báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***


85 năm ĐCSVN đă làm được ǵ cho đất nước

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

 

*** 

Lê Duy San

VIỆT CỘNG LÀ BỌN LÍNH ĐÁNH THUÊ

 

 

Trong chiến tranh Việt Nam, bọn Cộng Sản Hà Nội tuyên truyền rằng lính Việt Nam Cộng Ḥa là lính đánh thuê cho Mỹ v́ chính Mỹ đă trả lương cho lính Việt Nam Cộng Ḥa để đánh lại Quân Đội Nhân Dân của Hà Nội. Sự tuyên truyền này của Việt Cộng không phải chỉ có người dân quê ít học mới tin, mà ngay cả một số lớn sinh viên, trí thức cũng tin theo. Nhục nhất là ngay cả Nguyễn Cao Kỳ, một tướng lănh của Việt Nam Cộng Ḥa, đă từng làm Chủ Tịch Ủy ban Hành Pháp Trung Ương, một chức vụ như Thủ Tướng và Phó Tổng Thống thời đệ nhị VNCH cũng không ngượng miệng khi tuyên bố rằng quân đội VNCH là lính đánh thuê cho Mỹ.

Tháng 8 năm 1965, tại cuộc họp Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mao Trạch Đông tuyên bố: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện, Malaysia, Singapore... Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gần đây, chúng ta lại thấy ở Việt Nam có một đền thờ to lớn thờ tên Việt Cộng Lê Duẩn mà trên cổng chính của đền thờ có khẩu hiệu như sau: Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc, cho các nước xă hội chủ nghĩa và cả nhân loại”

Vậy th́ ai là linh đánh thuê ? Quân Đội VNCH hay Quân Đội Nhân Dân của Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ?

 

Đền thờ Lê Duẩn, Thủ Lănh bọn lính đánh thuê Việt Cộng

I/ Lính đánh thuê là lính ǵ ?

Lính đánh thuê là những người được một nhóm người hay chính phủ của một nước thuê mướn đểtham gia vào một cuộc xung đột vũ trang ở trong nước  của họ hoặc để tham chiến ở một  nước khác là thuộc địa của chính phủ nước thuê mướn. Lính đánh thuê có thể là các loại cựu quân nhân hoặc người thường do của các công ty chuyện đào tạolính đánh thuê cung cấp. Lính đánh thuê cũng có thể là quân nhân thuộc biên chế chính thức của một nước. Ngày nay, hầu hết lính đánh thuê đều do các công ty quản lư và họ được thuê từ cácchính phủ cần dẹp phiến loạn, hoặc để ổn địnht́nh thế tại một khu vực quan trọng nào đó trong nước mà chính quân đội của họ không làm được. Lính đánh thuê thường không tham gia kiểu đánh quy mô mà thường chỉ đi từng nhóm nhỏ vàđược dùng để chiến đấu trong những sứ mạng đặc biệt.

Trong lịch sử quân sự thế giới, những đội quân đánh thuê xuất hiện từ rất sớm. Thời đế quốc La Mă đă có các binh đoàn lính đánh thuê người Sparta. Tại Pháp, việc tuyển mộ lính đánh thuê người nước ngoài đă có từ thế kỷ 12 dưới triều vua Philippe Auguste dưới h́nh thức "những đại đội tự do". Đội quân Lê dương Pháp ra đời năm 1831 là đội quân đánh thuê chuyên nghiệp, nhưng nó có đặc điểm riêng là ra đời nhằm phục vụ những cuộc chiến tranh xâm lược và bảo vệ những thuộc địa của Pháp.

 

II/ Quân đội VNCH hay Quân đội Nhân Dân là lính đánh thuê ?

Ngày 7-7-1954, Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm về nước. Ngày 24/9/1954 Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm thành lập nội các. Nội các của Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm gồm có:

-Ngô Đ́nh Diệm, Thủ Tướng kiêm Nội Vụ và Quốc Pḥng,

-Trần Văn Chương, Quốc Vụ Khanh,

-Trần Văn Đỗ, Tổng Trưởng Ngoại Giao,

-Trần Văn Của, Tổng Trưởng Tài Chánh và Kinh Tế,

-Nguyễn Tăng Nguyên, Tổng Trưởng Lao Động và Thanh Niên,

-Trần văn Bạch, Tổng Trưởng Công Chính,

-Phạm Hữu Chương, Tổng Trưởng Y Tế và Xă Hội,

-Phan Khắc Sửu, Tổng Trưởng Canh Nông,

-Nguyễn Dương Đôn, Tổng Trưởng Quốc Gia Giáo Dục,

-Trần Chánh Thành, Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng,

-Lê Quang Luật, Thông Tin,

-Phạm Duy Khiêm, Công vụ Phủ Thủ Tướng,

-Nguyễn Ngọc Thơ, Nội Vụ,

-Lê Ngọc Chấn, Quốc Pḥng,

-Hồ Thông Minh, Thứ Trưởng Quốc Pḥng,

-Bùi Văn Thinh, Tư Pháp,

-Nguyễn Văn Thoại, Kinh Tế,

Năm 1955, Quân đội Pháp ḥan ṭan rút ra khỏi miền Nam Việt Nam và trao trả hoàn toàn chủ quyền độc lập cho VN. Ngày 26-10-1956 nước VIỆT NAM CỘNG HOÀ ra đời và được Hoa Kỳ cũng như các nước trong thế giới tự do công nhận.

Hoa Kỳ viện trợ cho VNCH v́ muốn giúp cho miền Nam VN đủ sức chống lại sự bành trướng của Cộng Sản và bảo vệ nền độc lập cùng lư tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam.  VNCH không phải là thuộc địa của Hoa Kỳ v́ thế nói quân đội VNCH là lính đánh thuê cho Hoa Kỳ là ḥan ṭan không đúng. VNCH cũng không hề được Hoa Kỳ yêu cầu đem quân đội tới Hoa Kỳ để ổn định t́nh thế tại một khu vực nào tại Hoa Kỳ hay chiến đấu tại một nước nào thuộc quyền kiểm soát của Hoa Kỳ.  

Vậy không thể nói quân đội VNCH là lính đánh thuê cho Mỹ. Chỉ có bọn bọn Việt Cộng, bọn Việt Gian Cộng Sản và bọn người vô ư thức, trong đó có ông Nguyễn Cao Kỳ mới nói như vậy.

 

Hai tên Thủ Lănh bọn lính đánh thuê Việt Cộng: Hồ Chí Minh và Lê Duẫn

Trái lại, quân đội nhân dân của bọn Việt Cộng Hà Nội nghe theo quan thầy Liên Sô, Trung Cộng xâm chiếm miền Nam VN tức VNCH không phải là để bảo vệ lănh thổ mà là để thi hành nghĩa vụ quốc tế của đảng Cộng Sản Nga Tầu. Chính Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Việt Nam đă nói: “Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” và “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xă hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại. Năm 1976 Lê Duẫn ngang nhiên áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản lên đầu toàn dân VN, đổi tên đảng Lao Động (lừa bịp dân lúc trước v́ dân không thích cộng sản) thành đảng csvn. Lê Duẩn nói “" Ta đă thành công trong việc cắm lá cờ Mác-Lê trên toàn cơi Việt Nam"

Hơn nữa, năm 1974, Trung Cộng đánh chiếm Ḥang Sa của Việt Nam, Hải quân VNCH đă anh dũng chống trả, nhưng bọn Việt Cộng Hà Nội cũng không hề lên tiếng phản đối.

Tóm lại, rơ ràng quân đội Nhân Dân của bọn Việt Cộng Hà Nội là lính đánh thuê cho Liên Xô, cho Trung Quốc đúng như lời Lê Duẩn, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam đă nói.   Lời nói đó đi vào lịch sử và đă để lại ô nhục ngàn năm cho   đảng CSVN và cho chính Lê Duẩn. Lời nói của Lê Duẩn, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam đă nói lên bản chất và mục tiêu thực sự của cuộc chiến Việt Nam không phải là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” như bọn Việt Cộng đă rêu rao mà chỉ là một cuộc chiến ư thức hệ. Bọn Việt Cộng đánh cho Liên Xô để bành trướng đế quốc CS khắp toàn cầu theo chủ trương của Cộng Sản quốc tế. Đánh cho Trung Cộng để mở rộng bờ cơi Đại Hán xuống khắp vùng Đông Nam Á theo ư đồ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đoàn quân dưới sự lănh đạo của đảng CSVN rốt cuộc chỉ là một bọn lính đánh thuê không hơn, không kém. V́ thế khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, chúng đă hiện nguyên h́nh là một bọn ăn cướp. Cướp cho bơ những năm tháng thiếu thốn tại miền Bắc v́ phải dồn sức cho cuộc chiến miền Nam. Cướp cho bơ những tháng ngày đói khổ trong các cánh rừng xâu thẳm hay trên dăy Trường Sơn cao vút, chỉ sống bằng những khẩu hiệu hoang đường hay những hứa hẹn viển vông.

Đúng lư ra th́ những của cải cướp được này, nhất là 17 tấn vàng của ngân hàng Quốc Gia Việt Nam, bọn Việt Cộng phải trao cho quan thầy của chúng là Liên Sô và Trung Quốc. Nhưng bọn chúng đă chia nhau tẩu tán. V́ thế, Trung Cộng đă phải dậy cho chúng một bài học vào năm 1979 trong trận chiến biên giới Việt Trung và 1988 trong trận hải chiến Ḥang Sa. Đây cũng là một bài học cho bọn lính đánh thuê nói chung và bọn Việt Cộng nói riêng; đừng tưởng rằng sau khi chiến thắng th́ có thể quên thân phận kẻ đánh thuê của ḿnh và muốn làm ǵ th́ làm.

Thật tội nghiệp cho những người lính thuộc Quân Đội Nhân Dân của cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa hay Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xung phong vào bộ đội, vượt dẫy Trường Sơn để làm cái nhiệm vụ do bọn Việt Cộng đầu sỏ tuyên truyền là “giải phóng miền Nam” cho đến lúc chết cũng không biết ḿnh chỉ là tên lính đánh thuê cho Liên Sô và Trung Quốc.


Lê Duy San

 

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch