báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

 

 

H́nh ảnh  và Diễn văn phát biểu nhậm chức của TT Trump

 

Donald Trump was inaugurated as the 45th president of the United States on the steps in front of the Capitol Building in Washington, D.C on Jan. 20, 2017.


Vice President Mike Pence takes the oath of office during the ceremony at the U.S. Capitol.


Donald Trump greets First Lady Melania Trump as Barron Trump watches on.

 
Donald Trump shakes hands with former President Barack Obama before  the 58th Presidential Inauguration ceremony at the U.S. Capitol in Washington,  D.C., U.S. on Jan. 20, 2017.


Donald Trump arrives on the west front of the U.S. Capitol in Washington, D.C.

 
Barack Obama waves to the crowd as his wife Michelle Obama (L) and Jill Biden stand  by on the west front of the U.S. Capitol.


Melania Trump arrives on the west front of the U.S. Capitol.


Donald Trump's daughter, Ivanka, arrives at the U.S. Capitol.

 
Tiffany Trump (L) and Ivanka Trump arrive on the west front of the U.S. Capitol.


Michelle Obama (L) and Jill Biden arrive at the U.S. Capitol.


Donald Trump's son and daughters, Barron(L), Tiffany Trump (C), and Ivanka Trump arrive at the U.S. Capitol. 

 
Melania Trump adjusts Barron's tie before the ceremony at U.S. Capitol.

 
Former U.S. Secretary of State Hillary Clinton and former U.S. President Bill Clinton arrive at the U.S. Capitol.


Former U.S. President George W. Bush and wife Laura Bush arrive near the east front steps of the Capitol Building


Former U.S. Vice-President Dick Cheney arrives on the platform of the U.S. Capitol.

 
Former U.S. President Jimmy Carter and wife Rosalynn Carter arrive on the west front of the U.S. Capitol.


Former First Lady Michelle Obama, First Lady Melania Trump, President Donald Trump and former President Barack Obama at the White House.


Barack Obama kisses Michelle as they await for the arrival of Donald Trump and his wife Melania.


Barack Obama departs the Oval Office for the last time as president. 

 
Former Vice President Joe Biden and his wife Jill walk along the colonnades of the White House.


Spectators fill the National Mall in front of the U.S. Capitol before the ceremony.


Trump and his wife Melania arrive for a church service at St. John’s Episcopal Church at  Capitol Hill in Washington, D.C..


Rev. Luis Leon greets Vice President-elect Mike Pence and his wife Karen upon their arrival for the morning church service at St. John’s Episcopal Church.


U.N. Ambassador-designate Nikki Haley and her husband Michael arrive for the morning church service at St. John's Episcopal Church.


The Washington Monument stands at dawn ahead of the ceremony.

 
Supporters in rain gear gather in front of the U.S. Capitol.


Special "Trump" hats are displayed for sale.


Dawn breaks behind the Capitol Dome as last minute preparations continue for the ceremony.

 

Bản quyền hình ảnh BRENDAN SMIALOWSKI

 

 

·        

Din văn nhm chc ca Tng thng Donald J. Trump

21.01.2017


Tng thng M Donald Trump đc din văn sau khi tuyên th nhm chc ti Đin Capitol Th đô Washington, Hoa Kỳ, 20/1/2017.

 

Thưa Chánh án Roberts, Tng thng Carter, Tng thng Clinton, Tng thng Bush, Tng thng Obama, thưa đng bào M, và mi người trên thế gii: Xin cm ơn.

Chúng ta, nhng công dân ca nước M, hin cùng tham gia mt n lc ln ca dân tc đ xây dng li đt nước và khôi phc nhng ha hn ca đt nước cho c nhân dân M chúng ta.

Cùng nhau, chúng ta s quyết đnh hướng đi tương lai ca nước M và thế gii trong nhiu năm ti.

Chúng ta s đi mt vi nhiu thách thc. Chúng ta s đi đu vi nhiu khó khăn. Nhưng chúng ta s hoàn thành nhim v.

C mi 4 năm, chúng ta li t tp trên nhng bc thm này đ thc hin tiến tŕnh chuyn giao quyn lc trong trt t và ḥa b́nh, và chúng tôi xin đa t Tng thng Obama và Đ nht phu nhân Michelle Obama v s giúp đ nim n ca h trong sut quá tŕnh chuyn giao. Tng thng và phu nhân Obama tht vô cùng tuyt vi.

Tuy nhiên, bui l hôm nay mang ư nghĩa rt đc bit. Bi v́ ngày hôm nay chúng ta không ch đơn thun chuyn giao quyn lc t chính quyn này sang chính quyn khác, hay t đng này sang đng khác – mà chúng ta chuyn giao quyn lc t th đô Washington, tr li vi quư v, nhân dân M.

Trong thi gian quá lâu, mt nhóm nh th đô ca đt nước chúng ta đă thu v nhng li lc t chính quyn trong khi người dân phi tr giá.

Washington n r - nhưng người dân không được chia phn trong s phn vinh đó.

Các chính tr gia tr nên giàu có - nhưng chúng ta đă mt nhiu vic làm, nhiu nhà máy b đóng ca.

Gii quyn thế bo v chính h, ch không phc v các công dân ca đt nước chúng ta.

Chiến thng ca h không phi là chiến thng ca quư v; trong khi h hân hoan ăn mng th đô ca đt nước chúng ta, th́ nhiu gia đ́nh gp khó khăn trên khp đt nước không có ǵ đ ăn mng.

Tt c nhng điu đó s thay đi - bt đu ti đây và ngay trong lúc này, bi v́ thi đim này là thi đim ca quư v: nó thuc v quư v.

Thi đim này thuc v tt c mi người đang có mt đây ngày hôm nay và tt c mi người đang theo dơi trên khp nước M.

Đây là ngày ca quư v. Đây là l ăn mng ca quư v.

Hip chng quc Hoa Kỳ này là đt nước ca quư v.

Điu thc s quan trng không phi là đng nào kim soát chính ph ca chúng ta, mà liu chính ph ca chúng ta có phi do người dân kim soát hay không.

Ngày 20 tháng 1 năm 2017 s được ghi nh là ngày mà người dân M mt ln na nm quyn cai tr đt nước này.

Tt c nhng người, nam cũng như n b quên lăng đt nước này, t gi s không c̣n b b quên.

Lúc này mi người đang lng nghe quư v.

Quư v, hàng chc triu người tp hp vi nhau đ tr thành mt phn trong mt phong trào lch s mà thế gii chưa bao gi tng chng kiến trước đây.

tâm đim phong trào này là mt nim tin thiết yếu: rng lư do tn ti ca mt quc gia chính là đ phc v công dân.

Người M mun có các trường hc tt cho con cái, khu dân cư an toàn cho gia đ́nh, và công ăn vic làm tt cho bn thân.

Đây là nhng đ̣i hi chính đáng và hp lư.

Nhưng đi vi rt nhiu công dân chúng ta, li tn ti mt thc tế khác: nhiu bà m và con cái lâm vào cnh nghèo túng các khu ni đô; nhiu nhà máy hoang tàn nm ri rác như nhng ngôi m trên khp đt nước chúng ta; mt h thng giáo dc vi túi tin đy p, nhưng li không giúp được cho gii tr và thành phn sinh viên tươi đp ca chúng ta thâu thp kiến thc; ti phm, băng đng và ma túy đă cướp đi quá nhiu sinh mng làm mai mt biết bao là tim năng ca quc gia.

Thm trng đó s chm dt ti đây và ngay lúc này.

Chúng ta là mt quc gia - và ni đau ca h là ni đau ca chúng ta. Ước mơ ca h ước mơ ca chúng ta; thành công ca h s là thành công ca chúng ta. Chúng ta có chung mt trái tim, mt quê hương, và chia s chung mt vn mnh vinh quang.

Li tuyên th nhm chc ca tôi ngày hôm nay là li tuyên th trung thành vi tt c mi người dân M.

