Nguyễn Huy Hùng - thơ
                                                     

 

CÁCH MẠNG MÙA THU !!!

 

T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Gic H tàn phá quê hương,

Nào ai trông thy chng thương Đng Bào.

Đêm ngày vt v lao đao,

Lm than đói kh biết bao cc h́nh.

Công an ŕnh rp quanh ḿnh,

Cm ăn, cm nói, cm tin Pht Tri.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Giang sơn chung ca Ging Ṇi,

Ca đâu riêng bn đười ươi n ḍng.

Tam vô đu t Cha Ông,

Th Lê, th Mác, T Tông chng th.

Máu Dân nhum đ Cơ đ,

Xương Dân cht đng cho H ni danh.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Ni danh la bp Dân lành,

Noi gương Cng đng đàn anh Nga Tu.

Công nông vô sn dn đu,

San bng giai cp, dit giu, dit sang.

Cha, Con, Ông, Cháu, ng ngàng,

Mt tung đng chí, đng xàng vi nhau.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Thành công Cán b sang giu,

Nhân Dân tiếp tc làm trâu kéo cy.

Oan khiên ngm đng nut cay,

Thiếu ăn, thiếu mc, đêm ngày lm than.

Tr Già cùng cc cơ hàn,

Ch riêng Cách Mng hân hoan béo ph́.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Vô Thn đo ln tôn ty,

Luân thường Đo lư suy vi năo n.

T Thành th đến Thôn quê,

Ca quyn, hà hiếp, đ ngh gian manh.

Trung Ương Cán B đàn anh,

Cũng toàn mt bn Ma Ranh hi đi.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Bt công, ti ác ty Tri,

Tiếng Dân rên siết ht hơi mc t́nh.

Bn người Cách Mng hin vinh,

Sng trên xương máu sinh linh Đng Bào.

Trăm ngàn th Thuế tăng cao.

Đc tài, Tham nhũng k sao cho cùng.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Huênh hoang Cng đng anh hùng,

Đt đai, Hi phn ct dâng Thy Tu.

Mong Thy giúp Đng bn lâu,

Chuyên quyn toàn tr cưỡi đu nhân dân.

Chia nhau hưởng lc phù vân,

Bán buôn lao đng, gái tân, kiếm tin.

Thng tay khng b người hin,

Dám v́ li nước van khuyên Bo quyn.

Buc dân Sc Tc Cao nguyên,

Sng vô tín ngưỡng sng quên gc ngun.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Cuc đi Đi Chúng cc hơn,

V́ by Qu Đ bt nhân bo tàn.

Nôi Liên Xô đă ra tan,

Chúng c̣n mê mui lang thang li cùng.

Li thi tt phi cáo chung,

Dân vùng lên dit gian hùng lưu manh.

Khp nơi rc LA ĐU TRANH,

Quyết thiêu Cng Đng tan tành ra tro.

Chung xây nếp sng T DO,

Cùng nhau dng li cơ đ VIT NAM.

 

Little Saigon, Quận Orange, Nam California.

Mùa Thu Nhâm Th́n 2012

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

1

setstats1

setstats1

@@@

  -Nguyễn Huy Hùng

 

 

Anh Trương Quốc Việt [đă minh xác, Anh  không phải là một luật sư mà là cử nhân luật tốt nghiệp trong chế độ CsVN] phát biểu trong ngày Biểu T́nh Quốc Hận tại toà đại sứ VC ở Canberra

 


 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !

Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                                    Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)