[Bài Viết - Article]                                                                          

  

Ư Nga: Em thơ Việt Nam: Anh hiểu ư xin đừng về bố thí /Phải làm sao Cơn Hồng Thủy cạn khô,

 

Lại thêm một vết nhơ: Vết nhơ này muôn kiếp chẳng phôi pha/Đảng phải chết v́ đảng gây trọng tội /Tội giết dân lành, bán đất Ông Cha !
 

Kêu gọi 100.000 chữ kư - Thỉnh nguyện thư phản đối VN gia nhập Hội đồng nhân quyền LHQ ..

 

                                     

TINH THẦN NÔ LỆ

 Phạm Đ́nh Hưng

 

Sau 1000 năm đô hộ của giặc Tàu và 83 năm Pháp thuộc, tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam đă bị tổn thương ít nhiều. Dưới quyền thống trị của ngoại bang, một số không ít người Việt đă t́m cách nịnh bợ và lấy ḷng nhà cầm quyền dị chủng để mưu cầu danh lợi cho bản thân và gia tộc.

Trái ngược hẵn với truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam đă bao phen hiên ngang đánh bại quân xâm luợc phương Bắc, dân tộc Việt Nam ngày nay đă bị tập đoàn lănh đạo cộng sản cưỡng bức cúi đầu trước kẻ thù truyền kiếp. Dưới sự lănh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1945 đến nay, tinh thần độc lập bất khuất của dân tộc Việt đă bị dần dần xói ṃn và biến cải trở thành tinh thần nô lệ hèn yếu. Quá tŕnh biến cải tinh thần của dân tộc Việt đă bắt đầu từ sau ngày đảng Cộng Sản cướp chánh quyền tại Hà Nội (19-08-1945), nhứt là từ năm 1950 sau khi quân Tàu nhập Việt đánh Pháp theo sự cầu viện của Hồ Chí Minh. Ngay từ năm 1951, tinh thần thần phục Tàu đă được thể hiện rơ rệt trong bản Tuyên bố số 284/LD của Trường Chinh, Tổng Thư Kư đảng Lao Động Việt Nam kêu gọi hăy làm chư hầu cho Trung Quốc.

(Nhựt báo Tiếng Dội số 462 ngày thứ sáu 24-8-1951 xuất bản tại Sài G̣n, hiện lưu trử trong Thư viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh quốc tại London)

Hai chế độ chánh trị

Khi quân Pháp trở lại Nam kỳ vào tháng 9 năm 1945, ḷng yêu nước đă thúc đẩy toàn dân Việt Nam tham gia kháng chiến chống Pháp, kể cả những người Việt có Pháp tịch như hai nhà trí thức Phạm Ngọc Thuần và Phạm Ngọc Thảo. Nhưng chánh sách độc tài chuyên chính, khủng bố nhân dân và tiêu diệt trí thức để chiếm đoạt độc quyền lănh đạo kháng chiến ngay từ buổi ban đầu của Mặt Trận Việt Minh, một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập năm 1941 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Hoa, đă phá tan khối đoàn kết dân tộc và dẫn đến sự thành lập hai chế độ chánh trị khác biệt ư thức hệ:

-          Chế độ quốc gia đề cao tự do dân chủ và nhân quyền căn cứ Hiến chương Liên Hiệp Quốc kư kết ngày 26-06-1945 tại San Francisco, Hoa Kỳ, bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10-12-1948, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ ngày 4-7-1776 và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1789 được bổ túc năm 1793.

-          Chế độ cộng sản đặt nền tảng lư thuyết trên học thuyết của Karl Marx, Vladimir Lenin và Mao Trạch Đông chủ trương đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, tận dụng bạo lực để cướp và giữ chánh quyền và xem con người là con vật sản xuất.

1-     Chế độ quốc gia Việt Nam

Danh xưng của chế độ quốc gia nguyên thủy (1948-1955) là Quốc Gia Việt Nam. Dưới quyền lănh đạo của Cựu Hoàng Bảo Đại, chế độ Quốc Gia Việt Nam đă được thành lập hợp pháp trên cơ sở Hiệp định Vịnh Hạ Long (Accord du Baie d’Along) kư kết ngày 5-8-1948 giữa Thiếu tướng Nguyễn văn Xuân, Thủ tướng Chánh phủ Quốc Gia Trung Ương Lâm Thời, và Cao Ủy Pháp Emile Bollaert và Hiệp ước Élysée (Traité d’Élysée) kư kết ngày 8-3-1949 giữa Cựu Hoàng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Auriol. Sự thành lập Quốc Gia Việt Nam bao gồm cả ba miền Nam, Trung và Bắc Việt Nam là kết quả của một sự thương thuyết gay go  giữa hai bên Việt-Pháp và hoàn toàn phù hợp với quốc tế công pháp nên được rất nhiều quốc gia trong Thế Giới Tự Do nhanh chóng công nhận. Trong cuộc tranh đấu thâu hồi độc lập của nước nhà, chế độ Quốc Gia Việt Nam đă không chuyển nhượng cho Pháp bất cứ một mảnh đất, một ḥn đảo hoặc một vùng biển nào cả. Quốc trưởng Bảo Đại cũng không phải là một người dễ sai bảo của Pháp trong lúc c̣n tại chức. V́ vậy, sau khi bị truất phế trong cuộc trưng cầu dân ư (referendum) ngày 23-10-1955, Cựu Hoàng Bảo Đại đă không được chánh phủ Pháp của Thủ tướng Michel Débré trợ cấp để sinh sống một cách xứng đáng với chức vị cũ như Hoàng thân Norodom Sihanouk của nước Kampuchia.

Lịch sử cần ghi nhận một hành động ngoại giao khôn khéo của chế độ Quốc Gia Việt Nam dưới sự lănh đạo của Quốc trưởng Bảo Đại: tại hội nghị San Francisco kư ḥa ước với Nhựt bổn ngày 8-9-1951, Thủ tướng Trần văn Hữu đă long trọng xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chế độ Quốc Gia Việt Nam là tiền thân của Việt Nam Cộng Ḥa.

Nền Đệ nhứt Cộng Ḥa (1955-1963) do Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm thành lập ngày 26-10-1955 và xây dựng trên cơ sở Hiến pháp ngày 26-10-1956. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă lănh đạo Việt Nam Cộng Ḥa trong tinh thần hoàn toàn độc lập đối với các cường quốc trên thế giới, kể cả Hoa kỳ là nước viện trợ cho miền Nam Việt Nam. Miền Bắc cộng sản đă gọi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diêm một cách vô lễ hạ cấp là Mỹ Diệm để bêu xấu vị nguyên thủ quốc gia của miền Nam Việt Nam. Nhưng lịch sử đă cho thấy Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm không phải do Hoa Kỳ tuyển chọn và cũng không phải là người dễ sai của Hoa Kỳ. Nếu là một tay sai của Hoa Kỳ, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă không phản đối sáng kiến trung lập hóa nước Lào của Thứ trưởng bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Averell Harriman, không chống đối việc Hoa Kỳ muốn tham chiến tại Việt Nam và cũng không bị đảo chánh và giết chết ngày 2-11-1963 cùng với bào đệ Ngô Đ́nh Nhu.

Trong thời gian 9 năm chấp chánh tại miền Nam Việt Nam (1954-1963), Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă cương quyết bảo vệ sự toàn vẹn lănh thổ của Việt Nam Cộng Ḥa và không hề hiến đất, dâng biển cho bất cứ nước nào, kể cả Hoa Kỳ. Ngoài việc thành lập một công ty khai thác phân chim tại quần đảo Hoàng Sa, chánh quyền Việt Nam Cộng Ḥa năm 1959 đă gởi một đơn vị Thủy quân Lục chiến dưới quyền chỉ huy của Trung úy Cổ Tấn Tinh Châu đến bảo vệ quần đảo và  bắt sống một số binh sĩ Trung Cộng giả dạng ngư phủ lén lút xâm nhập quần đảo. 

Sau khi nền Đệ nhứt Cộng Ḥa sụp đổ ngày 1-11-1963, các chế độ chuyển tiếp chỉ cho phép Quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại một số ít căn cứ quân sự trên lănh thổ miền Nam và sử dụng hải cảng Cam Ranh nhưng không hề chuyển nhượng đất, biển hoặc quần đảo cho Hoa Kỳ. Nhiệm vụ duy tŕ sự toàn vẹn lănh thổ của miền Nam Việt Nam đă được Tổng Thống Đệ nhị Cộng Ḥa Nguyễn văn Thiệu tiếp tục thực hiện  dễ dàng v́ đồng minh Hoa Kỳ không hề có tham vọng đất đai khi viện trợ cho Việt Nam Cộng Ḥa chống lại cuộc xâm lăng của Bắc Việt cộng sản. Khác hẵn viện trợ có hoàn lại của Trung Quốc và Liên Xô, viện trợ của Hoa Kỳ là cho không, miễn hoàn trả lại bằng đô la, đất đai, quần đảo hoặc các tài nguyên của biển cả.

Để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đă đích thân ra lịnh cho Hải quân Việt Nam Cộng Ḥa chận đánh hạm đội xâm lăng của Trung Quốc trong trận hải chiến hào hùng ngày 19-1-1974.

Cộng sản Bắc Việt đă phỉ báng Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu là tay sai của đế quốc Mỹ. Nhưng các tài liệu đă giải mật của Hoa kỳ cho thấy Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu rất cứng đầu đối với Hoa Kỳ khi bác bỏ bản dự thảo hiệp định Paris do Lê Đức Thọ soạn thảo khiến cho Tổng Thống Richard Nixon và Cố vấn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Henry Kissinger phải nhức đầu với vị Tổng Thống của một nước đồng minh nhỏ bé. Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu c̣n can đảm yêu cầu Đại tướng Alexander Haig, cựu Tư lịnh quân đội Bắc Đại tây dương (NATO), ở lại Sài G̣n 3 ngày để chờ đợi phúc đáp về bản dự thảo hiệp định Paris.

Nói tóm lại, chế độ quốc gia từ Quốc trưởng Bảo Đại đến Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đă luôn luôn đặt nặng quyền lợi tối cao của quốc gia và dân tộc Việt Nam chớ không hề bán nước và phản bội dân tộc như đảng Cộng sản đă làm từ năm 1958 đến nay.

Về nội trị, người dân miền Nam đă được hưởng đầy đủ nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân một quốc gia độc lập và dân chủ: quyền an toàn cá nhân, quyền tư hữu ruộng đất và tài sản, quyền tự do lập đảng, lập hội và nghiệp đoàn, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do báo chí, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quyền tự do ứng cử và bầu cử, quyền tự do tham gia công vụ, quyền tự do giáo dục v.v… Một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh và một hệ thống tư pháp độc lập đă bảo đảm sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do dân chủ của công dân Việt Nam Cộng Ḥa. Cảnh Sát Công An đặt dưới quyền kiểm soát của các Ṭa án, đứng đầu là Tối Cao Pháp Viện. Nhà cầm quyền ở mọi cấp đều phải tôn trọng nguyên tắc thượng tôn luật pháp.

Người dân miền Nam trước năm 1975 đă không bị nhà cầm quyền đối xử tàn nhẫn như người nô lệ gọi dạ, bảo vâng như dưới chế độ cộng sản.

Để ngăn chận mọi hành vi lạm quyền của nhà cầm quyền, nguyên tắc phân quyền và kiểm soát  hổ tương giữa các cơ quan Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp đă được áp dụng chặt chẻ. Hoạt động của các cơ quan công quyền đặt dưới quyền giám sát của Quốc Hội lưỡng viện, Giám Sát Viện, các chánh đảng và báo chí tư nhân. Mọi vi phạm luật pháp của các cơ quan công quyền đều bị chế tài nghiêm ngặt, nếu phát hiện và có bằng chứng.

Bên ngoài chánh quyền, các chánh đảng quốc gia cũng đă đặt mục tiêu hoạt động nhằm phục vụ quốc gia và dân tộc Việt Nam. Khác hẵn đảng Cộng Sản Việt Nam, các chánh đảng quốc gia đều do người Việt thành lập ngay trong nước. Thí dụ: Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học thành lập năm 1927 tại miền Bắc Việt Nam. Đại Việt Quốc Dân Đảng do Trương Tử Anh thành lập năm 1938 củng tại miền Bắc Việt Nam. Đảng Dân Chủ Xă Hội (Dân Xă) do Giáo chủ Ḥa Hảo Huỳnh Phú Sổ thành lập ngày 21-9-1946 tại miền Nam Việt Nam với sự trợ giúp của Nguyễn văn Sâm, Trần văn Ân, Nguyễn Bảo Toàn và luật sư Mai văn Dậu. 

2-     Chế độ cộng sản Việt Nam

Chế độ cộng sản đă được thành lập một cách bất hợp pháp trên cơ sở bạo lực cách mạng: cướp chánh quyền tại Hà Nội ngày 19-08-1945. V́ vậy, chế độ nầy đă không được quốc tế công nhận trong thời gian 4 năm sau khi thành h́nh. Với mong muốn được Pháp quốc công nhận một cách gián tiếp, ngụy quyền Hồ Chí Minh đă t́m cách lén lút kư kết với Thiếu tá Jean Sainteny, Ủy viên Cộng Ḥa (Commissaire Républicain) tại Bắc Việt, Tạm ước ngày 6-3-1946 và kư kết ban đêm với Marius Moutet, Tổng Trưởng bộ Thuộc Địa Pháp, một Thỏa hiệp án (Modus Vivendi) tại tư gia của ông Tổng trưởng Pháp sau khi thất bại tại hội nghị Fontainebleau. Về mặt quốc tế công pháp, cả hai văn kiện nầy đều có giá trị rất thấp.

Dưới quyền lănh đạo của Hồ Chí Minh, một cán bộ cấp thấp của Đệ tam Quốc tế Cộng sản từ năm 1924 và đảng viên của đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1938, chế độ cộng sản Việt Nam do Cộng sản quốc tế hoàn toàn chi phối. Đảng Cộng sản Việt Nam đă được Tống văn Sơ (Hồ Chí Minh) thành lập ngày 3-2-1930 tại Hong Kong theo chỉ thị và với sự tài trợ của Josef Stalin, Tổng Bí thơ đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng nầy là một bộ phận của Đệ tam quốc tế cộng sản có nhiệm vụ bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương.

Chủ nghĩa của Marx, Lenin và Mao Trạch Đông là kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt động của đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng một chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam và tiến đến một thế giới đại đồng vô biên giới.

Do quá tŕnh hoạt động lâu dài của Hồ Chí Minh cho ngoại bang, chế độ cộng sản Việt Nam chỉ phục vụ cho quyền lợi của Liên Xô và Trung Quốc mà thôi. Quốc gia và biên cương trở thành vô nghĩa đối với các lănh tụ cộng sản Việt Nam. Đối với họ, người nào c̣n nghĩ đến quốc gia và dân tộc của ḿnh là người có đầu óc cục bộ, hẹp ḥi đáng chê trách. “Nhà thơ lớn” Tố Hữu, Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng của đảng Cộng sản Việt Nam đă từng làm thơ ca ngợi sự xóa bỏ biên giới Việt-Hoa:

                                  “ Bên kia biên giới là nhà”

                               “ Bên ni biên giới cũng là anh em”

T́nh đồng chí anh em với người cộng sản Liên Xô và Trung Quốc được quư trọng hơn t́nh đồng bào ruột thịt. Người cộng sản Việt Nam đă xem đồng bào của họ là kẻ thù cần phải tiêu diệt nếu không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh đă từng nói lên suy nghĩ nầy trong một cuộc phỏng vấn của một kư giả Pháp về vụ giết chết nhà ái quốc Tạ Thu Thâu, một đảng viên Đệ tứ Quốc tế cộng sản, tại Quảng Ngải năm 1945.

