báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           


Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -

https://youtu.be/DWFkArRMfSw


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

https://youtu.be/fpYuc2gs2bk

 ***

 

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                 

        THOÁT TRUNG VÀ DI SẢN CỦA VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

Trong bài viết về “Vấn đề Thoát Trung Thân Mỹ” đăng trong mục Diễn Đàn của Nhựt báo Người Việt ngày 27-7-2019, FB Trương Nhân Tuấn (BauxitVN) chủ trương phải “ḥa giải quốc gia” mà thực chất là “dân chủ hóa chế độ” và “kế thừa di sản của Việt Nam Cộng Ḥa” để bảo vệ chủ quyền lănh thổ trước đại họa xâm lăng im lặng của bá quyền Trung Quốc. Nếu tôi không lầm, tác giả Trương Nhân Tuấn là một trí thức trong nước đă có công tŕnh nghiên cứu “Hồ sơ Biển Đông” và muốn dân chủ hóa chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản Việt Nam trên nền tảng chế độ dân chủ pháp trị của Việt Nam Cộng Ḥa để thoát Trung.

 

THOÁT TRUNG (Emancipation from China)

Bốn lần Bắc thuộc dưới thời Triệu Đà, Nhà Hán, Nhà Đường và Nhà Minh đă gây ra ít nhiều tâm trạng lệ thuộc Hán tộc trong quần chúng của dân tộc Lạc Việt. Măi đến thời Vua Gia Long lên ngôi cữu ngũ năm 1802 vẫn c̣n ba dấu ấn thuộc Trung:

-          Vua Gia Long phải được Hoàng đế Đại Thanh tấn phong làm An Nam Quốc vương;

-          Hoàng đế Đại Thanh đặt tên nước An Nam là Việt Nam;

-          Bộ luật Gia Long đă được sao chép gần nguyên văn từ luật Nhà Thanh bên Tàu. Luật Gia Long vẫn c̣n áp dụng tại Trung kỳ (Annam) và Bắc kỳ (Tonkin) dưới thời Bảo hộ (Protectorat) của Pháp quốc.

Thoát Trung đă bắt đầu từ khi Liên minh Anh-Pháp đánh thắng Đại Thanh trong cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai (Opium War II) năm 1860 rồi Pháp đánh chiếm Nam kỳ (Cochinchine) năm 1862 và kư kết với Triều đ́nh Huế ba ḥa ước vào các năm 1862,1874 và 1884. Ảnh hường của nước Tàu (Chine, China) về chánh trị và văn hóa đă phai mờ dần dưới thời Pháp thuộc (1862-1945) do công cuộc truyền bá văn hóa và văn minh của Pháp quốc và Âu châu. Nhưng trong bối cảnh của Thế chiến 2 (World War II) và cuộc Chiến Tranh Lạnh (Cold War) giữa Thế Giới Tự Do (Free World) và hệ thống các nước Xă hội Chủ nghĩa do Liên Xô (United Socialist Sovietic Republics) đứng đầu, đảng Cộng Sản Trung Quốc đă sử dụng một Thiếu tá của Quân đội Nhân Dân Giải Phóng bí danh Hồ Quang để lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam tiến hành chiến tranh giành chánh quyền. Viện trợ quân sự và kinh tế hùng hậu của Trung Cộng đă giúp cho đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn kéo dài 30 năm (1945-1975). Sự giúp đỡ “ hào phóng” của Trung Cộng nhằm một mục đích tối hậu: tái lập ảnh hưởng thống trị của Trung Quốc và âm thầm sát nhập nước Việt Nam vào lănh thổ Trung Quốc giống như Tây Tạng (Tibet), Tân Cương (East Turkestan), Mông Cổ (Mongolia) và Măn Châu (Manchuria).

Tinh thần lệ thuộc Trung Quốc đă dần dần chi phối Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN) dưới sự lănh đạo của Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Sự lệ thuộc Trung Quốc của đảng CSVN trầm trọng đến mức nước Việt Nam đă biến thể trở thành một phiên bản của nước Tàu. Âm mưu Hán hóa các thế hệ trẻ em người Việt đang được tiến hành bằng các chủ trương sau đây:

-          Không cho học sinh học môn Sử

-          Canh tân chữ Việt theo lối của Bùi Hiền (Hán hóa chữ Việt)

-          Không nhắc đến các chiến công hiễn hách của tiền nhân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc

-          Không vinh danh các anh hùng của dân tộc Việt Nam và chỉ thờ phụng Hồ Chí Minh là Cha Già Dân Tộc.

Trong thực tại, Việt Nam đă trở thành một bộ phận trong toàn bộ lănh thổ Trung Quốc và chủ quyền của nước Việt Nam đă mất trước cặp mắt của người Tàu. Thật vậy, hiện nay người Tàu được miễn chiếu khán khi đi vào lănh thổ Việt Nam và muốn kiều ngụ ở Việt Nam bao lâu cũng được. Đối với người Tàu, Việt Nam đă được xem là một phần lănh thổ của họ đúng như hai câu thơ bán nước sau đây của Tố Hữu, một đai nhân vật quyền uy của chế độ cộng sản Việt Nam:

                      “ Bên ni biên giới là nhà”

                      “ Bên kia biên giới cũng là quê hương”

Trái lại, người Việt ở hải ngoại bị bắt buộc phải xin chiếu khán và đóng tiền lệ phí khá cao nếu muốn trở về thăm quê hương. Nhờ được chánh quyền Việt Nam ưu đăi, người Tàu đă có mặt ở khắp nơi trên lănh thổ Việt Nam từ Bắc chí Nam để kinh doanh hoặc hoạt động bí mật cho T́nh báo Hoa Nam.

Ngoài ra, Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam c̣n cho phép đồng nhân dân tệ (Yuan) của Trung Quốc được lưu hành tại 6 tỉnh biên giới và các thành phố có đông đảo người Tàu như Hải Pḥng, Đà Nẳng, Nha Trang, B́nh Dương.

 

DI SẢN CỦA VIỆT NAM CỘNG H̉A (Legacy of the Republic of Vietnam)

Về địa lư, Việt Nam Cộng Ḥa (VNCH) là một quốc gia độc lập do một hiệp định quốc tế thành lập tại Genève ngày 20-7-1954, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa tại sông Bến Hải sau khi Chiến tranh Đông Dương (Indochina War) chấm dứt. Tồn tại 20 năm từ 1954 đến 1975 tại miền Nam Việt Nam dưới một chánh thể dân chủ tự do, VNCH đă bị nước cộng sản láng giềng của người anh em đồng bào đồng chủng ở phương Bắc thôn tính trước sự bàng quang của Liên Hiệp Quốc và Thế Giới Tự Do do đồng minh Hoa Kỳ lănh đạo. Ư thức hệ cộng sản của Karl Marx do Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh truyền dạy đă thúc đẩy đông đảo thanh niên miền Bắc quyết tâm “Sanh Bắc, Tử Nam” để hận thù chém giết người anh em miền Nam và “giải phóng miền Nam” khỏi sự bóc lột của đế quốc Mỹ.

Chỉ trong hai thập niên ngắn ngủi của thế kỷ 20, VNCH đă xây dựng được một chánh thể dân chủ pháp trị, hữu hiệu hóa một guồng máy hành chánh chuyên nghiệp, canh cải một hệ thống pháp luật qui mô, tạo lập một sinh hoạt tự do, thoải mái và sung măn cho 20 triệu dân miền Nam, phát triển kinh tế khà quan không kém Thái Lan ngay trong thời kỳ chiến tranh. Khổ sở và lo sợ hậu quả của chiến tranh nhưng thanh niên miền Nam vẫn phấn đấu tự vệ chống xâm lăng từ phương Bắc. Mặc dầu cuộc sống luôn luôn bị chiến tranh đe dọa nhưng không có một người dân miền Nam nào vượt biên hoặc t́m mọi cách đi ra khỏi nước.

Nói một cách cụ thể, VNCH đă đạt được hai (2) thành quả tốt đẹp về các măt chánh trị và kinh tế.

Trong lănh vực chánh trị, nền Đệ nhứt Cộng Ḥa (1954-1963) và nền Đệ nhị Cộng Ḥa (1967-1975) đă thành lập tại miền Nam Việt Nam một chánh thể dân chủ tự do chánh danh và hợp pháp trên cơ sở hai (2) Hiến pháp do Quốc Hội Lập Hiến dân cử thảo luận và biểu quyết trong một môi trường hoàn toàn tự do:

- Hiến pháp Đệ nhứt Cộng Ḥa ban hành ngày 26-10-1956 thành lập chế độ Tổng Thống theo nguyên tắc “kiểm soát và thăng bằng” (Check and balance) giữa ba công quyền phân lập: Tổng Thống (Hành pháp) và Quốc Hội (Lập pháp) do nhân dân bầu cử trong một cuộc phổ thông đầu phiếu ḥan toàn tự do. Bất cứ công dân nào trên 18 tuổi cũng có quyền tự do ứng cử và bầu cử, không cần được một tổ chức nào giới thiệu, hướng dẫn hoặc cho phép. Công quyền thứ ba, quyền Tư pháp (Judiciary) do các Thẩm phán xử án  hành xử với lương tâm và nhiệm vụ tôn trọng pháp luật. Truyền thống độc lập của các Thẩm phán xử án đă được triệt để tôn trọng tại miền Nam Việt Nam từ thời Pháp thuộc.

 - Hiến pháp Đệ nhị Cộng Ḥa ban hành ngày 1-4-1967 thành lập chế độ Tổng Thống với tam quyền phân lập (Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp) và một định chế đặc biệt là Giám Sát Viện để giám sát các cơ quan công quyền, thẩm tra kế toán và kiểm kê tài sản của nhân viên các cơ quan công quyền, kể cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

- Hành pháp: Tổng Thống và Phó Tổng Thống do dân bầu trực tiếp trong một cuộc phổ thông đầu phiếu. Thủ tướng do Tổng Thống bổ nhiệm có nhiệm vụ thành lập và điều khiển Chánh phủ, chỉ đạo các Bộ, Phủ và Tỉnh.

- Lập pháp: Quốc Hội gồm có Hạ Nghi Viện và Thượng Nghị Viện do dân bầu trưc  tiếp trong một cuộc phổ thông đầu phiếu.

- Tư pháp: Đứng đầu ngành xử án là Tối Cao Pháp Viện gồm có 9 Thẩm phán Tối cao (Justices) do Quốc Hội bầu cử và Tổng Thống bổ nhiệm.

- Giám Sát Viện gồm có 18 Giám sát (6 vị do Tổng Thống bổ nhiệm, 6 vị do Hạ nghị Viện và  Thượng Nghị Viện bầu cử, 6 vị do Tối Cao Pháp Viện bầu cử).

Trong khi tham gia công tác soạn thảo và biểu quyết hiến pháp và các dự luật căn bản để thành lập các cơ chế hiến định với tư cách Dân biểu Phó Chủ tịch Ủy ban Thảo Hiến và Chủ tịch Ủy ban Tư Pháp Định Chế, tôi  nhận thấy Hiến pháp 1967 của VNCH có nhiều đăc điểm giống như Hiến pháp của Đai Hàn (South Korea) và Hiến pháp Đệ ngũ Cộng Ḥa Pháp.

Trong lănh vực kinh tế, VNCH đă thúc đẩy sự thành lập và hoạt động của một số công ty kỹ nghệ nhẹ như Công ty may dệtVina-Textco, Công ty Dệt Sợi Liên Phương, Công ty Luyện Sắt Thép, Công ty Giấy, Công ty Điện Lực, Khu Công Nghiệp Sonadezi, Nhà Máy Xi măng Hà Tiên v.v.. và rất nhiều cơ sở chế biến nông sản với sự tài trợ của Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ. Đồng thời, nhờ sự tài trợ của Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp, hệ thống Ngân Hàng Nông Thôn  đă phát triển và mở rộng đến cấp quận (huyện) để đóng góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển nông ngư nghiệp. Một tác động mạnh mẽ vào sự gia tăng sản lượng lúa gạo tại miền Nam là sự áp dụng chánh sách Người Cày Có Ruộng: cấp cho người trực canh 3 mẫu ruộng đất để tăng gia sản xuất lúa gạo và hoa màu. Nói tóm lại, VNCH đă thật sự bảo đảm cho người dân một cuộc sống sung túc trong thờ́ kỳ chiến tranh tàn phá.

 

H̉A GIẢI QUỐC GIA (National Reconciliation)

Muốn thoát Trung và thân Mỹ, tác giả Trương Nhân Tuấn đă mạnh dạn đưa ra quan điểm: Việt Nam Cộng Sản cần phải nhanh chóng thực hiện “H̉A GIẢI QUỐC GIA” và dân chủ hóa chế độ cộng sản bằng cách tận dụng các di sản đáng trân quư của VNCH để xây dựng một chánh thể dân chủ pháp trị trên toàn cơi đất nước Việt Nam. Quan điểm nầy xác đáng nhưng liệu có khả thi hay không trong hoàn cảnh Tổ quốc đang nằm trong gọng ḱm của đảng Cộng Sản Việt Nam?

Sau 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn v́ ư thức hệ cộng sản và sau 44 năm ḥa b́nh dưới ách thống trị độc tài toàn trị nghiệt ngă của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), quảng đại quần chúng đă oán hận tận xương tủy chủ nghĩa cộng sản (communism) và tập đoàn tay sai của Nga Tàu. Chính chủ nghĩa cộng sản và đảng CSVN đă thúc đẩy dân tộc Việt Nam lao vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa đă gây ra núi xương sông máu và tang tóc, khổ đau cho hàng chục triệu gia đ́nh trong 30 năm để cuối cùng mất cả độc lập của dân tộc Việt và dâng  nước Việt cho đế quốc bành trướng Hán tộc. Nói một cách thành thật, dân tộc Việt Nam đă sa vào mưu sâu kế độc của Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh Liên tục gây chiến tranh, hết đánh Pháp rồi lại đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng, Hồ Chí Minh và đảng CSVN đă xây dựng vinh quang, quyền bính và tài sản trên xương máu của 10 triệu người.

 (Tham chiếu: Tuyên bố của Bà Bảy Vân, vợ thứ hai của cố Tổng Bí thư đảng CSVN Lê Duẫn trên đài BBC và Tuyên bố của Nguyễn Hộ, một nhân vật cao cấp của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam)

Nói tóm lại, chủ nghĩa cộng sản là một con ác quỷ  đă giết chết cả trăm triệu người trên thế giới trong thế kỷ 20 ( Xem Stephane Courtois, Le Livre Noir du communisme) và Hồ Chí Minh là một đại ác nhân đă bị Tạp chí Daily Mail ở Anh quốc, liệt kê vào hàng ngũ 10 người lănh đạo trên thế giới phạm tội lạm sát quá nhiều người. Sau sự sụp đỗ của bức tường Bá Linh (Berlin Wall) năm 1989, chủ nghĩa cộng sản đă suy tàn khắp nơi trên thế giới, nhứt là tại nước Nga, quê hương của cuộc cách mạng vô sản bùng nổ năm 1917. Hiện nay, chủ nghĩa cộng sản chỉ c̣n tồn tại trên danh nghĩa tại Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn. Trong thực tiễn chánh trị thế giới ngày nay, chủ nghĩa cộng sản đă bị thay thế bởi chủ nghĩa quốc gia cực đoan (ultra nationalism) tại Trung Quốc với Tập Cận B́nh (Xi Jinping) và chủ nghĩa dân túy (populism) tại Hoa Kỳ với Donald Trump,  Anh quốc với chủ trương Brexit (rời khỏi Liên Âu) của Boris Johnson, Philippines với Duterte. Sự tàn lụn của chủ nghĩa cộng sản đang tạo ra một cơ hội thuận lợi cho công cuộc “ H̉A GIẢI QUỐC GIA” để phục hồi nội lực của dân tộc Việt đă suy yếu và tan ră sau 74 năm độc tài toàn trị của đảng CSVN, một tập đoàn tay sai của Trung Quốc luôn luôn triệt để tuân hành mọi chỉ thị của Bắc kinh để tồn tại trong ngôi vị vua quan tại ViệtNam

Tuy nhiên, trong quá khứ,  đảng CSVN đă lừa phĩnh đồng bào với chiêu bài “H̉A HỢP H̉A GIẢI DÂN TỘC”. V́ vậy, phía người Việt quốc gia rất dị ứng  với cụm từ “H̉A GIẢI QUỐC GIA” hoặc “H̉A GIẢI DÂN TỘC” của CSVN.

Nói tóm lại, “H̉A GIẢI QUỐC GIA” là một thách thức lớn đối với cả hai phía người Việt quốc gia và người Việt cộng sản. Đó là một công tŕnh cực kỳ khó khăn đ̣i hỏi phải có một ḷng yêu nước cao độ để THOÁT TRUNG và tránh khỏi đại họa mất nước vào tay đế quốc Hán tộc. Sau cuộc chiến tranh ư thức hệ kéo dài 30 năm, phía người Việt quốc gia có lư do chánh đáng để cực kỳ dè dặt với “thiện chí” của đảng CSVN trong tiến tŕnh “H̉A GIẢI QUỐC GIA”: Trong cương vị cầm quyền, đảng CSVN luôn luôn đặt quyền lợi riêng của đảng và cán bộ, đảng viên trên quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc Việt Nam. Hơn nữa, sau nhiều thập niên áp dụng kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa từ năm 1986, đảng CSVN và các cán bộ cộng sản cao cấp cũng như gia tộc của họ đă trở thành những nhà tư bản đỏ và đại gia nắm trong tay toàn bộ quyền bính và  tài sản quốc gia.

V́ sự tồn vong của Tổ Quốc Việt Nam, hăy can đảm dứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, một con ác quỷ đă giết hại 10 triệu đồng bào trong chiến tranh, đàn áp, bóc lột tàn bạo đồng bào trong ḥa b́nh và cản trở sự phát triển của đất nước. Hăy noi gương sáng của 3 nước Đức (Germany), Đại Hàn (South Korea) và Nam Phi (South Africa) để thoát khỏi ách nô lệ Trung Quốc, xây dựng một chánh thể dân chủ pháp trị như Việt Nam Cộng Ḥa và tiến lên sánh ngang vai cùng thế giới văn minh trên con đường tự do, dân chủ và thịnh vượng.

                                           Little Saigon, ngày 5-8-2019

                                           Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

 

                            

những bài viết và tác phẩm của Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng:

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: THOÁT TRUNG VÀ DI SẢN CỦA VIỆT NAM CỘNG H̉A …

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Quang, Ông Là Ai?

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Chí Minh, Ông Là Ai ?-

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính Chánh Danh Và Hôp Pháp Của Việt Nam Cộng Ḥa.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Tồn Tại Của Việt Nam Cộng Ḥa

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Lược Sử Bành Trướng Của Trung Quốc

Phạm Đ́nh Hưng: Vài Bí Ẩn Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chiến Tranh Lạnh (The Cold  War) -

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Công Cuộc Tây Phương Hóa Của Một Số Cựu Thuộc Địa Á Châu.

Phạm Đ́nh Hưng: Lái Thiêu: Đất Lành, Chim Đậu.-

 

Tác Phẩm:

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)