báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           


 

Lễ Giỗ năm thứ 53 Cố TT Ngô Đ́nh Diệm từ Lái Thiêu VN tới Paris Pháp 2016

Vơ Phương

Suy nghĩ về ngày 01-11-1963

 

 
Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: “Nhắm mắt bắt chước nưởc ngoài khác ǵ nhận trước sự bảo hộ của ngoại bang,

Trong cuộc chiến đấu chống Đẻ Quốc Đỏ Nga-Tàu, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm có cùng chung mục tiêu với Hoa Kỳ là ngăn chận làn sóng CS từ phương Bắc tràn xuống phía Nam trong vùng Đông Nam Ả Châu, nhưng Cụ Diệm không hoàn toàn chấp nhận sách lược của Hoa Kỳ. Ngài có đường lối riêng để chỉ đạo cuộc chiến ờ Nam Việt Nam. Ngay từ những năm sau Hiệp Định Geneva 1954, với Quốc Sách Ấp Chiến Lược (sau chương tŕnh Khu Trù Mật/Ấp Dinh Điên) được xem là một đơn vị hành chánh nhỏ nhât của chính quyn Miên Nam dùng đê chống du kích quân Vc. Trong đó, chủ trương Tam Túc: tự túc về tư tưởng; tự túc về tổ chức và tiếp liệu; tự túc về kỹ thuật, về tư tưởng, có thể được hiểu theo ư nghĩa ‘Nhân Vị\ nghĩa là mỗi con người sinh ra đă có sẵn một vị trí xứng đáng trong sinh hoạt xă hội. V́ thế, cần phải tôn trọng sự tự do suy tư của mỗi cá nhân trong công việc, có mối liên hệ chặt chẽ đến phúc lợi chung của toàn xẫ hội, bao gồm cả các nguyên tc v lănh đạo, chỉ huy trong ư thức tự chủ và dân chủ. Trong tinh thần đó, Tổng Thống Diệm đă dứt khoát không để bất kỳ một ngoại bang nào, chẹn vào nội bộ, giành quyền quyêt định trong các vai tṛ lănh đạo, chí huy từ trung ương đến địa phương. Chính người Việt Nam phải chủ động hành sử quyền hạn đó của ḿnh. Nếu nh́n về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vị anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học đă khẳng định ‘không thành công, cũng thành nhân’, th́ trong cuộc đối đầu với thực dân Pháp và CSVN nô lệ Nga-Tảu, chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm cũng khẳng định ‘hoặc có tất cả hoặc không’ (tout ou rien/all or nothing), chứ không chấp nhận ‘hư v’. Chính v́ không chấp nhận 'hư vị' và v́ những đ̣i hỏi về chủ quyền quốc gia của nhà yêu nước họ Ngô không được người Pháp quan tâm, cho nên ngài đă từ chửc Thượng Thư Bộ Lại (tuơng đương chức Thủ Tướng) dưới triều vua Bảo Đại. Sau đó, ngài cũng đă từ chối chức Bộ Trưởng Nội Vụ do Hồ Chí Minh mời gi v́ ngài không ưa cs và cũng v́ chính Hồ Chí Minh đă giết anh của ngài là cụ Ngô Đ́nh Khôi. Chí sĩ Ngô Đ́nh Diem chỉ chấp nhận làm điều có ích thực sự cho quốc gia, cố lợi thực sự cho dân tộc, và chỉ bt chước người khác một cách chọn lọc. Hơn nữa, đối vói Tồng Thống Ngô Đ́nh Diệm, chủ quyền Quốc Gia là tối thượng, cho nên Tổng Thống Diệm đă tuyên bố với kư giả Mỹ, bà Marguerite Higgins rằng: "Nhắm mắt băt chước nước ngoài khác ǵ nhận trước sự bảo hộ của ngoại bang.”

Sau Hiệp Định Geneva 1954, khi là đồng minh của Mỹ, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm biết ơn sự yểm trợ của họ, nhưng Cụ đă thẳng thừng tuyên bố ‘Việt Nam không phải là xứ bảo hộ của Mỹ’. Chính vi lập trường Dân Tộc cứng rắn, cho nên không phải chỉ có Cộng Sản căm ghét Tổng Thống Diệm, mà cả Thực Dân Pháp lẫn 'đồng minh’ Hoa Kỳ cũng t́m cách ám hại ngài, v́ ngài đă “cứng đầu” không chịu làm theo ư muốn của họ. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm có thể hy sinh tánh mạng, chứ nhất quyết ’'không muốn bị coi như bù nh́n hay tay sai của Mỹ” .

Trong khi đó, Hồ Chí Minh có thể làm tay sai cho bất cứ ai. Hắn ta đă từng làm tay sai cho OSS (tiền thân CIA) củạ Mỹ, tay sai của Pháp, tay sai của Nga và của Tàu. Hắn ta cũng đă khẳng định: ‘Tôi không có tư tưởng nào ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-Nin”. Lời khẳng định của họ Hồ thể hiện rơ tinh thần yếu hèn, óc nô lệ ngoại bang. Trong lịch sử dân tộc, có lẽ Hồ Chí Minh là người duy nhất có tư tưởng đê hèn, đáng hổ thẹn: ‘‘Thà ngửi cứt thằng Tây ít lâu, c̣n hơn suốt đời ăn cứt thằng Tàu”. [Plutôt flairer un peu la crotte des Francais que manger toute notre vie celle des Chiriois - Paul Mus, "Vietnam, Sociologie d’une guerre". Paris, Seuil, p. 185].

Đúng là lư luận và tư tưởng xuất phát từ bộ óc của một tên bồi tàu cho thực dân. Lời tuyên bố trên c̣n có ư lường gạt để chữa thẹn khi hắn ta bị dân chúng phản đối việc kư Hiệp Định Sơ Bộ 6-3-1946, rước Pháp trở lại Trung Kỳ và Băc Kỳ. Mục đích nhờ Pháp hậu thuẫn và công nhận vai tṛ lănh đạo Việt Minh của hắn và sẽ tiến tới vị trí “cha già dân tộc’ sau này. Đồng thời mượn tay Thực Dần Pháp tiêu diệt các đảng phái Quốc Gia, nại cớ  là các đảng phái Quốc Gia phá hoại Hiệp Định Sơ Bộ (v́ các đảng phái Quốc Gia không chấp nhận Hiệp Định Sơ Bộ nhục nhă nảy). Xong xuôi, hắn ta quày trở lại nhờ Tàu đánh Pháp (1946-1954), tạo ra 9 năm kháng chiến chống Pháp, mà thực ra không cần thiết, v́ nước ta đă lấy lại chủ quyền từ tay Nhật (vời chính ph Bảo Đại và Trần Trọng Kim) chứ không phải từ tay Pháp. Từ đó, Hồ Chí Minh và đồng bọn đă ‘ăn kít' Tàu cho đên hây giờ.

Vào đầu thập niên 60, ở Nam Việt Nam, v́ lầm tưởng rằng chính sách ngoại giao ’kẻ cả’ của ḿnh sẽ dễ dàng thành công trên đường chống cs, cho nên Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy đă ngạo mạn, coi thường chính sách của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, Ông Kennedy đă để thuộc cấp lộng hành, vượt quá phạm vi quyền hạn của một ‘đồng minh’; t́m cách loại bỏ cố vấn chính trị Ngô Đ́nh Nhu, bào đệ của Tống Thống và nếu cần th́ loại bỏ cả Tổng Thống Diệm “cứng đu” ra khỏi chính trường. Chủ trương “Diem must go” của chính quyền Kennedy với hy vọng khi thay đổi người lănh dạo, th́ cục diện Việt Nam sẽ có cơ hội tốt hơn, v́ họ cho rằng Tông Thống Diệm không có khả năng chống Cộng. Đối với Tổng Thống Diệm, dù là loại b bất cứ ai ra khỏi chính quyền cửa cụ, mà không do chính cụ định đoạt, đều xúc phạm trầm trọng đến uy quyền quốc gia. về phía chánh quyền Kennedy, v́ nóng ḷng muốn loại bỏ Tổng Thống Diệm, nhưng lại muốn che giấu bàn tay tội lỗi của ḿnh, cho nên đă tung tiền ra, thuê mướn đám tướng tá phản loạn’’ hiếu danh ham lợi, thảm sát Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và cố vấn chính trị của ngài là bào đệ Ngô Đ́nh Nhu vào sáng ngày 02-11-1963.

Anh em Tổng Thống Diệm bị hạ sát sáng ngày 02-11 -1963, th́ ngay trong buổi chiều hôm đó, nữ kư giả Marguerite Higgins, người thường bám sát Tồng Thống Diệm để viết báo, đă hi Roger Hilsman, Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao đặc trách Đông Á Vụ, một người trong nhóm chủ mưu giết Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông cố vấn chính trị Ngô Đ́nh Nhu, rng: “Bàn tay'' ông đă nhuốm máu, ông thấy thế nào?” Hilsman lạnh lùng trả lời: “Ồ Maggie, thôi mà. Cách mạng th́ phải gian kh. Máu đổ thịt rơi.” (sách Bàn Tay Hoa Kỳ Cái Chết Ông Diệm, trang 285, chuyển ngữ của Vũ Văn Ninh & Trần Ngọc Dung, nguyên tác của nữ tiến sĩ Ellen J. Hammer),

Thế nhưng chính quyền Kennedy đă lầm to! Liên tục nhiều năm sau khi anh em Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm bị giết, cục diện chính trường và chiến trường Miền Nam đă chẳng thay đổi tốt hơn mà c̣n dẫn đến nhiều hệ lụy xấu hơn, cho cả Việt Nam Cộng Ḥa và Mỹ, Khi đề cập đến t́nh h́nh này, Giáo Sư Sử Học Hoàng Ngọc Thành, trong cuốn ‘Cộng và Tội Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đàng Cộng Sản Việt Nam 1945-2006 Lịch Sư Hiện Đại Việt Nam', trang 606, đă viết: “T́nh h́nh Miền Nạm trở nên hỗn loạn, các tín đồ Phật Giáo và Thiên Chua Giáo xung đột với nhau trên các đường của các thành phố lớn. các đồng chí cộng sản thừa dịp xúi giục xung đột, gây hỗn loạn thêm nữa. Vụ đáo chánh của Nguyễn Khánh mở màn cho 5 vụ đảo chánh kế tiếp và chỉ trong năm 1964, Miền Nam có đến 7 chính phủ. Trước tinh trạng như vậy; ngay cả Thứ Trưởng Harriman, một trong những nhân vật tích cực chủ trương lật đố Tổng Thống Diệm trựớc kia, cũng phải thốt ra rằng thời ông Diệm khá hơn nhiều."

Sách đă dẫn ở trên, trang 607 & 608 tác giả Hoàng Ngọc Thành cho biết thêm: “Sự kiện chính quyền John F. Kennedy mưu đồ đảo chánh kiểu thực dân và gây ra sự ám sát một nguyên thủ đồng minh là một sự phản bội đáng trách và dẫn đến việc Hoa Kỳ tham chiển tại Việt Nam. Trái lại, khi gặp gỡ cựu Bộ Trưởng Quốc Pḥng Mỹ McNamara trong một hội thảo rút các bài học về trận chiến tranh trong tháng 11-1995, Đại Tướng Vơ Nguyên Giáp và một số đồng chí thời chiến cũa ông đă lập luận rằng chính sách của chính quyền John F. Kennedy về Việt Nam đă sai lầm đưa đến thất bại. Ngô Dinh Diệm, theo họ, là một người quc gia, ông không bao giờ cho phép người Mỹ nắm quyền chỉ đạo trận chiến tranh, đưa cả Hoa Kỳ và đồng minh Sài G̣n không may đến sự bại trận tốn kém. Vậy vụ đạo chánh lật đổ TT Diệm năm 1963 là sự kết thúc sớm và đáng ngạc nhiên nhiều về sự can thiệp của Hoa Kỳ tạ́ Việt Nam.”

Sự thể đă quá rơ ràng, cuộc “cách mạng 01-11-1963” ở Nam Việt-Nam không phải do “đám tướng tá phản loạn” tự ḿnh chủ mưu, tự ḿnh hành động mà do chính quyền Kennedy ‘organized’, set in motion", ‘sponsored’, ‘encouraged’. Nếu Mỹ không ’organized’, không ‘set in motion’; không ‘encouraged’ và không ‘sponsored’ thi chắc chắn đám phản loạn không dám hành động. Cho nên, nếu t́m đến ư nghĩa thực của sự kiện 01-11-1963, th́ đây chỉ là một vụ mưu sát và cố sát mang tính chất h́nh sự do ngoại bang núp trong vỏ bọc ‘ngoại giao’ chủ mưu và bỏ tiền ra thuê mướn đám tướng tá phản loạn thực hiện, chứ không phải là cuộc cách mạng theo đúng nghĩa của nó. Do đó, cầu trả lời của Hilsman đối với câu hỏi của Bà Higgins ở trên, hoàn toàn sai trái, đầy ư nghĩa ngụy biện, bẩn thỉu và dă man trong vai tṛ đồng minh đối với Việt Nam Cộng Ḥa. Không ai có thể chấp nhận được câu trả lời ngang ngược đầy máu của Roger Hilsman.

Xét về hành động của phe cánh ngoại giao Hilsman, Harriman, Cabot Lodge, tuy dă man, dơ bẩn, nhưng nếu xét về quyền lợi của nước Mỹ th́ họ chỉ đáng trách chứ không đáng nguyền rủa. Riêng đám tướng tá phản loạn chỉ nhắm vào danh và lợi cá nhân, chia chác nhau 3 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Ḥa (tương đương 40 ngàn dollars), số tiền mà chính quyền Kennedy thuê để giết người, mới thực sự đáng ghê tởm và đáng nguỵền rủa.

Nh́n tông quát về quá khứ, đám phản loạn sau cái gọi là “cách mạng 01-11-1963” đă chẳng cố một đường lối ‘cách mạng’ nào, ngoài việc thả cán bộ VC như Mười Hương, Lê Câu, v.v.. giết kẻ thù của vc như ông Phan Quạng Đông, là người đă có công rất lớn trong tổ chức biệt kích của Việt Nam Cộng Ḥa; phá bỏ thành quả Ấp Chiến Lược của Cụ Diệm mà VC rất e ngại; đám phản loạn chỉ biết ngồi nh́n quân đồng minh tự ư ồ ạt tiến vào Miền Nam như chốn không người, rồi lại ồ ạt rút lui.

Sau hơn 10 năm kịch chiến không thành công, cuối cùng phải tuyên bố đầu hàng giặc Cộng vào trưa ngày 30-4- 1975; đưa đến thảm họa 3 triệu người thương vong, quê hương bị tàn phá trầm trọng, hàng trăm ngàn người chết trên đường vượt biên, vượt biển, hàng trăm ngàn người khác bị đưa vào các trại lao lù khổ sai cúa vc, hàng ngàn cặp vợ chông tan nát v́ thủ đoạn cướp vợ cướp con tù cải tạo, hàng vạn gia dinh ly tản, hàng ngàn người không nơi nương tựa sau khi trở về từ vùng “kinh tế mới”. Như thể th́ việc lật đổ Tổng Thổng Diệm chỉ cỏ một ư nghĩa duy nhất là thay cái ‘tốt’ đă cỏ sẵn bằng cải 'xấu’ vào ngày 2-11- 1963; rồi đến 30-4-75 đảng giặc Đỏ lại thay cái “xấu” bằng cái ‘tồi tệ’.

Thực tế đă cho thấy, cái 'ti tệ’ cứ tiếp diễn măi cho đến ngày nay. Rơ ràng, đối với người dân Miền Nam, chẳng có ư nghĩa ǵ là ‘cách mạng’ sau 2 lần - thay ngôi đổi chủ mà ch có 'cách mạng' riêng cho đảng Mafia ở Hả Nội mà thôi. Dĩ nhiên, không ai phủ nhận, Miền Nam sau ngày 2-11- 1963, tuy quyn tự chủ trên chiến trường bị giới hạn v́ quan niệm ‘người nào chi tiền nhiều, người ấy chỉ huy’, nhưng tự do/dân chủ vẫn c̣n được duy tŕ chọ đến khi giặc Đỏ tràn vào Saigon.

Tài liệu c̣n cho biết thêm, kể từ khi ông Ellsworth Bunker được cử làm Đại Sứ Hoa Kỳ tại Saigon năm 1967 “với nhiệm vụ bí mật, chuẩn bị việc rút quân chiến đấu ra khỏi Miền Nam Việt Nam” (sách Cuộc Ghiến Thắng Bị Bỏ Lỡ, trang 27, chuyển ngữ Nguyễn Vạn Hùng, nguyên tác Stephen B.Young); không hề thấy một sách lược độc lập, tự chủ nào của Saigon được tuyên bố  'khả dĩ thaỵ thế những lổ hổng, một khi quân đồng minh rút khỏi Miên Nam Việt Nam. Chính v́ không biết rơ ư định của đồng minh, không có viễn kiến chính trị, không có khả năng tiên liệu bất trắc, chỉ trông chờ đồng minh viện trợ, bật đèn xanh lúc nào làm lúc đó, nên đám tướng tá phản loạn đă không tránh khỏi thất bại vào trưa ngày 30-4-1975. Khi thất bại th́ đám này sẵn săng đào tẩu hoặc đầu hàng giặc, mặc kệ thuộc cấp và dân t́nh ra sao th́ ra. Khỉ c̣n chức quyn, đám phản loạn không nghĩ được điều căn bản là; chẳng có một đồng minh nào có thể tốt bụng đến độ viện trợ cho không, lại c̣n hy sinh xương máu, tốn công, tốn của để lo cho sự an nguy của đồng bào,Tô Quốc của người dân nước khác.

V́ biết trước điều dó, Tổng Thống Diệm t́m cách bớt dần lệ thuộc vào ‘viện trợ' Mỹ, từng bước tiến tới tự lực tự cường, mới hy vọng mang chủ quyền thực sự về cho dân tộc, và như thế mới vô hiệu hóa được cái loa tuyên truyền láo khoẻt ‘'chống Mỹ cứu nước” của giặc Cộng. Nhưng đang thực hiện th́ bị phản bội, cố vấn Ngô Dinh Nhu đă tiên liệu, nếu miền Nam rơi vào tay giặc Cộng Hà Nội, th́ cả nước sẽ rơi váo tay giặc Tàu. Thật vậy, ngày nay cứ nh́n thái độ hung hăng của giặc Tàu trên Biển Đông th́ thấy rơ, trước đây nó đă tận t́nh giúp đỡ đảng giặc đỏ ở Hả Nội “đanh Tây đuổi Mỹ” cũng chỉ vi dă tâm, âm mưu cướp đất, cướp biển của Tổ Quốc Việt Nam. Đảng giặc Đỏ ở Hà Nội đă không nh́n thấy điều hệ trọng đó mà chỉ thấy quyền lợi riêng của Đảng! Và với sự giúp sức đắc lực của các quan thái thú Tàu biết nói tiếng Việt ở Hà Nội, giặc Tàu đă thực hiện thành công ư đồ đó. Mặc dầu lũ Vẹm cứ lớn tiếng tuyên truyền về “tinh thần quốc tế vỗ sản”, nhưng đến nay mới thẩy rơ hơn, chẳng có -'tinh thần quốc tế vô sản’ nào cả, mà chỉ có quyền lợi của Đảng Giặc Tàu liên kết với Đảng Giặc Đỏ Hà Nội để chia phần, để bán tài nguyên, để phá nát lănh thổ và biên cương của tiền nhân ta để lại.

Xét về quyền lợi của Mỹ, cho dù chính quyền Kennedy có cho rằng chính sách chống cs của Tổng Thống Diệm kém hữu hiệu, có thể ảnh hưởng xẩu đến kế hoạch của họ ở Á Châu đi nữa, th́ họ cũng không thể ngang nhiên chà đạp lên Hiến Pháp Việt Nam Cộng Ḥa - một nước có chủ quyền và đang là đồng minh của Hoa Kỹ - thay đổi nhân sự, thay đổi cơ chế lănh đạo theo ư riêng của họ được. Nêu đám phản loạn nghĩ được điều sơ đẳng này, th́ đất nước đă không loạn, cục diện Việt Nam đă khá hơn, dân Miền Nam đă không rơi vào thảm cảnh ‘quôc phá gia vong’.

Phải nói, ngay cả khi, nếu cho rằng Tổng Thống Diệm có lỗi đi nữa, th́ quyền quyết định về số phận Cụ Diệm là quyền của toàn dân Miền Nam. Cụ phải được đưa ra ṭa án, nhận phán quyết của ṭa án, chứ không phải phán quyết của Kennedy. Harriman Hilsman, hay Cabot Logo và lũ đồ tể người Việt đâm thuê giết mướn. Nên nhớ rằng: sau ngày chia đôi đất nước 20-7-1954, Hoa Kỵ tự ư cống nhận Chính Quyền của Thú Tướng Diệm là đồng minh, tự ư chuyển viện trợ từ tay Pháp sang tay Việt Nam Cộng Ḥa, chỉ sau khi Thủ Tướng Diệm chiến thắng B́nh Xuyên vào năm 1955.

Chính quyền Mỹ hành động như thế không v́ quyền lợi của dân tộc Việt Nam, lại càng không v́ quyền lợi của Thủ Tướng Diệm, mà đó là v́ quyền lợi chung của toàn thể ‘Thế Giới Tự Do’ trong vùng Đông Nam Châu Á, trong đó có Miền Nam Việt Nam. Quyền lợi đó, lúc ấy, phù hợp với quyền lợi của Mỹ vào giai đoạn cuộc ‘chiến tranh lạnh’ với Cộng Sản Nga đang tiếp diễn'. Đến khi không cần thiết phải hợp tác nữa th́ Miền Nạm Việt Nam cũng chỉ là con số không to tướng đối với chính quyền Mỹ.

Thực sự th́ đám chóp bu chủ mưu lật đổ Tổng Thống Diệm như: T.T. Kennedy, Thứ Trưởng Ngoại Giao Averell Harriman, phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao đặc trách Đông Á Vụ Roger Hilsman, Đại Sứ Cabot Lodge, v.v... không hề có một chút kinh nghiệm nào, khả đĩ đấu tranh hữu hiệu chống CS Hà Nội, con đẻ của Nga-Tàu vào thời điểm ấy, mà họ chỉ thích dùng vũ khí và đạn dược để giải quyết vấn đề. Họ đă chẳng hiểu ǵ về ‘‘bản chất của cuộc chiến”. Bằng chứng là sau khi đám tường tá tồi bại hạ sát Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và cố vấn chính trị Ngô Đ́nh Nhu, t́nh h́nh chính trị Miền Nam đă trở nên rối ren liên tục như đă nêu trên, làm mồi cho VC lợi dụng. Ngoài ra, c̣n phải kể thêm, kinh tế lệ thuộc vào viện trợ Mỹ nhiều hơn, đời sống xă hội Miền Nam khó khăn hơn, lương bổng của lính và công chức ít oi hơn, vợ con lính sống khổ hơn, chiến trường đă trở nên sôi động hơn, phụ nữ đi bán ‘bar’ nhiều hơn; trên chiến trường máu đồ thịt rơi nhiều hơn, ở cả hai Miền Nám - Bắc tử 1965 (mà trước kia chí xảy ra ở Miền Nam, sau này v́ kế hoạch đánh bom Hà Nội bằng không quân Mỹ đă làm dân cả hai Miền Nam-Bắc khốn đốn, nhưng sau cùng th́ Hà Nội vẫn thắng). T́nh h́nh này có lợi cho xảo kế tuyên truyền ’‘chống Mỹ cứu nước” của Hà Nội nhiều hơn. Từ đó, nó lấy cớ xua quân vảo Miền Nam nhiều hơn.

Tạo ra t́nh h́nh đó, chính quyền Mỹ và đám tướng tá phản loạn đă vồ t́nh khuếch đại cái loa tuyên truyền “chống Mỹ cứu nưởc” giùm cho Hà Nội trên chính trường quốc tế. Qua âm thanh khuếch đại đó, thế giới đă nhầm lẫn, ngay cả dân chủng Mỹ cũng đă nhằm lẫn hơn là nh́n thấy thực tế dân sinh của cả 2 Miền Nam Bắc Việt Nam. Qua bức màn sắt, truyền thông báo chỉ thế giới không thể nh́n thấy “đại hùng binh” Nga-Tàu và các nưóc cs khác đang trá h́nh, đứng đàng sau hậu trường chính trị Hà Nội. Mà chỉ nh́n thấy thực trạng ở miền Nam. V́ nhầm lẫn, cho nên cộng đồng thế giới đă không c̣n thiện cảm với miền Nam như thời Tổng Thống Diệm cầm quyền nữa; họ tưởng chính quyền nền Đệ Nhị Cộng Ḥa chỉ là một thứ tay sai của Mỹ, nhưng không hoàn toàn đúng như vậy. Nương theo lợi điểm đó, Hà Nội không thèm nói chuyện với Saigon. Tổng Thống Thiệu đ̣i ngồi ngang hảng với Hà Nộ ở bàn hội nghị mà không được, nó không thèm đếm xỉa đến, mà nó chỉ nói chuyện với Hoa Kỳ. Lúc đó, Saigon chỉ được phép nói chuyện với tay sai cùa Hà Nội là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Ḥa Đàm Paris (4 bên) năm 1973, do Henry Kissinger và Lê Đức Thọ đạo diễn, là liều thuốc tự tử mà chính quyền Saigon bị bắt buộc phải uống. Do đó, toàn dân ta mới phải gánh chịu đại thảm họa ‘nước mất nhà tan’ vào trưa ngày 30-4-1975, một sự kiện đau thương nhất trong lịch sử dân tộc. Ngược lại, giặc Tàu là người đă thủ đắc lợi lộc nhiều nhất sau khi Miền Nam VN rơi vào tay đảng Mafia ở Hà Nội.

Tổng Thống Ngô Đinh Diệm, cố vấn chính trị Ngô Đ́nh Nhu, ông Ngô Đ́nh Cẩn là các nạn nhân trực tiếp của đồng minh phản bội và tay sai phàn loạn. Cả 3 ông đă hiểu thấu đáo bản chất của cs Hà Nội chỉ là một lũ tay sai của QTCS đệ Tam, hiếu chiến, nhiều lươn lẹo. Những người theo cs, theo nhận định của ông Ngô Đ́nh Cẩn, phần đông bị bắt buộc hoặc chỉ v́ bị lầm lẫn qua xảo thuật tuyên truyền bịp bợm của Hà Nội. Họ cần phải được thuyết phục, chiêu hồi bằng chính nghĩa, cần phải đưa họ về với dân tộc bằng con đường ḥa b́nh nữa, chứ không thể chỉ đơn thuần bằng nhà tù hay biện pháp quân sự. Chính sách “Chiêu Mời và Sử Dụng Những Người Kháng Chiến Cũ” do ông Cẩn đề ra đă đạt thành quả mỳ măn.

Xin nêu một vài chứng minh, trích nguyên văn trong cuốn ‘Ḍng Họ Ngô Đ́nh Ước Mơ Chưa Đạt’, trang 99, tác giả Nguyễn Văn Minh, Hoàng Nguyên xuất bàn, tái bản lần thứ tư tháng 7-2004: “Lê Phước Thưởng, tỉnh uỷ viên Tỉnh Đảng Bộ Thừa Thiên đă bị bắt (Lê Phước Thưởng một người cựu kháng chiến cảm phục ông Cẩn đến độ, sau 30- 4-75, ở trong tù cải tạo luôn luôn sẵn sàng đánh lộn với người nào nói xấu ông Cẩn hoặc Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung. Người từng chứng kiến những vụ đánh lộn của Lê Phước Thưởng là cựu Trung Tá Lê Thiện Phước ở tù chung với Thưởng)”.

Cũng trang 99 nêu trên: “Nguỵễn Đ́nh Chơn, Tỉnh ủy Viên Thành Uy Huế là người đầu tiên thực tâm chuyển hướng đă được trả cấp bậc Thiếu Tá Cảnh Sát, làm Trưởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt Gia Định cho đến ngày 30-4-1975, đi tù cải tạo và hiện đă định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O.” Số cán bộ vc hoạt động ở miền Nam vĩ tuyến 17 càng ngày càng cạn dần thấy rỗ, mới chỉ sau 2 năm chính sách ‘Chiêu Mời’ của ông Cẩn đề ra. Tổng Thống Diệm cũng hiểu cả các tổ chức, các phe phải trong hoàn cảnh xă hội hỗn loạn, nhiều xu hướng chính trị phức tạp “thập nhị sứ quân” ở Miền Nam do Thực Dân - Pháp và Cộng Sản để lại. Đặc biệt là Cụ Diệm biết rất rơ các nhu cầu thiết yếu của đời sống nông dân (chiếm 80% dân số Việt Nam) ở vùng quê và vùng núi là những an toàn khu của Việt Cộng cần phải vô hiệu hóa. Cho nên chỉ trong ṿng 2 năm sau Hiệp Định Geneva (1955-1957), với ngân quỹ trống rỗng, với binh lực vá víu, nhưng chính quyền Tông Thông Ngô Đ́nh Diệm không những đă chiến thắng đám tay sai Thực Dân Pháp, mà c̣n chiến tháng cs ở Nam Việt Nam rất vẻ vang, dẫn đến cải tiến sâu rộng toàn bộ xă hội Miền Nam, mà trước đó, tưởng chừng như không một ai có thể thực hiện nổi. V́ thế mà Tổng Thống Mỹ Dweight D. Eisenhower đẵ gọi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là người có phép lạ (A Miracle Man) trong công cuộc ổn định miền Nam Việt Nam. Tổng Thống Diệm được mời đến thăm nước Mỹ trong tháng Năm 1957, đă được Tổng Thống Eisenhower ra tận chân cầu thang máy bày nghênh đón rât trọng thể. Ngài cũng nhận được 10 ngàn đô-la cho giải thưởng chống cộng Mágsaysa sau đó, và ngài đă tặng hết số tiền này cho Đức Lạt Lai Lạt-Ma của Tây Tạng. Nhưng đối vởi Tổng Thống Diệm, đó không phải là hào quang. Cải hào quang mà Cụ Diệm t́m kiếm đă từ 20 năm về trước, đỏ chính là; Chủ Quyền của Dân Tộc và nền an sinh hạnh phúc của toàn dân.

Căn cứ vào thảnh quả trên, có thể nói TT Diệm là người hiểu rơ mánh khóe của đảng giặc Đỏ, hiểu rơ thực dân Pháp, hiểu rơ 'đồng minh' Hoa Kỳ, nhưng Cụ đă lầm lẫn khí tin đùng một lũ tay sai phản loạn. Tổng Thống Diệm cũng đă coi thường cái chết của chính cụ và các bào đệ, chỉ v́ ngài quan niệm “quân đội để bảo vệ Tổ Quốc chử không để bảo vệ Tổng Thống.” Tổng Thống Diệm đă tôn trọng quân đội, nhưng khốn nỗi, trong đám chóp bu quân đội lúc ấy, có một số người “bất tài vô đức” lại được Tổng Thống tin cẩn, chỉ nghĩ đến danh và lợi nhất thời, dơ bẩn, phản phúc, không tôn trọng Hiến Pháp, không nh́n xa trông rộng, con nhái bén muốn to bằng con ḅ, nên mới dẫn đến ngày “găy sủng” 30-4-1975, đưa cả nước vào ṿng nô lệ giặc Tàu. Đành ràng sự yểm trợ của Mỹ cho Saigon - ở vào giai đoạn khó khăn bước đầu khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Ḥa ở Nam Việt Nam là cần thiết. Nhưng cách yểm trợ của họ đă thiếu khôn khéo nếu đem so với cách yểm trợ của Nga- Tàu cho Hà Nội. Tổng Thống Diệm đă hiểu rất rơ cái ‘thế đứng’của Việt Nam trên trường Quốc Tế lúc ấy rất khó khăn. Cụ muốn tách rờỉ sự yếm trợ của Mỹ ở Miền Nam và khuyến dụ Hà Nội cũng tách rời sự yểm trợ của Nga-Tàu ở Miền Bắc để tránh binh đao cho toàn dàn, qua 6 bước phát triển giao lưu:         

1)  Cho dân 2 Miền trao đổi thư tín.

2)  Cho dân qua lại tự đo.

3)  Cho dân 2 hên tự do lựa chọn nơi định cư.

4)  Trao đồi kinh tế.

5)  Hiệp thương.

6)  Tổng tuyổn cử.

Tiến tŕnh đó chỉ là đề nghị sẽ được tham khảo, nghiên cứu kỹ càng, và trước khi thi hành phải được Quốc Hội phê chuẩn, Tổng Thống Diệm tin tưởng vào thế mạnh của Miền Nam về kinh tế, chính trị và ngoại giao trong thời điểm lúc bấỵ giờ (1956-1962) đế có thể nói chuyện với Hà Nội, vẫn biêt, vựơt qua được 6 bước giao lưu đó là một điều cực kỷ ngụy hiểm và cực kỳ khó khăn cho cả 2 phía người Việt.

Rất tiếc, tuy việc lớn không thành, nhưng phải công nhận, đó là sáng kiến táo bạo của một người yêu nước thương dân hết ḷng, mà chi có Cụ Diệm mới dám nghĩ, dám thực hiện.

        Tổng Thống Diệm không muốn nh́n người dân của ḿnh lâm cảnh binh đao, làm mồi cho các xung đột quốc tế. Thật đáng thương tiếc một người yẽu dân yêu nước nồng nàn! Tổng Thng và các bào đệ đă chết v́ chính sáng kiến yêu nước của ḿnh! Lại c̣n bị vu oan giá họa là “đâm sau lưng chiến sĩ’.

Những người kém hiểu biết, hoặc đần độn, hoặc định kiến sai lầm, thoạt nh́n sự kiện ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu gặp Phạm Hùng ở Tánh Linh, đă hồ đồ kết luận ngay rằng Tổng Thống Diệm 'đâm sau lựng chiến sĩ’.

     Họ cần phi hiểu rằng, trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, từ cổ chí kim, cũng đều phải kết hợp giữa đấu tránh chính trị với quân sự mới hy vọng chiến thắng. Đó là chuyện thường t́nh. Kissinger đă đi đêm nhiều lần với Tàu Cộng v́ biết Tàu Cộng là cha đẻ của Cộng Đảng Hà Nội, trong khi quân Mỹ đang chiến đấu ở Việt Nam. Tổng Thống Thiệu cũng đă từng đ̣i nói chuyện ngang hàng với Hà Nội ở bàn hội nghi mà không được

        Kennedy Khrushchev vẫn phải nói chuyện với nhau giữa lúc cuộc chiến tranh lạnh đang tiếp diễn. Mới đây, ông Hamid Karzai, Tổng Thống Afghanistan có ư muốn nói chuyện với thủ lănh phiến loạn Taliban trong khi quân của ông c̣n đang lâm chiến với quân Taliban. Thử hỏi, những người này cỏ “đâm sau lưng chiến sĩ không'’? Hơn nữa ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu đă cho Cabot Lodge biết là ông sẽ nói chuyện với Hà Nội; ‘danh chính ngôn thuận’ như thế th́ sao lại gọi là “đâm sau lưng chiến sĩ?  Việt Nam Cộng Ḥạ có chủ quyn, đương nhn mun nói chuyện với ai th́ nói. Vả lại, việc ông cố vấn Ngô Đỉnh Nhu nói chuyện với Phạm Hùng mới chỉ là bước đầu, chưa thể thành h́nh trong  một sớm một chiều. Mọi việc, nếu 2 bên thỏa thuận cùng ngồi vào bàn hội nghị, th́ qua bàn hội nghị này sẽ c̣n tốn một thời gian lâu dài, có quốc tế chứng kiến. Như thế, th́ dù có muốn “đâm sau lưng chiến sĩ” cũng không đâm được. Dĩ nhiên, kết quả hội đàm c̣n tuỳ thuộc vào tài năng đấu lư, chiêu dụ, áp lực của mỗi phía. Ai biết trước được kết quả sẽ ra sao.

      Như mọi người đa thấy, sau khi Tổng Thống Diệm và các bào đệ bị thảm sát, hơn 10 năm liên tục chiến tranh với các trận đánh nảy lứa, với số bom đạn sử dụng được biết là c̣n hơn Thế Chiến II, đă gây thương vong cho 3 triệu người Việt, và 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỷ, quê hương bị tàn phá, kết quả Miền Nam vẫn bị “bể dĩa. Trước khí “bể dĩa” cũng vẫn phải đi qua ḥa đàm, nhưng ḥa đàm ở thế yếu, chứ đâu được ở thế mạnh như thời cố vấn chính trị Ngô Đ́nh Nhu đưa sáng kiến với Phạm Hùng.

      Đáng trách nhất là 3 tên: Cabot Lodge, Harrinian và Hilsman đă chẳng hiểu một tí ǵ về CSVN và những nét đặc thù của Chiến Tranh Việt Nam. Họ không hiểu rơ bản cht của cuộc chiến họ đang đeo đuổi là một cuộc chiến tranh “ư thức hệ giữa CS và Tư Bản”, nhưng họ cần phi hiểu thấu đáo hơn nữa về cuộc chiến này là một bên, miền Nam VN bảo vệ nền Tự Do Dân Chủ phôi thai vừa mi lấy lại từ tay Thực Dân Pháp. Quan trọng và khó khăn là c̣n phải lo chống lại một thứ vũ khí tuyên truyền rất tinh vi xảo quyt, có kh năng thu hút quần chúng các xứ nghèo rất mạnh của Đệ Tam QTCS. C̣n bên kia, Miền Bắc là con đẻ của Đệ Tam QTCS rất thạo nghề tuyên truyền xảo trá, quyết tâm “đánh Mỹ giùm cho Nga-Tàu đến người Việt Nam cuối cùng”. Sự hiện điện quá đông đảo của quân đội Mỹ lúc ấy, theo Tồng Thống Diệm là một điều tối kỵ. Cũng không thể chỉ đơn thuần giải quyết bàng bom đạn mà có thể thành công được. Và rơ ràng là đă không thành công. Họ cũng không hiểu ni những khó khăn, đầy phức tạp trong xă hội Miên Nam sau khi dân chúng Min Nam vừa mới thoát khỏi nanh vuốt nham hiểm của thực dân Pháp và cs. Những khó khăn chồng chất về mọi mặt, đ̣i hỏi nhiều thời gian để ổn định, không thể gấp rút được.

       Với 9 năm cầm quyền của Tổng Thống Diệm, là một thời gian quá ngắn, không đủ để cỏ thể biến một miền Nam VN: đầy dẫy tệ đoan xă hội, nhân tâm chia rẽ trầm trọng — v́ đă chịu ảnh hưởng lâu dài của cả 3 chế độ: Phong Kiến, Thực Dân, Cộng Sản với 3 chính sách ‘ngu dân' sâu dậm — để trở thành một nước có thể chế Tự Do, Dân Chủ theo kiểu Tây Âu hoặc Hoa Kỳ, là một việc bất khả thi. Nhưng chính việc bất khả thi này đă trở thành một trong những nguyên nhân mà bọn phản bội và phản loạn dựa vào biện minh cho việc lật đô chính quyền của Tổng Thông Diệm.

     Giảo Sư Sử Học, ông Howard Jones tác giả cuốn ‘Death Of A Generation’, trang 97&98, đă nêu ra sự so sánh giữa Mă Lai và Nam Việt-Nam có cùng nhiệm vụ chống CS nhưng rất khác nhau về ṇi giống, về hoàn cánh xă hội và về hoàn cảnh địa dư như sau:

“Lemnitzefs analysis reinforced Taylor's feelings. The joint chiefs' chair recognized the advisability of using countersurgency tactics where applicable. But despite the similarity between the British experiences in Malaya and the situation in South Vietnam, the differences were so striking that the latter required military action. The rebels in Malaya had been denied a safe haven in neighboring Thailand; the Vietcong enjoyed that privilege ill both Laos and Cambodia. The racial feat ures of the Chinese insurgents in Malaya had distinguished them from the native populace; the Vietcong were not discernible from South Vietnam loyalists. Food was scarce in Malaya but plentiful in Vietnam, meaning that the Vietcong had ample supplies.

The most important differences, however, lay in leadership and field perfomance: The British had commanded well” trained Commonwealth troops, whereas the ARVN forces suffered from inadequate training and low morale that became evident in their poor fighting record. Despite all these British advantages, it took twelve years to quell an insurgency ỉn Malaya that was considerably weaker than the one led by Vietcong.”

Lược dịch: Phân tích của ồng Lemnitzer đă tăng cường cho cm nghĩ của Tưng Taylor. Vị tham mưu trưởng nhắc nhở lời cảnh báo về việc s đụng chiến thuật chống nổi dậy, có th được áp dụng. Mặc dầu có những điểm tương tự giữa kinh nghiệm của người Anh ở Mă-Lai với hoàn cảnh ở Nam Việt-Nam, nhưng những khác biệt đă thuyết phục được điu sau cùng là phải có hành động quân sự. Quân du kích ợ Mă Lai không có nơi an toàn trong đất láng giềng Thái-Lan; trong khi Việt Cộng có đặc quyền này ở cả hai nước Lào và Cambodia. Đặc điểm về ṇi giống của quân nổi dậy người Tàu ở Mă-Lai có những khác biệt với quần chung bẩm sinh ở địa phựơng; trong khi Việt Cộng lại không có gỉ để phân biệt với dân chung thuần tuư Nam Việt-Nam. Thực phẩm dùng cho chiến tranh trong đất Mă-Lai thật hiếm hoi, nhưng lại đầy dẫy ở Việt-Nam, có nghĩa là Việt Cộng được tiếp tế thực phẩm đầy đủ. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng hơn cả là sự lănh đạo chỉ huy và đặt kế hoạch: Người Anh đă chỉ huy một quân đội Bảo Hộ, được huấn luyện kỹ càng, trong khi quân đội Nam Việt-Nam lại không được huấn luyện kỷ càng và tinh thần sa sút, đă được thể hiện trong thành tích chiến đấu của họ. Mặc dầu người Anh có những lợi điểm như vừa kể, mà cũng phải mất mưi hai năm mới đè bẹp được quân nổi đậy ở Mă-Lai vốn yểu kém hơn nhiều so vói đảm nổi loạn mà Việt Cộng chỉ đạo.

Nội dùng trích đoạn trên có thế chưa hoàn toàn đúng, nhưng phần lớn đă phản ảnh những tiêu điểm khách quan, làm nổi bật về thời gian, và về nhiều ưu thế sẵn có của Mă Lai mà Nam Việt-Nam không có. Thế mà Mă Lai cũng đà phải mất 12 năm mới đè bẹp dược cs. Điều quan trọng là phương pháp chống cs ở mỗi nước. Sự so sánh rất sát với thực trạng cùa 2 nước trong thập niên I960.

         Nêu dùng công tâm đế nhận xét, không ai phủ nhận, trong 9 năm cầm quyền của Tổng Thống Diệm có một số nhỏ nhược điểm. Tuy những nhược điểm đó không phải là đường lối chính sách do Tổng Thong Diệm đề ra, mà chỉ do cấp thừa hành phạm phải, hoặc một vài lề lối cũ chưa kịp sửa đổi, nhưng đă bị phe phái chống đối, đám bất măn và đặc biệt là cs chen vào khai thác, lợi dụng, thổi phồng, vu khống. Chỉ v́ quyền lợi phe phái nhỏ nhen, mà những người này đă cố t́nh bỏ qua những ưu điểm rất lớn về chủ quyền, kinh tế, chính trị, văn hóa, xă hội, y tế, giáo dục, v.v...mà Cụ Diệm đă đạt được cả về phẩm và lượng trong thời gian 9 năm cầm quyền; chẳng hạn như trong sách ‘Ngô Đ́nh Diệm và Chính Nghĩa Dăn Tộc’, trang 219, tác giả Minh Vơ cho biết:       ..Ṭa đại sứ ở Saigon lúc ấy là 81, gần gấp đôi số nước có bang giao với Hà Nội. Trong khi Hà Nội không đủ gạo ăn th́ Saigon xuất cảng, từ 70,000 tấn vào nám 1955 đă tăng lên đến 340,000 tấn xuất cảng vào năm 1962. Số lượng gia súc như heo, gà, vịt xuất cảng trong năm 1961 đă trị giá gần 140 triệu đồng (vào khoảng 4 triệu đô-la, tính theo giá chính thức là 35 Đông một Đôla. Và c̣n nhiều ưu điểm khác không kể xiết”.

Cùng trang 219, ở một đoạn khác, ông Minh Vơ cho biết thêm: “...Tác giả Hồ Sỹ Khuê, một người vốn chê ông Diệm lậ độc tài và kỳ thị tôn giáo, thậm chí đàn áp Phật Giáo, nói về cảnh thanh b́nh phồn thịnh ấy như sau. “Đây tôi đọc từ cuốn sách đồ sộ của ông nhan đề Hồ Chí Minh, Ngỏ Dinh Diệm và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Trong đỏ có nhiều câu đại loại như thế này: ‘nông thôn không c̣n bần cố nông. Thành thị cũng không bao giờ c̣n gọi là vô sản được… ‘Tài xế tắc xi nhưng trưa đến không kể khách, nằm gác chân xem báo. Đạp xích lô nhưng mỗi chiều ngồi nhậu nhẹt lai rai bản chuyện thời cuộc với xóm giềng. Nhừng cảnh như thế xóa sạch mọi đẳng cấp...

Như thế, chỉ nói riêng về dân sinh th́ Miền Nam cũng đă hơn hẳn Miền Bắc với thời gian lâu hơn nhưng tồi tệ hơn, và luôn bị che khuất bởi bức màn sắt rất kiên cố. Ngoài ra, cũng c̣n nhiều ưu điểm khác đáng chú ư, mà ngay cả kẻ thù cũng không thể phủ nhận là: các hạ tầng cơ sở của Cộng Đảng ở Miền Nam dưới thời Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đẵ bị tiêu diệt nặng nề, gần như bị phá sản không thể cứu văn. Cũng theo ;sđd’ ở trên của tác giả Minh Vơ trang 140, phần chú thích cho biết: Nguyễn Văn Linh đă nói với nhà báo thân cộng Neil Sheehan các cơ sở hạ tầng bị phá vỡ là 75%. C̣n theo Văn Tiến Dũng viết trên giấy trắng mực đen th́ 90% cán binh cs ở Miền Nam đă bị tiêu diệt, 60.000 chỉ c̣n 5,000 vá đă phải thửa nhận: hy vọng chiến thắng rất mong manh (xem After The War Was Over của Neil và xem về cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước cửa Văn Tiến Dũng, chú thích trang 16).

Không biết sau ngày 2-11-1963, các Cơ sở Vc này ra sao. Chúng có hồi sinh được hay không? Nhưng các trận đánh lớn đă đưa Miền Nam vào bàn hội nghị Paris 1973 ở thế ỵếu. Thật đáng tiếc, những thành quả to lớn về mọi mặt của Tổng Thống Diệm vừa nêu trên, nền Đệ Nhị Cộng Ḥa đă không đủ bàn lănh để nối dài thêm nữa. Có rất nhiều nguyên do mà theo Tiến Sĩ, Giáo Sư Sử Học Mark Moỵar, tác già cuốn Triumph Forsaken, th́: “Nhiều cá nhân giữ những địa vị trong chính quyền trong thời hậu Diệm, đích thực, thiếu các đức tính cần thiết của một nhà lănh đạo, và chẳng ai có tài bằng Ngô Đ́nh Diệm.” Nhưng ông không cho đó là vấn đề quan trọng mà: “chính là sự loại trừ một số người trong giới thượng lưu ra khỏi chính phủ và sự thao túng của phong trào Phật Giảo trong việc vận dụng các nhà lănh đạo chỉnh phủ.’’: Kể từ tháng 11 năm 1963 về sau những lănh tụ hàng đầu ở Sài G̣n không ngừing lập đi lập lại việc loại trừ những người có tài đáng kể, hoặc v́ những người này đă trung thành với ông Diệm, hoặc v́ những lănh tụ đó bị áp lực từ nhỏm Phật Giảo tranh đấu...'’ (trang 334, sđd, Minh Vơ). Đây là một sự kỳ thị thật đáng trách xuất phát từ óc bè phái nhỏ nhen.

Khi nhăc đên ‘nhóm Phật Giảo tránh đâu’ là nhăc đến tên Thích Trí Quang, một người mặc ảo thầy tu để làm loạn. Qua nhiêu tài liệu chưa phân đinh chính xác, hắn có là đảng viên cs hay không. Nhưng dù hắn có là đảng viên cs nằm vùng, trá h́nh dưới áo thày tu hay không đi nữa th́ thực tế hắn cũng đă lợi đụng chiếc áo cà sa để làm loạn, góp sức gây sụp đổ cả 2 nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Ḥa ở Nam Việt-Nam. Hẳn chỉ ngưng làm loạn sau ngày 30-4-75.

Nhưng sau 30-4-75 nhiều người mới vỡ lẽ giặc Cộng mới chính là kẻ thù của Phật Giáo và các tôn giáo khác, th́ hắn lại im hơi lặng tiếng, không làm loạn cũng không 'tranh đấu’ nữa. Điều đó cho thấy ở 2 giai đoạn trước, hắn ‘tranh đấu’ không v́ 'Pháp nạn’ mà v́ mục tiêu chính trị. Cũng có thể là v́ bản chất hèn, hắn biết rơ ở 2 chế độ trước không ai làm ǵ hắn, nhưng dưới chế độ giặc Cộng cầm quyền chuyên nghề sử dụng luật rừng, nếu làm loạn th́ hẳn có thế bị cầm tù hoặc bị giết. Vào thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, hắn đă xin vảo núp trong ṭa đại sứ Mỹ ở Saigon và được Cabot Lodge che chở v́ đây cũng là con bài rất tốt giúp cho phe cánh của Cabot Lodge lật đồ Tổng Thống Diệm. Sang đến Đệ Nhị Cộng Ḥa, khi hắn đang ‘tranh đấu’ th́ bị Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt ở Huế đưa về Đà Nẵng bằng trực thăng. Theo lời kể lại không rơ thực hư, th́ hắn đă quỳ lạy trước Tướng Loan như tế sao, v́ biết Tướng Loan là ‘người dám nói dám làm’ dám đá hắn xuống khỏi trực thăng.

Bên cạnh tên hèn Thích Trí Quáng c̣n có một tên hèn khác là Dương Văn Minh. Trên tờ Hải Ngoại Nhân Văn, số 2 - Tháng 8 Năm 1997, chủ biên Hồ Công Tâm, trạng 41, có đăng bài viết tựa đề: “Lại tên vô lại Dương Văn Minh”, tác giả bài viết, Luật Sư Nguyễn Văn Chức, cựu Nghị Sĩ Quôc Hội Việt Nam Cộng Ḥa. Trọng một đoạn của bài viết này, LS Chức đă mô tả ông Minh như sau: “Tŕnh độ học vấn của Dương Văn Minh đă thấp, nhân cách của y c̣n thâp hơn. Liêm sỉ của một tướng lănh, th́ lại quá tệ. Ai cũng biết trong vụ đặo chính 1963, y đă ra lệnh ám sát Tổng Thống Diệm trên chiếc xe tăng từ nhà thờ Cha Tam về Tổng Tham Mưu, rạng ngày mùng 2 tháng 11. Nhưng sau này y chối. Chẳng những chối mà c̣n đổ lỗi cho người khác. Trong cuốn Our Endless Wars, Tướng Trần Văn Đôn, linh hồn của cuộc đảo chính, đă phải bực ḿnh...”

Năm 1997, nhân dịp kỷ niệm ngày 30-4, Dương Văn Minh tuyễn bố sẽ về Việt Nam để góp phần xây dựng đất nước, Luật sư Nguyễn Văn Chức nhận định: “Người ta hiểu rằng, trước khi tuyên bố như vậy, y đă được Việt Cộng cho phép về Việt Nam. Người ta cũng hiểu rằng y đă được Việt Cộng cho phép về Việt Nam để xây dựng nước Việt Nam dưới sự lănh đạo của Việt Cộng. Năm 1963, hèn hạ, phản bội và làm tay sai. 12 năm sau, năm 1975, lảm tay sai, hèn hạ và phản bội. 22 năm sau, năm 1997, lại phản bội, làm tay sai và hèn hạ. Suốt đời phản bội. Suốt đời làm tay sai. Suốt đời hèn hạ. Suốt đời háo danh. Suốt đời đần độn. Đó là Dương Văn Minh.”

Bây giờ nh́n về quá khứ, thành phần cam chịu nhiều thiệt tḥi nhất, nhưng hy sinh nhiều nhất là các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa. Suốt 20 năm (1954-1975) chiến đấu chống cs không ngừng nghỉ. Không ai có thể phủ nhận được thiện chí và cộng lao to lớn của họ dành cho Tổ Quốc và đồng bào. Họ đă bảo vệ nền dân chủ/tự do c̣n non trẻ cho Miền Nam»Việt-Nam cho đến khi không c̣n sức để bảo vệ. Nhiều chiến sĩ đă từ giă người thân, âm thầm lên đường và âm thầm gục ngă. Nhiều chiến sĩ đâ bị tù mà không có tội sau ngày 30-4-1975. Ngày nay vẫn c̣n nhiều chiến sĩ bị tàn phế, bị bỏ quên sau chiến cuộc. Tất cả, họ là những người đă chiến đấu hết sức cho tự do/ dân chủ, nhưng cuối cùng họ vẫn không được hưởng tự do/dân chủ trên chính quê hưcmg ḿnh.

Đă 47 năm qua, bây giờ nhắc lại ngày 01-11-1963 là nhắc lại một thời điểm lịch sử đen tối, mở màn cho một thời điểm đen tối hơn: ngày 30-4-1975. Ngày này sẽ c̣n kéo dài, chưa biết đến bao giờ mớỉ chấm dứt. V́ lẽ, với óc nô lệ giặc Tàu, đảng giặc đỏ ở Hà Nội vẫn nhẫn tâm, tiếp tục cai trị dân bằng bạo lực, bằng cờ máu búa liềm. Cha đẻ của cờ máu búa liềm, nước Nga đă vĩnh biệt nó từ 20 năm nay, nhưng khốn nỗi, nó vẫn c̣n in đậm nét trong đầu năo các quan thái thú Tàu biết nói tiếng Việt ở Hà Nội. Có ỉẽ, sẽ c̣n lâu người dân Việt Nam mới nh́n thấy ánh sáng Tự Do, Dân Chú, v́ giặc đỏ không bao giờ ‘tiêu hóa' nổi ư nghĩa sâu xa của câu nói: ‘'Nhám mắt bắt chước nước ngoài khác ǵ nhận trước sự bảo hộ của ngoại bang.”

Sách tham khảo:

-   Bàn Tay Hoa Kỳ Và Cái Chết ông Diệm, nguyên tác: Ellen J. Hammer, chuyển ngử Vũ Văn Ninh & Trần Ngọc Dung

-   Cuộc Chiến Thằng Bỏ Lỡ theo các chứng liệu về Chiến Tranh Việt Nam của cựu Đại Sứ Mỹ Ellsworth Bunker, nguyên tác Stephen B. Young, chuyển ngữ Nguyễn Vạn Hùng.-

-   Death of A Generation của Howard Jones.

-   Ngô Đ́nh Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc của Ḿnh Vơ.

-   Ḍng Họ Ngô Đ́nh Ước Mơ Ghưa Đạt của Nguyễn Văn Minh

-   Công Và Tội của Chú Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam 1945-2006 Lịch Sử Hiện Đại Việt Nam của Hoàng Ngọc Thành.

Vơ Phương

 

 

Hội Sử Học Việt Nam; Thư mời tham dự Lễ Tưởng Nệm Lần Thứ 51 TT.Ngô Đ́nh Diệm Vị Quốc Vong Thân. ...     

 

Vơ Phương: Suy nghĩ về ngày 01-11-1963.-Năm 1963, hèn hạ, phản bội và làm tay sai. 12 năm sau, năm 1975, lảm tay sai, hèn hạ và phản bội. 22 năm sau, năm 1997, lại phản bội, làm tay sai và hèn hạ. Suốt đời phản bội. Suốt đời làm tay sai. Suốt đời hèn hạ. Suốt đời háo danh. Suốt đời đần độn. Đó là Dương Văn Minh.”

 

Nguyễn Văn Lục: Tầm vóc lịch sử của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.Tầm vóc lịch sử - nhân cách Ngô Đ́nh Diệm - thành quả của nền Đệ Nhất Cộng Ḥa trở thành biểu tượng cho một giai đoạn sáng ngời với nhiều oan nghiệt!!!

Nguyễn Tiến Hưng: Nh́n Lại Lịch Sử 40 Năm Trước. -Chúng tôi gọi ngày này là “Ngày Song Bát,” ngày lịch sử của Hoa Kỳ, cũng là ngày đánh dấu buổi hoàng hôn của nền Cộng Ḥa Việt Nam.

Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất: Sự Thật Dưới Đáy Tuyền Dài.

Bài Phân Tích và Nhận Định của Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên về Tác phẩm "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?" ...

Liên Thành: Tưởng Niệm Giám Đốc Sở T́nh Báo Xâm Nhập Miền Bắc Phan Quang Đông Bị Nhóm Loạn Tướng Xử Tử H́nh.

 

 

 

 T́m đọc:

Nguyễn Huy Hùng: HỒI ỨC TÙ CẢI TẠO VIỆT NAM

Liên lạc tác giả:

 hunghuynguyen@vuthanh.us,

&&&

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.