Với quan niệm bạn-thù cực đoan kể trên, chế độ cộng sản Việt Nam dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thơ Lê Khả Phiêu, hai chú rể của người Hán có con gái ở bên xứ khách, đă kính tặng cho cha vợ là Chú Chệt một số tài sản vô giá của tổ tiên để lại:

-          Năm 1958: hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài biển Đông;

-          Năm 1999: một giải đất liền dọc theo 6 tỉnh biên giới Việt-Hoa rộng gần 1,000 kí lô mét vuông, trong đó có Ăi Nam Quan,Thác Bản Giốc và suối Phi Khanh;

-          Năm 2000: phân chia lại Vịnh Bắc Việt (Gulf of Tonkin) theo tỷ lệ mới: Việt Nam: 53%, Trung Quốc:47%. So với hiệp ước Thiên Tân do Patenotre, đại diện nước Pháp, kư kết năm 1887 với Lư Hồng Chương, đại diện Đại Thanh, Vịnh Bắc Việt đă được phân chia theo tỷ lệ: Việt Nam: 63%, Đại Thanh: 37%. Như vậy, nước Việt Nam đă mất khoảng 22,000 kí lô mét vuông biển trong Vịnh Bắc Việt dưới thời Tổng Bí thơ Lê Khả Phiêu v́ nàng chân dài Trương Mỹ Vân của Tàu. Nhưng bộ Chánh trị đảng Cộng sản Việt Nam lại được Thiên triều Bắc Kinh thưởng cho 2 tỷ đô la do Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ chuyển ngân để mua một phần biển của Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam cộng sản lúc bấy giờ là Phan văn Khải đă không can dự vào tội nhượng đất, bán biển cho Trung Quốc của Lê Khả Phiêu và một số ủy viên bộ Chánh trị (Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương).

Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, Tổng Bí thơ Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă đi theo gót chân của Hồ Chí Minh và Lê Khả Phiêu thực hiện âm mưu tinh vi Hán hóa Việt Nam của Trung Quốc:

-          Cho phép người Tàu vào Việt Nam làm ăn lập nghiệp tự do và lấy vợ Việt;

-          Mời binh sĩ Tàu (giả dạng công nhân) vào chiếm đóng cao nguyên Trung phần dưới danh nghĩa khai thác bauxite;

-          Cho người Tàu thuê các rừng đầu nguồn của nhiều tỉnh với giá tượng trưng để lập làng riêng khắp nơi trên lănh thổ Việt Nam;

-          Cấp 26 mẩu tây đất tỉnh B́nh Dương để xây Đông Đô Đại Phố, một Hong Kong thứ hai của Trung Quốc;

-          Giao cho các công ty quốc doanh Trung Quốc thực hiện hầu hết các dự án lớn của Việt Nam với công nhân đem từ bên Tàu qua Việt Nam.

Để giữ vững ngôi vị lănh đạo với sự chống lưng của Trung Quốc, bộ Chánh trị đảng Cộng sản hiện nay dưới quyền lănh đạo của Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng đă điềm nhiên tọa thị trước nguy cơ xâm lăng của kẻ thù phương Bắc. Hai phái đoàn của Thứ trưởng bộ Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn và Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng đă lần lượt đi Bắc kinh để gọi là đàm phán về vấn đề tranh chấp biển Đông nhưng thật sự là đi qua Tàu nhận chỉ thị của thiên triều Bắc kinh. Cả hai phái đoàn nầy đều giữ bí mật nội dung đàm phán và thỏa thuận giữa hai bên Việt Nam-Trung Quốc.

Hèn yếu đối với Hán tộc, đảng Cộng sản lại quá tàn ác đối với đồng bào người Việt: chỉ thị lực lượng Công An thẳng tay đàn áp, khủng bố, đánh đập, bắt giam nhiều công dân yêu nước đứng lên biểu t́nh chống Trung Quốc xâm lược và đ̣i hỏi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đối phó nặng tay với những người Việt yêu nước chống xâm lăng của Hán tộc, bộ Chánh trị đảng Cộng sản đă xử sự giống như các Thái thú của Trung Quốc trong thời kỳ Bắc thuộc. Ngày nay, tại Việt Nam, yêu nước đă trở thành một tội phạm. Các tiếng nói khác biệt với đảng Cộng sản cũng cấu thành tội âm mưu lật đổ chánh quyền. Một số trí thức trẻ tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ và Pháp như luật sư Cù Huy Hà Vũ, luật sư  Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung v.v... đă bị đưa vào tù v́ tội âm mưu lật đổ Nhà nước để răn đe các thế hệ trẻ trong nước

Sau chuyến đi Bắc kinh của Thứ trưởng bộ Ngoai Giao Hồ Xuân Sơn, nhà cầm quyền cộng sản ở Hà Nội c̣n ra thông cáo cấm biểu t́nh để dập tắt ḷng yêu nước của người Việt Nam và bỏ tù các trí thức dám phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, hành động bạo ngược ngoài biển Đông. Trước sự đàn áp dă man của bộ máy Công An cộng sản được tăng cường bởi các tổ chức xă hội đen, tinh thần đấu tranh của các thế hệ trẻ ngày nay tại Việt Nam đă trở thành bạc nhược. Ngoài ra, họ c̣n bị nhà cầm quyền cộng sản ru ngủ và sa đọa hóa bởi các khuyến dụ ăn chơi, trụy lạc, chạy theo tiền bạc, bất kể đến đạo lư và quốc gia, dân tộc. Tinh thần độc lập tự chủ của ngày kháng chiến chống Pháp năm 1945 đă nhường chỗ cho tinh thần nô lệ Trung Quốc để được yên thân, khỏi tù tội. Nội lực của dân tộc Việt Nam ngày nay suy yếu hơn bao giờ hết.

Không những dửng dưng trước đại họa Bắc thuộc, đảng Cộng sản Việt Nam c̣n âm thầm thực hiện việc sát nhập nước ta vào Trung Quốc theo điều kiện của Chủ tịch Giang Trạch Dân tại hội nghị Thành Đô năm 1990: trong thời gian 20 năm, Việt Nam phải trở thành lănh thổ của Trung Quốc giống như Tây Tạng, Hồi Cương, Nội Mông và Măn Châu. Tổng Cục T́nh Báo Hoa Nam đă triệu tập một hội nghị có sự tham dự của Tổng Cục 2 Việt Nam của Thiếu tướng Nguyễn Chí Vịnh để bàn thảo việc sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc.

Trong thực tại, Việt Nam ngày nay không khác ǵ một tỉnh của Trung Quốc. Từ Lạng Sơn đến Cà Mau, từ B́nh Thuận đến Lâm Đồng và Dak Nông trên Cao nguyên Trung phần đều có người Tàu. Tại tỉnh B́nh Dương, đă có Đông Đô Đại Phố của người Tàu, hiện đại như Hong Kong và Singapore. Ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, các thương hiệu của người Tàu chỉ viết chữ Hán, không có tiếng Việt; người Tàu là chủ nhân ông, người Việt là công nhân, đày tớ. Vài tiêm buôn của người Tàu đă bắt đầu treo quốc kỳ Trung Quốc mới: cờ đỏ, một sao vàng lớn ở phía trên tượng trưng Hán tộc và 5 sao vàng nhỏ ở phía dưới tượng trưng Măn, Mông, Hồi, Tạng và Việt tộc. Quốc kỳ mới nầy của Trung Quốc lại được chánh thức chiếu trên đài truyền h́nh VTV của nhà cầm quyền Hà Nội.

Về văn hóa, các sách luật của Cộng sản Việt Nam đă in Hán ngữ trước Việt ngữ; Cục Bản Đồ của Hà Nội đă in bản đồ Hoàng Sa với ghi chú chữ Hán: Xisha (Tây Sa của Trung Quốc, Hoàng Sa của Việt Nam) thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Điều nầy đă được chánh quyền cộng sản Việt Nam chánh thức xác nhận với quốc tế khi đệ nạp Liên Hiệp Quốc năm 2010 hồ sơ thềm lục địa nối dài của Việt Nam: không tranh chấp chủ quyền tại vùng biển trên phía Bắc vĩ tuyến 15 (Quảng Ngải).

(Ghi chú: Quàn đảo Hoàng Sa nằm trên vĩ tuyến 17, phía Bắc tỉnh Quảng Ngải)

Tại các tỉnh biên giới phía Bắc, bộ đội cộng sản Việt Nam có thể nh́n thấy một h́nh ảnh tương phản rất đau ḷng: nhà cầm quyền Việt Nam đă trùng tu rất nguy nga các nghĩa địa chôn cất binh sĩ Tàu tử trận trong cuộc xâm lăng Việt Nam năm 1979 và ghi trên bảng tưởng niệm: đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc. Trong khi đó, ngụy quyền cộng sản Việt Nam lại cố ư bỏ quên không chăm sóc các nghĩa địa hoang phế của bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận chiến bảo vệ Tổ quốc. Không những quên hẵn công lao của các tử sĩ đă bỏ ḿnh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam c̣n xúc phạm linh hồn của họ khi cho phép một nhà xuất bản lớn tại Hà Nội phát hành một quyển sách tựa đề “Ma Chiến Hữu” của một tác giả Tàu dịch ra Việt ngữ để ca ngợi viên tướng Tàu Dương Thượng Chí đă chỉ huy cuộc xâm lăng Việt Nam năm 1979 để dạy cho Việt Nam một bài học theo chỉ thị của Đặng Tiểu B́nh. Hành động bưng bợ Trung Quốc của nhà xuất bản quốc doanh đă xem thường phản ứng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và khinh thường danh dự của nhân dân trong nước.

Một lối thoát duy nhứt

Đă đến lúc tập đoàn lănh đạo cộng sản Việt Nam phải quan tâm đến đất nước Việt Nam và sự sinh tồn của dân tộc Việt, một trong 100 bộ tộc Việt ở Chiết Giang, phía Nam sông Dương Tử, c̣n sót lại tại Đông Nam Á.

Muốn t́m một lối thoát an toàn cho quốc gia và dân tộc Việt Nam cũng như cho chính bản thân và gia đ́nh của họ, các lănh đạo cộng sản Việt Nam hăy rút lấy một số bài học từ cuộc Cách Mạng Hoa Lài (c̣n được gọi là Mùa Xuân Á Rập):

-          Khi quần chúng phẫn nộ trước bạo quyền, độc tài chuyên chính và tham nhũng, hăy sớm từ chức như Tổng Thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia và Tổng Thống Hosni Mubarak của Ai Cập.

-          Nếu ngoan cố tham quyền cố vị, hăy xem kết thúc thảm khốc của nhà độc tài Muammar Gaddafi ở Lybia đă bị hành quyết ngày 20-10-2011 tại thành phố Sirte, quê hương của ông ta, và Tổng Thống độc tài Nicolae Ceausescu của Rumania đă bị giết chết trong ngày lễ Giáng sinh năm 1989 cùng với vợ của y;

-          Cao trào cách mạng của quần chúng nổi dậy đ̣i hỏi nhân quyền, tự do, dân chủ và chống bất công, áp bức đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ và các nước phát triển châu Âu với phong trào Occupy bắt đầu tại New York.

-          Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các cường quốc Tây phương sẽ hậu thuẫn các cao trào của  quần chúng các nước nghèo khổ nổi dậy lật đổ nhà cầm quyền độc tài bóc lột, áp bức cũng như đă giúp đỡ Cách mạng Lybia thanh toán nhà độc tài Gaddafi. Các nhà cầm quyền độc tài và tham nhũng c̣n sót lại trên thế giới sẽ lần lượt sụp đổ, sau Lybia sẽ đến Syria,Yemen, Việt Nam, Bắc Hàn và Trung Quốc.

Ngoài bài học về ngày tàn của Đại tá Gaddafi và vợ chồng Tổng Thống Nicolae Ceausescu, bộ Chánh trị đảng Cộng sản Việt Nam hăy ghi nhớ nhận xét chính xác của cố lănh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu B́nh: bọn Cộng sản Việt Nam là những người tráo trở, phản bội và rất đáng ghét.

Thiên triều Bắc kinh hôm nay và ngày mai cũng sẽ không quên lời dạy của cha già Hán tộc Đặng Tiểu B́nh: trừng phạt bọn Cộng sản Việt Nam. V́ vậy, sau khi nước Việt Nam lọt vào tay Hán tộc, thiên triều Bắc kinh sẽ vứt bỏ các lănh đạo cộng sản Việt Nam vào xọt rác cũng như nước Nga và các nước Đông Âu đă vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản không thương tiếc. Cộng sản Việt Nam phải nh́n thấy t́nh trạng thê thảm hiện nay của dân tộc Tây Tạng dưới sự thống trị của Hán tộc từ năm 1950 để biết rơ tương lai của dân tộc Việt sau khi nước ta lọt vào tay Trung Quốc.

(Xem Hannah Beech, Burning Desire For Freedom, Time November 14, 2011)

Sau cùng, tôi nghĩ cần nhắc lại cho tập đoàn lănh đạo đảng Cộng sản Việt Nam nhớ một h́nh phạt tổ tiên chúng ta từ thời Vua Trần Nhân Tôn dành cho tội bán nước: tru di tam tộc.

Để có thể nhận được sự tha thứ của nhân dân Việt Nam, toàn bộ Chánh trị đảng Cộng sản Việt Nam hăy bắt chước các lănh đạo của các nước dân chủ văn minh: từ chức và tạ lỗi với quốc dân đồng bào v́ đă mắc phạm nhiều tội lỗi.

Trong thời gian xử lư thường vụ, chánh quyền chuyển tiếp trong nước phải xúc tiến soạn thảo một hiến pháp mới theo mô h́nh hiến pháp 1967 của nền Đệ nhị Cộng Ḥa Việt Nam và theo gợi ư của 14 Giáo sư đại học gốc Việt ở nước ngoài. Trong khi chờ đợi có hiến pháp mới, chánh quyền chuyển tiếp cần khởi sự tiến tŕnh xây dựng dân chủ tại Việt Nam:

-          Xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản và đồi tên nước;

-          Trả tự do cho tất cả tù nhân chánh trị để tạo đoàn kết dân tộc;

-          Tách rời chánh quyền khỏi đảng Cộng sản;

-          Phi chánh đảng các guồng máy hành chánh, tư pháp, cảnh sát công an và quân đội;

-          Chấp nhận đa đảng, tự do lập hội và nghiệp đoàn, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tín ngưỡng;

-          Tôn trọng nguyên tắc thượng tôn luật pháp và b́nh đẳng trước pháp luật;

-          Xây dựng nhanh chóng một nền tư pháp độc lập.

Với tư cách một nhà lập hiến của Việt Nam Cộng Ḥa, tôi hi vọng dân tộc Việt Nam sẽ tồn tại măi măi và sẽ phát triển lên một tŕnh độ cao như dân tộc Nhựt bổn, nước Việt Nam sẽ không mất vào tay Trung Quốc và sẽ nhanh chóng xây dựng được một chánh thể dân chủ và pháp trị thật sự sau khi chế độ cộng sản cáo chung.

                                                                                            

 
 
Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh

@@@

Anh Là Ai? - Wer bist Du? (Nhạc: Việt Khang -- TTYN) - Ca sĩ Doro người Đức