Tháng Tư thắp ṃt tùn nhang
Khóc người Chín Sĩ giữa làn khói đau

Ng Minh Hằng

 

 

 

VIT NAM : 30/04/1975!
HOA KỲ : 06/01/2021!

(Trích "TÍNG HỜN SNG NÚI" sắp in)

Ghi nh ngy ph TT Mike Pence quyết đnh cho Biden đc c d cn 4 tiu bang chưa gii quyết xong v phiếu bu.

Ti qua vn vt cn vui
Sng nay tr
i đt ngm ngi bun đau
Ai lm bi bi
n nương du
Sao đem l
 đến tinh cu m gieo!?
Cu
i cng mang được g theo
M giu gian tr, m ngho nhn lun!?
Sao khng ng
 l ci trn
Ch
 l mt trm dng chn l hnh?
D bao danh l
i vy quanh
Cũng tay khng v
i mt mnh m đi!
Ngn năm n
ếu đ li th
Đ
 cu THƯƠNG TIC thơm ghi li đi
Ch
 đng lưu x ai ơi...
BY LĂM - HAI M
T mun li ma mai!!!

Ng Minh Hằng
Ngy 6.01.2021


 

Một chiến Lược C Lập

13 => 17  // 18 => 22   // 23 => 28  // 29 => 34  // 35 => 38 //  39 => 43// 44 => 48 // 49 => 53 //  54 => 58 //59  => 63 // 64 => 68 // 69 => 73// 75 => 79 //  80 => 85  //  86 => 91 // 92 =>96 //97 => 101 / 102 => 106 //107  => 110 // 111 => 115 //116 => 122 //123 => 127  //  128 => 132 //133 => 137/138 => 142 //143 => 147 => 148  //148 => 152 //153 => 159 // 160 => 165 //166  => 169 //170 => 174 //  175 => 179//180 =>184//185 => 188 //189 => 194 // 195  => 199 // 200  =>  204 // 205=> 209 // 210 => 216 // 217 => 221 // 222 => 225 // 226 => 230 // 232 =>236 //  237 =>  241 // 242 =>  247 //248 => 254 //

Lời Bạt - trang 255 đến trang 272

 trang 269 đến trang 272 Phu Bản A: Vai Tr Của Bộ Tổng Tham Mưu

trang 273 đến trang 276 Phụ Bản B Bản Điếu Trần Của ĐS Graham Martin 

trang 277 đến trang 280 Phụ Bản  C : Bản Điều Trần Của Đại Sứ Graham Martin ngy 22 thng 1 năm 1976 (vấn đp)

trang 281 đến trang 295 Phụ Bản D. Việt Nam: Viễn Tượng Cho Tương Lai-

 

 

 

//=>