báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 
Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 
MẠN ĐÀM LICH SỬ VỚI CỤ CAO XUÂN VỸ - LÂM LỄ TRINH

https://youtu.be/cJzUUpLe4No

 ***

 

“Hoài Ngô”!

 

Nguyn Đc Chung

  

T ngày đt chân t nn cng sn trên vùng đt t do, mt x s được mnh danh có nn dân ch lâu đi và đng hàng đu thế gii, Vương Quc Anh; qua các phương tin truyn thông ca cng đng người Vit t nn CS trên khp năm châu, bn bin, người viết nhiu ln đc thy và nghe được đng t “Hoài Ngô”.

 

Nhng bài báo, bài viết ca các tác gi đ cp ti đng t “Hoài Ngô”, đa s đă dùng nó làm phương tin đ nói đến, hoc ám ch nhng ai c̣n tưởng nh đến thi kỳ đt nước Vit Nam Cng Ḥa, thi Đ Nht, dưới s lănh đo ca C Tng Thng Ngô Đ́nh Dim. Thm chí, c nhng ai v́ nhn ra công lao ca người sáng lp ra nn Cng Ḥa Vit Nam và ư chí cũng như s hy sinh c cuc đi ln mng sng ḿnh ca TT Ngô Đ́nh Dim cho mt nước Vit Nam Đc Lp, T ch và cường thnh trong vùng Đông Nam Á.

 

Theo như  đa s người ta hiu, đng t “hoài” có nghĩa là nh. Nh đến mt k nim, mt người, mt cnh vt… và ngay c nh quê hương ca con người đă tng tri qua nhng quăng thi gian tt đp, nhng cm t́nh thm thiết đi vi nhng th đáng nh k trên.

 

Trong ngôn ng, người ta đă đem ghép đng t “hoài” vi mt danh t, đng t theo sau đ lt t s cm mến, nh nhung, ngưỡng m, yêu thích… đôi khi tht hăi hùng, đng cay, căm gin, kinh khiếp… mà khi nhc ti làm người ta xúc đng, không quên.

 

Ch vy mà trong văn hc Vit Nam, chúng ta cũng đă tng có mt Bà huyn Thanh Quan vi “Thăng Long thành hoài c”, đ tưởng nh đến thi huy hoàng, tráng l và sung túc ca mt kinh thành nước Vit khi xưa.

 

Sau ngày 30/4/1975, bng vũ khí, súng đn ca Nga, Tàu và các nước Cng sn  chư hu Đông Âu, đng CSVN đă cưỡng chiếm c nước Vit Nam Cng Ḥa, đă xô đy hàng triu con dân ca nước Vit Nam Cng Ḥa đến bước đường cùng; đành liu mng b nước ra đi t́m t do nơi x người. Mt s may mn, vi phương tin có được, đă vượt thoát ách cai tr ca đng CSVN và đă tr thành “thuyn nhân”, t nn CS trên các quc gia t do khp thế gii. Và cũng k t đó, mt khi có dp nghe li ging hát ca n danh ca Thái Thanh vi “t́nh Hoài Hương”,  đă làm cho triu con tim t nn CS thn thc, nh v chn quê nhà xa thm vi nhng k nim đp đ, êm đm cùng vi gia đ́nh, người thân, bn bè, làng xóm ca nước Vit Nam T Do, Vit Nam Cng Ḥa.

 

Bên cnh đó, vô s nhng hoài nim ca nhiu tác gi, nhiu người khi nh v các k nim đp tri qua trong đi h sng dưới thi Vit Nam Cng Ḥa, mà nht là nhng ai tng sng trong thi Đ Nht Vit Nam Cng Ḥa, dưới s lănh đo ca Tng Thng Ngô Đ́nh Dim, người đă sáng lp và xây dng mt đt nước Vit Nam Cng Ḥa vượt tri so vi các quc gia lân cn quanh vùng, cùng thi vi mt thi gian k lc, trong khi vn phi đi phó, đương đu vi nn s quân cát c, thế lc ngoi  bang chi phi, nht là thc dân Pháp vn chưa mun dt b vùng thuc đa nh bé nhưng quan trng này. Đúng như câu: “Thù trong gic ngoài”.

 

Là người dân Vit, ai ai cũng mong mun được sng trong mt đt nước Vit Nam thanh b́nh, t do, nhân phm con người được bo đm, quyn t ch ca quc gia cũng như quyn t quyết ca người dân được tôn trng. Đó cũng là điu mi người mong mi có mt chính ph dưới s lănh đo ca mt người vi đy đ ḷng yêu nước, thương dân, tài trí thao lược đ lèo lái con thuyn quc gia trong cng đng nhân loi.

 

Cho ti nay, con người đang bước vào nhng năm đu ca thp niên th hai, thế k th 21. Nh́n vào hin ti cũng như lch s cn đi ca nước nhà, chúng ta không khi không tiếc nui cnh thanh b́nh, no m mà sau hip đnh Genève, 1954, v Vit Nam, đă cho mi người thy mt nước Vit Nam Cng Ḥa dưới s lănh đo ca C Tng Thng Ngô Đ́nh Dim là tt đp hơn c.

 

Dù nay, sau khi đă vi phm trng trn mi hip đnh đ́nh chiến do quc tế giám sát trên các bàn hi ngh, H chí Minh cùng cái đng CSVN ca nước Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa, đă cưỡng chiếm nước Vit Nam Cng Ḥa và cai tr c nước t sau 30/4/1975. Vi trên dưới 700 t báo in trong nước, cùng mi phương tin ca cơ quan truyn thông,  tuyên truyn mt chiu, mnh danh là luôn gi “l phi”, nghĩa là không được ra ngoài s ch đo ca đng CSVN. Và bng chính sách khng b công an tr, đng CSVN đă không che đy được b mt buôn dân, bán nước ca chúng.

 

Vi phim nh tài liu ln lượt được trưng dn và t́m thy, người dân Vit Nam đă rơ mt t cái mc lch s 20/7/1954, khi H cùng đng bn rp tâm kư kết cùng thc dân Pháp, chia đôi lănh th, ly con sông Bến Hi làm ranh gii hai nước Vit Nam: Vit Nam Dân Ch Cng Ḥa và Vit Nam Cng Ḥa; th́ ai là người yêu nước, thương dân. Ai là k làm tay sai cho ngoi bang đ ch v́ quyn li ca cá nhân, bè đng mà buôn dân bán nước. Thm chí, phn lănh hi, qun đo thuc ch quyn ca Vit Nam Cng Ḥa, H đă ra lnh cho Phm văn Đng kư dâng cho Tàu cng vào năm 1958! Đúng là nhng k ăn cướp, toa rp cướp trên giy t ch quyn đt nước ca người khác.

 

Nh́n li gung máy cai tr ca H và cái đng CSVN ti min Bc, cùng thi vi Vit Nam Cng Ḥa dưới s lănh đo ca TT Ngô Đ́nh Dim, người ta đă cm thy nhng tiếc nui không ch cho cá nhân, gia đ́nh, gịng h, mà c mt dân tc đă đánh mt cơ hi đ sng sung túc, t do, cường thnh vi mt tương lai huy hoàng rc r cho x s đt nước Vit Nam!

 

Đ ri ngày Quc Hn 30/4/1975 p ti! C nước, mt dân tc tng v́ ch quyn ca quc gia, tng v́ quyn t quyết ca dân tc, tng v́ bo v di sn quư báu do T Tiên truyn li, đă anh dũng cùng nhau đánh đui gic Tàu phương Bc ra khi b cơi, non sông nước Vit ba ln, đ bo v toàn vn lănh th t i Nam Quan đến tn Mũi Cà Mau. Nay, H và đng CSVN đă và đang làm nhng ǵ cho đt nước, sau khi chúng cướp chính quyn, cướp nước Vit Nam Cng Ḥa, cướp tài sn ca nhân dân và đt nước?! Đt mnh nước trước nhng ǵ chúng đă và đang toa rp vi gic Tàu!

 

Ngoài đng CSVN, chúng ta phi nh rơ và k đến nhng đng phái, hi đoàn, cá nhân… làm tay sai trc tiếp hoc gián tiếp cho gic cng trong vic buôn dân bán nước, v́ thin cn vi nhng miếng mi danh li do CSVN cướp được và thí cho!

