xúi giục bạo loạn ở Điện Capitol để viện dẫn Tu chính án thứ XXV và tu chính án thứ XIV buộc tội Tống thống Trump. 

Nhưng rơ ràng, việc kẻ thù của Tổng thống Trump xúi giục Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn Tu chính án thứ XXV đă thất bại khi ông Pence và nội các của Tổng thống Trump đă từ chối và hôm qua 02 ông đă gặp nhau chuyện tṛ thân mật chớ không hề có thái độ phản bội, thù ghét nhau.

Do đó, kẻ thù của Tổng thống Trump chi c̣n chiêu duy nhứt, cuối cùng là viện dẫn Mục 3 của Tu chính án thứ XIV để luận tội Tổng thống Trump và điều này đang được đẩy nhanh từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và sự a dua nhiệt thành của tên RINOS Mitch McConnell ở Thượng viện.

2. Chiêu thức gậy ông đập lưng ông của Tổng thống Trump cũng dựa vào Tu chính án thứ XIV mà kẻ thù của Tổng thống Trump đang bám víu:

Phía kẻ thù viện dẫn Tu chính án thứ XIV để luận tội phế truất Tổng thống Trump và cấm ông Trump nắm giữ bất kỳ chức vụ nào "dưới quyền của Hoa Kỳ" với vu khống Tổng thống Trump đă tuyên thệ trung thành với Hiến pháp và sau đó "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" ở sự cố Điện Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng.

Tổng thống Trump cũng viện dẫn Tu chính án thứ XIV để phản công bẻ găy tṛ vu khống của kẻ thù bằng lập luận tương tự nhưng khắc nghiệt hơn là Ông Trump đă dùng Tu chính án thứ XIV để kích hoạt Đạo luật Phục sanh, tát cạn đầm lầy Nước Mỹ. Chi tiết như sau:

A. Căn cứ pháp lư để kích hoạt Đạo luật Phục sanh:

Về cơ bản, Đạo luật Phục sinh cho phép tổng thống triển khai quân đội trong nước trong bốn trường cụ thể, ở đây tui xin đơn cử một trường hợp rất thực tế để Tổng thống kích hoạt Đạo luật Phục sanh nhằm triển khai binh lính Hoa Kỳ để "thống trị đường phố" ở các thành phố trên khắp đất nước vào những ngày tới. Trường hợp tui đơn cử ở đây đó là trường hợp theo quy định tại 10 USC § 252.

Theo 10 USC § 252 - Sử dụng dân quân và lực lượng vơ trang để thực thi quyền lực Liên bang quy định rằng "Bất cứ khi nào Tổng thống cho rằng có sự cản trở, kết hợp hoặc tập hợp bất hợp pháp hoặc nổi loạn chống lại chánh quyền của Hoa Kỳ, khiến việc thực thi luật pháp của Hoa Kỳ ở bất kỳ tiểu bang nào không thực hiện được theo quy tŕnh tố tụng tư pháp thông thường, Tổng thống có thể gọi Lực lượng dân quân của bất kỳ tiểu bang nào vào phục vụ cho Liên bang và sử dụng các lực lượng vơ trang khi Tổng thống cho là cần thiết để thực thi các luật đó hoặc để trấn áp cuộc nổi dậy.

B. Lư lẽ trong việc Tổng thống Trump viện dẫn Tu chính án thứ XIV để kích hoạt Đạo luật Phục sanh vào những ngày tới:

Tu chính án thứ XIV xét về mặt pháp lư là ch́a khóa để Tổng thống Trump kích hoạt Đạo luật Phục sanh. Lư lẽ để Tổng thống Trump kích hoạt Đạo luật Phục sanh là:

- Những hành động của kẻ thù từ lúc Donald Trump ra tranh cử tổng thống năm 2016 tới nay đều có chung một mục đích là lật đổ Tổng thống hợp pháp do dân bầu, từ việc Obama cho người theo dơi chiến dịch tranh cử cho tới tṛ săn phù thủy của Robert Muller, vu khống đàn hặc qua cuộc gọi điện thoại giữa Tổng thống Trump với tổng thống Ukraine,...

- Bức thơ từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gởi cho thị trường Portland vào tháng 8/2020 được khai quật từ máy tính xách tay bị mất trong sự cố Điện Capitol mà chắc chắn sẽ c̣n rất nhiều bằng chứng động trời khác đă nằm trong tay của Ngũ Giác Đài và Tổng thống Trump sau khi nó được bẻ khóa.

- Sau khi Phó Tổng thống Mike Pence gơ búa tại Thượng viện vào ngày Sáu tháng Giêng, những tên kẻ thù sừng sỏ của Tổng thống Trump đă vô t́nh tiết lộ hành vi "dụ dỗ" ông Mike Pence, xúi giục Phó Tổng thống Mike Pence phế truất, lật đổ Tổng thống Trump mà những hành vi này là hành vi "nổi loạn" theo định nghĩa của Tu chính án thứ XXV.

- Hiện nay, các bằng chứng can thiệp vào bầu cử của nước ngoài đă được Giám đốc cơ quan t́nh báo quốc gia tổng hợp, Cơ quan t́nh báo quốc pḥng thu được và có thể sẽ sớm được báo cáo lên Tổng thống Trump. Những bằng chứng can thiệp vào bầu cử của nước ngoài này sẽ làm sụp đổ hoàn toàn chiến lược bảo vệ cho Joe Biden để đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 và là cơ sở để buộc tội chúng với tội danh xúi giục, bao che, chu động "nổi loạn".

- Các bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan đă được đội ngũ pháp lư của Tổng thống Trump gởi lên ṭa án các cấp nhưng hành vi phớt lờ, bác bỏ các bằng chứng kia của ṭa án các cấp đă vi phạm nghiêm trọng. Điều này chiếu theo 10 USC § 252 th́ rơ ràng nó đă đúng là hành động nổi loạn rằng "Bất cứ khi nào Tổng thống cho rằng có sự cản trở, kết hợp hoặc tập hợp bất hợp pháp hoặc nổi loạn chống lại chánh quyền của Hoa Kỳ, khiến việc thực thi luật pháp của Hoa Kỳ ở bất kỳ tiểu bang nào không thực hiện được theo quy tŕnh tố tụng tư pháp thông thường...".

Do đó, Tổng thống Trump có đủ lư lẽ thuyết phục để gọi Lực lượng dân quân của bất kỳ tiểu bang nào vào phục vụ cho Liên bang và sử dụng các lực lượng vơ trang khi Tổng thống cho là cần thiết để thực thi các luật đó hoặc để trấn áp cuộc nổi dậy theo đúng quy định của 10 USC § 252.

C. Tổng thống Trump sẽ đại thắng trong chiêu thức gậy ông đập lưng ông:

Như đă phân tách ở trên, chiêu thức cuối cùng của kẻ thù là xúi giục, dụ dỗ, đe dọa Phó Tổng thống Mike Pence và nội các của Tổng thống Trump cũng như Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Ḥa phát động chiến dịch phế truất Tổng thống Trump theo Tu chính án thứ XXV và luận tội Tổng thống Trump theo Tu chính án thứ XIV với tṛ vu khống Tổng thống Trump đă xúi giục, kích động bạo lực ở Điện Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng.

Nhưng hiện nay, rất nhiều bằng chứng cho thấy kẻ thù của Tổng thống Trump đă trở thành tên "ngáo ộp" khi những kẻ gây bạo loạn không phải là những người ủng hộ Tổng thống Trump mà là tụi khủng bố Antifa và BLM, những lời phát biểu của Tổng thống Trump tại buổi mít tinh bên ngoài Điện Capitol hôm Sáu tháng Giêng không hề có "ngôn luận gây thù ghét, kích động, xúi giục bạo loạn,...". Đặc biệt, qua điều tra bước đầu cho thấy cuộc bạo loạn ở Điện Capitol là một màn kịch do kẻ thù của Tổng thống Trump tạo dựng ḥng vu khống, phế truất Tổng thống Trump theo bài bản mà bức thơ tháng 8/2020 của Nancy Pelosi gởi cho Thị trưởng Portland.

Rơ ràng, trong lúc các bằng chứng gian lận bầu cử có bàn tay của nước ngoài chuẩn bị được Giám đốc cơ quan t́nh báo quốc gia, lực lượng t́nh báo quốc pḥng báo cáo cho Tổng thống Trump theo Sắc lịnh hành pháp 13848 th́ phía kẻ thù của Tổng thống Trump đă chơi tṛ gắp lửa bỏ tay người qua màn kịch bạo loạn ở Điện Capitol và cố gắng bẻ lái công luận qua tṛ vu khống luận tội lần hai. Nhưng tất cả những điều đó nay đă trở thành lời tố cáo đanh thép, buộc tội chúng là những kẻ dụ dỗ, xúi giục, kích động nổi loạn để lật đổ Tổng thống Trump.

Tóm lại, trong tṛ chơi gậy ông đập lưng ông mà cái gậy là Tu chính án thứ XXV và Tu chính án thứ XIV th́ Tổng thống Trump đă từ người bị vu khống phạm tội trở thành người phán xét kẻ phạm tội theo đúng nghĩa "khi bị đơ được tuyên vô tội th́ quan ṭa và nguyên đơn sẽ là những kẻ phạm tội vu khống, xử oan". Kẻ thù của Tổng thống Trump dùng Tu chính án thứ XXV và XIV để vu khống Tổng thống Trump nhưng nó lại giúp cho Tổng thống Trump đại thắng khi Ông dùng nó để kích hoạt Đạo luật Phục sanh.

Kích hoạt Đạo luật Phục sanh, vận dụng 10 USC § 252 - Sử dụng dân quân và lực lượng vơ trang để thực thi quyền lực Liên bang nhằm tạm thời thay thế chánh quyền dân sự bằng chánh quyền quân sự, thay thế các ṭa án dân sự bằng ṭa án quân sự v́ thực tế cho thấy việc thực thi luật pháp của Hoa Kỳ ở đa số các tiểu bang đă không thực hiện được theo quy tŕnh tố tụng tư pháp thông thường. 

Quan trọng hơn cả là sau khi kích hoạt Đạo luật Phục sanh th́ Ṭa án binh sẽ tham chiếu Mục 3 của Tu chính án thứ XIV mà kẻ thù của Tổng thống Trump lấy ra làm điều khoản tiên quyết để luận tội Tổng thống Trump để phát xét kẻ thù của Tổng thống Trump là: Cấm một người nắm giữ bất kỳ chức vụ nào "dưới quyền của Hoa Kỳ" nếu người đó đă tuyên thệ trung thành với Hiến pháp và sau đó "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" chống lại chánh phủ hoặc "viện trợ cho kẻ thù" của Hoa Kỳ.

Những hành động của đảng Dân chủ và lũ RINOS suốt hơn 04 năm qua khẳng định chúng đă "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" chống lại chánh phủ. Chúng ra mặt bảo vệ cho Tàu cộng, Iran, Venezuela, Cuba,... và bảo vệ cho lực lượng truyền thông Fake News, Big Tech phản quốc, cá mặp phản dân,... là hành vi "viện trợ cho kẻ thù" của Hoa Kỳ. Chắc chắn những tên tội phạm này sẽ bị xử lư thích đáng và sẽ bị "Cấm nắm giữ bất kỳ chức vụ nào dưới quyền của Hoa Kỳ" theo Tu chính án thứ XIV./.

Tran Hung.