Trong nhiu thp niên, chúng ta đă làm giàu cho công nghip nước ngoài trong khi công nghip M b thua thit;

Tr cp cho quân đi các nước khác trong khi đ mc cho quân đi ca chúng ta suy yếu mt cách đáng bun;

Chúng ta đă bo v biên gii các quc gia khác trong khi không bo v biên gii ca chính đt nước ḿnh;

Chúng ta đă chi hàng ngh́n t đôla nước ngoài trong khi cơ s h tng ca M rơi vào t́nh trng hư hi, mc nát.

Chúng ta đă giúp các nước khác tr nên giàu có trong khi s thnh vượng, sc mnh và nim t tin ca đt nước chúng ta mai mt dn.

Ln lượt, các nhà máy đóng ca và ri lănh th ca chúng ta, mà không my may nghĩ đến hàng triu, hàng triu công nhân M b b li phía sau.

Tng lp trung lưu ca chúng ta đă b tước mt tài sn, nhà ca, đ chia li trên khp thế gii.

Nhưng đó là quá kh. Bây gi chúng ta s ch hướng đến tương lai.

Chúng ta tp trung đây hôm nay và đưa ra mt thông đip gi đến khp mi nơi, mi thành ph, mi th đô nước ngoài, và ti mi trung tâm quyn lc.

T ngày hôm nay v sau, mt tm nh́n mi s ng tr ti đt nước chúng ta.

T thi đim này tr đi, nước M s được đt lên trên hết.

Mi quyết đnh v thương mi, v thuế, v xut nhp cnh, v chính sách đi ngoi, s được làm da trên nhng li ích cho người lao đng M và các gia đ́nh M.

Chúng ta phi bo v biên gii ca chúng ta khi s tàn phá ca các nước khác đang sn xut các sn phm ca chúng ta, cướp các công ty ca chúng ta, và hy hoi công ăn vic làm ca chúng ta. Các bin pháp bo h s dn đến thnh vượng và sc mnh.

Tôi s đu tranh cho quư v cho ti hơi th cui cùng - và tôi s không bao gi, không bao gi làm quư v tht vng.

Hoa Kỳ s chiến thng tr li, như chưa tng bao gi chiến thng.

Chúng ta s mang v công ăn vic làm cho chúng ta. Chúng ta s giành li biên gii ca chúng ta. Chúng ta s giành li s giàu có ca chúng ta. Và chúng ta s khôi phc li nhng ước mơ ca chúng ta.

Chúng ta s xây nhng con đường, đường cao tc, cu cng, sân bay, và đường hm, và đường st mi trên khp đt nước tuyt vi ca chúng ta.

Chúng ta s giúp cho người dân không c̣n cn đến nhng tr cp và quay tr li làm vic - xây dng li đt nước chúng ta vi bàn tay người M và sc lao đng M.

Chúng ta s tuân theo hai quy đnh đơn gin: Mua hàng M và mướn nhân công M.

Chúng ta s xây dng t́nh hu ngh và thin chí vi các quc gia trên thế gii - nhưng chúng ta làm như vy vi ư thc rng tt c các quc gia có quyn đt li ích ca chính h lên trên hết.

Chúng ta không t́m cách áp đt li sng ca chúng ta lên bt c ai, mà thay vào đó là t ḿnh th hin như mt tm gương cho mi người noi theo.

Chúng ta s cng c các liên minh cũ và h́nh thành các liên minh mi - và đoàn kết thế gii văn minh chng ch nghĩa khng b Hi giáo cc đoan, chúng ta s hoàn toàn tiêu dit chúng ra khi Trái Đt.

Nn tng ca nn chính tr ca chúng ta s là ḷng trung thành tuyt đi vi Hp chng quc Hoa Kỳ, và qua s trung thành ca chúng ta vi đt nước, chúng ta s khám phá li ḷng trung thành ca chúng ta vi nhau.

Khi quư v m ḷng ḿnh ra vi ḷng ái quc, th́ không c̣n ch cho thành kiến.

Kinh Thánh dy chúng ta "tht tt đp và d chu khi con dân ca Chúa tri sng vi nhau trong s hip nht".

Chúng ta phi nói ra nhng ǵ ḿnh nghĩ mt cách ci m, tranh lun nhng quan đim bt đng mt cách thành thc, nhưng luôn luôn mưu cu tinh thn đoàn kết.

Khi nước M đoàn kết, không có thế lc nào có th ngăn cn nước M.

Không nên s hăi - chúng ta được bo v, và chúng ta s luôn luôn được bo v.

Chúng ta s được bo v bi nhng nam n quân nhân tuyt vi phc v trong quân đi và các lc lượng chp pháp ca chúng ta, và quan trng hơn c, chúng ta được Thượng Đế bo v.

Cui cùng, chúng ta phi ci trói suy nghĩ và mơ nhng gic mơ ln hơn na.

nước M, chúng ta hiu rng mt quc gia ch tn ti chng nào đt nước đó c̣n phn đu.

Chúng ta s không tiếp tc chp nhn các chính tr gia ch nói suông mà không hành đng - phàn nàn mà không làm bt c điu ǵ v điu đó.

Gi đă hết lúc nói nhng điu trng rng.

Bây gi đă đến gi hành đng.

Đng cho phép bt c ai nói vi quư v rng vic này vic kia là không th thc hin. Không có thách thc nào có th đánh bi trái tim, s đu tranh và tinh thn ca nước M.

Chúng ta s không tht bi. Đt nước chúng ta s phát trin mnh và thnh vượng tr li.

Chúng ta đang giai đon đu ca mt thiên niên k mi, sn sàng m khóa nhng điu bí n trong vũ tr, gii thoát trái đt khi nhng kh đau do bnh dch, và khai thác các ngun năng lượng, các ngành công nghip và công ngh ca ngày mai.

Mt nim t hào quc gia mi s làm rung đng tâm hn chúng ta, nâng cao tm nh́n ca chúng ta, và cha lành nhng chia r gia chúng ta.

Gi là lúc nhc li nhng li khôn ngoan t xưa mà các quân nhân ca chúng ta s không bao gi quên: cho dù chúng ta là da đen hay nâu hay trng, tt c chúng ta đu chung ḍng máu đ ca nhng người ái quc, tt c chúng ta đu hưởng các quyn t do vinh quang, và tt c chúng ta đu cùng chào lá c M vĩ đi.

Cho dù mt em bé được sinh ra vùng đô th rng ln Detroit hay vùng đng bng lng gió ca Nebraska, các em đu nh́n lên cùng mt bu tri đêm, vi trái tim đy nhng ước mơ như nhau, và đu được Đng To hóa truyn hơi th cuc sng.

V́ vy, thưa tt c đng bào M, mi thành ph gn xa, ln nh, trên nhng ngn núi, t b đi dương này đến b bên kia, hăy lng nghe nhng li này:

Quư v s không bao gi b b lơ na.

Tiếng nói, nim hy vng, và ước mơ ca quư v s xác đnh vn mnh nước M chúng ta. Và ḷng qu cm, ḷng tt và t́nh yêu ca quư v măi măi s dn đường chúng ta.

Cùng nhau, chúng ta s làm cho nước M hùng mnh tr li.
Chúng ta s
làm cho nước M giàu có tr li.
Chúng ta s
làm cho nước M t hào tr li.
Chúng ta s
làm cho nước M an toàn tr li.

Và đúng vy, cùng nhau, chúng ta s làm cho nước M vĩ đi tr li. Xin cm ơn, Chúa ban phước lành cho quư v, và Chúa ban phước lành cho nước M.

 

 mời đọc thêm:

 &&&

Vũ Linh: Thành Quả Của TT Obama Phần 4 - Đối Ngoại Và Khủng Bố.

Vũ Linh: Thành Quả Của TT Obama: Phần 3 – Obamacare.

Vũ Linh: Thành Quả Của TT Obama: Phần 2 – Kinh Tế

Vũ Linh: TT Obama: Thành Công Và Thất Bại: Phần 1

Vũ Linh: Trump, Xiạ, Và Putin

 Vũ Linh: Trump Ra Tay

 Vũ Linh: Đếm Phiếu Lại: Bà Hillary Đang Làm Ǵ?

Vũ Linh: Sóng Thần Trump: Nh́n Xa.
 

Vũ Linh: Sóng Thần Trump: Rồi Sao Nữa?

  Vũ Linh: Sóng thần Trump

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch