báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 


Ngô Minh Hằng, Bùi Dương Liêm phỏng vấn

https://youtu.be/DoH0MvoTb9Y

***

CHỐNG CỘNG …

Chống cộng thời nay ngộ thí bà 
Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la 
Cộng rao VĂN NGHỆ, đi coi hát 
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà 
Gặp bọn NẰM VÙNG không dám đập 
Thấy trò NGHỊ QUYẾT lại thông qua 
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch ! 
Chống cộng ???…ai là cộng rứa ta ??? 

Ngô Minh Hằng


Chú thích: 
Nghị quyết 36: VC nhắm vào những mặt thiết yếu để đánh gục đối thủ:văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tình cảm .....

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

  

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg