[Bài Viết - Article]
                                                                          

 


ttps://www.youtube.com/watch?v=D5HGnDAXX1M 

CHUYỆN BUỒN THÁNG TƯ [thơ Ngô Minh  Hằng - Hoàng Oanh diễn ngâm]

***

Phạm Bá Hoa.

                Trường ca

Người Lính Vit Nam Cng Ḥa

                                                                 60 năm nh́n li ...  

                 

                                              ******

                                                                              

Nước Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa, đc tài cng sn

tuân lnh đ tam quc tế (cng sn Nga)

lănh đo chiến tranh t mt chín năm tư (1)

Tn công nước Vit Nam Cng Ḥa, dân ch t do

nhum đó toàn dân Vit, trên dăi đt h́nh cong ch S

bước tiếp theo nhum c Miên  Lào, trong t chc liên bang 3 nước (2).

thng tr toàn thế gii, là tham vng ca cng sn Nga.          

    

*****

T đó

Chúng tôi

nhng nông dân cht phác, vi rung đng nương ry

nhng ngư dân hin ḥa, min duyên hi sóng v quanh năm

nhng công nhân chuyên cn, trong các công ty hăng xưởng

nhng viên chc mit mài trong các t chc công tư

nhng người th ngành ngh trong xă hi

nhng hc sinh sinh viên, và nam n thanh niên đam mê đi quân ngũ

Theo thi gian ln lượt trước sau

nhp ngũ Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa 

chng cng sn xâm lăng t phương Bc

T đánh nhau đơn l vi Trung Đi Đi Đi

                        trên rung lúa vườn cây, quanh đn bót gi đường

nơi thôn bn min cao, gia đng bng sông rch

Mũi Cà Mau ngp nước, Đng Tháp Mười ch́m sâu

Đến trn đa lưu danh vi Tiu Đoàn Trung Đoàn

đường 9 Khe Sanh Lao Bo, dc biên gii Vit Lào MIên 

đường 19 Pleiku B́nh Đnh, quanh co khúc khuu nguy him nht đèo Mang

gia rng già Kontum Qung Ngăi, đường s 7 M Thch  Tuy Ḥa

nơi bin đo xa xôi, trên đường ph th thành và phi trường hi cng

Và chiến trường khc lit cp Sư Đoàn Quân Đoàn

                        toàn Hi Lc Không Quân

T Mu Thân sáu tám (1968)

hai mươi mt ngày súng n đn bay

c đô Huế thây người và máu đ, bi cng sn ch biết hn thù và chém giết  

                        sáu ngàn dân, b chúng qung xung nhng h chôn chung

tiếng khóc thét đau thương, tiếng nc n th́ thm xé rut

                        bên xác người là nhng đng xương khô

                        vi hàng hàng lp lp nhng quan tài đóng vi

                        Ôi! Ni đau và nước mt!

            Đến mùa hè đ la by hai (1972)

                        trn An Lc B́nh Long

                        năm mươi bn ngày khói la, nhà ca điêu tàn th trn xác xơ

An Lc đa s ghi chiến tích, Bit Cách Dù v quc vong thân

Khc lit nht là C Thành Qung Tr

mười ngàn quân cng sn chiếm thành

tám mươi mt ngày bom đn, năm ngàn quân xâm lăng gc ngă (3)

mt chiến trường xác người và máu, mt chiến thng muôn thu lưu danh

ngn c vàng ba sc đ tung bay, trên đ nát ca C Thành Qung Tr

                        mười sáu tháng chín mt chín by hai

Chúng tôi

Người Lính Vit Nam Cng Ḥa

chp nhn hi sinh

                        bo v Đng Bào T Quc.   

                                                *****

Hip đnh Paris hai by tháng mt (1973)

Ngưng bn và tái lp ḥa b́nh, trên lănh th hai quc gia Nam Bc

Vy

            quân cng sn vn tn công căn c Tng Lê Chân

            t by hai (5/1972) kéo dài sang by bn (4/1974), 702 ngày ṛng ră

            vi cng sn, Hip Đnh này chúng không h tôn trng

            nh li, thi Hip Đnh Genève mt chín năm tư, cũng vy thôi (7/1954).

Mt chín by lăm (1975)

            quân cng sn chánh thc xé Hip Đnh Paris

            khi xua quân đánh chiếm Phước Long tháng mt (7/1)

            và th ph Cao Nguyên Ban Mê Thut tháng ba (13/3)

Vnh Cam Ranh, mt  ngày hp vô cùng quan trng  (14/3)

mt quyết đnh chiến lược t Tng Thng

            rút b Cao Nguyên nóc nhà ca T Quc

đ chiếm li thành ph “bi mù tri” Ban Mê Thut

bo v t vĩ tuyến 13 tr xung

người người nhn nháo, trong không khí kinh hoàng hong ht  

phi chy khi nơi đây ngay trong đêm ti (16/3)

sáng hôm sau t phi cơ (C130) nh́n xung (17/3)

Pleiku không mt bóng người, tt c đang trên đường chy lon   

đoàn xe hơn hai ngàn chiếc, tc nghn lưu thông trên đường liên tnh 7

gia rng già gai góc Cung Sơn, xe tăng lt sui đi bác sa ly, cu sp

 hai chc ngàn Quân Dân Cán Chánh, hoang mang, s hăi! …       

Mt bt ng m đu cơn hn lon

b trng tnh đa đu Qung Tr (19/3)

rút khi Qung Ngăi phía sau (23/3)

b Huế vi Tha Thiên phía trước (26/3)

b luôn Đà Nng Hi Vân (29/3)

b c Phú Yên B́nh Đnh(1/4)

các đơn v rút v Vnh Cam Ranh

ri b trng Nha Trang Lâm Đng Đà Lt (3/4)

li lui vào Vũng Tàu Phú Quc

Đến mt ngày Th Tướng t chc (4/4)

Ch Tch H Vin lên thay (14/4)

li b Phan Rang Phan Thiết (19/4)

b c Hàm Tân Xuân Lc (21/4)

Cũng là ngày Tng Thng nói li t chc (21/4)

            Phó Tng Thng lên thay

Li  mt ngày Th Tướng t chc (23/4)

            Tng Trưởng Quc Pḥng kiêm nhim

T ngày hai bn (24/4)

phi trường Tân Sơn Nht, đông nght người thp thm đi ch

                        nhng nét mt lo âu hong ht, vai mang túi xách tay m con thơ

                        người d́u cha yếu người dt m già, cùng xếp hàng lên phi cơ ra ngoi quc

bng mi cách phi thoát khi quân cng sn

nhanh chân v phía trước, nơi đó có cuc sng t do …. 

Hai v lănh đo quc gia va t chc

b li sau lưng 18 triu đng bào, bay ra ngoi quc (25/4)

vi lư do cám ơn và vn đng quc tế! (4)

V lănh đo quân đi

b li sau lưng mt triu quân tay c̣n cm súng, bay ra ngoi quc (27/4)

vi lư do không c̣n trong quân ngũ!          (Đơn gii ngũ viết tay được chp thun, trên bàn viết)

Li trao quyn Tng Thng

mt bui chiu Th Đô hn lon, khi Sài G̣n b cng sn bao vây (28/4)

Lnh đui M ban ra t Đi Tướng 4 sao  (29/4) 

Lnh buông súng ban ra cũng t Đi Tướng (30/4)

V Tng Thng ch hơn 40 gi

là thi gian

nhn chc

đui M

và đu hàng cng sn

            Ôi! V́ đâu nên ni?!

 

******

Vit Nam Cng Ḥa

       mt quê hương trên đường phát trin

            mt dân tc gi ǵn văn hóa văn minh

            mt quân đi đánh bi quân xâm lăng trong mùa hè đ la (1972)

Bng chc

mt quê hương biến thành bt hnh

mt dân tc tr thành bt hnh

mt quân đi tht s bt hnh

sau hai mươi năm ngăn chn quân thù  

                        v́ lănh đo đă xa chy cao bay!

Phn n ut c

không chp nhn đu hàng, năm v Tướng tun tiết!

                        hng trăm chiến sĩ sĩ quan, đă hiên ngang t sát!

Tô đm truyn thng ḍng dân Vit

                        thành mt chết theo thành, anh hùng t khí hùng nào t

                        ca Người Lính Vit Nam Cng Ḥa Gi Th 25. 

                                                           

            Ba Mươi Tháng Tư

Ngày Quc Hn Đau Thương

Mt vết hn trong lch s!

                            ******

T ngày y

năm trăm ngàn quân nhân viên chc, các dân c trung ương

b đy vào 200 tri tp trung 

t duyên hi phía Đông, đến biên gii phía Tây Lào - Vit

t Cà Mau ngp nước cc Nam, đến Cng Tri biên cương cc Bc

Chúng tôi

k 3 năm, 5 năm, 10 năm, hơn trăm người 17 năm ṛng ră

trong các tri tp trung hoang dă

bi cng sn đc tài nghit ngă!

Hng lp người đă chết

trong đau thương nhung nh, trong đói kh đa đy   

xác thân b vùi dp đó đây, trên khp min đt nước!

Xă hi ch nghĩa

là đám người t rng sâu tràn vào thành ph (= Hà Ni cũng là rng)

chúng cùng nhau cướp nhà cướp ca, cướp c v người cướp luôn tài sn

mười sáu tn vàng là tài sn quc gia, chúng cùng cướp cùng chia và hết sch (5)

                        la đi tin đ cướp tin người đem đi,

gt đóng vàng đ cướp vàng người vượt bin t́m t do

đánh tư sn cướp cơ s doanh thương, cướp các công ty vn chuyn

                        đt đai vườn rung, biến thành tài sn chung ca đng

chia nhau làm tài sn riêng tư, đem bán cho dân Tàu lc đa đu tư

giáo dc xă hi ch nghĩa, đào to nhng thn dân đ tuân phc

không có nhng công dân đ xây dng quê hương

                        văn hóa truyn thng t ngàn xưa b “bc t(= cái chết ca mt ngôn ng)

văn hóa Vit Cng h́nh thành mt xă hi đo đc suy đi

mi người vô cm, sng vi nhau bng lc la di trá

            tt c đu di trá, ch có di trá là s tht trong xă hi ch nghĩa Vit Nam

            Kinh hoàng hơn na

                        ti hi ngh Thành Đô trên đt Tàu, năm mt chín chín không (1990)

cng sn Vit Nam, kư biên bn giao Vit Nam  thuc v Trung Cng

t năm hai ngàn hai mươi! (2020)

            Người người hong lon t́m đường vượt thoát

                        ví như “nếu đi được ct đèn cũng trn”

s cng sn cao hơn s chết, vượt lên s chết t́m cuc sng tương lai

sau hai mươi năm ṛng ră (1976-1995), hơn triu người vượt biên vượt bin

đến 91 nước t do t nn, Đông Tây Nam Bc đa cu

                        nhưng

                        na triu người, mt xác trong rng trên bin

            Mt nén nhang chung cho nhng oan hn tc tưởi!

T ngày có cng sn, t quc vi nhân dân vào thm trng kinh hoàng! (t 1945 …)

Ôi! Mi người Vit Nam, c̣n bt hnh nào hơn!

           

                                                *****

T sau ngày y

Người Cu Lính chúng tôi

K t nn xa xôi đến na ṿng trái đt

Không quên trách nhim chưa tṛn ca Người Lính năm xưa

cùng thế h đang lên dn thân vào trách nhim  

Dng li quc kỳ khp nơi hi ngoi

11 năm vn đng các cơ quan (2003-2014)

                        18 tiu bang

8 qun ht

108 thành ph

là 134 cơ quan hành chánh Hoa Kỳ, đă công nhn quc kỳ nn vàng ba sc đ

Trong 91 quc gia t nn

t Châu Úc phía Đông ṿng qua Châu Á Châu Âu

đến Hoa Kỳ Châu M phía Tây đa cu

đu pht phi quc kỳ, trong hi hè sinh hot

trong biu t́nh chng cng sn văng lai, trong hp mt đón chào khách quí

Gi đây quc kỳ Vit Nam

không bao gi ln dưới ánh mt tri

trên thế gii, mt quc gia không c̣n tên tui, quc kỳ vn pht phi khp nơi nơi

Hn Vit trong quc kỳ lng gió, Vit Nam Cng Ḥa dân ch t do

Hng ngàn t chc vi tinh thn t phát ca người già người tr

xây dng Cng Đng hướng đến tương lai

chng cng sn phá ri, giúp đng đi quê nhà

h tr “người đng dy”, trên tinh thn trong ngoài đoàn kết

chng đc tài tham nhũng quan liêu, chng dâng nước cho quân Tàu Cng sn

tt c, giành li quyn căn bn ca người dân 

Chúng tôi vn tiếp tc trách nhim chưa tṛn, và truyn đt cho thế h theo sau

            cho đến khi chúng tôi không th

Thế h mt rưỡi sinh ra t trong nước

Cùng thế h th hai th ba, sinh ra và ln lên hi ngoi

            tham gia ḍng sinh hot chính, trên nhng quê hương th hai

            vn đng cho Vit Nam, góp phn to dng t do  dân ch

            là đi ngũ trí thc, vai tṛ quan trng trong phát trin

            trong ngoài đoàn kết, mt Vit Nam ngày mai rng r.

Người li quê bun thm lng

                        sng cuc đi tàn phế, bn mươi năm xă hi ch nghĩa

tn dưới đáy ca nếp sng văn minh, t hơn thi b thc dân cai  tr

Dù tàn phế cũng không th ngi yên

cùng c gng vươn lên trong sinh hot, h tr nhau cùng an i bên nhau

cũng không quên m phn đng đi

trong nghĩa trang Người Lính tṛn bn phn công dân

cũng là cách “đng lên” chng đc tài cng sn

tàn bo vi dân, khiếp nhược vi cng sn Tàu lc đa.

Xin trân trng tri ân

                        nhng Người V Lính mà Chng tṛn bn phn công dân

                        vi mt na tâm hn, mt na con tim, mt na phn hơi th

                        đă theo Chng lên đài T Quc Ghi Ơn

                        nhng na kia c̣n li

đă cung cp cho các con, mt hành trang kiến thc và nhân bn

                        dù sng trên quê hương hay hi ngoi xa xôi

không bao gi quên văn hóa ci ngun dân tc

không bao gi quên trách nhim ca Người Lính thế h cha anh

đo nghĩa làm nn cho cuc sng hôm qua, hôm nay, và cho c mai sau

hănh din, hnh phúc.   

       Xin cúi đu khâm phc

              nhng Người V Lính mà Chng trong các tri tp trung ca Vit Cng

                        mt ḷng mt d thy chung, dù phi đương đu vi Công An phường khóm 

                        chúng luôn gây áp lc, đui đi kinh tế mi đ cướp nhà cướp đt

va to tn nuôi con khôn ln, va t́m đường cho con vượt bin t́m t do

                        va “gánh go nuôi chng” trong các tri tp trung, trên khp min đt nước

                        Sài G̣n Hà Ni, mt ngàn by trăm cây s

                        Ba ngày đi ba ngày v, hai tiếng đng h gp g (xe la tc hành mà chy 72 tiếng)

ch nh́n nhau, đă “nói vi nhau” đ li

hai n cười, th hin mt nim tin   

                        ri mt ngày, v chng đoàn t trong gian nhà đy k nim

và mt ngày, nh́n các con vui mng ti phi trường trên đt M xa xôi

            sum vy, hnh phúc.

 

T T Tiên dng nước

T Anh Hùng m nước

T Hn Thiêng Sông Núi

T Anh Linh T

luân lưu trong ḍng máu

Người Lính Vit Nam Cng Ḥa./.

 

Houston, Texas, tháng 4 năm 2015

     Người Lính già vào tui 85

 

         ******

 

(1) Năm 1954, khi tp trung quân đi Vit Minh cng sn và các loi cán b chuyn v nước, lănh đo nước Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa đă giu li khong 8.000 cán b trên lănh th Vit Nam Cng Ḥa, chun b cho cuc chiến tranh kế tiếp.

 

(2) Tháng 10/1975, khi hc tp ti Tri Long Giao, Thượng Tá B́nh t B Công An Hà Ni vào đng bc ging. Sau bài hc s 1 “Đế quc M k thù s 1 ca nhân dân Vit Nam”, đă nói rng: “Ri đây các anh s được tham gia trong đoàn quân sang giúp cách mng Lào và Kampuchia, đ thành lp liên bang Đông Dương, mà thành ph Vinh do nước Cng Ḥa Dân Ch Đc anh em xây dng, s là th đô liên bang. 

 

(3) Hi kư ca Tướng cng sn Lê T Đng, Tư Lnh mt trn Qung Tr, n hành năm 1997 ti Hà Ni, tha nhn tn tht hơn 50% quân ca 4 Sư Đoàn tham chiến mt trn Qung Tr. Riêng ti C Thành vi hơn 10.000 quân pḥng th ch mt na vượt thoát. Báo Tui Tr ngày 26/7/1998 ti Sài G̣n, theo li k ca cu chiến binh cng sn trong Trung Đoàn 27 sng sót. Khi vào C Thành vi hơn 1.500 quân, nhưng khi thoát ra khi C Thành ch c̣n mt tiu đi.

 

(4) Thư ca Tng Thng Trn Văn Hương c cu Tng Thng Nguyn Văn Thiu và cu Th Tướng Trn Thin Khiêm công du trong 6 tháng. Dưới đây là nguyên văn viết tay: Quyết đnh: (a) Nay đ c cu Tng Thng Nguyn Văn Thiu và cu Th Tướng Trn Thin Khiêm đi din Tng Thng VNCH (Vit Nam Cng Ḥa) đến Đài Bc đ phân ưu cùng Chánh Ph và Nhân Dân THDQ (Trung Hoa Dân Quc) nhân dp Tng Thng Tưởng Gii Thch t thế. (b) Sau đó, hai v trên được đ c tiếp tc viếng thăm các quc gia trên thế gii xét cn thiết trong ṿng 6 tháng đ làm sáng t thin chí ḥa b́nh ca VNCH, đng thi vn đng các Chánh Ph và Nhân Dân các Quc Gia đ h tr lp trường ḥa b́nh ca Chánh Ph và Nhân Dân ta. Chương tŕnh thăm viếng s do hai v tùy nghi quyết đnh th theo s thun li ca t́nh h́nh đi vi các quc gia đó. (c) Yêu cu B Ngoi Giao ch th các Ṭa Đi S VNCH ym tr cn thiết đ nguyên Tng Thng Nguyn Văn Thiu và nguyên Th Tướng Trn Thin Khiêm cùng phái đoàn chu toàn nhim v giao phó. (d) Chi phí công tác do B Ngoi Giao và B Quc Pḥng đài th (Quyết đnh đến ch th là hết bn văn, nhưng li có nét ch khác thêm vào ..) trong khuôn kh được lut l n đnh. (Suy đoán 8 ch thêm vào vi nét đm là ca Tng Thng Hương). Sài G̣n, ngày 25 tháng 4, 1975.

 

(5) Trong bài viết ca tác gi Bùi Tín, Đi Tá cng sn. Tháng 5/1975, Đi Tá Đào Đ́nh Luyn, ch huy Không Quân cng sn cho biết: S dng phi cơ L18 ch 16 tn vàng ra Hà Ni. Năm 1987, khi gp ông Trường Chinh ti Đà Lt, ông Bùi Tín có hi đến s vàng và ông Trường Chinh tr li rng:” Tôi có biết chuyn này, nhưng hết sch c ri. Trong my năm khó khăn, cu véo hết tn này đến tn khác, mua lương thc, nguyên liu, nay c̣n ǵ na đâu”. Đây là câu duy nht tôi nghe được v s phn ca hơn 16 tn vàng năm 1975, t ming mt nhà lănh đo.   

 

*********

 

  

 
HÁT CHO VIỆT NAM : Sáng tác và trình bày  TỪ YÊN

 

 

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.

 

***