 

Ti hi ngoi, người Vit t nn Cng sn cũng đă chng kiến và nhn chân được các đng phái chính tr trá h́nh, nhng đoàn th đi lt quc gia, nhng cá nhân luôn hô hào chng cng dưới ngn c Vàng chính nghĩa, nhưng li thm tht  đi đêm vi gic cng. Thế nên, vic xuyên tc, bóp méo s tht, bôi nh lch s ca Vit Nam Cng Ḥa và nht là c t́nh vu khng có h thng cho v nguyên th quc gia, người sáng lp th chế Cng Ḥa Vit Nam là C Tng Thng Ngô Đ́nh Dim, mc dù ông đă b bn phn tướng đê hèn sát hi qua âm mưu ca ngoi bang.

 

Va qua, trong mt ln tiếp chuyn vi ông Lê Châu Lc, nguyên Ngh sĩ thi Đ nh Vit Nam Cng Ḥa và ông cũng đă tng là tùy viên ca Tng Thng Ngô Đ́nh Dim. V́ sc khe không cho phép ông nói chuyn trc tiếp vi quư đc gi và thính gi ca Hn Vit UK online, nên ông ch lp li ư nguyn ca Tng Thng Ngô Đ́nh Dim:

 

“Tôi tiến hăy tiến theo tôi,

Tôi lui, hăy bn tôi,

Tôi chết, hăy ni chí tôi”.

 

Nhưng bn gic cng và tay sai đă b qut câu nói này đ gán mt câu tht tm thường cho người công chính: “… Tôi chết, hăy tr thù cho tôi”.

 

Ch có nhng k bt chính mi ly bng tiu nhân mà suy ḷng quân t là vy. V́, đi sng mu mc, b́nh d hng ngày khi c̣n sinh thi và ti chc ca Tng Thng Ngô Đ́nh Dim đă được nhiu người k cn làm chng, bn cũng như thù đă không t́m ra nhng bng chng xu xa như nhng điu ba đt vu khng kia.

 

Tng thng Đài Loan thi đó là Tưởng Gii Thch, trước s kin Tng Thng Ngô Đ́nh Dim b sát hi đă thương tiếc mà nói:

 

 “Nước Vit Nam, mt trăm năm sau mi có mt nhân tài như vy!”.

 

Tng Thng Ngô Đ́nh Dim đă đi vào lch s ca dân tc Vit như mt trong các v anh hùng v quc vong thân. Và, chính v́ thế, Tng Thng Ngô Đ́nh Dim không phi ca riêng ai, ca riêng mt bè nhóm, đng phái nào c. Vic tưởng nim, tri ân, làm l gi hng năm trong nhng năm qua, k c sau này, là tùy thuc vào ḷng tiếc thương ông mà thôi. Không có bt c ai được gi là “kế tha s nghip ca Tng Thng Ngô Đ́nh Dim” như mt s k t bt mt, đánh la lương tri mà đem li ba đt nhn vơ. Thêm vào đó vi ch trương “bài Phong, đ Thc, chng Cng”, và cũng không có v con, th́ chuyn “tha kế s nghip ca Tng Thng Ngô Đ́nh Dim” li là điu chuyn nói ra tr con cũng không tin được.

 

Nhưng, đ nói v biu tượng cho mt nước Vit Nam t do, đc lp, cường thnh và toàn dân hnh phúc m no; người dân Vit không th t hào vi mt H chí Minh làm tay sai cho ngoi bang, mt k buôn dân bán nước và đă kéo theo mt đt nước dưới ách cai tr khng b, đc tài, vô luân ca cái đng CSVN. Hoc người dân Vit Nam không th t hào hoc ly biu tượng ca nhng k phn bi ln lượt thay chúa đi ngôi sau khi sát hi Tng Thng Ngô Đ́nh Dim ti ngày Quc Hn 30/4/1975.

 

Kết lun:

 

Người dân Vit Nam qua chính s ca dân tc, đ có được mt nước Vit Nam T do, Đc lp, T ch, Phú cường cho toàn dân và lâu dài cho tương lai con cháu ca chúng ta. Vic “Hoài Ngô” đ ni chí Người hết ḷng yêu nước thương dân, đă hy sinh ngay c mng sng cho đt nước; chính là mt vic cn phi có đ noi gương, thc hành và truyn li cho các thế h mai sau, hu đt nước Vit Nam s cường thnh và trường cu, sánh vai cùng năm châu bn bin vy.

 

 Anh Quc, ngày 9 tháng 8 năm 2013

Nguyn Đc Chung

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)