báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện

 
VIỆT KIỀU MỸ VỀ NƯỚC BỊ KHỦNG BỐ TẠI PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT:
HĂY LUÔN CẢNH GIÁC VỚI CỘNG SẢN

 

Linh mục Nguyễn Đ́nh Thục: "Tôi xem xét kiện đài TH Nghệ An vu khống dân tôi!

***

Thư ng:

Kính gi

- Quư Đng bào Vit Nam trong và ngoài nước,

- Quư Chính ph dân ch, Quư T chc nhân quyn trên toàn thế gii.

- Quư Anh Ch Em giáo dân Song Ngc, Quỳnh Lưu, Ngh An.

V đu đc bin do công ty gang thép Hưng Nghip Formosa ti Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra cách đây gn mt năm, s lưu li trong lch s Vit Nam v́ vô vàn hu qu tai hi gây ra cho đt nước và dân tc. Nó được đánh giá như mt thm ha môi trường, tai ha kinh tế, đi ha sc khe và him ha quc pḥng. Qu thế, v vic đó làm l nhiu s tht ghê gm mà công lun ngày càng biết rơ và hết sc lo âu. Đó là Formosa trên danh nghĩa thuc nhà đu tư Đài Loan, doanh nghip Đài Loan, nhưng vn ch yếu ca nó là t Trung cng, vi nhà thu gian trá Trung cng, công ngh li thi Trung cng, hàng vn binh lính trá h́nh công nhân Trung cng! Formosa chính là mưu đ Trung cng tàn phá đt nước Vit, hy dit ging ṇi Vit, tn công quc gia Vit trên phương din chính tr, kinh tế, quân s. Nó đă và đang làm hư hng nhân s lănh đo ca đng cm quyn, biến nhiu quan chc cp chóp bu trong b máy cai tr thành nhng k phn dân hi nước. Nó là mũi gươm thc vào sườn cơ th VN, d dàng ct đôi đt nước VN. Nó làm chy máu nn kinh tế VN, gây ln bi cho môi trường VN!

Chính v́ thế, t gn mt năm qua, mi tng lp nhân dân đă lên tiếng bng nhiu cách thc: viết bài trên mng, xung đường biu t́nh, thu thp ch kư, vn đng quc tế, tiến hành khi kin th phm tai ác đó cùng các đng phm. Thế nhưng, bt chp các s tht đng tri và các tiếng kêu dy đt, nhà cm quyn CSVN vn c b́nh chân như vi. Mt đàng h t́m cách bao che và tiếp tc dung túng cho Formosa; đàng khác dùng mi th đon đ dp tt tiếng nói và cn tr hành đng đ̣i công lư và s tht ca người dân.

Gn nht, ngày 14-02-2017, nhà cm quyn đă ra tay đàn áp đoàn giáo dân Giáo x Song Ngc, Quỳnh Lưu, Ngh An hành tŕnh vào Hà Tĩnh dưới s hướng dn ca linh mc Nguyn Đ́nh Thc, đến ṭa án th xă Kỳ Anh đ đ̣i Formosa bi thường nhng thit hi đă gây ra cho h.

Tin tc cho hay gii chc tnh Ngh An trước hết đă cm các ch phương tin vn ti công cng ch đoàn người khi kin. Khi người dân quyết tâm đến toà án bng cách đi b và xe máy được chng khong 20km, lc lượng công an đă gài by bng cách dn dân vào mt ch, trà trn gia h ri th́nh ĺnh ném đá vào cnh sát cơ đng, đ lc lượng này có c đánh đp đến đ máu, làm b thương gn 50 giáo dân, cướp đot và phá nát các phương tin ghi h́nh. Chưa hết, công an c̣n bt các phóng viên báo chí t do, và nghiêm trng hơn, đă tn công gây thương tích cho Linh mc Nguyn Đ́nh Thc ngay trước mt các viên chc cao cp s ti. Song song đó, nhà cm quyn c̣n dàn dng màn phá hoi xe giám đc công an tnh đ có c vu khng và kết ti đoàn người, chp mũ Linh mc Nguyn Đ́nh Thc“kích đng giáo dân tn công lc lượng an ninh, t chc bo lon, gây thương tích cho nhiu cán b và nhân viên công lc”. Măi ti hôm nay, h c̣n trâng tráo làm vic đó trên các phương trin truyn thông đi chúng do nhà nước qun lư.

Cùng vi Giáo phn Vinh, nhiu Chính ph dân ch năm châu, nhiu cơ quan nhân quyn quc tế, nhiu t chc xă hi dân s, nhiu cng đng Người Vit khp nơi, Hi đng Liên tôn Vit Nam long trng tuyên b:

1- T cáo trước quc dân và quc tế nhà cm quyn CSVN vi phm nghiêm trng các quyn con người đă được Tuyên ngôn quc tế nhân quyn, Công ước quc tế v các quyn dân s và chính tr khng đnhvà Vit Nam cam kết tuân gi; đc bit là vi phm trng trn quyn khi kin ca công dân đă được điu 30 Hiến pháp công nhn. Hành vi đàn áp y biu hin s đi đu ca lănh đo chính tr vi nguyn vng và sc mnh ca ḷng dân.

2- Phn đi viên chc nhà nước và lc lượng công an cnh sát Ngh An đă to ra by sp cách nham him, dàn dng màn vu khng cách vô liêm s, s dng vũ lc cách thô bo đi vi nhân dân, khi h đang thc hin quyn công dân ca ḿnh mt cách đúng lut và ôn hoà; đc bit là tn công gây thương tích cho v lănh đo tinh thn ca giáo dân.

3- Lên án các phương tin truyn thông đi chúngdo nhà nước qun lư, c th là Báo Ngh An, đă và c̣n đang trơ trn vu khng đoàn người khiếu kin, hu tiếp tay cho âm mưu bt b và x ṭa các nn nhân vô titrong tương lai. Cũng đáng b lên án là dàn báo chí công c đă hoàn toàn im lng trước v đàn áp đm máu cuc đu tranh cho công lư và quyn li chung này.

4- Cnh báo rng vic tiếp tc đàn áp người dân, nht là các nn nhân ca thm ha đi đ̣i công lư và quyn li, chng nhng không gii quyết được nhng vn đ do Formosa gây ra có liên quan đến môi trường, kinh tế, sc khe và quc pḥng, trái li c̣n đy đt nước vào khng hong mi mt và nguy cơ ngoi xâm, cũng như làm dày thêm h sơ ti ác ca đng Cng sn.

5- ng h tinh thn, hoan nghênh hành đng và chia s thm nn ca bà con giáo dân Song Ngc và Linh mc Nguyn Đ́nh Thc mi ri, ca bà con giáo dân Phú Yên và Linh mc Đng Hu Nam trước đây, cũng như ca nhng đoàn người s quyết tâm theo đui trn chiến pháp lư nhm đưa ra ṭa và tng xut hn tên ti phm Hưng Nghip Formosa Hà Tĩnh.

Tuyên b ti Vit Nam ngày 21 tháng 02 năm 2017

Các Thành viên trong Hi đng Liên tôn Vit Nam đồng ký tên.

Cao đài:

- Chánh tr s Ha Phi (đin thoi: 0163.3273.240)

- Chánh tr s Nguyn Kim Lân (đin thoi: 0988.971.117)

- Chánh tr s Nguyn Bch Phng (đin thoi: 0988.477.719)

Công giáo:

- Linh mc Ta-đê-ô Nguyn Văn Lư (đin thoi: 0932211438)

- Linh mc Phê-rô Phan Văn Li (đin thoi: 0984.236.371)

- Linh mc Giu-se Đinh Hu Thoi (đin thoi: 0935.569.205)

- Linh mc An-tôn Lê Ngc Thanh (đin thoi: 0993.598.820)

- Linh mc Phao-lô Lê Xuân Lc (đin thoi: 0122.596.9335)

- Linh mc Giu-se Nguyn Công B́nh (đin thoi: 01692498463)

Pht giáo:

- Ḥa thượng Thích Không Tánh (đin thoi: 0165.6789.881)

- Thượng ta Thích Viên H (đin thoi: 0937.777.312)

- Thượng ta Thích Đng Minh (đin thoi: 0933.738.591)

- Thượng ta Thích Vĩnh Phước (đin thoi: 0969.992.087)

- Thượng ta Thích Đc Minh (đin thoi: 0165.348.2276)

Pht giáo Hoà ho:

- Ông Nguyn Văn Đin (đin thoi: 0122.870.7160)

- Ông Lê Quang Hin (đin thoi: 0167.292.1234)

- Ông Lê Văn Sóc (đin thoi: 096.4199.039)

- Ông Phan Tn Ḥa (đin thoi: 0162.6301.082)

- Ông Tng Văn Chính (đin thoi: 0163.574.5430)

- Ông Bùi Văn Luc (đin thoi: 0169.612.9094)

- Ông Hà Văn Duy H (đin thoi 012.33.77.29.29).

- Ông Trn Văn Quang (đin thoi 0169.303.22.77)

Tin lành:

- Mc sư Nguyn Hoàng Hoa (đin thoi: 0121.9460.045)

- Mc sư Đinh U (đin thoi: 0163.5847.464)

- Mc sư Đinh Thanh Trường (đin thoi: 0120.2352.348)

- Mc sư Nguyn Trung Tôn (đin thoi: 0162.838.7716)

- Mc sư Nguyn Mnh Hùng (đin thoi: 0906.342.908)

 Xem thêm:


Bức thư của một Cảnh Sát Cơ Động tham gia đàn áp bà con tại huyện Diễn Châu – Nghệ An Kính gửi bà con cộng đồng mạng

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch