báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Những Bi'-Mật Trong Chiếc Lap-top Bị Đa'nh-Cắp Của Bà Chủ Tịch Hạ Viện Sắp Được Công Bố

***

Kết Quả Bầu Cử Hoa Kỳ Ngày 20 Tháng 1 Và Sau Đó

Việc gian lận bầu cử Mỹ về thực tế là một cuộc đảo chính quốc tế do chính phủ ngầm ở Washington dàn dựng, và được thực hiện với sự tham gia của nhiều quốc gia và chính phủ theo chủ nghĩa toàn cầu, như Canada, Đức, Tàu, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, và Italy. Tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ngày 23 tháng 1 năm 2020, George Soros một người theo chủ nghĩa toàn cầu nói: “Nó khiến tôi rất lo ngại về kết quả của năm 2020. Số phận của thế giới đang bị đe dọa vào năm 2020.” Trong Đại Hội Vatican tại Rome ngàỵ tháng 2 năm 2020, Jeffrey Sachs, Giám Đốc Viện Trái Đất tại Đại Học Columbia, cũng là cố vấn của Francis của Vatican về những vấn đề Hoa Kỳ báo động cùng đại hội rằng: “Nó sẽ vô cùng nguy hiểm nếu Trump tái đắc cử.” Nói cách khác, quyền lực toàn cầu đă xử dụng các chính phủ để phục vụ nghị tŕnh Trật Tự Thế Giới Mới nhằm lật đổ Trump. Nếu ai đó muốn thực sự t́m hiểu những ǵ đă xảy ra trong cuộc đảo chính quốc tế được chuẩn bị phức tạp và công phu này, họ phải nh́n về Rome

The story of the US election fraud has basically been an international coup d’état conceived by the Washington deep state and acted through the participation of several countries and globalist governments, such as Canada, Germany, China, Spain, Switzerland, and Italy. At World Economic Forum in Davos, Switzerland on January 23, 2020 globalist George Soros said: “It makes me very concerned about the outcome for 2020. The fate of the world is at stake in 2020.” At Vatican Conference in Rome on February 5th 2020, Jeffery Sachs, Director of The Earth Institue at Columbia University and Pope Francis' advisor on American affairs warned the conference members: “It will be absolutely dangerous if Trump wins re-election.” In other words, the globalist power has used the governments to serve the New World Order agenda to overthrow Trump. If someone wants to really understand what happened in this elaborate international coup, they must look at Rome.

Ben thân mến,

Dear Ben,

Sau khi đọc lá thư của M, có vẻ như M, tôi và chắc chắn nhiều người ghi danh khác của bạn đang rất muốn biết một số tin tức rơ ràng cụ thể về 6 ngày tới và kế hoạch cho USA Inc. Trong khi bạn trả lời về sự tan ră của Mỹ. Tôi sẽ phải đoán đó sẽ là điều ǵ đó sẽ diễn ra sau 6 ngày tới (Có? / Không?)

After reading M’s letter, it appears that M, myself, and certainly many other of your subscribers are desperately seeking some specific clarity as to the next 6 days and the plan for USA Inc. While you responded about the breakup of the US.  I would have to guess that would be something that would take place after the next 6 days  (Yes? / No?)

Bạn và nhiều nguồn khác đang nói đi nói lại rằng TẤT CẢ bằng chứng đều nằm trong tay Trump và bản chất của bằng chứng đă nói là chắc chắn và áp đảo. V́ vậy, giữ lại là sao? Chúng ta đang ở trong 6 ngày qua? Và tôi nghĩ rằng nếu bằng chứng không được phổ biến theo một cách nào đó, liên tục trong 2-3 ngày tới, th́ “NGƯỜI DÂN” sẽ không có thời gian để t́m hiểu và nắm chắc thực tế mới đang hướng đến đâu. Rơ ràng là các phương tiện truyền thông lớn đang kiểm duyệt Trump mọi lúc mọi nơi để cố gắng giữ mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Vậy tiếp theo là ǵ?

You and many other sources are saying over and over that ALL the evidence is in Trump’s hands and the nature of said evidence is solid and overwhelming.  So what’s the hold-up? We are in our last 6 days? And I would think that if the evidence isn’t disseminated in some manner, in masse in the next 2-3 days, then “THE PEOPLE” will not have time to digest & firmly grasp where the new reality is heading. It’s obvious that major media is censoring Trump at every turn to try and keep things under wraps. So what’s next?

Các nguồn tin của bạn nói với bạn điều ǵ? Một số tin tức cụ thể, số lần xuất hiện, v.v. mà những người ghi danh của bạn có thể theo dơi để chúng tôi có thể giải quyết tốt hơn những ǵ thực sự sắp xảy ra?

What are your sources telling you? What are some specific things, occurrences, etc. that your subscribers could watch for so that we may get a better handle on what’s really about to go down?

Có được tin tốt - Tôi đọc một bài báo về chương tŕnh không gian và một nguồn năng lượng mới giúp cho hỏa tiễn, v.v. đến nơi chúng muốn và ở cuối bài báo có đề cập đến việc cùng một nguồn năng lượng mới này có thể cung cấp năng lượng hầu như miễn phí cho thế giới! Một điềui ǵ đó bạn đă đưa ra trước đây.

Approaching good news – I read an article about the space program and a new energy source to help get the rockets, etc. to where they want to be and at the end of the article there was mention of this same new energy source being able to provide virtually free energy to the world! Something you have brought up before.

Trân trọng,

Best Regards,

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng có ai biết điều ǵ sẽ xảy ra tiếp theo với sự chắc chắn 100% bởi v́ theo đúng nghĩa đen th́ điều đó là LÀM hoặc CHẾT đối với Các Diễn Viên Xấu Của Chính Phủ Ngầm (Deep State Bad Actors) trong giai đoạn kết thúc của vở kịch mang tính cách mạng. Điều đó nói rằng chúng ta có thể thấy rất nhiều “vụ tự tử” mà không cần điều tra trong những tuần và tháng tới.

To be honest, I do not think anyone knows what is coming next with 100% certainty because it is literally DO or DIE for the Deep State Bad Actors in the closing stages of the revolutionary play. That said we may see a lot of “suicides” with no investigations in the coming weeks and months.

Tôi nói điều này v́ tôi liên lạc hàng ngày với các nguồn CIA, FSB, Cơ Quan T́nh Báo Quốc Pḥng, MI6, P3 Freemason, v.v. và họ không biết điều ǵ sẽ xảy ra với sự chắc chắn 100%. Đó cũng có thể là Màn Diễn Cuối Cùng dành cho những Diễn Viên Xấu Của Chính Phủ Ngầm tàn nhẫn và độc ác ngoài sức tưởng tượng.

I say this because I am in daily touch with the CIA, FSB, Defense Intelligence Agency, MI6, P3 Freemason sources, etc. and they do not know what is going to happen with 100% certainty. It may well be the Final Act for the Deep State Bad Actors who are ruthless and evil beyond imagination.

Là một Mũ Trắng, chúng tôi có chỉ thị không được tiết lộ tin tức nhạy cảm ra công chúng quá sớm. Chúng tôi được chọn làm nhà đàm phán và đại diện cho công chúng bởi v́ chúng tôi không sợ chết cho chính nghĩa (not afraid to die for the just cause) là đưa sự thật ra thế giới bằng bất cứ cách nào có thể.

As a White Hat, we are instructed not to reveal sensitive information into the public spotlight too soon. We are chosen as a negotiator and public face because we are not afraid to die for the just cause of bringing the truth to the world in whatever manner possible.

Xin hăy hiểu rằng, bí mật là cần thiết để cung cấp an ninh hoạt động trong những giai đoạn cuối cùng này khi bất kỳ sự tiết lộ nào có thể báo động bọn tội phạm đầm lầy quốc tế Deep State về nọc độc đang chờ đợi chúng, với hoạt động lớn đă được lên kế hoạch trong nhiều năm trời. Hệ Thống Điều Khiển Vũ khí (WDS: Weapons Directive System) có một cuộc trao đổi hoạt động liên tục với các nguồn Mũ Trắng của Ngũ Giác Đài để cung cấp an ninh cũng như ở châu Á.

Please understand, secrecy is necessary to provide operational security in these final stages when any leak could alert the Deep State international swamp criminals to the venom that awaits them, with the massive sting operation that has been years in the planning. The WDS has an ongoing operational exchange with Pentagon White Hat sources in order to provide security as well in Asia.

Có một số dấu hiệu cho thấy Chính Phủ Ngầm nhận ra rằng Trump không phải chỉ lo việc tái đắc cử, ông ấy đang hoàn thành công việc của JFK, người đă bị Bush Cha và Ngân Hàng Châu Âu đâm sau lưng, khi ông ta cố gắng chấm dứt CIA và “Tiền Tệ” Ma Đặt Trên Căn Bản Nợ Hệ Thống Tín Dụng Ma Thuật Nhanh Tức Thời. Hăy gọi tắt nó là FDBC- IMCS.

There are some indications the Deep State realizes that Trump is not just looking for reelection, he’s completing the work of JFK who got knifed in the back by Bush Sr. and the European Banksters, when he tried to end the CIA and Fiat-Debt-Based “Currency” Insta-Magic-Credit System. Let’s call it the FDBC- IMCS for short.

Có lẽ Trump chỉ là một doanh nhân yêu nước thất vọng trước t́nh h́nh bi đát của quốc gia, được chiêu nạp để trở thành Tổng Thống và hoàn thành tam giác Mũ Trắng về quyền lực Hiến Định cần thiết để đánh bại kẻ thù đen tối của nhân loại và mang lại một kỷ nguyên mới của sự thức tỉnh và tự do thoát khỏi kiếp nô lệ tài chính.

Perhaps Trump is just a frustrated patriotic businessman who was recruited to become President and complete the White Hat triangle of Constitutional power necessary to defeat the dark enemy of mankind and bring in a new age of awakening and freedom from financial slavery.

“Khoảng ba năm trước, một nhóm tướng lănh quân đội đến gặp tôi. Và tôi được cho biết rằng họ đă sẵn sàng thực hiện  một cuộc đảo chính. Họ sẵn sàng loại bỏ Barack Obama khỏi chức vụ bằng lực lượng quân sự. Và vài tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi khác và họ nói rằng đang xem xét lại. Các bạn có biết tại sao họ lại xem xét lại không? Bởi v́ họ đă nói chuyện với Donald Trump. Và Trump đă đồng ư. Trump đă đồng ư rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống. Và họ đồng ư rằng nếu ông ta ra tranh cử, họ sẽ tiến hành một cuộc đảo chính như một tiến tŕnh hợp pháp để loại bỏ những kẻ phản bội trong chính phủ. Và thỏa hiệp đó giữa quân đội và Donald Trump đă được thành h́nh như chúng tôi đang tŕnh bày.” (Jerome Corsi - 13/4/2018 )

“About three years ago, a group of generals came to me. And it was explained to me they were ready to conduct a coup d'etat. They're ready to remove Barack Obama from office with military force. And a few weeks later I got another call and they said that they were reconsidering. You know why they were reconsidering? Because they talked to Donald Trump. And Trump had agreed. Trump had agreed that he would run. And they agreed that if he would run, they would conduct their coup d'etat as a legitimate process rooting out the traitors within government. And that pact between the military and Donald Trump had held as we've been interpreting and watching.”  (Jerome Corsi - Apr 13th 2018)

.

 

Trump và Liên Minh Quân Đội nhằm chống lại đám chính trị nhà nghề thối nát và phản quốc trong đầm lầy Washington.

Trump and the Military Pact to fight against the corrupt and treason career politicans in Washington swamp.

Không có một tổng thống Mỹ nào gốc chinh trị gia nhà nghề vừa nhậm chức liền chụp h́nh với nhiều tướng lănh quân đội như thế này tại văn pḥng bầu dục của tổng thống. Tấm h́nh này càng khiến đám chính trị gia chuyên nghiệp tại Washington lo sợ và tức giận, nên suốt 4 năm qua phải dùng những chiêu tṛ chính trị t́m mọi cách chống đối trục xuất Trump ngay khi vừa nhậm chức, cho đến tận những ngày cuối. Và ngay cả sau khi Donald Trump hết nhiệm kỳ. Một điều kỳ lạ nhưng ít người để ư. Bởi vốn là bọn phản quốc, chúng rất sợ lực lượng quân đội phía sau Trump. C̣n riêng cá nhân Trump, không Dân Chủ lại chẳng Cộng Ḥa, và trên danh nghĩa bây giờ chỉ là “cựu tổng thống” có ǵ để chúng sợ.

Thực tế chính phủ Trump là một chính phủ quân sự ẩn h́nh. Cho nên giới chính trị gia Washington luôn chống đối Donald Trump, dù Cộng Ḥa hay Dân Chủ. Đặc biệt là đám Dân Chủ. Riêng đám Cộng Ḥa khi thấy Donald Trump mạnh th́ hùa theo ăn có, khi thấy Donald Trump yếu th́ bỏ chạy làng để tự cứu thân. Và cũng do vậy Donald Trump thường nói chính trị là bẩn thỉu (politics is nasty) và là một người ngoài cuộc (outsider) đối với giới chính trị Washington. Dĩ nhiên đám chính trị gia thối nát kết bè với truyền thông MSM càng chửi Donald Trump nhiều hơn, bởi chúng biết rơ phía sau Donald Trump là giới quân sự thuần túy yêu nước, khác với đám quân sự thối nát kết bè với chính trị để có chức có quyền. Quần chúng nghe truyền thông MSM liên tục chửi Trump th́ chửi hùa theo, nào có biết ẩn t́nh phía sau.

Donald Trump vốn không phải Cộng Ḥa vậy tại sao Donald Trump giành được sân khấu Cộng Ḥa năm 2016. Nếu để ư kỹ sẽ nhận ra rằng, sau khi Donald Trump chửi Francis Ḍng Jesus của Vatican 2 ngày, th́ Jeb Bush tự động rút lui bỏ cuộc (20/2/2016). Nên biết lúc bấy giờ Jeb Bush là con cờ sáng giá nhất bên sân khấu Cộng Ḥa. Bởi có cha và anh là hai thái thượng hoàng. Vậy tại sao Jeb Bush lặng lẽ rút lui để sân khấu Cộng Ḥa lại cho Donald Trump. Đơn giản v́ t́nh báo quân đội đưa cho Donald Trump một lá bài tẩy. Đó là George HW Bush cha chính là kẻ giết John Kennedy ngày 22/11/1963, lúc bấy giờ Bush Cha là một nhân viên hành động của CIA. Cho nên Jeb Bush hoảng hồn, đắng miệng, nói không nên lời, lặng lẽ rút lui nhường sân khấu Cộng Ḥa cho Donald Trump là vậy. Quả là chuyện khó tin. Điều này b́nh thường. Những chuyện thâm cung bí sử, nghe thuật lại chuyện xưa th́ ai cũng có thể tin được. Nhưng nghe được chuyện nay th́ cái đầu kham không nổi, v́ ngoài sức tưởng tượng. Ít nhất Bush Cha đă ba lần muốn giết Ronald Reagan, để chiếm ghế tổng thống. Nhưng không thành công nên đành phải chờ. Ai tin được th́ tin. Không tin th́ bắt chước Donald Trump cho là Fake News, hoặc muốn chứng tỏ cao minh thông thái hơn nữa th́ chép miệng phán rằng conspiracy theory cho ra vẻ học giả giỏi tiếng Mỹ.

Năm 2017, người có đầu óc b́nh thường, nh́n h́nh Donald Trump chụp chung với tướng lănh quân đội, sẽ nhận ra ngay đó là một chính phủ quân sự, không bè đảng thật ḷng yêu nước. Người nghiên cứu chính trị qua truyền thông sẽ cho rằng Donald Trump thuộc Cộng Ḥa rồi từ đó tha hồ mà khen chê. Nói như vậy, không có nghĩa là trong quân đội không có những kẻ ma bùn kết bè này phe kia để t́m cơ hội thăng quan tiến chức.

Bắt MSM tham nhũng và các quái vật đầm lầy trên mạng xă hội cùng dọc trong việc thao túng bầu cử, với bất cứ những bịa đặt cần thiết để hạ bệ Trump và những Người Yêu Nước, có thể chứng minh là yếu tố chính của Chiến Dịch Chích Nọc Độc (Sting Operation). Và giờ đây, chiếc lưới đang được thắt chặt khi giá cổ phiếu của Twitter và Facebook giảm mạnh. Báo chí in ấn và những hệ thống truyền thông phát sóng cũng thích hợp cho việc dọn dẹp nhà cửa hoàn toàn.

Catching the corrupt MSM and social media swamp creatures going way over the line into electioneering, with whatever fabrication necessary to demonize Trump and the Patriots, may prove to be a key element of the sting operation. And now the net is tightening as the share prices of Twitter and Facebook plummet. Print media and broadcast networks are also in line for a complete housecleaning.

Chính Phủ Ngầm đang chống cự ở phút cuối cùng khi các thành viên của nó nhận ra rằng họ đă thua trong ván cờ chính trị. Báo cáo về sự can thiệp bầu cử của một chính phủ nước ngoài vẫn sẵn sàng để được công bố.

The Deep State is making its last stand now that its members realize they’ve lost at the political game of chess. The report on election interference by a foreign government is still due to be released.

Trump đang khéo léo giành lại quyền kiểm soát Nền Cộng Ḥa Lập Hiến và phá hủy hệ thống ngân hàng trung ương như Andrew Jackson. Ông ta đang giải phóng đất nước khỏi chế độ nô lệ tài chính, thông qua sức mạnh của nhận thức chung của khán giả toàn cầu, cuối cùng có thể khiến tất cả các Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế (BIS: Bank for International Settlements) của hệ thống ngân hàng trung ương khác sụp đổ như những quân cờ domino trên toàn thế giới.

Trump is cleverly taking back control of the Constitutional Republic and destroying the central banking system like Andrew Jackson. He’s freeing the country from financial slavery, which, through the power of pubic awareness of a global audience, may eventually cause all the other BIS central banks to fall like dominoes around the world.

Tất cả nửa tá quốc gia, bao gồm cả Canada, liên quan đến việc gian lận bầu cử đang được xác nhận với các hoạt động đặc biệt cúp điện và lệnh giới nghiêm.

All half-a-dozen countries, including Canada, involved in the election fraud are being identified with power-outage special operations and curfews.

Khi tất cả được nói và làm, với tư cách là một người Canada đă đi du lịch và sinh sống khắp Bắc và Nam Mỹ, tôi h́nh dung ra một khu vực hợp tác thống nhất thông qua trao đổi hàng hóa và dịch vụ v́ lợi ích chung.

When all is said and done, as a Canadian who has traveled and lived throughout North and South America, I envision a unified region of cooperation through the exchange of goods and services for mutual benefit.

Nhưng vẫn c̣n, vở kịch mang tính cách mạng vẫn c̣n thời gian để làm cho tủ quần áo của Pelosi được mở ra với cuộc điều tra được công bố vào ngày 6 tháng 1 về cha của bà, do JFK khởi xướng. Có vẻ như Trump sẽ làm theo những ǵ JFK đă cố gắng làm và hoàn thành công việc.

But still, the revolutionary play has time left to feature Pelosi’s closet being opened with the investigation announced Jan. 6th into her father, initiated by JFK. It’s starting to look like Trump will follow what JFK tried to do and finish the job.

Một kịch bản có thể là việc gian lận bầu cử Biden do quốc tế phối hợp tiết lộ trước ngày 20 tháng 1, theo Sắc Lệnh năm 2018 sẽ khiến cuộc bầu cử vô hiệu và đưa ra một chính phủ quân sự lâm thời. Chính phủ quân sự yêu nước này, hoạt động theo luật và quy tắc của Hiến Pháp, cuối cùng sẽ có cơ hội để xem xét tất cả các gian lận bầu cử “không tồn tại MSM.” Trong thời gian lâm thời, các ṭa án quân sự sẽ vạch trần những tên tội phạm đầm lầy cánh tả và cánh hữu của Chính Phủ Ngầm và một đảng chính trị mới xuất hiện - Nước Mỹ Vĩ Đại.

One scenario could have the internationally-coordinated Biden election fraud revealed before Jan. 20th, which under the EO of 2018 would make the election null and void and bring in an interim military government. This patriotic military government, operating under the laws and rules of the Constitution, would finally have a chance to look at all the “MSM nonexistent” election fraud. During an interim period, military tribunals will expose the right and left Deep State swamp criminals and a new political party emerges – Great America.

Vào ngày 1 tháng 3, cuộc điều tra về gian lận bầu cử năm 2020 được kết thúc và kết quả thực tế được xác nhận. Vào ngày 4 tháng 3, Trump được nhậm chức tổng thống đầu tiên của Cộng Ḥa Hoa Kỳ. Thật là điều đáng tiếc, nhưng do Virus Tàu mà Tổng Công Ty Hoa Kỳ và Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang đều tuyên bố phá sản.

On March 1st, the investigation into the 2020 election fraud is concluded and the actual results are certified. On March 4th, Trump is inaugurated as the first president of the United States of America Republic. It’s really a shame, but due to the China Virus the U.S. Corporation and the Federal Reserve Bank both declare bankruptcy.

Một kịch bản khác có thể bao gồm việc thanh trừng 70% các Diễn Viên Chính Phủ Ngầm tại Thượng Viện và Hạ Viện, tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử Thượng Viện và Hạ Viện vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 bằng cách xử dụng lá phiếu giấy. Những tiết lộ gây chấn động về tổ chức tội phạm toàn cầu và chính trị Hoa Kỳ của Tổ Chức Ngầm (Cabal) tạo nên một sự thức tỉnh trên toàn thế giới. Đây là kết quả của nhiều tuần lễ qua bằng chứng của ṭa án quân sự được trưng bày ra trên toàn thế giới qua Hệ Thống Phát Thanh Khẩn Cấp (Emergency Broadcast System) và tất cả các phương tiện truyền thông bị quốc hữu hóa do phạm tội trong việc thao túng bầu cử khi nhân danh một thế lực nước ngoài trong cuộc bầu cử liên bang, vi phạm Sắc Lệnh 2018 (Executive Order 13848, September 12, 2018).

Another scenario might feature a 70% purge of the Deep State Actors in the Senate and House, facilitating November 3rd, 2021, Senate and House elections using paper ballots. The shocking revelations of the Cabal’s U.S. political and global crime syndicate spawn a worldwide phenomenon of awakening. This is the result of weeks of military tribunal evidence shown worldwide over the Emergency Broadcast System and all nationalized media found guilty of electioneering on behalf of a foreign power in a federal election, in violation of the 2018 EO (Executive Order 13848, September 12th, 2018).

Hiện đă công khai rằng dữ liệu máy tính xách tay của Pelosi đă thu được trong sự kiện được tổ chức vào ngày 6 tháng 1. Và tôi nghi ngờ không phải ngẫu nhiên mà Trump đă tŕ hoăn bài phát biểu của ḿnh một giờ để bảo đảm có thể phân biệt được rằng những người ủng hộ ông vẫn đang lắng nghe tại cuộc biểu t́nh, cùng thời điểm Antifa tấn công Thủ Đô. Người của chiến dịch đă thu thập bằng chứng những kẻ phản diện chống đối được xe bus chở đến, có cảnh sát DC hộ tống, mặc đồ ủng hộ Trump với cờ Liên Minh. Công trạng có lẽ thuộc về Soros Con, kẻ có lắm tiền nhiều bạc sẵn sàng trả tiền công cho các nhà viết kịch giỏi cho vở kịch Nổi Loạn.

It’s now public that Pelosi’s laptop data got retrieved during the staged event on Jan. 6th. And I suspect it’s no coincidence that Trump delayed his speech by one hour to make sure it would be distinguishable that his supporters were still listening at the rally, at the same time Antifa stormed the Capital. The sting has collected evidence of bused-in, with DC police escort, antagonists dressed up in Trump supporter gear with Confederate flags. Credits perhaps to Soros Jr. who has a budget for good Insurrection-OP scriptwriters.

Hiện có vẻ như Chiến Dịch Chích Nọc Độc của Trump đang trong giai đoạn kết thúc. Nếu thành công, nó có thể hứa hẹn một sự chuyển đổi lịch sử thành sự phát triển tiếp theo của hành tinh, với một hệ thống tài chính không tạo gánh nặng cho người lao động với lăi suất không cần thiết đối với nguồn cung cấp tiền của quốc gia, được tạo ra dưới dạng thế giới ảo, nợ tín dụng “tiền của tài khoản,” được hoàn trả bằng hàng hóa và dịch vụ trong thế giới thực “tiền trao đổi”và kèm thêm lăi kép. Đối với những ai không quen với sức mạnh của lăi suất kép được xử dụng như một vũ khí tài chính, vui ḷng t́m hiểu trên Google và tự chịu mọi rủi ro.

It now appears the Trump Sting Operation is in the closing stages. If successful, it may hold the promise of a historic transformation into the next evolution of the planet, with a financial system that doesn’t burden workers with unnecessary interest on a nation’s money supply, created as virtual-world, credit debt “money of account,” to be repaid with real-world goods and services “money of exchange” and additional compound interest. For anyone not familiar with the power of compound interest as a financial weapon, please Google it at your own risk.

Đă nói tất cả những điều đó, căn cứ theo tất cả những ǵ tôi nghe được, chúng ta đang đối phó với một nhóm ở trên cả cấp chính phủ hữu h́nh và có trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Họ đă lên kế hoạch cho chiến dịch COVID-19 đang diễn ra này ít nhất là từ năm 2012 để giảm 90% dân số thế giới và bắt những người c̣n lại làm nô lệ.

Having said all that, based on everything I am hearing we are dealing with a group that is above the level of visible governments and headquartered in Switzerland. They planned this ongoing COVID-19 campaign at least as far back as 2012 in order to reduce the world’s population by 90% and enslave the rest.

Vấn đề là họ có quyền kiểm soát hầu hết các nhà lănh đạo hữu h́nh trên Trái Đất qua sự kết hợp của hối lộ, tẩy năo, và tống tiền. Điều này có nghĩa là chúng ta cần loại bỏ các nguyên thủ quốc gia của hầu hết các nước G7 để giải quyết vấn đề này. Tôi hiểu rằng điều này đang được tiến hành nhưng vấn đề là rất nhiều người đă bị buộc phải tuân theo mệnh lệnh rằng chúng tôi cần để hệ thống hiện tại sụp đổ thêm trước khi có thể khởi động lại nó.

The problem is that they have control over most of the visible leaders on Earth through a combination of bribery, brainwash, and blackmail. This means we need to remove the heads of state for most of the G7 countries in order to deal with this. My understanding is that this process is underway but the problem is so many people have been conditioned into following orders that we need to let the current system collapse further before it will be possible to reboot it.

Joe Biden hiếm khi được thấy xuất hiện trước công chúng trong toàn bộ cái gọi là chiến dịch bầu cử và không chắc liệu ông ta c̣n tồn tại về mặt tinh thần hay thể xác nữa hay không. Có ai thấy ông ấy chụp ảnh tập thể gần đây với các Tham Mưu Liên Quân hay không? Trên thực tế, không đời nào họ có thể chấp nhận ông ta khi biết ông ta là kẻ phản bội đất nước nhiều lần, ngay cả trước vụ gian lận bầu cử năm 2020. Thật sự đáng kinh ngạc về độ sâu mà Chính Phủ Ngầm sẽ ch́m xuống, để bảo đảm rằng Biden được miễn khỏi bị truy tố nhờ chức vụ tổng thống và cái nút chận cao su để rút thông bồn nước (plug) to đầy lông tóc vẫn nằm dưới đáy đầm lầy.

Joe Biden was rarely seen in public during the entire so-called election campaign, and it’s uncertain if he even exists mentally or physically anymore. Has anyone seen him recently taking a group photo with the Joint Chiefs? Realistically, there is no way they could ever accept him knowing he is a traitor to his country multiple times over, even before the 2020 election fraud. It’s truly amazing the depths that the Deep State will sink to, to make sure Biden gets presidential immunity from prosecution and the big hairy plug remains in the bottom of the swamp.

Theo sự hiểu biết của tôi là Rockefellers, Rothschilds và các cộng sự, đă thỏa thuận với Tàu “để bầu cho Biden”, sau đó loại bỏ ông ta sau một thời gian ngắn và đưa Kamala Harris lên nắm quyền. Họ phải cảm thấy họ cần phải làm điều này hoặc nh́n Tập Đoàn Công Ty Hoa Kỳ của họ phá sản.

My understanding is that the Rockefellers, Rothschilds, and associates, made a deal with China “to elect Biden,” and then remove him after a short interval and put Kamala Harris in power. They must have felt they had to do this or watch their USA Corporation go bankrupt.

Dù sao, trận chiến đang diễn ra quyết liệt dữ dội. Có rất nhiều điều tôi không thể nói nhưng chúng tôi có tin tức t́nh báo cụ thể có thể hành động có thể kết thúc chiến dịch COVID.

In any case, the battle is raging. There is a lot of stuff I cannot talk about but we have specific actionable intelligence that could end the COVID campaign.

Tóm lại, sẽ có sự hỗn loạn và các hệ thống sụp đổ trong những tháng tới ở phương Tây, và chỉ khi đó, điều ǵ đó tốt hơn mới xuất hiện.

To summarize there will be chaos and systems collapse over the coming months in the West, and only then will something better emerge.

BF

Tái Bút: V́ “Không Có Ǵ Có Thể Ngăn Chặn Cơn Băo”, tôi cũng chỉ ra rằng Bản Giác Thư này kư bởi các Tham Mưu Liên Quân dường như không có ghi ngày tháng, khiến nó không hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật trong giai đoạn trung gian của việc xác nhận và có thể được gọi là “Con Bài Trump” cho hậu họa khi cơn băo ập đến. Khiến cho kẻ thù nghĩ rằng bạn yếu nhất trong khi bạn mạnh nhất là Nghệ Thuật Chiến Tranh.

p.s. Since “Nothing Can Stop the Storm” I would point out that this Memorandum signed by the Joint Chiefs doesn’t appear to be dated, making it technically incomplete at some intermediate stage of certification, and may become known as “The Trump Card” for posterity when the storm hits. Make your enemy think you are at your weakest when you are at your strongest in the Art of War.