báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."


[Bài Viết - Article]
                                                                          

 
 
Last days in Vietnam (Vietsub)

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống:
 

Duyt li s tht lch s

 

Theo s sách ca Đng Cng Sn, ngày 11-11-1945 H Chí Minh gii tán Đng Cng Sn Đông Dương và ngày 3-9-1969 H Chí Minh v chu t Mác-Lê. Ngày nay s tht lch s cho biết Đng Cng Sn Đông Dương không t gii tán năm 1945, và H Chí Minh đă v chu t Mác- Lê ngày hôm trước, 2 tháng 9, 1969.

Cũng vào ngày 2 tháng 9 (1945) H Chí Minh đc Tuyên Ngôn Đc Lp. Thc ra Vit Nam chưa đc lp năm 1945. Và ngày 2 tháng 9 không phi là Ngày Quc Khánh. Chiếu Công Pháp Quc Tế, Vit Nam ch thâu hi ch quyn đc lp ngày 8 tháng 3, 1949 do Hip Đnh Elysee. Trong năm này, 11 quc gia khác ti Á Châu cũng giành được đc lp bng đường li chính tr và ngoi giao, không bo đng vơ trang và không liên kết vi Quc Tế Cng Sn.

Tháng hai năm 2000, nhà cm quyn Hà Ni t chc l k nim 70 năm thành lp Đng Cng Sn Đông Dương. Trong dp này h vin dn nhng thành qu đă đt được trong na thế k va qua, và t ban cho ḿnh tư cách đc quyn lănh đo quc gia t trước ti nay và t nay v sau.

Gt b mi thành kiến và mi lun điu tuyên truyn, chúng ta ch căn c vào nhng tài liu lch s và nhng văn kin pháp lư đ đưa ra nhng nhn đnh liên quan đến ch trương đường li ca Đng Cng Sn.

Dưới chiêu bài gii phóng dân tc, Đng Cng Sn ch trương đu tranh bo đng vơ trang, vng ngoi và liên kết vi Quc Tế Cng Sn. Trên b́nh din dân tc đây là mt sai lm chiến lược khiến 3 triu thanh niên nam n thuc 3 thế h phi hy sinh xương máu trong 3 cuc Chiến Tranh Đông Dương:

- Chiến Tranh Đông Dương Th Nht chng Pháp và Quc Gia Vit Nam trong 8 năm (l946-l954)

- Chiến Tranh Đông Dương Th Hai chng Thế Gii Dân Ch (Vit Nam Cng Ḥa, Hoa K và Đng Minh) trong 20 năm (l955-l975); và 

- Chiến Tranh Đông Dương Th Ba t chng ln nhau trong 10 năm, chiến tranh Miên Vit kết thúc năm 1989 do s can thip ca Liên Hip Quc.

Trong s 14 nước thuc đa, bo h và giám h ti Á Châu, ch có 3 nước Đông Dương dưới s lănh đo ca Đng Cng Sn Đông Dương đă đu tranh bo đng vơ trang và liên kết vi Quc Tế Cng Sn. Trái li, tt c 11 quc gia khác đă đu tranh ôn ḥa, hp tác và thương ngh vi đế quc cũ đ giành t tr trong giai đon đu và đc lp trong giai đon sau. Cũng v́ vy h đă tiết kim được nhiu hy sinh xương máu và thi gian giành đc lp được rút ngn c̣n t 1 đến 4 năm sau Thế Chiến II, thay v́ 40 năm như trường hp Vit Nam.

Năm 1919 ti Hi Quc Liên (t chc tin thân ca Liên Hip Quc), Tng Thng Hoa K Woodrow Wilson đ xướng quyn Dân Tc T Quyết đ khuyến cáo các Đế Quc Tây Phương tng bước tr t tr và đc lp cho các thuc đa Á Phi. T đó trào lưu tiến hóa tt yếu ca lch s là s gii th tim tiến ca các Đế Quc Tây Phương. Cũng trong năm này Đế Quc Anh đă tr ch quyn đc lp cho Canada ti Bc M và A Phú Hăn ti Nam Á.

Năm 1941, khi Thế Chiến II c̣n đáng tiếp din, theo đ ngh ca Tng Thng Hoa K Franklin Roosevelt, các Đế Quc Tây Phương Anh M Pháp Ḥa Lan đă hi ngh ti Newfoundland Canada đ công b Hiến Chương Đi Tây Dương theo đó các thuc đa và bo h s được trao tr đc lp khi Chiến Tranh kết thúc. 

Mùa xuân 1945, vi s đu hàng ca Đc Quc Xă, 50 quc gia đng minh hp Hi Ngh San Francisco đ thành lp Liên Hip Quc và ban hành Quyn Dân Tc T Quyết trong Điu Th Nht và Điu 55 Hiến Chương Liên Hip Quc.

Trung thành vi Hiến Chương Đi Tây Dương 1941 và Hiến Chương Liên Hip Quc 1945, trong 4 năm, t 1946 đến 1949, các Đế Quc Tây Phương M Anh Pháp Ḥa Lan đă ln lượt t gii th đ tr đc lp cho 12 thuc đa Á Châu: 

Đc lp năm l946: Phi Lut Tân thuc Hoa K, Syrie và Liban thuc Pháp.

Đc lp năm l947: n Đ và Đi Hi thuc Anh. 

Đc lp năm l948: Miến Đin, Tích Lan và Palestine thuc Anh. 

Đc lp năm l949: Vit Nam, Ai Lao, Cao Miên thuc Pháp, và Nam Dương thuc Hoà Lan. 

Như vy lch s đă chng minh rng, ti Á Châu, đu tranh không bo đng và không liên kết vi Quc Tế Cng Sn là đường li khôn ngoan và hu hiu nht đ giành t tr và đc lp cho quc gia. Ngược li, đng vào hàng ngũ Quc Tế Cng Sn đ đu tranh vơ trang nhm lt đ các Đế Quc Tây Phương là mt sai lm chiến lược. V́ đây không phi là chiến tranh giành đc lp mà là chiến tranh ư thc h gia Quc Tế Cng Sn và Thế Gii Dân Ch. Kinh nghim dân gian cho biết nơi nào trâu ḅ húc nhau th́ rui mui chết: 3 triu thanh niên nam n ti Triu Tiên, 3 triu ti Vit Nam, 2 triu ti Miên Lào và 1 triu ti A Phú Hăn đă hy sinh thân sng, không phi đ giành đc lp cho quc gia, mà đ cho Đng Cng Sn cướp chính quyn.

CUC ĐU TRANH GIÀNH ĐC LP

Trung thành vi ch nghĩa Quc Tế Vô Sn, Đng Cng Sn Đông Dương ph đnh ch nghĩa dân tc. H không ch trương đu tranh giành đc lp v́ quc gia dân tc và không quan nim đc lp quc gia như mt cu cánh ti hu, mt mc tiêu chiến lược phi tranh th vi bt c giá nào, vi bt c hy sinh nào, k c vic hy sinh nhng quyn li riêng tư ca đng phái. Lch s đă chng minh rng Đng Cng Sn ch s dng cuc đu tranh giành đc lp như mt chiêu bài, mt chiến thut đ đmc tiêu chiến lược là Cướp Chính Quyn. H đă chng đi và phá hoi bt c gii pháp đc lp nào không cho h đc quyn lănh đo quc gia.

Ti Pháp, tháng 3, l947, Hi Đng Chính Ph Ramadier và Hi Đng các Chính Đng (lănh đo Quc Hi gm c Đng Xă Hi và Đng Cng Sn ) công b Quyết Ngh v chính sách mi ca Pháp ti Vit Nam theo đó Pháp không ch trương tái lp thuc đa ti Á Châu. Pháp tán thành nguyn vng chính đáng ca nhân dân Vit Nam v đc lp và thng nht (ba min cùng chung mt lch s, mt chng tc, mt văn hóa và mt ngôn ng).

Đc bit là, cũng trong năm 1947, sau khi kư Hip Ước Sơ B Vnh H Long, Pháp đă chính thc đăng kư Vit Nam là mt quc gia đc lp ti Liên Hip Quc.(1) (Everyone’s United Nations, n bn năm 1986, trang 332).

Ch quyn đc lp ca Vit Nam được tha nhn bi Hip Đnh Élysée ngày 8-3-1949 kư kết gia Tng Thng Vincent Auriol và Quc Trưởng Bo Đi.

Hip Đnh Élysée là mt văn kin đc nht vô nh trong lch s ngoi giao ca các quc gia văn minh trên thế gii. Thông thường các hip ước và ḥa ước quc tế đếu do các ngoi trưởng kư. Riêng Hip Đnh Élysée đă được chính Tng Thng Vincent Auriol t tay kư, vi s kiến th ca Th Tướng Henry Queille, ca ngoi Trưởng Schuman, ca B Trưởng Quc Pḥng Ramadier và B Trưởng Pháp Quc Hi Ngoi Paul Coste-Floret. T đó, chiếu công pháp quc tế, Vit Nam được ḥan toàn đc lp, các hip ước thuc đa và bo h kư vi Pháp trong hu bán thế k 19 đă b Hip Đnh Élysée băi b

Cũng trong năm l949 Trung Cng đă dùng vơ trang thôn tính lc đa Trung Hoa. Theo sách lược ca Quc Tế Cng Sn, vic cng sn hóa Trung Hoa s m đu cho vic nhum đ hai bán đo Đông Dương và Tŕêu Tiên. Trước nguy cơ này, các cường quc Tây Phương ch trương gi vng Vit Nam trong hàng ngũ Thế Gií Dân Ch chng li âm mưu thôn tính ca Quc Tế Cng Sn. 

Chiếu Hip Đnh Elysée tháng 3, 1949, Vit Nam là mt quc gia liên kết vi Pháp trong t chc Liên Hip Pháp nên gia Vit Nam và Pháp cónghĩa v an ninh h tương. Nay Quc Gia Vit Nam b đe do v an ninh quc ni (ni lon) và an ninh quc ngoi (ngoi xâm), nên Pháp có nghiă v phi mang quân hay điu quân đ bo v biên thùy ca Vit Nam đng thi là biên thùy ca Liên Hip Pháp và ca Thế Gii Dân Ch

Mc du vy Đng Cng Sn đă ph nhn nn đc lp này. H tiếp tc chiến đu vơ trang đ được đc quyn yêu nước và đc quyn lănh đo quc gia.

Đ vn đng toàn dân tham gia kháng chiến, Đng Cng Sn tuyên truyn rng Pháp đem quân tr li Vit Nam đ tái lp chế đ thuc đa. Do đó h phi chiến đu vơ trang chng Pháp đ giành li đc lp cho quc gia. 

Đây là mt lun điu tuyên truyn xuyên tc. V́ t năm 1947 các Hi Đng Chính Ph và Chính Đng Pháp đă quyết đnh không tái lp chế đ thuc đa ti Á Châu và tán thành nguyn vng đc lp ca nhân dân Vit Nam. Trước đó, năm 1946, Pháp đă tr đc lp cho Syrie và Liban theo ch trương ca Hiến Chương Đi Tây Dương 1941 và Hiến Chương Liên Hip Quc 1945.. Và trong năm 1947, như đă tŕnh by, Pháp đă đăng kư Vit Nam là mt quc gia đc lp ti Liên Hip Quc. Tháng 3, 1949, bng Hip Đnh Elysée, Tng Thng và Quc Hi Pháp đă chính thc tha nhn ch quyn đc lp và thng nht ca Quc Gia Vit Nam.

CUC THNG NHT ĐT NƯỚC

Năm l975 Đng Cng Sn không có công thng nht đt nước. V́ theo quc tế công pháp, Quc Gia Vit Nam đă được đc lp và thng nht t năm l949 chiếu Hip Đnh Élysée ngày 8-3-l949. 

Mt tháng rưỡi sau, chiếu nguyên tc Dân Tc T Quyết, ngày 23-4-l949, Quc Hi Nam K biu quyết gii tán chế đ Nam K t tr đ sát nhp Nam Phn vào lănh th Quc Gia Vit Nam đc lp và thng nht (vi 45 phiếu thun và 6 phiếu chng). 

Tuy nhiên Đng Cng Sn đă ph nhn nn đc lp này và đă phá hoi nn thng nht này. V́ Hip Đnh Élysée không cho h đc quyn lănh đo quc gia. Do đó h vn tiếp tc chiến đu vơ trang và đă kư Hip Đnh Genève chia đôi đt nước đ cướp chính quyn ti Min Bc năm l954. Và ri, vi s ym tr ca Quc Tế Cng Sn, h li tiếp tc chiến đu vơ trang đ thôn tính Min Nam năm l975. 

K t năm 1955, Đng Cng Sn tuyên truyn rng M đă thay thế Pháp đ thng tr Min Nam. Do đó h phi chiến đu chng M đ gii phóng Min Nam và thng nht đt nước. Đây cũng là mt lun điu tuyên truyn xuyên tc. V́ quân đi Hoa K chiến đu ti Triu Tiên và Vit Nam không phi đ thng tr hai quc gia này mà đ bo v biên thùy ca Thế Gii Dân Ch.

Tm bn đ Vit Nam ông cha chúng ta đă đ bao xương máu đ to lp nên hi đu thế k 19. Sau này, v́ yếu thế, chúng ta phi nhượng cho Pháp 6 tnh Min Nam. Năm 1949 đng bào Min Nam đă hành s quyn dân tc t quyết đ thâu hi ch quyn lănh th và bi đp tm bn đ t Nam Quan đến Cà Mâu. Tuy nhiên, bng chiến tranh vơ trang, H Chí Minh đă cm tay xé đôi tm bn đ năm 1954 đ cướp chính quyn ti Min Bc. Và ri, năm 1975, cũng bng chiến tranh vơ trang, Đng Cng Sn đă cướp chính quyn ti Min Nam. Ri h ly băng keo dán 2 mnh dư đ li và tuyên b rng: “Đng Cng Sn có công thng nht đt nước!

Chúng ta đưa ra nhng nhn đnh này trên cương v người nghiên cu s hc và lut hc, ch không vi tư cách cán b tuyên truyn cho mt ch thuyết hay mt chế đ chính tr nào.

CÁC PHONG TRÀO GII PHÓNG DÂN TC TI Á CHÂU

Mun có cái nh́n khách quan và trung thc, chúng ta hăy đi chiếu công cuc đu tranh giành đc lp ti Vit Nam vi các phong trào gii phóng dân tc khác ti Á Châu. 

Sau Thế Chiến II, trong s 14 nước thuc đa, bo h và giám h ti Á Châu, ch có 3 nước Đông Dương dưới s lănh đo ca Đng Cng Sn Đông Dương là đă đu tranh vơ trang, bo đng và liên kết vi Quc Tế Công Sn. Trái li các đng quc gia ti 11 nước Á Châu khác đă ch trương đu tranh ôn ḥa, không bo đng và không liên kết vi Quc Tế Cng Sn. 

Mt năm sau Thế Chiến II, t l946 đến l949, tt c các đế quc Tây Phương như M, Pháp, Anh và Hoà Lan đă ln lượt t gii th đ tr đc lp cho 12 nước thuc đa, bo h và giám h ti Á Châu.

1946: Phi Lut Tân đc lp

Hoa K đi tin phong trong cuc gii phóng thuc đa. Nguyên là mt cu thuc đa, Hoa K có truyn thng đu tranh gii phóng dân tc. Nhân dân Hoa K có cm t́nh vi nhng phong trào đu tranh giành đc lp ca các dân tc Á Phi. 

Đu thp niên 1930, Lut Sư Quezon, lănh t Đng Quc Gia Phi Lut Tân đến Hoa Thnh Đn vn đng Quc Hi Hoa K ban hành quy chế t tr và đc lp cho Phi Lut Tân. Năm l934 Quc Hi Hoa K biu quyết thông qua Lut Tydings-McDuffie Act công nhn Phi Lut Tân là mt quc gia t tr (dominion) t 1935. Trong đo lut này có khan quy đnh rng, 10 năm sau, đúng Ngày Quc Khánh Hoa K (4 tháng 7, 1945) Phi Lut Tân s được hoàn toàn đc lp. Tuy nhiên ti ngày đó, Chiến Tranh Thái B́nh Dương chưa kết thúc, nên Phi Lut Tân ch được tuyên b đc lp ngày 4-7-1946 (tr mt năm v́ lư do chiến cuc).

Trong thi chiến tranh, Lut Sư Quezon được mi tham gia y Ban Chiến Tranh vùng Thái B́nh Dương, và người ph tá ca ông, Lut Sư Roxas hot đng t́nh báo cho Tướng McArthur. Khu hiu đu tranh ca Đng Quc Gia Phi Lut Tân là “Đc Lp do Hp Tác” (Independence through Cooperation).

1946: Syrie và Liban đc lp.

Nếu Hoa K có truyn thng đu tranh gii phóng dân tc, th́ Pháp cũng là quc gia có truyn thng T Do, B́nh Đng, Bác Ái tiến b nht trong lch s loài người.

Ti Syrie và Liban, lănh đo phong trào gii phóng dân tc là Đng Nhân Dân ti Syrie và Lut Sư Dabbas ti Liban. Dabbas đă tng du hc ti Paris, nơi đây ông hay biết rng, bên cnh các đng bo th ch trương duy tŕ thuc đa c̣n có Đng Xă Hi Pháp ch trương gii phóng lao đng và gii phóng thuc đa.

Năm 1936 Mt Trn B́nh Dân nm chính quyn, Th Tướng Xă Hi Léon Blum kư hip ước vi Syrie và Liban đ tr t tr cho 2 quc gia này. Và 10 năm sau, năm 1946 quân đi Liên Hip Pháp trit thoái đ tr đc lp cho Syrie và Liban (Thi gian này ti Trung Đông chưa có nguy cơ xâm nhp ca Staline).

1947: n Đ và Đi Hi đc lp. 

Sau các Đế Quc Hoa K và Pháp, đến lượt Đế Quc Anh bt đu t gii th. Ti Thế Chiến II, Anh Quc đă thành lp được mt đế quc hùng mnh nht t c chí kim chy t Bc M qua Âu Châu, Phi Châu, Á Châu và Úc Châu. Người Anh thường t hào nói: “Mt tri không bao gi ln trên Đế Quc Anh”. Vy mà 2 năm sau Thế Chiến II, năm 1947, Đế Quc Anh bt đu t gii th.

Ti n Đ, 3 nhà lănh đo phong trào gii phóng dân tc là các Lut Sư Gandhi, Nehru và Jinnah. Các v này đă tng du hc ti Anh, nơi đây h hay biết rng, bên cnh Đng Bo Th ch trương duy tŕ thuc đa, c̣n có Đng Lao Đng Anh ch trương gii phóng lao đng và gii phóng thuc đa như Đng Xă Hi Pháp. 

Năm 1947 Th Tướng Lao Đng Clement Attlee tr đc lp cho n Đ và Đi Hi, và qua năm sau, 1948, tr đc lp cho Miến Đin, Tích Lan và Palestine, mc du mi phn kháng ca Churchill, lănh t Đng Bo Th.

Khác vi Đng Cng Sn Vit Nam, Đng Quc Hi n Đ ch trương đu tranh công khai, ôn ḥa, hp pháp, không bo đng, không vng ngoi và nht là không liên kết vi Quc Tế Cng Sn. 

Vi mt dân s quá đông (gn 400 triu, so vi 20 triu Vit Nam năm 1945), trong mt xă hi chm tiến, nghèo đói, tht hc, vi nhng mâu thun trm trng v tôn giáo, chng tc, ngôn ng, đng cp và giai cp, cuc đu tranh ti n Đ 10 ln khó hơn ti Vit Nam. Vy mà, dưới s lănh đo ca Gandhi, n Đ đă giành được đc lp 2 năm sau Thế Chiến II, trong khi dân tc ta đă phi hy sinh xương máu ṛng ră trong 40 năm.

1948: Miến Đin, Tích Lan và Palestine đc lp.

Người anh hùng dân tc Miến Đin là Aung San (thân ph bà Aung San Suu Kyi hin lănh đo phong trào Dân Ch ti Miến Đin). Cũng như Gandhi, Aung San t́nh nguyn chiến đu trong Quân Đi Hoàng Gia Anh. Cùng vi U Nu, ông thành lp Liên Đoàn Nhân Dân T Do Chng Phát Xít đ hp tác vi Đế Quc Anh, chng Nht...

Năm l948 Miến Đin được trao tr đc lp. 

Ti Tích Lan Hiến Pháp năm l931 n đnh thi gian tp s t tr là 15 năm. Vi ch trương “Thin Chí và Hp Tác” (Good Will and Cooperation), Đng Quc Gia Tích Lan đă giành được t tr năm l945 và đc lp năm l948. Cũng trong năm này Palestine thoát quyn giám h ca Đế Quc Anh.

1949: Nam Dương đc lp.

Sau các Đế Quc M, Pháp, Anh đến lượt Đế Quc Hoà Lan t gii th năm l949. Phong trào gii phóng dân tc Nam Dương được phát đng bi gii trí thc du hc Ḥa Lan. Trong khi Đng Cng Sn theo sách lược bo đng vơ trang th́ Đng Quc Gia Nam Dương ch trương đu tranh ôn ḥa bt bo đng bng canh tân và giáo dc. Sukarno lp Câu Lc B Văn Hoá Bandung và Hatta lp Hi Giáo Dc Quc Gia Nam Dương đ nâng cao dân trí và chn hưng dân khí. Hatta du hc 10 năm ti Hoà Lan và Lut Sư Sjahrir đă tng gia nhp Đng Lao Đng Hoà Lan trong thi gian du hc. 

Năm 1942 Nht chiếm đóng Nam Dương, Sukarno hp tác vi Nht. Tháng 8, l945 Nht đu hàng Đng Minh, Sukarno tuyên b Nam Dương đc lp. Nhưng ri quân đi Ḥa Lan theo chân quân đi Anh sang gii gii quân đi Nht, Sukarno ch trương thương ngh vi Hoà Lan. 

Trong nhng năm l946 và l948, Đng Cng Sn Nam Dương phát đng chiến đu vơ trang đ phá thương ngh. Thi gian này nước láng ging Phi Lut Tân đă được đc lp. Tng Thng Truman vn đng Liên Hip Quc áp lc Hoà Lan phi ḥa đàm vi chính ph Sjahrir. Lúc này Hoa K đang thc thi Kế Hoch Marshall đ tái thiết Âu Châu thi hu chiến nên tiếng nói ca Hoa K có trng lượng đi vi Ḥa Lan. Hi Ngh Bàn Tṛn La Haye được triu tp dưới s bo tr ca Liên Hip Quc. Tháng 12-1949, do Hip Ước La Haye, Hoà Lan tha nhn ch quyn đc lp ca Nam Dương. (2)

STALINE THIT LP Đ QUC SÔ VIT

Như vy t 1946 đến 1949 tt c các đế quc Tây Phương như M, Pháp, Anh, Hoà Lan đă ln lượt t gii th đ tr đc lp cho 12 thuc đa Á Châu.

Trong khi đó ti Đông Âu Staline thiết lp Đế Quc Sô Viết bng cách thôn tính 3 nước Baltic là Lithuanie, Lettonie và Estonie. Sau đó Liên Xô dng “Bc Màn St” ti 7 nước Đông Âu là Ba Lan, Hung Gia Li, Tip Khc, Đông Đc, Albanie, Bulgarie, và Roumanie. T đó, chiến tranh lnh hay chiến tranh ư thc h bc phát gia Quc Tế Cng Sn và Thế Gii Dân Ch.

Các nhà lănh đo phe Thế Gii Dân Ch như Truman, Churchill và De Gaulle nht quyết không trao Đông Dương cho Đng Cng Sn Đông Dương v́ h không mun Staline m rng bc màn st t Đông Âu qua Đông Á.

Riêng ti Vit Nam, De Gaulle cũng nht quyết không trao Nam K cho H Chí Minh v́ Nguyn Ái Quc là cán b ca Staline ti Đông Dương.

Cũng v́ vy hi tháng 12-1945 De Gaulle đă mi Cu Hoàng Duy Tân t đo Réunion ti Paris thương ngh

Nhiu tài liu lch s cho biết De Gaulle đă chp thun trên nguyên tc đ Duy Tân v nước đu năm l946. Trước đó, hai bên s kư mt hip ước công nhn Vit Nam là mt quc gia t do và t tr trong Liên Bang Đông Dương và trong Liên Hip Pháp. Chính Ph Vit Nam s được toàn quyn qun tr v mt ni b. Tuy nhiên v́ lúc này Đng Cng Sn đă cướp chính quyn ti Min Bc, nên quân đi Pháp c̣n phi li Vit Nam mt thi gian vi tư cách quân đi Liên Hip Pháp đ ym tr Vit Nam gii quyết các vn đ an ninh quc ni (ni lon) và an ninh quc ngoi (ngoi xâm). Theo quy chế Liên Hip Pháp, gia Pháp và Vit Nam có nghĩa v an ninh h tương. Do đó quân đi Pháp có nghĩa v bo v biên cương ca Vit Nam, đng thi là biên cương ca Liên Hip Pháp.

Rt tiếc là mùa Giáng Sinh 1945 Duy Tân đă t nn máy bay trên sa mc Trung Phi trên đường t Paris v đo Reunion thăm nhà. Nhiu người cho đây là v phá hoi. Nguyên nhân phi cơ phát ha là v́ "hết xăng". Đây là mt nguyên nhân hy hu v́ không mt phi hành đoàn nào chu ct cánh nếu máy bay không cha đ săng nht.

Vic Duy Tân mt đi là mt đi bt hnh cho Vit Nam cũng như cho Pháp. V́ nếu đu năm l946 Duy Tân v nước lp chính ph quc gia giành t tr, đc lp và thng nht cho Vit Nam th́ chiến tranh Vit Pháp s có cơ tránh được. H Chí Minh s không c̣n được đc quyn yêu nước và có l chng c̣n ai mun gia nhp Đng Cng Sn na (năm 1945 Đng Cng Sn ch có 5 ngàn đng viên). 

Lúc này Đng Cng Sn Pháp đă thông báo cho Staline và H Chí Minh biết De Gaulle đă có gii pháp quc gia v Vit Nam. Cũng v́ vy, ngày 11- 11-1945, H Chí Minh gi b gii tán Đng Cng Sn Đông Dương. Ri thành lp chính ph liên hip quc gia vi s tham gia ca Cách Mng Đng Minh Hi (vi Nguyn Hi Thn) và Vit Nam Quc Dân Đng (vi Vũ Hng Khanh và Nguyn Tường Tam) đ làm b́nh phong thương ngh vi Pháp.

Ngày 6-3-1946 ti Hà Ni, nhân danh chính ph liên hip, H Chí Minh kư Hip Ước Sơ B Sainteny và chp thun mi điu khan mà De Gaulle đă tha thun vi Duy Tân: Vit Nam là mt nước t do và t tr trong Liên Bang Đông Dương và trong Liên Hip Pháp. 15 ngàn quân Pháp được đn trú ti Bc K trong thi hn 5 năm. 

Sau đó ngày 14-9-l946 ti Paris, H Chí Minh đă đến nhà riêng ca Moutet đ xin kư Tha Ước Tm Thi (Marius Moutet là đng chí cũ trước khi H Chí Minh b đng Xă Hi đ gia nhp Đng Cng Sn Pháp). 

Tuy nhiên mc du lúc này De Gaulle đă t nhim, các nhà lănh đo Thế Gii Dân Ch vn nht quyết không trao Đông Dương cho Đng Cng Sn Đông Dương. 

Theo ch th ca Quc Tế Cng Sn H Chí Minh phát đng chiến tranh vơ trang ngày 19-12-1946. 

Bng hành đng gây chiến này H Chí Minh đă vi phm Hip Ước Sơ B Sainteny và Tha Ước Tm Thi Moutet.

Do đó, 3 tháng sau, tháng 3, 1947, Hi Đng Chính Ph Ramadier cùng Hi Đng các Chính Đng Pháp công b Quyết Ngh v chính sách mi ca Pháp ti Vit Nam, theo đó Pháp tán thành nguyn vng chính đáng ca nhân dân Vit Nam v đc lp và thng nht.

Ngoài ra, cũng trong năm 1947 ti Liên Hip Quc, Pháp đă chính thc đăng kư 3 nước Đông Dương (Vit Miên Lào) là nhng quc gia đc lp.

Như vy t năm 1947 Pháp đă quyết đnh trao tr đc lp và thng nht cho Vit Nam và đă đăng kư Vit Nam là mt quc gia đc lp ti Liên Hip Quc. (S dĩ Vit Nam không được gia nhp Liên Hip Quc v́ gp s phn kháng ca Liên Xô hành s quyn ph quyết.) 

Năm 1947, nếu H Chí Minh là người yêu nước, nếu Nguyn Ái Quc là nhà ái quc biết đt quyn li quc gia dân tc lên trên quyn li đng phái, th́ ông ta đă phi ngưng chiến cho phe quc gia có điu kin ḥa đàm và kư kết vi Pháp mt hip ước đ giành li đc lp và thng nht cho Vit Nam. 

Tuy nhiên H Chí Minh không phi là người yêu nước, Nguyn Ái Quc không phi là nhà ái quc nên ông ta vn tiếp tc đy ti chiến tranh vơ trang đ phá v mi gii pháp đc lp quc gia.

Mc du vy các Chính Ph Pháp kế tiếp vn trung thành vi Quyết Ngh ca các Hi Đng Chính Ph và Chính Đng Pháp năm 1947.

Tháng 12, 1947, Cao y Bollaert kư Hip Ước Sơ B Vnh H Long vi Quc Trưởng Bo Đi đ tha nhn ch quyn đc lp ca Vit Nam. Hip Ước Sơ B này được chính thc hóa bi Thông Cáo Chung Vnh H Long tháng 6,1948 kư kết gia Cao y Bollaert và Chính Ph Quc Gia Lâm Thi, vi s bi th ca Quc Trưởng Bo Đi. Theo Hip Ước này Pháp long trng tha nhn nn đc lp ca Vit Nam và Vit Nam được t do tiến hành th tc thc hin thng nht quc gia chiếu nguyên tc Dân Tc T Quyết. 

Và ti Đin Elysée (Paris) Tng Thng Vincent Auriol, nhân danh Tng Thng Cng Ḥa Pháp và nhân danh Ch Tch Liên Hip Pháp, đă kư vi Quc Trưởng Bo Đi Hip Đnh Elysée ngày 8-3-1949 Công Nhn Vit Nam Thng Nht và Đc Lp trong Liên Hip Pháp.

Do Quyết Ngh ngày 23-4-1949 Quc Hi Nam K đă gii tán chế đ Nam K t tr và sát nhp Nam Phn vào lănh th Quc Gia Vit Nam đc lp và thng nht. 

Ngày 6-6-1949, theo th tc khn cp, Quc Hi Pháp phê chun Hip Đnh Elysée v khon giao hoàn Nam K cho Quc Gia Vit Nam. Ngày 2-2-1950 Quc Hi Pháp phê chun toàn b Hip Đnh Elysée vi 12 Ph Ước và 30 Đính Ước b túc. Cũng trong tháng này Hoa K, Anh Quc và Thái Lan chính thc tha nhn Quc Gia Vit Nam do Chính Ph Bo Đi đi din. 

Chúng ta không nên có thành kiến cho rng gia nhp Liên Hip Pháp là vi phm ch quyn quc gia. V́ các nước n Đ, Đi Hi, Canada, Úc Đi Li, Tân Tây Lan v.v... cũng là nhng quc gia đc lp trong Liên Hip Anh.

V mt an ninh quc pḥng, nếu năm 1949 Vit Nam không gia nhp Liên Hip Pháp th́ quân đi vin chinh Pháp phi rút khi Vit Nam (như ti Syrie và Liban năm 1946). Và ch trong mt vài tun l (như ti Nam Hàn năm 1950), phe Quc Tế Cng Sn s nhum đ toàn th bán đo Đông Dương.

Khách quan mà xét, năm 1949 đc lp trong Liên Hip Pháp là gii pháp ti ưu cho Vit Nam. Chúng ta có th s dng các chuyên viên Pháp là nhng người am hiu phong tc tp quán, biết rơ dân t́nh nước ta, li có nhng kinh nghim v khai thác nông lâm súc, công k ngh thương măi, xây ct cu cng, đường sá, sông ng̣i, hi cng, cn đo... Ngoài ra h c̣n có th c vn chúng ta đ xây dng môt nn giáo dc ph thông, mt nn hành chánh hin đi và mt nn tư pháp đc lp đ tiến ti tam quyn phân lp và dân ch pháp tr.

V mt phát trin chúng ta có sn th trường Liên Hip Pháp đ xut cng các hàng hóa và các nông, lâm, khoáng sn... Do đó, năm 1949, đc lp trong Liên Hip Pháp là gii pháp ti ưu cho Vit Nam.

Nhưng ri Đng Cng Sn đă đưa dân tc ta vào con đường chông gai chết chóc trong sut 40 năm (t 1949 đến 1989).

Đi hnh ca n Đ là có Gandhi theo Ch Nghĩa Dân Tc.

Đi bt hnh ca Vit Nam là có H Chí Minh theo Ch Nghĩa Cng S

HIP ĐNH Đ̀NH CHIN GENÈVE VÀ HIÊP ĐNH H̉A B̀NH PARIS.

Chiến Tranh Đông Dương Th Nht kết thúc bi Hip Đnh Đ́nh Chiến Genève ngày 20-7-1954 (Geneva Armistice Agreement) ging Hip Đnh Đ́nh Chiến Bàn Môn Điếm ngày 27-7-l953 ti Triu Tiên (Panmunjom Armistice Agreement).

Hip Đnh Genève là mt hip ước thun túy quân s có tác dng “đ́nh chiến và n đnh mt gii tuyến quân s tm thi”. Ti vùng gii tuyến thuc quyn kim soát ca quân đi bên nào th́ chính quyn bên y ph trách vic qun tr hành chánh.

V́ là mt hip ước quân s, Hip Đnh Genève ch mang ch kư ca 2 tướng lănh: Đi din Quân Đi Bc Vit là Thiếu Tướng T Quang Bu (là người đă kư c 3 Hip Đnh Geneve vi tư cách đi din cho c Kmer Đ và Pathet Lào). Quân Đi Liên Hip Pháp ti Đông Dương do Thiếu Tướng Henri Delteil đi din.

V́ không tham chiến Vit Nam nên Hoa K không kư vào Hip Đnh Genève.

Quc gia Vit Nam cũng không kư. Chiếu Hip Đnh Elysée 1949, Vit Nam là mt hi viên liên kết ca Liên Hip Pháp. Khi có chiến tranh, quân đi Vit Nam và quân đi Pháp s cùng chiến đu dưới danh nghĩa quân đi Liên Hip Pháp. Mt B Tham Mưu Hn Hp được thành lp vi mt tướng lănh Pháp làm tư lnh hành quân và mt tướng lănh Vit Nam làm tham mưu trưởng. V́ Hip Đnh Genève là mt hip ước thun tuư quân s, nên v phía Liên Hip Pháp ch cn có ch kư ca v tư lnh hành quân Henri Delteil là đ.

Ngày hôm sau, 21-7-1954, mt Bn Tuyên Ngôn Sau Cùng khuyến cáo hai min Nam Bc t chc tng tuyn c năm l956. Tuy nhiên tuyên ngôn không phi là hip ước. V́ đây ch là bn Tuyên Ngôn Ư Đnh (declaration d’intention) không mang ch kư ca bt c phái đoàn nào (k c Bc Vit) nên không có giá tr pháp lư (Cũng như các bn Tuyên Ngôn Đc Lp ca Bo Đi ngày 11-3-1945, ca H Chí Minh ngày 2-9-1945 và ca Sukarno ngày 17-8-1945).

V li cũng trong ngày 21-7-1954, Ngoi Trưởng Quc GiaVit Nam Trn Văn Đ và Trưởng Phái Đoàn Hoa K Bedell Smith đă ra tuyên cáo minh th phn kháng s áp đt các gii pháp chính tr trong mt hip ước quân s, mà không có s tha thun ca phái đoàn Quc Gia Vit Nam. 

Hip Đnh Đ́nh Chiến Genève, theo danh xưng, ch là mt bn hip ước thun tuư quân s đ đnh ranh gii ngưng bn theo mt gii tuyến (vĩ tuyến 38 ti Triu Tiên, vĩ tuyến 17 ti Vit Nam). Nó không áp đt nhng gii pháp chính tr. Vn đ thng nht Nam Bc là mt vn đ chính tr thuc quyn dân tc t quyết s do hai quc gia n đnh sau này (như trường hp Triu Tiên: sau hơn 60 năm vn chưa có gii pháp chính tr). Do đó Vit Nam Cng Hoà không vi phm Hip Đnh Genève khi khước t tng tuyn c năm 1956. 

Hip Đnh Ḥa B́nh Paris 1973 (Paris Peace Agreement) trái li, là mt hip ước ngoi giao và có tác dng chính tr. Trước hết v mt nghi thc nó mang ch kư ca các đi biu các quc gia hay chính ph kết ước:

Trn Văn Lm, Ngoi Trưởng Vit Nam Cng Ḥa 

Williams Roger, Ngoi Trưởng Hoa K 

Nguyn Duy Trinh, Ngoi Trưởng Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa và Nguyn Th B́nh, Ngoi Trưởng Chính Ph Lâm Thi “Nước” Cng Ḥa Min Nam Vit Nam.

Điu 15 Hip Đnh Ḥa B́nh Paris quy đnh rng: “Vic thng nht Vit Nam s được thc hin tng bước bng phương pháp hoà b́nh trên căn bn thương ngh và tha thun gia Min Bc và Min Nam, không bên nào cưỡng ép bên nào, không bên nào thôn tính bên nào. Thi gian thng nht s do Min Bc và Min Nam đng tha thun” [theo nguyên tc nht trí] 

Vy mà hai năm sau, năm 1975, khi ch kư ca h c̣n chưa ráo mc, Bc Vit phát đng chiến tranh vơ trang đ thôn tính Min Nam. Hi trường đă nhường ch cho chiến trường, thương ngh tha thun đă b bo lc cưỡng chế, và phương pháp ḥa b́nh đă b chiến tranh vơ trang xoá b.

Đây là mt vi phm thô bo Hip Đnh Ḥa B́nh Paris. 

Lut pháp văn minh ca loài người đă b thay thế bi lut rng xanh.

KT LUN

Nói tóm li:

1) Ph nhn ch nghĩa dân tc, Đng Cng Sn đă phm sai lm chiến lược khi theo Quc Tế Cng Sn đ đu tranh bo đng vơ trang khiến dân tc ta phi hy sinh xương máu ṛng ră 40 năm.

2) Đng Cng Sn không có công giành đc lp năm 1954 v́ Vit Nam đă được đc lp t 1949 chiếu Hip Đnh Elysée. 

3) Đng Cng Sn không có công thng nht đt nước năm 1975 v́ Vit Nam đă được thng nht năm 1949 khi Quc Hi Nam K biu quyết gii tán chế đ Nam K t tr đ sát nhp Nam Phn vào lănh th quc gia Vit Nam đc lp và thng nht.

4) Trên b́nh din dân tc 3 cuc Chiến Tranh Đông Dương là nhng cuc chiến tranh vô ích, vô lư và vô nghĩa.

5) V́ vy Đng Cng Sn không có tư cách và không có tính chính thng đ đc quyn lănh đo quc gia. Và chế đ CS phi được gii th đ người dân được quyn mưu cu hnh phúc trong chế đ Dân Ch Pháp Tr, trong đó các dân quyn và nhân quyn được tôn trng, kinh tế quc gia được phát trin và công bng xă hi được thc thi.

Ls Nguyn Hu Thng

______________________________________

Chú thích:

(1) Đc bit là, cũng trong năm 1947, sau khi kư Hip Ước Sơ B Vnh H Long, Pháp đă chính thc đăng kư 3 nước Đông Dương Vit Miên Lào là nhng quc gia đc lp ti Liên Hip Quc (Everyone’s United Nations, n bn năm 1986, trang 332). Declaration on decolonization. Date in parentheses shows the year of independence: Indochina comprising Cambodia, Laos and Vietnam (1947).

(2) Hai quc gia c̣n li Mă Lai và Tân Gia Ba trong Liên Bang Mă Lai Á. Năm 1948 Đng CS Mă Lai lp chiến khu chiến đu vơ trang. Đ dp ni lon, chính ph Anh ban hành t́nh trng thiết quân lut. T năm 1952 Đng Quc Gia Mă Lai đưa ra ch trương “đc lp do hp tác chng tc” kết hp các sc dân Mă Lai, Trung Hoa và n Hi. Lut Sư Abdul Rahman đă tng làm phó chưởng lư ti Anh. Abdul Razah phc v trong quân đi Hoàng Gia Anh thi Thế Chiến Hai. Sau 5 năm t tr, Mă Lai được đc lp năm 1957. 

Năm 1965 đến lượt Tân Gia Ba được gii phóng do ch trương ‘’đc lp nh liên lp’’ (vi Mă Lai trong Liên Bang Mă Lai Á). Lut Sư Lư Quang Diu đă tng gia nhp Lut Sư Đoàn Luân Đôn và Đng Lao Đng Anh trong thi gian du hc. In 1963, Singapore joined The Federation of Malaya. Singapore became independent in 1965.

 

 


 

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống:  Duyt li sự tht lch sử. - Ngày nay sự tht lch sử cho biết Đng Cng Sn Đông Dương không tự giải tán năm 1945, và Hồ Chí Minh đă về chầu tổ Mác- Lê ngày hôm trước, 2 tháng 9, 1969.

Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh  B́nh Thun Hi Ngoại: THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI  ÂN T̀NH  LẦN  VIII ............................

T́m đọc:

 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

.Một tác phẩm tác giả đầu tư gần một nửa đời người. Một tác phẩm viết gần 30 năm mới hoàn tất.
.Một khai phá độc đáo về trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn. Từ trước tới nay chưa một học giả nào trong nước cũng như trên thế giới hiểu thấu được ư nghĩa đích thực của trống đồng.
.Sự khai phá về trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn, nhất là sự khám phá ra chữ viết Ṇng Nọc của tác giả sẽ mở ra một cánh cửa giúp cho  các nhà nghiên cứu các nền văn minh cổ thế giới.
.Trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn diễn giải Vũ Trụ Tạo Sinh, là giáo biểu của Vũ Trụ giáo, là bộ Dịch ṇng nọc bằng đồng, nền tảng của nền văn minh Đông phương nói riêng và của nhân loại nói chung. Trống đồng âm dương cũng là bộ sử đồng của Đại Tộc Việt.
.Đọc Giải Đọc Trống Đồng Ṇng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á để t́m thấy bản sắc Việt, để t́m thấy căn cước Việt của ḿnh.

.Bộ sách gồm 4 tập, tập I và II này nói tổng quát về trống đồng âm dương để giúp t́m hiểu và giải đọc trống đồng. Tập III và IV sẽ giải đọc những trống chính yếu quan trọng. Sách có hàng trăm h́nh ảnh do tác giả thu thập ở khắp nơi trên thế giới. Tập I dầy 400 trang giá 70 Mỹ kim kể cả bưu phí. Tập II dầy 468 trang giá 80 Mỹ kim kể cả bưu phí.

Mua qua tác giả, với giá đặc biệt là 75 MK cả hai tập bao luôn bưu phí.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
 

***


Văn Quang – Viết từ  Sài G̣n: Ngọn đuốc vừa thắp sáng bầu trời.