báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                             


Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 ***

S THT LCH S CA CÁI GI LÀ "CÁCH MNG THÁNG TÁM"

VÀ NHÀ NƯỚC VIT NAM DÂN CH CNG H̉A

 

     Lch s Vit Nam đu thế k 20 vn c̣n nhiu bí n do s bưng bít, tuyên truyn mt chiu, thn thánh hóa s kin đ tô hng chut lc đánh bóng công trng ca đng Cng sn Vit Nam. C mt gung máy tuyên truyn đng lot nhai đi nhai li đ nhi nhét vào tâm thc người dân đ h tin rng đó là cuc ‘tng khi nghĩa giành chính quyn’ được ‘chun b công phu’, ‘din ra nhp nhàng trên c nước’ và đă ‘thành công rc r’, đưa Vit Nam ‘bước vào mt k nguyên mi, k nguyên đc lp, t do và ch nghĩa xă hi’. “cuc cách mng Mùa Thu ‘là thng li ca ch nghĩa Mác - Lênin được vn dng mt cách sáng to vào hoàn cnh lch s c th ca cách mng Vit Nam, là thng li ca tư tưởng H Chí Minh và đường li cách mng đúng đn và đy sáng to’ ca Đng Cng sn Vit Nam!!!".

     Đ phc hi s tht lch s, Tr li nhng ǵ ca lch s cho lch s, chúng ta phi t́m hiu nhng s kin lch s đă xy ra trong bi cnh lch s Vit Nam vào thi đim đó. 

     Thế k XIX, s phát trin ca ch nghĩa tư bn thúc đy các cường quc phương Tây phi đua nhau đem quân đi xâm chiếm thuc đa đ cung cp tài nguyên phc v cho mu quc. Chế đ thc dân vi nhng h́nh thc bóc lt tài nguyên ca các nước thuc đa đem v làm giàu cho mu quc đă to ra nhng chế đ thng tr dă man các nước nhược tiu. Chính nhng bóc lt thm t ca giai cp tư bn vi nhng bt công xă hi nên trào lưu xă hi ch nghĩa n r như mt s cu ri nhân loi. Trong t́nh hung đó, ch nghĩa Cng sn ca karl Marx và Engel được đón nhn nng nhit ti các nước đang phát trin nơi mà gii công nhân đang b gii tư bn bóc l đă nung nu tinh thn đu tranh "Giai cp" to điu kin thun li đ ch nghĩa Cng sn phát trin  khp nơi như mt loài c di.

 

     Ngày 17-9-1856, ba chiến thuyn Pháp do Trung tá Le Lieu làm thuyn trưởng cp bến Đà Nng đă n súng bn phá các pháo đài trn pḥng ca bin Đà Nng.  Ngày 1-9-1858, quân Pháp đng lot tn công Đà Nng vi s h tr ca đơn v b binh Tây Ban Nha do đi tá Lanzarote ch huy.  Quân Pháp đ b chiếm An Hi, Đin Hi, bán đo Sơn Trà ri tiến sâu vào ni đa đánh tan pḥng tuyến ca quân ta xă M Th, t đó đánh chiếm Cm L... Vi sc mnh quân s áp đo, Thc dân Pháp đă buc triu đ́nh nhà Nguyn phi kư kết hip ước Patenôtre 6-6-1884 chính thc đt Vit Nam dưới s thng tr ca nước Pháp. 

 

     Sau cuc thế chiến ln th nht 1914-1918, thế gii mi biết đến Vit Nam nhiu hơn v"Tiếng Bom Sa Đin" ca anh hùng Phm Hng Thái ném bom toan giết viên Toàn Quyn Pháp Merlin ti khu Tô gii Lit Cường Sa Đin bên b sông Châu Giang Trung Quc ti 20-6-1924. Cnh sát Tô Gii đui theo gp nên Phm Hng Thái nhy xung sông Châu Giang t vn và được nhân dân vùng này vt lên và chôn ct trong nghĩa trang Hoàng Hoa Cương nơi chôn ct 72 Lit sĩ hy sinh trong cuc cách mng dân ch do Tôn Dt Tiên lănh đo. 

      Sau tiếng bom Sa Đin, tháng 7 năm 1925, nhà cách mng Phan Bi Châu b thc dân Pháp bt ti Trung Quc. Ngày 23-11-1925, ṭa án thc dân Pháp kết án nhà cách mng Phan Bi Châu chung thân kh sai khiến c nước xôn xao bàn tán. Mt phong trào rm r trên toàn quc và c chính gii ti nước Pháp cũng đ̣i ân xá ngay cho nhà cách mng. Do áp lc mnh m ca công lun, Toàn Quyn Pháp phi kư giy ân xá và tr t do cho nhà cách mng ngày 24-12-1925 và đưa v qun thúc ti Bến Ng Huế

     Ngn la cách mng chng Pháp li bùng lên vi cuc Tng khi nghĩa Yên Bái vi 13 anh hùng Quc Dân Đng bước lên 'Đon Đu Đài'. Cuc khi nghĩa tuy tht bi nhưng to ra mt âm vang ln phn kích ḷng yêu nước ca đng bào Vit Nam khp nơi. Trong thi đim đó, đng cng sn Đông Dương đă ra đi vi chiêu bài yêu nước, gii phóng dân tc kết hp vi gii phóng thân phn nghèo khó ca công nhân và nông dân nên đă gây dng phong trào ti mt s nơi... Nhân ngày quc tế lao đng 1 tháng 5 năm 1930, đng b Cng Sn Ngh An phát đng công nhân biu t́nh ti nhà máy diêm qut Bến Thy. Cuc biu t́nh đu tiên được công nhân th thuyn tích cc hưởng ng v́ cán b CS tuyên truyn là: “chng li giai cp ch nhân bóc lt, chng li ch đt, ly ca nhà giàu chia cho người nghèo” nên cng sn t chc liên tiếp 4 cuc biu t́nh cướp chính quyn đa phương lp ra các “Sô Viết” đ điu hành, phát đng cuc tranh đu vi đa ch đ phân chia rung đt, phân chia thóc lúa. Cuc biu t́nh ngày 12-9-1930 vi hàng ngàn người tham d, thc dân Pháp đă đem máy bay đến ném bom và cho lnh lính Lê Dương x súng bn vào đoàn người biu t́nh. Cuc đàn áp khc lit khiến phong trào “Sô Viết Ngh Tĩnh” tan ră, Cng sn phi rút vào hot đng bí mt. 

     Tháng 9 năm 1940, Phc Quc Quân thuc t chc Vit Nam Phc Quc Đng minh Hi do Trn Trung Lp, Đoàn Kim Đim lănh đo khi nghĩa ti Lng Sơn. Đoàn Kim Đim t trn, Trn Trung Lp b bt và b thc dân Pháp x t h́nh. Thc dân Pháp va đàn áp xong cuc khi nghĩa ca Phc Quc Quân thuc Vit Nam Quang Phc Hi tháng 9 năm 1940 Lng Sơn th́ ngày 10-5-1941, đng Cng sn Đông Dương thành lp t chc Vit Nam Đng Minh Hi đ cán b CS núp dưới danh nghĩa này hot đng li dng ḷng yêu nước ca nhân dân Vit Nam kháng chiến chng Pháp đ bành trướng ch nghĩa Cng Sn Đông Dương. Tháng 9 năm 1941, quân Nht vượt biên gii vào Đông Dương. T́nh h́nh Vit Nam bước qua mt khúc quanh lch s khi quân Nht có mt Đông Dương. 

     Tháng 10 năm 1944, Min Bc v đê, v lúa tháng 10 b ngp lt gây thit hi ln cho nông dân. Chính quyn bo h Pháp áp dng chính sách thu mua bóc lt sc lao đng ca nông dân vi giá r mt, giá 25 đng 1 tn so vi giá th trường 200 đng đ np cho quân phit Nht. Ti mt s nơi, quân phit Nht bt nông dân nh lúa đ trng cây đay (b) đ cung cp cho nhu cu chiến tranh ca chúng, trong khi đó Vit Minh li phát đng phong trào đng lot cướp kho lúa khp nơi đem ct giu... Tt c đă đưa ti mt hu qu nng n là nn đói kinh hoàng ngày 1-3-1945 năm t Du khiến gn 2 triu người b chết đói trên 10 triu dân min Bc, chiếm gn 1/5 dân s Bc Vit Nam.     

   

     Lúc 18 gi ngày 9-3-1945, Đi s Nht Matsumoto gi ti hu thư cho Decoux, toàn quyn Pháp Đông Dương (Vit,  Miên, Lào) phi giao np chính quyn, đt tt c quân đi và công s Pháp dưới quyn Tng Tư Lnh quân đi Nht. Pháp t chi. Đúng 20 gi, quân Nht n súng ti Hà Ni, Sài G̣n và khp Đông Dương. Ch trong 1 đêm, quân Nht làm ch t́nh thế. Toàn quyn Decoux và các quan chc cao cp ca Pháp đu b Nht bt gi.

 

     Ngày 11-3-1945, Hoàng Đế Bo Đi triu tp Cơ Mt Vin triu Nguyn hp khn cp và ra tuyên b “Hu b Hip ước 1884 và Khôi phc ch quyn cu  Vit Nam”. Ngày 12-3-1945, Cao Miên tuyên b đc lp và ngày 15-4-1945, Lào tuyên b đc lp.

 

     Ngày 17-4-1945, Vua Bo Đi c Trn Trng Kim thành lp chính ph và c Phan Kế Toi làm Khâm Sai Bc b, Nguyn văn Sâm làm Khâm Sai Nam b và Trn văn Lai làm Đc Lư Hà Ni. Ngày 8-5-1945, Chính ph Trn Trng Kim tuyên b chương tŕnh Hưng Quc, lá c “Qu Ly” được chn làm quc k và bài “Đăng Đàn” ca triu đ́nh nhà Nguyn được chn làm quc ca. “Chính ph Trn Trng Kim ra đi trong nhng điu kin khó khăn v chính tr, an ninh và kinh tế như vy. Trong phiên hp đu tiên ca Hi đng Ni các, bên cnh công tác khn cp cu tr nn đói min Bc đă làm ngót hai triu người thit mng, chính ph Trn Trng Kim đă n đnh mt chương tŕnh sáu đim:

 

1. Chuyn giao tt c các cơ s hành chính cho các viên chc Vit Nam. 

 

2. Thâu hi đt Nam K và các nhượng đa đă dành cho Pháp. 

 

3. Ân xá toàn th các phm nhân chính tr

 

4. Cho phép thành lp các đng phái chính tr

 

5. Min thuế cho công chc, th thuyn và dân nghèo. 

 

6. Thiết lp các y ban tư vn quc gia đ son tho Hiến pháp và nghiên cu ci t chính tr, hành chính và giáo dc. Ch trong thi gian bn tháng (t 17 - 4 đến 16 - 8), chính ph Kim đă thc hin được gn hết chương tŕnh Cu đói: B Tiếp tế do bác sĩ Nguyn Hu Thi cm đu n lc điu đng vic vn ti thóc t Nam ra Bc. Lúc này, Pháp đă mt kh năng ngăn cm vic tiếp tế go và, nh s can thip ca chính ph Kim, gii quân phit Nht cũng không c̣n thi hành chính sách đc đoán v sn xut nông phm… Khong tháng 6-1945, khi Th tướng Kim gp Tng tư lnh Tsuchihashi đ yêu cu Nht dt khoát tr li ba tnh Hà Ni, Hi Pḥng, Đà Nng và toàn b đt Nam K cho Vit Nam. 

 

     Ngày 6-8-1945, Hoa K th trái bom nguyên t đu tiên xung Hiroshima và ngày 9-8-1945, trái bom nguyên t th hai th xung thành ph Nagasaki. Ngày 10-8-1945, Nht Hoàng hp ni các và tuyên b đu hàng vô điu kin. Ngày 13-8-1945, được quc tế Cng Sn thông báo, đng Cng Sn Đông Dương hp khn ti Tuyên Quang quyết đnh tng khi nghĩa, cướp khí gii quân Nht, chiếm chính quyn trước khi quân đng minh ti.

 

     Nhân cơ hi, Tng hi Giáo gii t chc biu t́nh ng h chính ph Trn Trng Kim và nn đc lp ca Vit Nam ngày 17-8-1945 vi c quc gia th́  mt s cán b Vit Minh bt ng trương c đ sao vàng và tuyên b "Chính quyn đă v tay nhân dân" ri hô khu hiu "ng h Vit Minh". Đám đông qun chúng t lâu mong mi nn đc lp nên say sưa nhit t́nh ng h cuc "Cướp Chính Quyn" ca mt chính quyn đă t chc. Din tiến cuc cướp din đàn, tung c, hô khu hiu ng h Vit Minh hết sc bt ng, chp nhoáng nên đám đông như mt phn ng t nhiên hô khu hiu mà chng biết Vit Minh là cái ǵ, ch nghĩ rng là mt phong trào yêu nước. 

Sách s báo chí ca đng CS ca tng cuc "Cướp Chính quyn" nhu mt cuc cách mng gi là Cách Mng Mùa Thu. C mt gung máy tuyên truyn đng lot nhai đi nhai li đ nhi nhét vào tâm thc người dân đ h tin rng đó là s tht v cuc cách mng mùa Thu 19-8-1945.".

 

     Ngày 2-9-1945, H Chí Minh đc cái gi là "Tuyên ngôn Đc Lp" khai sinh nhà nước Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa. Đng trên phương din Quc Tế Công Pháp th́ Vit Nam đă chính thc đc lp khi Hoàng Đế Bo Đi triu tp Cơ Mt Vin Triu Nguyn và công b hy b hip ước Patenôtre 1884 và tuyên b nn Đc lp ca Vit Nam ca mt chính quyn hp pháp kế tha chính thng ca mt quc gia Vit Nam. Điu đáng tiếc là tuyên b Đc Lp và khai sinh chính quyn quc gia Vit Nam vi chính ph Trn Trng Kim b nh hưởng ít nhiu là nh hưởng ca chế đ Quân Phit Nht nên không được quc tế ng h. Trong khi đó, bn tuyên ngôn đc lp ca H Chí Minh dù có vin dn phn đu ca Bn Tuyên Ngôn Đc Lp ca người M và mt câu trong Bn Tuyên Ngôn Nhân Quyn và Dân Quyn ca Cách Mng Pháp ch đ mong Hoa K công nhn trước khi quân đng minh vào Vit Nam. Chính v́ vy, khác vi các bn tuyên ngôn đc lp ca các quc gia tuyên xưng nhân quyn, dân quyn th́ bn tuyên ngôn 2-9-1945 không phi là mt tuyên ngôn nhân quyn mà ch nhm mc đích cướp thi cơ, khai sinh nước VNDCCH đt quc tế trước s kin đă ri đ mong Hoa K và các nước công nhn... Thế nhưng không mt nước nào công nhn cái gi là Nhà Nước Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa. 

 

     Năm 1949, Sau khi Mao Trch Đông chiếm được toàn b lănh th TQ đến ngày 18-1-1950, nhà nước Cng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa công nhn Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa và ngày 31-1-1950, Liên Bang Sô Viết công nhn nhà nước Vit Nam Dân ch Cng Ḥa là nhà nước Công Nông đu tiên Đông Nam Á. Trước him ha làn sóng đ s tràn xung Đông Nam Á, ngày 7-2-1950, Hoa K, Anh và các nước công nhn chính ph Quc Gia Bo Đi đ "Be B", ngăn chn làn sóng đ xung phương Nam. Cuc chiến Vit Nam đă tr thành cuc chiến tranh ư thc h gia mt bên là ch nghĩa CS xâm lược và mt bên là thế gii t do ngăn chn làn sóng đ ca ch nghĩa CS. 

 

     Lch s đă chng minh rng, Cng sn Vit Nam đă núp dưới danh nghĩa kháng chiến, li dng ḷng yêu nước ca người dân Vit Nam đ nhum đ c Đông Dương, bành trướng ch nghĩa Cng sn m đường xung Đông Nam Á. Chính H Chí Minh đă không giu giếm s tht khi gp Salisbury tai Hà Ni năm 1965: “Nhng ngày tuyt diu ri đây s đến khi tt c các đng chí đă đến bên nhau. Tt c mi người đang n lc tranh đu đ đem đến s thành công ca Min Bc Vit Nam, đó chính là s thành công ca nhng người Nga, nhng người Tàu, và nhng chế đ ti Đông Âu. Tt c đu mun làm cho Min Bc Vit Nam tr thành mt mu mc, mt nơi trin lăm thu hút muôn người, và mt mu mc lư tưởng ca ch nghĩa Cng sn có th đưa đến cho các dân tc ti Á Châu và đc bit nht là vùng Đông Nam Á”. Đây là bng chng quá rơ ràng cho mi người thy H Chí Minh đă không bao gi thc tâm tranh đu v́ Đc Lp, T Do, Hnh Phúc cho dân tc Vit Nam mà s dng c dân tc Vit Nam như mt công c đ phc v tham vng bành trướng ca Đế Quc Cng Sn Nga Sô. Sau khi chiếm được c min Nam, chính Lê Dun, tng bí thư ca đng CSVN đă xác nhn mt ln na: “Chúng ta đánh cho M cút ngy nhào” là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quc và ngày nay, yêu nước là yêu xă hi ch nghĩa”. B mt tht ca CS đă phơi by trước lch s. Cuc kháng chiến ca dân tc đă b li dng, H Chí Minh và đng Cng sn Vit Nam đă hy sinh hàng triu người VN vô ti đ bành trướng ch nghĩa CS, nhum đ c Đông Dương.

 

     S tht lch s đă được phc hi sau my thp niên b Cng sn bưng bít. Trước đây, chúng ta b b máy tuyên truyn ca Cng sn la di rng lc lượng đng minh Hoa K, Úc Đi Li, Tân Tây Lan, Phi Lut Tân, Thái Lan và Đi Hàn đến Vit Nam đ “Xâm lược” mt nước nh bé là Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa và nhân dân min Nam Vit Nam. Thế nhưng, sau hơn 30 năm, chúng ta mi biết c Liên Sô, Trung Cng ln Bc Triu Tiên đu tham chiến Vit Nam. Vit Nam tr thành chiến trường gia 2 khi Cng Sn và thế gii t do. S tht lch s này được mt phát ngôn viên B Ngoi giao Trung Quc phát biu như sau: “Trong giai đon giúp Vit Nam chng M, nhân dân Trung Quc đă v́ Vit Nam mà đóng góp không biết bao nhiêu tài lc, nhân lc, vt lc, pháo binh, công binh, nhân viên đường st, nhân viên thư tín, hi quân, không quân, hu cn vn ti … 16 sư đoàn, hơn 300.000 lính Hng quân Trung Quc Vit Nam trong hơn 3 năm 9 tháng đu tranh. Tác chiến đi không 2153 ln, bn rơi 1707 máy bay M, bt sng 42 phi công M, vin tr Vit Nam xây dng Hi Pḥng, Ḥn Gai, các thành ph duyên hi và xây dng h thng pḥng ng tam giác châu th sông Hng, tu sa và xây dng các tuyến đường huyết mch, sân bay, tuyến đường st đông tây, m đường trên bin chuyên ch vũ khí vào min Nam và chi vin cho đường ṃn H Chí Minh. T năm 1950 đến năm 1978, Trung Quc đă vin tr cho Vit Nam hơn 200 t m kim, trong đó 93% là vin tr không hoàn li, đó là chưa k xương máu mà 1446 chiến s đă hy sinh, 4200 người trng thương… nhng hy sinh đó tuyt đi không th tính được bng tin”. Đây chính là lư do ti sao tp đoàn Vit gian CS phi dâng đt-nhường bin, bán nước tng phn cho đế quc mi Trung Cng. 

 

     Gn đây, chúng ta mi biết được là các đơn v pḥng không Liên Sô và phi công Bc Hàn cũng tham d cuc chiến tranh Vit Nam. Cu Trung Tướng Yevgeni Antonov, nguyên trưởng đoàn c vn quân s ca Liên Sô ti Vit Nam tiết l rng Liên Bang Sô Viết đă gi mt trung đoàn pḥng không vi đy đ vũ khí và trang b sang Vit Nam tham chiến và 13 người lính pḥng không Liên Xô đă chết trên chiến trường min Bc. Trung đoàn pḥng không Liên Sô đă bn rơi nhng chiếc máy bay M đu tiên trên bu tri Hà Ni, k c chiếc chiến đu cơ A-4 Skyhawk ca Thượng Ngh Sĩ John McCain. Theo tiết l ca cu Trung tướng Liên Sô Yevgeni Antonov, ch huy lc lượng pḥng không Liên Sô ti Vit Nam t 1969 đến 1970 th́ Vit Nam là mt pḥng thí nghim cho vũ khí Liên Sô đ chun b cho vic máy bay M và NATO oanh tc vào ni đa Liên Sô trong trường hp có chiến tranh gia hai khi sau này. 

 

     S tht lch s đă chng minh rng chính H Chí Minh, cán b ca Cng sn Quc tế đă đưa dân tc vào cuc chiến tranh ư h, hy sinh xương máu ca hàng triu người dân lành vô ti đ bành trướng ch nghĩa Cng sn xung toàn cơi Đông Dương. 

 

     Sinh lc ca dân tc b tiêu hao trm trng, hàng triu người dân vô ti hy sinh, đt nước nghèo nàn tan hoang đ nát, ḷng người ly tán. Cái gi là thng nht đt nước ch là s xâm lăng ca bo lc và hn thù khiến dân tc Vit Nam ly tán, hàng triu người phi b nước ra đi t́m t do. 

 

     Cng sn Vit Nam đă phơi by bn cht đc tài dă man tr thù, hành h đày đa quân dân cán chánh Vit Nam Cng Ḥa trong các tri tù gi là “Ci to” cùng vi bin pháp đi tin, đánh tư bn mi sn, bt đi kinh tế mi đ tước đot tài sn ca nhân dân… Cng sn Vit Nam tuyên truyn rng đă “Thng nht được đt nước” nhưng thc tế đă chng minh rng cái gi là gii phóng min Nam đă đ li trong ḷng dân tc mt s phân ly ngăn cách không ǵ có th hàn gn được.

 

     Mi đây, c Trương Tn Sang CT nhà nước CHXHCNVN và Nguyn Phú Trng, TBT đng CS Vit gian đu nhc ti vic H Chí Minh đă gi 8 bc thư cho Tng Thng Hoa K Hary S Truman và b Ngoi giao Hoa K t tháng 8-1945 đến 1-1946, kêu gi Hoa K công nhn và giúp ngăn quân đi Pháp tr li Đông Dương. Thế nhưng, toán OSS cơ quan t́nh báo chiến lược ca Hoa K Đông Dương do Thiếu tá Thomas More và Đi úy Patty sng cùng vi H Chí Minh trong hang Pc Pó đă báo cáo s tht v con người H Chí Minh v Hoa Thnh Đn. H Chí Minh tên tht là Nguyn Ái Quc, cán b ca Đ tam quc tế CS nên vn sinh hot đng, hát quc tế ca, hc tp ch nghĩa Mác Lê cho các đng viên Cng Sn. Chính v́ vy, Hoa K đă không công nhn chính ph Vit Nam dân Ch Cng Ḥa ca H Chí Minh. Nếu là bt c người Vit Nam nào th́ vn mnh đt nước Vit Nam đă thay đi ngay t lúc đó, nếu không đc lp ngay th́ cũng hưởng qui chế chế đ y tr ca Liên Hip Quc. Tht vy, sau thế chiến ln th hai, vi s ra đi ca Liên Hip Quc và nht là ch trương gii thc ca Tng Thng Hoa K Roosevelt đă m đu cho phong trào dân tc t quyết ca các quc gia Đông Nam Á. Indonesia tuyên b đc lp ngày 17 tháng 8 năm 1945, Hoa K trao tr đc lp cho Philippines năm 1946, Burma giành li đc lp t tay người Anh năm 1948 và Pháp chính thc rút khi Đông Dương sau hip đnh Genève 20-7-1954. Người Anh đă trao li đc lp cho Malaya năm 1957 và sau đó là Singapore, Sabbah và Sarawak năm 1963 trong khuôn kh Liên bang Malaysia. 

 

     Thế nhưng, ngày 6-3-1946, H Chí Minh đă phn bi dân tc khi kư kết hip ước sơ b vi Pháp cho phép quân Pháp đ b vào Bc b thay thế quân đi Trung Hoa Dân Quc. Th đon nham him ca h H nhm loi b Quc Dân Đng Trung Hoa hu thun cho Vit Nam Quc Dân Đng t trước đến nay. Ngày 6-7-1946, khai mc hi ngh gia Pháp và VN ti Fontainbleau. Phái đoàn VN do Phm văn Đng cm đu. Sau 2 tháng, hi ngh bế tc ch đưa ra mt “Tha Ước Tm Thi" không bao gi được thi hành nên chiến tranh gia Pháp và Vit Minh bùng n t Hà Ni ngày 19-12-1946.

 

     Trong khi đó, ngày 8-3-1949: Bo Đi kư hip đnh Élysées vi Tng Thng Pháp Vincent Auriol trong đó, tuyên b thành lp quc gia Vit Nam do Bo Đi làm Quc Trưởng. Quc gia Vit Nam là mt quc gia thành viên trong Liên Hip Pháp. Ngày 24-4-1949, Quc Trưởng Bo Đi v nước. Ngày 1-7-1949, thành lp chính ph Bo Đi. Các chính ph kế tiếp do Th tướng chính ph Nguyn Phan Long (21-1-1950), chính ph Trn văn Hu (6-5-1950), chính ph Nguyn văn Tâm (6-6-1952), chính ph Bu Lc (11-1-1954) và chính ph Ngô Đ́nh Dim (7-7-1954).

 

     T́nh h́nh Vit Nam tri qua mt thi k hết sc bi thm khi Mao Trch Đông chiếm toàn b lănh th Trung Quc, Mao Trch Đông tuyên b thành lp nhà nước Cng Ḥa Nhân dân Trung Quc ngày 1-10-1949. Ngày 2-10-1949, Liên Sô công nhân Cng Ḥa Nhân Dân Trung Quc. Ngay sau khi Mao Trch Đông chiếm được Trung Hoa lc đa năm 1949 đă công khai tuyên b: "Tt c các lănh th và hi đo thuc khu vc nh hưởng ca Trung Quc đă b phe Đế Quc chiếm đot t gia thế k 19 đến sau Cách Mng 1911, như Ngoi Mông, Triu Tiên, An Nam (Vit Nam), Hng Kông, Macao cùng nhng đo ti Thái B́nh Dương như Sakhalin, Đài Loan, Bành H s phi được giao hoàn cho Trung Quc". Tháng 8 năm 1965, Mao Trch Đông tuyên b trng trn ư đ xâm chiếm Vit Nam như sau: “Chúng ta phi giành cho được Đông Nam châu Á, bao gm c Miên, Nam Vit Nam, Thái Lan, Miến Đin, Malaysia và Singapore. Vit Nam là bàn đp tiến xung phía Nam, chúng ta phi chiếm cho bng được …”.  

 

     Ngày 18-1-1950, nhà nước Cng ḥa Nhân dân Trung Quc chính thc tha nhn nhà nước Vit Nam Dân ch Cng ḥa do H Chí Minh lănh đo. Ngày 31-1-1950, Liên bang Sô Viết tha nhn Vit Nam Dân ch Cng Ḥa. Nhà nước Vit Nam Dân ch Cng ḥa do H Chí Minh lănh đo đă chính thc đng vào hàng ngũ các nước cng sn nên Trung Quc bt đu công khai vin tr vũ khí ti tân cho Vit Nam Dân ch Cng Ḥa. Hi kư ca La Quư Ba nguyên c vn và Đi s Trung Quc ti Vit Nam t 1945-1954 đă viết: “Tháng 1, 1950, H Chí Minh đích thân bí mt đến Bc Kinh, yêu cu Trung Ương Đng Cng Sn Trung Quc vin tr Vit Nam chng Pháp. Trung ương đng ta theo yêu cu ca H chí Minh và Trung ương Đng Đông Dương, đă báo cáo và được Mao Ch Tch đng ư, quyết đnh c tôi bí mt sang Vit Nam, làm đi din liên lc gia Trung ương đng Cng Sn Trung Quc và Trung Ương Đng Cng sn Đông Dương…”.

