Diễn đàn                                                             

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube!

***

 

Mời xem chương tŕnh văn-nghệ "40 năm viễn xứ"

Mẹ Việt Nam Ơi !

 
40 Năm Viễn Xứ DVD1

https://www.youtube.com/watch?v=Sg6rLEihL8A

 

 
40 Năm Viễn Xứ DVD 2

https://www.youtube.com/watch?v=6-Hw8fce4A8k