[Bài Viết - Article]
                                                                          

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 

 Anh là ai? -ViệtKhang


Phỏng vấn Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa về Thảm Họa Bắc Thuộc

 ***

Phạm Bá Hoa.

Thư số 48 gởi:

Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Với nội dung thư này, tôi nghĩ là Các Anh nên đọc kỹ để nhận ra nguồn gốc dẫn đến xă hội xă hội chủ nghĩa Việt Nam băng hoại, từ đạo đức truyền thống Việt Nam, văn hóa giáo dục, con người ích kỷ, vô cảm, ..v..v... . Ngắn gọn th́ tất cả đều xấu xa nên phải che giấu bằng dối trá, ngay trong nội dung bản Tuyên Ngôn độc lập năm 1945 cũng dối trá, và xă hội này chỉ có dối trá là sự thật.

Hội thảo về bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1945.

Ngày 28/8/2015, cuộc hội thảo tại Hà Nội với chủ đề "Tuyên Ngôn độc lập, giá trị dân tộc và thời đại" do Viện Bảo Tàng HồChíMinh, Cục Lưu Trữ văn pḥng trung ương đảng, khu di tích HồChíMinh, và các lănh đạo đảng phối hợp tổ chức.

Bản văn của Bộ Văn Hóa Thể Thao(trích trong Google.vn).

Dướiđây là trích nguyên văn của Bộ Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch trong <Google.vn>:"Ban Tổ chức Hội thảo đă nhận được 48 bản tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Các báo cáo tập trung làm rơ 3 nhóm":

"Một là, cách mạng tháng tám năm 1945.Có 15 bài tham luận với nội dung về cách mạng tháng tám, đă tái hiện lại vô cùng sinh động từ hoàn cảnh lịch sử; sự phân tích về thời cơ cách mạng; những mối quan hệ dân tộc và quốc tế, dân tộc và giai cấp, mà cuộc cách mạng cần phải giải quyết. Vai tṛ của Nguyễn Ái Quốc, người cầm lái con thuyền cách mạng vĩ đại đến những nhận định, đánh giá về cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8,cuộc "cách mạng ḥa b́nh" diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu. Cách mạng tháng tám là thắng lợi của khát vọng giải phóng dân tộc được hun đúc qua lịch sử dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm, thắng lợi của sức mạnh đoàn kết toàn dân được phát huy cao độ từ truyền thống đoàn kết mỗi khi có giặc ngoại xâm và cao hơn hết, cách mạng tháng tám chính là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa".

Tôi nói không phải cuộc cách mạng ḥa b́nh, mà là Việt Minh cộng sảncướp chánh quyền từchánh phủTrần Trọng Kim, một chánh phủ hợp pháp đătŕnh diện quốc dân đồng bào ngày 19/4/1945 sau khi Vua Bảo Đại phê chuẩn. Bắt tay ngày vào việc, Thủ Tướng Trần Trọng Kim tuyên bố nước Việt Nam đôc lập, và hủy bỏ Hiệp Ước Bảo Hộ 1884 (Ḥa ước Patenôtre). Thành lập nướcViệt Nam thống nhất, đưa phần đất Nam Kỳ trở lại với nguồn cội Việt Nam. Thay chương tŕnh giáo dục bằng tiếng Pháp bằng chương tŕnh giáo dục tiếng Việt. Hệ thống hành chánh được cải tổ và sử dụng tiếng Việt trong tất cả các giao dịch.Ngày 19/8/1945, ngườidân Hà Nội tổ chức mít tinh chào mừng nước Việt Nam độc lập, bỗng có lá cờ đỏ sao vàng buông xuống từ mặt tiền ṭa nhà, trong khi đôi trai gái giật micro và kêu gọi ủng hộ Việt Minh. Xin thưa rằng, trong không khí những ngày sục sôi đó th́ treo lá cờ nào rồi lên diễn đàn nói ǵ th́ cứ nói, không bị ai bắt hết. Tiếp đó làđoàn người từđịa điểm mít tính đă kéo đến ṭa nhà Bắc Bộ Phủ. Khâm sai đại thần Phan Kế Toại đi vắng, toánlính mở cửa cho đoànùa vào vàđưa thư đ̣i giải tán chánh phủ Trần trọng Kim. Vậy là, Việt Nam cộng sản chỉ huy các cuộc nổi dậy cướp chính quyền một cách nhanh chóng, vàchánh phủ Trần trọng Kim bị giải tán từ hôm ấy.

"Hai là , tuyên ngôn độc lập. Các báo cáo tập trung vào 5 nội dung chính: Tuyên ngôn độc lập, văn kiện kết tinh truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.  Tuyên ngôn độc lập, văn kiện khai sinh ra nước Việt Nam mới, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc. Tuyên ngôn độc lập, văn kiện đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tư tưởng nhân loại về quyền con người, quyền dân tộc. Tuyên ngôn độc lập, ngọn cờ cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Và Tuyên ngôn độc lập, kết tinh các giá trị nhân văn cao cả của dân tộc và nhân loại".

"Ba là, sự tiếp nối tinh thần của tuyên ngôn độc lập. Các tham luận và ư kiến tại hội thảo đều thống nhất khẳng định: 70 năm đă trôi qua nhưng những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập về sự thống nhất biện chứng giữa quyền dân tộc và quyền con người, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên quyết để giữ vững nền độc lập tự do vẫn có ư nghĩa đặc biệt sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay" (hết trích).

Các Anh hiểu thế nào về "quyền con ngườitrong bản tuyên ngôn?". Nh́n vào thực tế, từ khi cộng sản dùng xương máu của hơn 300.000 tuổi trẻ nhuộm đỏ một nửa nướctừnăm 1954, rồi tiếp tục dùng xương máu của hơn 4.000.000 thanh niên nam nữ nhuộm đỏ cả nướctừnăm 1975 đến nay, "quyền con người" trong xă hội chủ nghĩa Việt Nam, là cái quyền phải bịt mắt bịt tai bịt miệng và thi hành lệnh của lănh đạo các cấp, để thực hiện một xă hội mà mọi người phải sống với nhau bằng dối trá, tất cả đều dối trá, và chỉ  có dối trá là sự thật trong xă hội. Các Anh hăy nghe:

Tôi trích một đoạn trong quyển Nhật Kư Rồng Rắn của ông Trần Độ viết từnăm 2000 mà đến nay là 2015 vẫn nguyên giá trị, rằng: .... Cho đến nay đă gần 30 năm (năm 2000) rồi mà ngày đêm vẫn phất cờ đánh trống, ngày đêm ḥ hét biểu dương, và cũng ngày đêm vơ vẽ các thành tựu nhân dân ta làm ra, rồi dồn vào cái túi sáng suốt, cái túi tài t́nh của đảng cộng sản. Lúc nào cũng bắt nhân dân tung hô, chào mừng, ca ngợi. Chào đón mùa Xuân cũng phải chào mừng đảng. Kỷ niệm nông dân phụ nữ thanh niên, cũng biểu dương đảng, và tung hô đảng là nguyên nhân của thắng lợi. Ngày hội tưởng nhớ tổ tiên cũng phải biểu dương đảng, chào mừng đảng. Đám cưới đám ma cũng phải tưởng nhớ và chào mừng đảng. Có câu ca dao tuyệt vời đủ nói lên chân lư của thời đại: “Mất mùa th́ tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta! Thật ra, mỗi người cộng sản có lương tâm phải biết xấu hổ về cái chân lư đó” ......Và một đoạn của nhà văn nữDương Thu Hương: ....."Lần thứ nhất khi đội quân chiến thắng vào Sài G̣n năm 1975, trong khi tất cả mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười,th́ tôi lại khóc. V́ tôi thấy tuổi xuân của tôi đă hy sinh một cách uổng phí. Tôi không choáng ngợp lắm v́ nhà cao cửa rộng của miền Nam, mà v́ tác phẩm của tất cả các nhà văn miền Nam đều được xuất bản trong một chế độ tự do. Tất cả các tác giả mà tôi chưa bao giờ biết đều có tác phẩm bầy trong các hiệu sách, ngay trên vỉa hè.Và đầy dẫy các phương tiện thông tin như TV, radio, cassette. Những phương tiện đó đối với người miền Bắc là những giấc mơ. Ở miền Bắc, tất cả mọi báo đài, sách vở đều do nhà nước quản lư. Dân chúng chỉ được nghe đài Hà Nội mà thôi, và chỉ có những cán bộ được tin tưởng lắm mới được nghe đài Sơn Mao, tức là đài phát thanh Trung Quốc. C̣n toàn bộ dân chúng chỉ được nghe loa phóng thanh tập thể, có nghĩa là chỉ được nghe một tiếng nói. Vào Nam tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ v́ nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó ở miền Nam, người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào, Pháp, Anh, Mỹ... nếu người ta muốn. Đó mới là chế độ của nền văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đă thua một chế độ man rợ (cộng sản). Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam phạm phải". (trích trong Dân Luận online 21/4/2012)

Vậy là "quyền con người" trong bản tuyên ngôn, so với thực tế là hoàn toàn trái ngược!

C̣n"Kiên quyết giữ vững độc lập", th́: Tại saonăm 1988, Hải Quân Trung Cộng đánh chiếm 8 băi Đá Ngầm mà Tổng Bí Thư Lê Đức Anh ra lệnh cấm quân đội dưới quyền ông ta không được chống trả?Tại saongày 30/12/1999 tại Bắc Kinh, lănh đạo Việt Cộng với lănh đạo Trung cộng đă kư Hiệp Ước biên giới trên bộ, và ông Nông Đức Mạnh với tư cách Chủ Tịch Quốc Hội đă phê chuẩn ngày 9/6/2000. Theo đó, biên giới Việt Nam mất 789 cây số vuông vào tay Trung Cộng, bao gồm Ải Nam Quan và 3/4 thác Bản Giốc? Tại sao ngày 25/12/2000, Chủ Tịch nhà nước Trần Đức Lương sang Trung Cộng với danh nghĩa thăm viếng thiện chí, nhưng thật sự là kư Hiệp Ước bán biên giới trên vịnh Bắc Việt với lănh đạoTrung Cộng tại Bắc Kinh. Việt Nam bị mất 11.362 cây số vuông trên Vịnh Bắc Việt?Tại saongày 2/5/2014, Trung Cộng đưa giàn khoan dầu HD 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trên Biển Đông, mà lănh đạo Việt Cộng rất khôn khéo và cương quyết im lặng, trong khi các tổ chức xă hội và đồng bào đứng lên chống lại hành động ngang ngược của Trung Cộng, đến mức chúng phải rút giàn khoan về nước? Và tại sao tháng 10/2014, Trung Cộng xây xong phi trường trên đảo Phú Lâm (Hoàng Sa), từtháng 2/2015 đến tháng 8/2015, Trung Cộng đă bồi đấp các Đá Ngầm ChữThập - Đá Tư Nghĩa - Đá Gaven - Đá Gạc Ma - Đá Vành Khăn - Đá Châu Viên - Đá Én Đất, và cất cơ sở cùng với phi trường trên đó, mà lănh đạo Việt Cộng cũng khôn khéo và cương quyết im lặng? Phải chăng lănh đạo Việt Cộng đă ngầm thỏa thuận với lănh đạo Trung Cộng? 

Hóa ra kiên quyết giữ vững độc lập là nhưvậy sao?Đúng là cái thứ ngôn ngữ Việt Cộng mà Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu gọi làthứvăn hóa lộn ngược. Ông giải thích:“Nghe nó “ngược” nhưng chắc ǵ đă “ngược”. Chẳng hạn như cả một bộ máy đảng bộ máy nhà nước “bị” làm đầy tớ của nhân dân th́ sướng đến tột đỉnh, trong khi nhân dân “được” làm chủ trong các ngành sinh hoạt xă hội chủ nghĩa th́ thất điên bát đảo, chạy gạo chạy cơm chạy tiền học cho con cho cháu đủ điên đầu. Khi người “được” làm chủ mà có việc phải đến với những người “bị” làm đầy tớ, th́ từ đầu chí đuôi luôn bị hạch sách hoạnh hẹ đến mức phải vét tiền và kính cẩn “tự nguyện” đưa cho đầy tớ mới xong việc.  Điều này rất thực, không ai phủ nhận được cả. Thế mới biết, trong một không gian đảo lộn thật giả giả thật, th́ nói ngược chính là nói xuôi đó! Vậy, chính xă hội chủ nghĩa đă tạo nên nhu cầu nói ngược, rồi theo thời gian nhu cầu nói ngược đó trở thành một nếp khác trong đời sống văn hoá: “nếp sống nói ngược nhưng là xuôi”.

Các Anh hăy đọc vài con số trong đoạn này để nhận ra nền giáo dục Việt Nam đượcđánh giá như thế nào từcơ quan quốc tế:"Ngày 6/9/2013, Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (gọi tắt bằng Anh ngữ là WEF) đă công bố bảng xếp hạng giáo dục 8 quốc gia trong khối ASEAN. Theo đó th́ WEF ghi nhận: (1) Singapore. (2) Malaysia. (3) Thái Lan. (4) Indonesia. (5) Philippines. (6)Campuchia. (7)Việt Nam. (8) Bruney. Lào và Miến Điện (Myanmar) không được WEF xếp hạng. Cơ quan WEF thành lập năm 1970, là tổ chức “phi lợi nhuận”, trụ sở tại Davos , Geneve, Thụy Sĩ. Chủ Tịch hiện nay của Diễn Đàn là Tiến Sĩ Klaus Schwab.Báo cáo cũng khẳng định rằng:“Tài chánh không phải là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm nền giáo dục tốt, và lương giáo viên cao cũng không hẳn tạo ra khả năng giảng dạy thích hợp”....(trích VnExpress trong Google.vn)

Chưa hết, Các Anh đọc tiếp những con số mà các tổ chức thế giới xếp hạng Việt Nam, như sau: "(1) Tổ chức Human Development xếp hạng chỉ số thông minh, Việt Nam ở hạng 121/187, dưới trung b́nh. (2) Theo tổ chức Intenational Property Rights Index, th́ Việt Nam ở hạng 108/130 trong bảng xếp hạng về giá trị trí tuệ.(3) Tổ chức Transparency International xếp hạng tham nhũng, Việt Nam ở hạng 116/177. (4) Theo chỉ số tự do ngôn luận (Frredom of Press), Việt Nam đứng hạng 174/180. (5) Theo chỉ số phẩm chất đời sống xă hội (Quality of Life), th́ xă hội chủ nghĩa Việt Nam "được" xếp hạng 72/76 (cũng cao hơn 4 quốc gia!). (6) Về thống kêchỉ số ô nhiễm môi trường, th́ Việt Nam đứng hạng 102/124 trên thế giới. (7) Về chỉ số y tế và sức khỏe, th́ Việt Nam đứng hạng 160/190".

Các Anh hăy đọc bài "Hoang Tưởng“của Metamorph từ trong nước,để có thêm nét nh́n về cái gọi là tổng kết 48 bài tham luận cũng giống như những cuộc hội thảo chính trị từ trước đến nay, tất cả họđều sống trong hoang tưởng, cứphát biểu theo biên bản các kỳ họp chính trịmàkhông cần biết thực tế xă hội như thế nào.    

“.... Mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta thường mang cái quá khứ ra để tự ru ngủ, mong cái men chiến thắng của cha ông đểtrấn áp những cái nan giải trong hiện tại .. Chúng ta cứ nhắc đến cái chiến thắng giặc Hán, giặc Pháp, giặc Mỹ mỗi ngày, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái nạn đói 1975-1990 do sai lầm của chúng ta, một nạn đói có thể tránh được nếu chúng ta đừng quá say men chiến thắng đến mức không quan tâm đến đời sống người dân ngày càng tụt hậu, đói khổ. Chúng ta cũng không hề lo nghĩ ǵ về nền giáo dục suy đồi, không lời than nào về một xă hội băng hoại gần như phá sản vềđạo nghĩa! Năm 1978, trước khi xua đại quân tiến chiếm Nam Vang, Bộ Ngoại Giao tung ra một chiến dịch nhằm lôi kéo các quốc gia lân cận cùng liên minh chống Bắc Kinh, mặc dầu suốt cuộc chiến chống Mỹ, chúng ta không tiếc lời mạt sát họ là tay sai của đế quốc Mỹ...."

"Liên Minh Đông Nam Á từ lâu bị ám ảnh một Việt Nam xâm lăng họ nên họ từ chối một cách lịch sự. Và Mỹ, sau khi tiếp Đặng Tiểu B́nh, cũng lịch sự gác lại vấn đề thiết lập bang giao với Việt Nam. Từ đó,chúng ta bị sa lầy ở CamBốt suốt 10 năm, và đói nghèo suốt 15 năm. Tệ hại hơn là xă hội Việt Nam lùi lại, trong khi các quốc gia láng giềng vượt  lên với mức phát triển nhanh chóng về khoa học kỹ thuật, văn hoá giáo dục, kinh tế xă hội… Trong khi đó , chúng ta quay lui lại thời xe hơi chạy than, xe ḅ, xe ngựa, c̣n lương thực th́ bo-bo thay gạo, quần áo th́ vá víu lem nhem, dùng phân xanh như thời trung cổ.... Tại v́ lănh đạo chúng ta vẫn cứ hoang tưởng là cả thế giới đều ngưỡng mộ, và thế giới cần chúng ta hơn là chúng ta cần họ. Với Đông Nam Á, một Việt Nam với hơn 8 Quân Đoàn sát biên giới với họ, đáng cho họ quan tâm hơn là cái hiểm họa bành trướng từ Bắc Kinh.....”

“ ... V́ lănh đạovẫn cứ hoang tưởng mà cho rằng Mỹ thèm Biển Đông hơn chúng ta phải bảo vệ Biển Đông. Từ lâu, chúng ta yên chí là chỉ cần búng tay một cái, Mỹ sẵn sàng lao vào lửa đạn để bảo vệ chúng ta, cùng lúc chúng ta vẫn sa sả chửi rủa Mỹ..... Làm như cái “lệnh ta” là một ơn huệ hay một vinh dự chúng ta ban cho Mỹ vậy.....  Trong lịch sử cận đại và đương đại, dân tộc chúng ta hứng chịu nhiều cái sai lầm của lănh đạo, nhưng mặc cảm tự ti hóa trang thành tự tôn, cho nên đất nước với dân tộc chúng ta ngày càng lùi lại phía sau.....”.(Hết trích).

Tóm tắt.Tôi muốn Các Anh đọc tiếp 2 ḍng duớiđây mà tôi trích trong bài “Tôi đi cải táng thầy tôi”của tác giả Phạm Tuân, viết về việc cải táng nhà học giả Phạm Quỳnh đăng trên  Blog Tễu. Thật ngắn, nhưng tôi nghĩ là Các Anh sẽ nhận ra những nhạc sĩ cũng như những nhà văn trong xă hội xă hội chủ nghĩa, nếu muốn sống phải biết cách sợđảng mà trước mặt là sợ Công An. Trong đó, ngày 9/9/2015,một độc giả khôngnêu tên, đă viết về nhạc sĩ Phạm Tuyên -con trai học giả Phạm Quỳnh-như sau: “AnhPhạm Tuyên đă phải chui vào vỏ ốc để tồn tại. Cũng như cụ nhà vănNguyễn Tuân đă nói: “Tôi sống được là nhờ biết sợ!”

Bài của Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh (tóm lược trong Google.vn).

Tiếp đây làtôi tóm lược buổi hội thảo bản Tuyên Ngôn nói trên do Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm Ngọc Anh, Ủy Viên trung ương đảng, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Tuyên Giáo trung ương, Phó Viện Trưởng viện Hồ Chí Minh, điều khiễn. Theo Phó Tiến Sĩ Phạm Ngọc Anh, nội dung bản Tuyên Ngôn có 5 vấn đề chánh (nhưng bên dưới chỉ có 4. PB Hoa). Mời Các Anh đọc kỹlại bản tin của Bộ Thông Tin-Thể Thao-Du Lịch bên trên, rồi đối chiếu với phần cuối của bài này, để nhận rơ hơn vềnhóm đỉnh cao trí tuệ Việt Cộng:

Một là,đă “lên án đanh thép tội ác của chế độ thực dânphátxít ở Việt Nam”. Thật vậy, trong bản văn gồm 1018 chữ thần thoại đó, đă cóđến 430 chữ nói đến tội ác của thực dân và phát xíttrong 5 năm, chúng đă bán nước ta hai lần cho Nhật, chiếm gần một nửa trong tổng số chữ.

Hai là, thành quả Độc Lập đă được tuyên xưng đầy đủ trong bản Tuyên Ngôn thần thoại đó: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị, dân ta đă đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập”.

Ba là, Giá Trị Dân Tộc đă được nhấn mạnh trong bản Tuyên Ngôn thần thoại ấy về kết quả thống kê chính xác ở nhiều cấp nhân dân cao thấp khác nhau: “Toàn dân Việt Nam, trên dưới một ḷng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”.

Bốn là, Giá Trị Thời Đại.“Ra đời đă 70 năm, nhưng Tuyên ngôn độc lập vẫn mang tính thời sự sâu sắc cả trên b́nh diện trong nước và quốc tế. Quyền dân tộc tự quyết và quyền con người, độc lập, chủ quyền và tự do, dân chủ, b́nh đẳng, hạnh phúc…”.

Những đoạn văn quen thuộc trên đây màtừlănh đạo cao nhất xuống đến lănh đạo cấp thấp nhấtđều sử dụng khi cần, v́nó là nhận định của những ngườihoang tưởng. V́ vậy màTiến Sĩ Phạm Ngọc Anh, đă giúp các tham dự viênvận dụng nhận thức của chính mỗi ngườimà nh́n vào thực tế xă hội chủ nghĩa 70 năm qua, nhất là từ năm 1975 đến nay, để trở thành câu hỏi: "Nội dung bản tuyên ngôn đó có thật sự thể hiện trong đời sống hay không?" Và cùng trả lời làhoàn toàn không. Từ đó, dẫn đến kết luận chung rằng:  

"Chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.Chúng thi hành những luật pháp dă man.Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học.Chúng thẳng tay đàn áp những người yêu nước thương ṇi của ta.Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho ṇi giống ta suy nhược.Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy.Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lư.Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn…."

Vậy, "Chúng là ai, mà bóp nghẹt dạ dày, tríóc, bịt miệng cả dân tộc?Chúng là ai, mà tận diệt bất kỳ ai không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản?Chúng là ai, mà trả thù dă man những người bất đồng chính kiến sau đó?Chúng là ai, mà thu vét hết cả tài nguyên đất nước vào túi riêng?Chúng là ai, mà giết dân bằng thuế chồng thuế, và án chồng án?Chúng là ai,mà bóp nghẹt mọi đường tiến của dân tộc?Chúng là ai, mà chỉ trong vài thập niên, đă bán nước Việt Nam ba lần cho TrungCộng, thông qua Công Hàm năm 1958 &và biên bản hội nghị tại Thành Đô, và tại Bắc Kinh? Chúng là ai, gây ra vô vàn tội ác kinh hoàng trong llịch sử, hơn cả thời vua quan phong kiến Trung Hoa trong ngàn năm cai trị Việt Nam, và hơn cả tội ác của thực dân lẫn phátxít gộp lại trong trăm năm cai trị Việt Nam?"(hết phần tóm lược)

Vậy, theo Các Anh th́"chúng là ai?" Tôi nghĩ, Tiến Sĩ Phạm Ngọc Anh giải đáp dễợt, nhưng cólẽ ông ấy muốn dành phần đó cho độcgiảth́ phải? Tôi là một độc giả, nên tôi trả lời "chúng là ai" và Các Anh xem cóđồng ư với tôi hay không nhé. Chúng,chính làHồChíMinh, Trường Chinh, Phạm Văn Dồng, làLêDuẫn, Nguyễn Văn Linh, DỗMười, làLêKhảPhiêu, Nông Dức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, vàNguyễn PhúTrọng đương nhiệm, cùng với các thành viên trong Bộ Chính Trị từ khóa đầu tiên đến nay.Chính họ,đăsử dụng chính sách trăm năm trồng người trong giáo dục học đường lẫn giáo dục xă hội, để trồng được một xă hội mà mọi người sống với nhau một cách vô cảm, ích kỷ, dối trá, hung bạo, nếu không như vậy th́ không thể tồn tại.Chính họ,đă bóc một mảng da đầu tổ quốc trở thành lởm chởm sau khi giao 789 cây sốvuông biên giới phía bắc cho Trung Cộng. Chính họ, đăcấm quân đội không được chống trả khi Hải Quân Trung Cộng chiếm 8 đảo đángầm thuộc quần đảo Trường Sa. Chính họ, đăim lặng cho Trung Cộng bồi đấp các Đá Ngầm thành đảo nổi, với những căn cứ quân sựđă h́nh thành, vàphi cơ phản lực của Trung Cộng từđây chỉ cách Sài G̣n 1 giờ bay. Chính họ, đă bịt mắt bịt tai bịt miệng người dân bằng chính sách Công An trị.Chính họ,đă cướp đất mà người dân đang sống trên đó, rồi đem bán cho Trung Cộng dưới dạng đầu tư, tạo ra Khối Dân Oan sống lang thang trên đường phố. Chính họ,đăgiao những vùng đất là những vị tríchiến lược quốc pḥng cho Trung Cộng dưới dạng:Khu khai thác bô-xít trên mái nhà tổ quốc là Nhơn Cơ tỉnh Đắc Nông và Tân Rai tỉnh Lâm Đồng. Khu kỹ nghệ Vũng Áng tỉnh Hà Tỉnh.Và khu nghĩ dưỡng quốc tế Hải Vân - Lăng Cô thành phốĐà Nẳng. Chính họ, đă cho Trung Cộng rải quân khắp lănh thổ Việt Nam dưới dạng trúng thầu hầu hết các hợp đồng xây cất khai thác điện lực, xi măng, hóa chất, ..v..v.... , vàhọcấm người Việt Nam lai vảng. Chính họ,đă cho Trung Cộng xấy một đô thị tại B́nh Dương dành riêng cho người Trung Hoa cư trú, nhưng cả một hệ thống cơ sởđặc thù của Tàu trên đất Việt, chỉcách Sài G̣n hơn 1 giờ lái xe. Chính họ,đăsử dụng máy làm thẻ"chứng minh nhân dân" do Trung Cộng sản xuất, vậy là Trung Cộng sẽ nắm tất cả dữ kiện cá nhân của người Việt Nam, và đến năm 2020 Trung Cộng sẽ cấp "chứng minh nhân dân" cho người Việt Nam bằng tiếng Tàu chăng?

Lê Duẫn là một trong sốhọ. Năm 1976tại hội nghị trung ương 25,với tư cách bíthư thứ nhất,ông Duẫn đă phát biểu:"Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó. Đường lối đó là sự kết hợp lư luận Mác - Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước ḿnh. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và hợp tác với ai cả. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ chế độ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xă hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xă hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xă hội chủ nghĩa. Không ai được chống lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó th́ bị bắt. Đó là chuyên chính." (trích trong Văn Kiện Kiện Đảng Toàn tập, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, tập 37- 1976, trang 403-404. Wikipedia)

Kết luận.

Tôi mong Các Anh hăy đọc kỹ nội dung trang thư này,rồi vận dụng trái tim và khối óc của chính Các Anh mà suy nghĩ.... Để hôm nay cómột quyết định đúng đắn,cùng với nhân dân đứng lên làm nên lịch sử, bằng cách xây dựng một xă hội dân chủ pháp trị trên quê hương Việt Nam ngày mai, mà tôi tin chắc làsẽ được yểm trợ mạnh mẽ của Cộng Đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Cùng lúc, tôi càng tin tưởng làCộng Đồng tị nạn hải ngoại sẽ vận động các quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Đức Quốc, ..v..v..., tiếp tay trợ giúp nước Việt Nam không cộng sản, khôi phục và phát triển toàn diện các lănh vực tổ chức và quản trị quốc gia.

Các Anh đừng quên là trên thế giới, chưa bao giờcó sự kiện người dân từ các nước Dân Chủ Tự Do chạy sang các nước cộng sản độc tài xin tị nạn, chỉ có người dân từ các nước cộng sản độc tài ào ạt chạy sang các nước Dân Chủ Tự Do xin tị nạn chính trị.Riêng tại Việt Nam:

Thứ nhất. Trong ṿng 300 ngày từ sau Hiệp Định Đ́nh Chiến 20/7/1954 có hiệu lực, đă có 868.672 người từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa chạy vào nước Việt Nam Cộng Ḥa dân chủ tự do tị nạn. Trong các năm 1954-1956, có thêm 102.861 người trốn khỏi phần đất cộng sản vào phần đất tự do chúng tôi tị nạn. Cộng chung là 971.533 người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1 “bầu chọn Dân Chủ Tự Do”.

Thứ hai. Trong ṿng 20 năm kể từ ngày 30/4/1975, đă có 839.200 người vượt biên vượt biển đến tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 400.000 đến 500.000 người đă chết mất xác trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn cộng sản! Lại cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọnDân Chủ Tự Do".

Và cũng đừng bao giờ quên: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

                                                        Texas, tháng 10 năm 2015

 

*********

 
HÁT CHO VIỆT NAM : Sáng tác và trình bày  TỪ YÊN

 

 

 => http://www.chinhnghiavietnamconghoa.com
/HoiKyButKy/DoiDongGhiNho-PhamBaHoa/index.html

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi Ḍng Ghi Nhớ về những sự kiện liên quan đến NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1963

Phạm Bá Hoa: Thư số 48 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 47 gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam.

Phm Bá Hoa: Thư s 46a gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 46 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 45b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa:  Thư số 45a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 45 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -....

Phạm Bá Hoa: Thư số 41 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa. Thư số 40 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Phạm Bá Hoa. Thư số 39a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 39 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 38 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37a gởi:  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 37 gởi :  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. ..

Phạm Bá Hoa: Thư số 36b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 36a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-...

Phạm Bá Hoa: Thư số 36 gởi Người Lính Quận Đội Nhân Dân Việt Nam.- 

Phạm Bá Hoa: Thư số 35b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 35a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -......

Phạm Bá Hoa: Thư số 35 gởi Người Lính Quân Đội nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 34 gởi Người Linh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 33b gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 33a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 33a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 33 Gởi Người Lính Quâng Đội Nhận Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 32a: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31c: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31b: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 31a: Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -

Phạm Bá Hoa: Thư số 31: Gởi Người Lính Quân Đội Nhan Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 28a: gởi người lính Quân Đội Nhan Dân.

Phạm Bá Hoa: Thư số 28 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 27 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 26 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 24a gởi người lính quân đi nhân dân Vit Nam -

Phạm Bá Hoa: Thư số 24 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 23 gởi người lính quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 22a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.T

Phạm Bá Hoa: Thư số 22 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Nội dung thư này, tôi hy vọng là Các Anh sẽ hiểu rơ

Phạm Bá Hoa: Thư số 21a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 21 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 20 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 19a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Thư số 19 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 19b gởi Nguười Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.  

Phạm Bá Hoa: Thư số 18 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân

Phạm Bá Hoa: Thư số 17 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân - Nội dung thư này, tôi mời Các Anh theo dơi vấn đề sửa đổi Hiến Pháp mà nhiều giới trong xă hội tham gia, tiêu biểu là giới nhân sĩ và trí thức dưới h́nh thức “kiến nghị”

Phạm Bá Hoa: Thư số 16 gởi người lính quân đội nhân dân -.....

Phạm Bá Hoa: Thư số 15 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 14 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân -

Phạm Bá Hoa: Thư số 13 gởi người lính quân đội nhân dân

Phạm Bá Hoa: Thư số 12 gởi người lính quân đội nhân dân - “...

Phạm Bá Hoa: T số 11 gởi người lính quân đội nhân dân - “...

Phạm Bá Hoa: Thư số 10 gởi người lính quân đội nhân dân - “...

Phạm Bá Hoa: Thư số 9 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - ....

Phạm Bá Hoa: Thư số 9 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Vẫn trong mục đích giúp Các Anh, từ góc nh́n khác để nhận ra “Chân Dung Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ngày Nay”, qua những chỉ thị của đảng và những bài viết nhận định về t́nh h́nh trong nước

Phạm Bá Hoa: Thư số 7 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân - Chiến tranh Việt Nam là giải phóng hay xâm lăng?

Phạm Bá Hoa: Thư số 5 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân - Mong Các Anh đừng đứng nh́n một cách vô cảm nữa, mà hăy đứng về phía đồng bào và hành động đúng với bổn phận công dân là Bảo Vệ Tổ Quốc, Bảo Vệ Nhân Dân

Phạm Bá Hoa: Thư số 4 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân - mời Các Anh nh́n lại “Chân Dung Xă Hội Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” dưới góc cạnh tham nhũng trong xă hội Việt Nam ngày nay

Phạm Bá Hoa: Thư số 3 gời Người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -Tổ Quốc & Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng chính trị nào cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử.

Phạm Bá Hoa: Thư gởi số 2 Người Lính Quân Đội Nhân Dân

Phạm Bá Hoa: Thư gởi số 1 Người Lính Quân Đội Nhân Dân - Trong bài này, xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân một cách ngắn gọn là “Các Anh” để tiện tŕnh bày

Phạm Bá Hoa: Thư số 25 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

***

T́m đọc:

 Trang bài viết của tác giả Phạm Bá Hoa

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
 

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.

 

***