bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 

THI CA YU NƯỚC

Xin mời Quí vị và các Bạn yu Thi Ca Yu Nước b́m vào

 => ngo-minh-hang-nguoi-giu-lua-que-huong

Bin soạn:  Ng Qúc Sĩ
Thực hịn: Hải Sơn - Minh Nguỵt

Xin cảm ơn Giáo sư Ng Qúc Sĩ đã trích d̃n thơ Ng Minh Hằng cho mục Thi Ca Yu Nước của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sng Núi ngày 16/3/2017.

Xin cảm ơn Chị Minh Nguỵt và Anh Hải Sơn đã thực hịn chương trình.

Xin mời Quí vị và các Bạn yu Thi Ca Yu Nước b́m vào link dưới đy nghe Giáo sư Ng Qúc Sĩ (cùng họ NG nhưng khng lin ḥ gia đình, huýt th́ng) vít v̀ Thi Ca Yu Nước. Anh Chị Hải Sơn và Minh Nguỵt thực hịn chương trình.

http://radiodlsn.com/2017/03/16/ngo-minh-hang-nguoi-giu-lua-que-huong/

XIN HY V VIT NAM YU DU

(Xin nghing mnh trước gương dũng cm ca đng bo Tin Giang v cc tnh trn ton quc Vit Nam đ v đang lm cuc biu tnh lch s ti Saigon - Xin đng bo Vit Nam t nn hi ngoi hy v t do, dn ch ca qu hương, ca dn tc Vit Nam m bn lng h tr cho cuc đu tranh chung. Thn mến gi v qu hương v đng bo Vit Nam, trong v ngoi nước, mi tng lp, mi la tui.)

  

Phi thế ch, phi c ngy lch s
Bi hn đau cht cha t lu ri
B
i căm phn đ si đy ni la
Đ
i gi thing đng lot n tung thi !

*

Thi đim thing ling gi đy chi sng
T
ng đon người mang thng đip vng ln
Ngay gi
a Si Gn, Bc Liu, Đng Thp
Đ
ng dy, hin ngang đi li nhn quyn ...

*

Ngn sng Tin Giang reo trn đt nước
V
y gi Vũng Tu, Bnh Thun, Đng Nai
V
y gi Bnh Dương, Tr Vinh, ton quc
Chung d
ng tuyến đu, đi li đt đai

*

Mnh đt thn yu bao đi gn b
Đ
y m hi, đy nước mt, n tnh
Nh
ưng tham c, bn t quyn, gic đ
Cướp ca dn lm ti sn ring mnh !!!

*

Mt sm mt chiu, người dn mt tt
H
nh phc, t do, nh ca, rung vườn
V t
đ, sng đi như th vt
Tăm t
i, lạc loài ngay gia qu hương !

*

Đến ong kiến nếu ai kia ph t
Ong cũng chm v kiến cũng giơ cng
Hu
ng chi người, nhng năm di cng kh
Mt nước, tan nh, ut hn, hn oan ! ???

*

Hung chi người, mt ging ni ho kit
C b
n nghn năm bt khut, kiu hng
C b
c anh thư, c người tiết lit
C n
thn,  kiếm bu, tm gương trung ...

*

Nn phi thế, phi mt ngy vng dy
N
i gt người xưa: cc nhn, tre ng
Ngy l
ch s bt đu, vui bít ḿy
H
i đng bo!  ta gii cứu qu ta !!!

*

Xin nghing mnh trước nhng lng dũng cm
Tr
ước nhng con tim chnh trc, cng bnh
Khng ng
i him nguy, lưới giăng, by cn
Khng s
cm gng, t ngc, cc hnh ...

*

Hi ton quc, xin kin cường tranh đu
V bn ngoi xin h
tr, đng lơi
T
t c đ v Vit Nam yu du
V l
ương tm,  v nghĩa v lm người !!!

Ng Minh Hng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003