 

     Chính v́ vy, ngày 7-2-1950, Hoa K, Anh quc tha nhn quc gia Vit Nam do Quc Trưởng Bo Đi lănh đo đ ngăn chn s bành trướng ca ch nghĩa Cng Sn xung Đông Nam Á. K t thi đim này, cuc chiến Vit Nam không c̣n là cuc chiến tranh gii phóng dân tc mà đă tr thành cuc chiến tranh ư thc h gia 2 h thng tư tưởng: Ch nghĩa Cng Sn và ch nghĩa Tư Bn ca thế gii t do. 

 

     Nh́n li lch s chúng ta thy rng cái gi là "Tuyên Ngôn Đc Lp 2-9-1945" và khai sinh cái gi là "Nhà Nước Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa", trên thc tế ch là mt cuc "Cướp Chính Quyn" đúng nghĩa ca nó. Lun điu tuyên truyn cho rng "là cuc cách mng Mùa Thu ‘là thng li ca ch nghĩa Mác - Lênin được vn dng mt cách sáng to vào hoàn cnh lch s c th ca cách mng Vit Nam, là thng li ca tư tưởng H Chí Minh và đường li cách mng đúng đn và đy sáng to’ ca Đng Cng sn Vit Nam" là hoàn toàn láo khoét. Cái gi là "Đc Lp-T Do-Hnh Phúc" ch là bánh v, là chiêu bài mê hoc qun chúng. Thc tế lch s đă chng minh rng đng Cng sn Vit Nam không h được qun chúng ng h v́ nếu được nhân dân ng h th́ ti sao đng ngày 16-3-1951, đng CSVN phi đi tên là Đng lao Đng Vit Nam, t chc trá h́nh ca đng Cng Sn Đông Dương do Trường Chinh làm Tng Bí Thư đ kêu gi công nhân và nhân dân chng Pháp. Sau khi xâm chiếm min Nam, ngày 25-4-1976 Cng ḥa Lâm Thi Min Nam Vit Nam t chc bu c quc hi. Ngày 2-7-1976, Quc hi tuyên b thng nht Vit Nam, đt tên nước là Cng Ḥa Xă hi Ch nghĩa Vit Nam, c và Hiến pháp là c và Hiến pháp ca Vit Nam Dân ch Cng ḥa. Cái gi là “Mt trn Dân tc Gii phóng” và “Chính quyn Lâm thi Min Nam Vit Nam” b gii tán. Ngày 14 đến 20-12-1976, Đi hi Đng Lao Đng hp ln đu quyết đnh ly li tên là đng Cng sn Vit Nam, Lê Dun dược bu là Tng Bí Thư. B mt tht ca cng sn đă phơi by trước lch s sau hơn 25 năm núp dưới danh nghĩa đng Lao Đng, li dng ḷng yêu nước ca toàn dân đ bành trướng ch nghĩa cng sn xâm chiến min Nam, nhum đ c Vit, Miên, Lào.

 

     S tht lch s chng minh rng, tp đoàn Vit gian CS đă cướp công kháng chiến biến kháng chiến thành tha hip vi thc dân Pháp đ chia đôi đt nước, cướp công ca cái gi là MTDTGPMN đ nhum đ toàn cơi VN, m đường xung Đông Nam Á cho đế quc mi Trung Cng. Li tuyên b ca Lê Dun "Chúng ta đánh đế quc M là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quc" và mi đây, li phát biu ca Nguyn Phú Trng, TBT đng CS Vit Nam ti Trung tâm Nghiên Cu Chiến Lược và Quc tế HK rng "Cuc chiến Vit Nam không phi là đ chng li đt nước Hoa K, li càng không phi là chng li nhân dân Hoa K". Tt c đă phơi by mt s tht phũ phàng là tp đoàn Vit gian CS đă li dng ḷng yêu nước ca toàn dân đ phc v cho phong trào CS quc tế đ nhum đ Vit Miên Lào và đau đn ti nhc vô cùng khi tp đoàn Vit gian CS bt nhân hi dân bán nước đă hy sinh hàng chc triu người Vit Nam vô ti, thi hành lnh ca quan thày Trung Quc tiêu hao sinh lc dân tc Vit đ ngày nay đế quc mi Trung Cng d dàng thao túng thng tr dân tc Vit. 

 

     By mươi năm nh́n li thc tế đau thương ca dân tc Vit chúng ta đă tri qua 3 s kin lch s do đng CSVN gây ra đi vi dân tc 3 ngày Quc Hn:

 

- Ngày Quc Hn th nht: 2-9-1945. Nếu H Chí Minh không đem ch nghĩa CS vào Vit Nam th́ chính ph Trn Trng Kim vi nhng ch trương, đường li và chương tŕnh hành đng thc tế, hu hiu s đưa Vit Nam lên đnh vinh quang, dân giàu nước mnh ngay t 2/3 thế k trước.

