bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

Hát Cho Vịt Nam - Từ Yn

https://www.youtube.com/v/eW7ogBl7TYs&autoplay=1&rel=

 
Pht biểu của Linh Mục Nguyễn Văn L

https://youtu.be/AYVvqSkXCAY

*** 

 

 
THNG TƯ ĐEN - Nhạc&Trnh by Hong Hoa/ Thơ Ng Minh Hằng

https://youtu.be/qx4nCC6Dwok

 

**

 

HN ANH MT NGY TI NG

(Thng Tư, ể nhớ về bức tượng THƯƠNGTIẾC Như một li t ơn, knh dng cc Anh Linh Tử Sĩ Qun Lực Vit Nam Cng Ho.)

  

Gp anh trong chiu tin bit
Dng anh l
ng l trm tư
Anh
ơi, anh từ chiến tuyến
V
đy ngi t bao gi ???

*
Anh t
đi đu Bến Hi
Khe Sanh, An L
c, H Lo ?
Pleiku, Tam Bin, Darlac ?
Đng H, Qu
ng Tr ? Chu Pao ??

*
Hay t
C Mau, Đng Thp
Đ
nh Tường, Ci Nước, Năm Căn ?
Hong Sa ? U Minh ? R
ng St ?
Sng r
ơi giữa cuc qun hnh ?

*
Anh v
t đu chăng na
Cũng h
n trong mch non sng
Anh v
bao gi chăng na
Cũng thn đ
m mu Lc Hng !!!

*
Ti bi
ết anh v l tưởng
Ho hng, chi
ến trn xng pha
Ch
ng mơ cng hầu, khanh tướng
Ch
mong mnh nước, an nh !

*
Anh đi v yu sng ni
Yu đ
i Hi, Lc, Khng Qun
Mong ngy ba mi
n vo hi
M
ng nhau qut sch v thn

*
Anh t
bao gi, trm lng
Ng
i đy thương bạn, nh rng ?
Sng n
m ngang đi, sưởi nng
Ba l thi
ếp ng trin lưng !

*
M
t anh, dng sng suy tưởng
D
ưới vnh nn st, xa xăm
L anh ??? Anh l pho t
ượng ???
Cho đ
i ngưỡng phc ngn năm !

*
Cho đ
i v cng thương tiếc
Tinh hoa ni gi
ng Lc Hng
Tc v
a xanh mu my biếc
M h
n đ ni, đ sng !

*
M h
n ha trong nhp th
Bi
n, rng, hoa, l, c, cy
Ơn anh, sơn h ghi nhớ
Th
ương anh mắt l vơi đầy !

*
G
p anh chiu xưa tiễn bit
R
i xa, trăm nhnh sng đi
Qu h
ương, một ngy gic chiếm
V anh ng xu
ng....Than ơi !!!

*
Ng
ười ta tr th hn h
C
ngay bc tượng na sao ?
Nghe tin, ti đau đ
n qu!
Th
ương anh khn xiết nghn ngo !!!

*
Th
ế ri mt chiu bi đ
Tm anh, ti đ
ến chn xưa
Anh
ơi, chỉ cn đ v
Hoang tn theo v
i nng mưa...

*
H
i anh, nhng hn Anh Kit!
M
t đi tn hiến non sng
H
n nghe Bnh Than hi kiến
H
n nghe trng gic Din Hng ???

*
H
n anh mt ngy ti ng
L ngy quang ph
c qu ta
C anh ng
i trn nn cũ
C ti dng m
t vng hoa.

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003