LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

***

XUÂN VIỄN XỨ: Thơ Mường Giang, Nguyên Phan phổ nhạc, Thanh Duyên tŕnh bày

Mường Giang: Bốn mươi mốt năm về trước, Ngày 30-4-1975, Hoa Kỳ chạy khỏi VNCH  trên mái nhà - Bốn mươi mốt năm qua rồi, ngày nay chắc ǵ c̣n ai nhớ tới chuyện cũ, kể cả những đắng cay đoạn trường mà tất cả quân cán chính VNCH và đồng bào Miền Nam hứng lănh trong địa ngục Cộng Sản có thật trên quê hương ḿnh.


Thảm họa Bắc thuộc

 
Quốc Ca- Quốc Kỳ- Quốc Hiệu VNCH (HD kinetic).wmv

 
Lịch Sử Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam