báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

 

Cần nhận diện rơ và loại bỏ thiết chế khuyết tật xă hội chủ nghĩa

 
https://youtu.be/-RqKvgjBov4

 ***

 

To
His Excellency Donald J. Trump
Donald J. Trump
The President Of The United States

1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Mr. President,

"We did not lose in Vietnam, but we did not keep our commitment to the Armed Forces of the Republic of Vietnam. On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed forces for abandoning you guys," General William C. Westmoreland said,

Henry Kissinger told a seminar at the United States of State Department on September 2010."The defeat in Vietnam in 1975 was due to the U.S. rather than the Republic of Vietnam"

The United States' failure to respect President Nixon's pledge in 30 letters to President Nguyen Van Thieu promised to retaliate violently in the event of a serious armed offense on the part of the North Vietnamese, President Nixon confessed:"The United States has betrayed the allies and has failed to fulfill its commitment to defend the Independence and Freedom of the Republic of Vietnam. This is a betrayal and failure without precedent and latter in the history of the United States."To the heartlessness of the U.S. Congress, President Nixon said."The members of the anti-war have removed the Republic of Vietnam

On November 14,1972, President Nixon wrote to President Nguyen Van Thieu:" What 's more important than the text of the Treaty is how we react in the event of an enemy invader. I pledge that, if the North Vietnam doesn't comply with the terms of the Agreement, I will resolutely retaliate and intensely retaliate."

And 10 days before the signing of the Agreement, on January 17, 1973, Nixon affirmed:" Freedom and Independence of the Republic of Vietnam is the ultimate goal of US foreign policy...I pledge three things:
1) The United States only recognizes the Government of Republic of Vietnam as the only legitimate government in Vietnam;
2) The United States doesn't allow the North Vietnam to be stationed on the territory of South Vietnam;
3) The United States will retaliate violently when the North Vietnam violates the Agreement."

That is also the commitment of President Ford.
After Nixon's resignation, on August 10, 1974, as President of Nixon, President Ford also sent a letter to President Thieu specifying that the commitments that "the United States had promised to the Republic of Vietnam in the past remains the same value. And I will thoroughly respect these commitment during the my tenure"

And in 1985, ten years after the fall of Saigon, in" No More Vietnam," his book, President Richard Nixon said to himself:" In this fight the United States failed and betrayed the Alliance. We won the war, but lost in peace

U.S President Ronald Reagan once said:" Stopping the Vietnam War is not just about pulling troops back home, because the cost of that kind of peace is a thousand years of darkness for the born generation in Vietnam later on.

Mr. President,

The Democratic Republic of Vietnam country's communists were supported a large of modern weapons by the China and USSR. So they moved impetuously to invade the Republic of Vietnam state and violated the Treaty of Paris on January 27,1973. Then they put the joke of tyranny and dictatorship extremely barbaric, losing all humanity. People in Vietnam over the past several years, have rallied hundreds of thousands of people, but all have been ruthlessly beaten, killed and imprisoned the ten thousands of people by the communist rulers. They do not enforce the United Nations' Charter on Human Rights because the former president Barack Hussein  Obama promised to protect, not to use the peace process movements to overthrow the communist regime of Vietnam.

The United States, led outstandingly good by Donald Trump, has experienced just only 19 months achieving great successes, including over three million jobs and a 3.1% unemployment rate, the lowest in 16 years and America is going up; the terrorists panic and the communist Chinese do not dare to run in the South China Sea as the Obama era

I, the professor Le Nguyen Cong Tam, the membership of Republican Party of Texas, and charter member 300675302 of Trump 2016, respectfully request the President Donald Trump to pay special attention:

1) to restore the Republic Of Vietnam state in the fastest time to regain honor and credibility for the American's leading in the world over the centuries. This is also a good opportunity to atone for the fault of the United States, in the past time, has acted to be driven suicide by the Republic of Vietnam Army, and allowed the communist rulers killed and imprisoned more than 3 million soldiers-civilians-officials of the Republic of Vietnam regime, and allow us.

2) to restore and arm our Republic of Vietnamese Troops in the United States land to fight the Vietnamese communists when having convenient opportunity in the future in Vietnam country.

I would like to pledge that the Republic Of Vietnam Administration will be a close ally of the United States, and American troops will be given every preference in our country, especially the Cam-Ranh Base without having to pay for 100 years and support to resolve many difficult matters for the US Administration because the President Donald Trump has rescued our country from the dictatorship communist regime, Vietnam Communist Party.

I greatly appreciate your help

Respectfully yours,
Prof. Le Nguyen Cong Tam
My signature
                    ________________________________________________________________
Chuyễn Anh Ngữ

TỔNG THỐNG DONALD J.TRUMP VÀ NƯỚC VIỆT-NAM-CỘNG-H̉A

"Đại tướng General William C. Westmoreland nói:

" Chúng tôi không thua tại Việt-Nam, nhưng chúng tôi không giữ đúng lời cam kết đối với quân lực VNCH.
Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của quân lực miền Nam Việt Nam, v́ chúng tôi đă bỏ rơi các bạn"

Henry Kissinger đă phát biểu trong cuộc hội thảo tại bộ ngoại giao Mỹ ngày 29/9/2010." sự thảm bại tại Việt-Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chứ không phải Việt-Nam-Cộng-Ḥa"

Hoa Kỳ bội ước không tôn trọng lời cam kết của Tổng Thống Nixon trong 30 văn thư gửi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hứa sẽ trả đũa quyết liệt trong trường hợp Bắc Việt tấn công vơ trang nghiêm trọng, Tổng Thống Nixon thú nhận:

" Hoa Kỳ đă phản bội Đồng Minh và đă thất bại trong việc thực thi những điều cam kết bảo vệ độc lập và tự do của Việt-Nam-Cộng-Ḥa.

Đây là sự phản bội và thất bại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Hoa Kỳ.

Trước sự nhẫn tâm của quốc hội Hoa Kỳ, Tổng Thống Nixon nhận định:

"Các dân biểu và nghị sĩ phăn chiến đă xóa tên Việt-Nam-Cộng-Ḥa"

Ngày 14/1/1972, Tổng Thống NIXON viết cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: "Điều quan trọng hơn cả bản văn Hiệp Định là vấn đề chúng ta sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp kẽ thù tái xâm lược.

Tôi xin cam kết rằng, nếu Bắc Việt không tuân theo những điều khoản của Hiệp Định, tôi cương quyết sẽ trả đũa tức th́ và mănh liệt"

Và 10 ngày trước khi kư Hiệp-Định, ngày 17/1/1973, NiXON c̣n khẳng định:" Tự do và độc lập của Việt-Nam-Cộng-Ḥa là mục tiêu tối hậu của chính sách Hoa Kỳ"...Tôi xin cam kết 3 điều sau đây:

Hoa Kỳ chỉ thừa nhận chính phủ VNCH là chính phủ hợp pháp duy nhất tại Việt-Nam
Hoa Kỳ không chấp nhận cho Bắc Việt được đồn trú trên lănh thổ miền Nam Việt Nam
Hoa Kỳ sẽ trả đũa mănh liệt khi Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Paris.
Đó cũng là lời cam kết của Tổng Thống Ford
Sau khi NIXON từ chức, 10/8/1974, với tư cách là người kế quyền NIXON, Tổng Thống Ford cũng gửi văn thư cho Tổng Thống Thiệu xác định rằng:

"Những cam kết mà Hoa Kỳ đă hứa với VNCH trong thời gian vừa qua vẫn giữ nguyên giá trị.

Và tôi sẽ triệt để tôn trọng những cam kết nầy trong suốt thời gian nhiệm chức của tôi"

Và năm 1985, 10 năm sau khi Saigon thất thủ, trong cuốn "NO MORE VIETNAMS", Tổng Thống Richard Nixon tự phán:"Trong cuộc chiến đấu nầy Hoa Kỳ đă thất bại và phăn bội Đồng Minh (failure and betrayal).

Chúng ta đă thắng trong chiến tranh, nhưng đă thua trong ḥa b́nh"

Cố Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan đă từng nói:"Chấm dứt chiến tranh Việt-Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong.
V́ lẽ cái giá phải trả cho loại ḥa b́nh đó, là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau"

Kính thưa Tổng Thống,
Nước Cộng Hoà Xă Hội Chũ Nghĩa Việt Nam được Tàu Cộng và Liên Sô viện trợ vũ khí tối tân ồ ạt xâm chiếm nước Việt Nam Cộng Ḥa, vi phạm Hiệp Định Paris ngày 27/1/ 1973.

Rồi tự ư thống nhất đất nước và đặt ách cai trị độc đảng và độc tài vô cùng dă man, mất hết tính người

Người dân trong nước Việt Nam, trong nhiều năm qua, đă có nhiều cuộc nổi dậy qui tụ được hàng trăm ngàn người, nhưng tất cả đều bị bọn cầm quyền Cộng Sản Viêt Nam dẹp tan bằng bạo lực, đánh đập giết chết và bỏ tù hàng chục ngàn người. Bọn cầm quyền Cộng Sản Viêt Nam không thi hành hiến chương Liên Hiệp Quốc về nhân quyền bỡi v́ được ông Barack Hussein Obama hứa bảo vệ, không dùng phong trào diễn biến ḥa b́nh để lật đỗ thể chế chính trị Cộng Sản Viêt Nam

Nước Mỹ dưới sự lănh đạo tài ba và xuất chúng của TT. Donald Trump, đă trải qua mới có 20 tháng thôi mà thành công tốt đẹp nhiều mặt chẳng hạn có hơn 3 triệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 3.1%, thấp nhất trong 16 năm qua và nước Mỹ đang đi lên, bọn khũng bố hoăng sợ và Tàu Cộng không dám lộng hành ở biển Đông như thời của ông Obama.

Tôi, giáo sư Lê Nguyễn Công Tâm thành viên đảng Cộng Ḥa tiểu bang Texas, và cũng là thành viên hiến chương của Trump 2016 mang số 300675302. Trân trọng thỉnh cầu TT Donald Trump quan tâm đặc biệt đến:
1) phục hồi VNCH trong thời gian nhanh nhất để lấy lại danh dự và uy tín cho việc lănh đạo của người Mỹ trên thế giới hơn nhiều thế kỷ qua. Đây cũng là cơ hội tốt chuộc lại lỗi lầm của nước Mỹ trong quá khứ đă hành động bức tử quân đội VNCH để cho bọn cầm quyền CSVN giết chết và tù đày hơn 3 triệu người dân quân cán chính của nước VNCH; và cho phép chúng tôi.
2) phục hồi và vũ trang quân đội VNCH trên đất nước Hoa kỳ để đánh lại người CSVN trong nước trong tương lai khi có cơ hội thuận tiện.

Tôi xin tuyên thệ rằng chính quyền VNCH sẽ là đồng minh thân cận của nước Mỹ, và sẽ dành mọi ưu đăi cho quân đội Mỹ, có mặt ở Việt Nam, nhất là căn cứ Cam Ranh, không phải trả tiền thuê bao 100 năm và ủng hộ để giải quyết nhiều vấn đề khó khăn cho chính quyền Mỹ bỡi v́ TT.Donald Trump đă cứu nước của chúng tôi ra khỏi chế độ độc tài cộng sản,  là đảng CSVN

Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đở của TT. Trump

Trân trọng kính chào Ngài
Giáo sư LE NGUYEN CONG TAM
(Kư tên) 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

***

VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH

(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)