 

- Ngày Quc Hn ln th hai 20-7-1954, Vit Minh Cng sn cướp công kháng chiến, biến kháng chiến thành tha hip cu kết vi thc dân Pháp kư kết hip đnh Genève chia đôi đt nước. Chính "Sách Trng" ca nhà nước Cng Ḥa Xă Hi Ch Nghĩa Vit Nam đă viết v  s kin này như sau: “C Liên Sô và Trung Quc đu mun kết thúc chiến tranh Vit Nam. Trung Quc mun cùng tn ti trong ḥa b́nh mà h cho rng ch như thế mi phù hp vi li ích ca dân tc h. Trước khi khai mc hi ngh, Chu Ân Lai, th tướng Trung Quc đă tuyên b là trong trường hp cuc xung đt Đông Dương m rng, chính ph Trung Quc s không th vin tr thêm cho VNDCCH được na. Trong nhng điu kin đó, Vit Nam đă chp nhn gii pháp Genève đ lp li ḥa b́nh Đông Dương v́ không th mt ḿnh tiếp tc cuc chiến đu…”. Trong khi đó, ngoi trưởng Trn văn Đ ca chính ph Quc gia Vit Nam phn đi vic kư kết hip đnh đ́nh chiến trái vi nguyn vng đc lp và thng nht ca dân tc Vit Nam… “Tuy nhiên, chính ph Quc Gia Vit Nam cũng hoan nghênh mi n lc đ tái lp ḥa b́nh và không dùng vơ lc đ cn tr vic thi hành hip đnh”.

 

- Ngày Quc Hn th ba 30-4-1975, tp đoàn Vit gian CS xé b hip ước Paris 27-1-1973 đem quân xâm chiếm min Nam Vit Nam, thng tr toàn dân tc đ bán nước tng bước theo mt ước Thành Đô 3-9-1990 cho đế quc mi Trung Cng.

     Tp đoàn Vit gian CS chính là "Ti Đ ca Dân Tc": "Tri không dung, Đt chng tha. Thn Người đu căm hn". Chc chn tp đoàn Vit gian CS bt nhân hi dân bán nước s phi cúi đu chu ti trước Phiên Ṭa Lch S trong "Ngày Toàn Dân Phán Xét" nay mai. 

 

     Trước t́nh trng T Quc Lâm Nguy Sơn Hà Nguy Biến, toàn th nhân dân Vit nam trong và ngoài nước, không phân bit sc tc, tôn giáo, đa phương, đng phái, chính kiến đoàn kết mt ḷng, quyết tâm xung đường th hin ḷng yêu nước đ bo v giang sơn gm vóc ca chúng ta. Thanh niên sinh viên yêu nước, Đng bào dân Oan, Công nhân b bóc lt đng lot xung đường biu t́nh, đ́nh công, băi th, băi trường, băi khóa, không đi bu… đ chng tp đoàn Vit gian phn quc hi dân. 

 

- Không c̣n khn khó thương đau nào hơn thng kh hôm nay!!!  

 

- Không c̣n nhc nhă hn căm nào bng ô nhc căm hn hôm nay khi nh́n gic Tàu-Cng ngang nhiên chiếm đot đt đai, bin đo ca chúng ta!!!

 

- Chúng ta không th đ thế h con cháu chúng ta phi hy sinh mt mát thương đau như chúng ta bây gi

 

- Đă đến lúc chúng ta, toàn dân Vit Nam  muôn người như mt phi đng lên tranh đu giành li nhng ǵ đă mt trước, dp b k ni thù Vit gian bán nước đ cùng vi đng bào Hi ngoi chng gic ngoi xâm Tàu Cng.

 

- Chúng ta không c̣n ǵ na đ mt … 

 

- Hăy nm cht tay nhau đng lên tranh đu giành li dân ch t do, giành li quyn sng làm người, giành li chính quyn v tay nhân dân. 

 

- Toàn quân toàn dân hăy đng lên giành li quyn làm ch ca nhân dân đ chuyn đi lch s, đón mng mùa xuân dân tc trên quê hương Vit Nam thân yêu ca chúng ta trong năm nay.

 

Chúng ta phi t quyết đnh s phn ca chúng ta và vn mnh ca đt nước chúng ta.

 

ĐI NGHĨA PHI THNG HUNG TÀN

CHÍ NHÂN PHI THAY CƯỜNG BO!

 

T Quc Vit Nam Trường Tn …

Dân Tc Vit Nam Bt Dit …

Vit Nam Muôn Năm !!!

 

ĐI HI DIÊN HNG THI ĐI

PHM TRN ANH

 

 
 
  Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

L.m. Nguyễn Văn Khải - ĐHLKĐTDCNQ 08-11-12: Hiện t́nh đất nước