báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 *** 

 

CHIẾN SỬ HOÀNG SA 
(Kính dâng Anh Linh chi
ến sĩ Hi Quân VNCH đă hy sinh trong trn hi chiến Hoàng Sa)


Vi
t Nam xưa, Đức Thánh Tr
B
ch Đng cưỡi ngn sóng thn tut gươm 
Gi
c Mông C t́m đường tháo ch
T
ướng như quân hết thy rng r
Tàn binh c
c nhn thây phơi 
M
t phen thy chiến muôn đi s xanh (1287) 
M
ng xâm ln tranh giành b cơi 
V
n âm mưu dẫn li quân Tàu 
Sáu trăm tám b
y năm sau (1974) 
Hoàng Sa máu l
i đ ngu bin Đông 
Tr
n hi chiến hào hùng, khc li
V
i k thù truyn kiếp Trung Hoa 
Đây, trang chi
ến s Hoàng Sa 
Ch
huy Hi đi, h Hà điu binh (1) 
B
n chiến hm hi tŕnh tham chiến (2) 
Nh
ng người con ca bin kiên cường 
Trong ṿng l
a đn đau thương 
L
ưu danh muôn thuở tm gương anh hùng 
Họ chi
ến đu vô cùng dũng liệt
Dù đ
ch quân tiếp viện đông hơn 
Đ
n bay súng n từng cơn 
B
n tàu Trung Cng chiến trường lâm nguy 
Cái b
pháo ch́m đi mt d
Cái n
ước theo phía hu tuôn vào 
Đ
ch quân hong ht xôn xao 
Và quân ta cũng b
ước vào khó khăn 
G
ương chiến đu Bch Đng bng hi
Sáng nh
ư sao trên phiến linh h
Bi
n xanh đ máu oan h
Chi
ến hm Nht To trong cơn nguy nàn (3) 
Vẫn anh dũng ch
n làn sóng đch 
Đ
đoàn quân ri đích an toàn 
Ḷng tàu n
ước ngp, máu loang 
Nh
ưng ḷng thủy th hiên ngang với tàu 
Ngay c
lúc ch́m sâu đáy bi
V
n mt nim tn hiến, hy sinh 
Trong ḷng bi
n m anh linh 
Trái tim b
t khut đau t́nh quê hương! 
Hẹn m
t ngày trùng dương sóng nổ
V
Hoàng Sa ra mi hn này 
Ch
quyn Hoàng đo trong tay 
Xanh reo ng
n sóng, vàng bay sc c 
Và m
t ngày cơi b dân Vi
Thoát qua h
i nn kiếp đau thương 
Có anh đ
ng gia đi dương
Hát m
ng bn cơi quê hương thanh b́nh


Ngô Minh H
ng

2006


Danh sách các quân nhân Vi
t Nam Cng Ḥa hi sinh trong Hi chiến Hoàng Sa 1974:

Số TT

Chức v

Họ tên

Đơn vị

1

Trung sĩ Cơ khí

Trần Văn Ba

HQ-10

2

Hạ sĩ Cơ khí

Phạm Văn Ba

HQ-10

3

Hải quân đi úy

Vũ Văn Bang

HQ-10

4

Hạ sĩ Cơ khí

Trần Văn Bảy

HQ-10

5

Thượng sĩ nht qun ni trưởng Trng pháo

Châu

HQ-10

6

Trung sĩ nhất Vô tuyến

Phan Tiến Chung

HQ-10

7

Hạ sĩ Giám lộ

Nguyễn Xuân Cường

HQ-10

8

Hạ sĩ Điện khí

Trần Văn Cường

HQ-10

9

Trung sĩ Bí thư

Trần Văn Đảm

HQ-10

10

Hạ sĩ nhất Vn chuyển

Nguyễn Thành Danh

HQ-4

11

Hạ sĩ Vận chuyển

Trương Hồng Đào

HQ-10

12

Hạ sĩ nhất đoàn viên

Trần Văn Định

HQ-10

13

Trung úy Người nhái

Lê Văn Đơn

Người nhái

14

Hạ sĩ Cơ khí

Nguyễn Văn Đông

HQ-10

15

Hải quân trung úy

Phạm Văn Đông

HQ-10

16

Hải quân trung úy

Nguyễn Văn Đồng

HQ-5

17

Trung sĩ Trọng pháo

Đức

HQ-10

18

Thủy th nhất Trng pháo

Nguyễn Văn Đức

HQ-10

19

Trung sĩ Thám xuất

Lê Anh Dũng

HQ-10

20

Hạ sĩ Quản kho

Nguyễn Văn Duyên

HQ-16

21

Thượng sĩ Đin t (truy phong chuẩn úy)

Nguyễn Phú Hảo

HQ-5

22

Hạ sĩ Điện khí

Nguyễn Ngc Ḥa

HQ-10

23

Hạ sĩ Giám lộ

Nguyễn Văn Hoàng (nh tuổi nht)

HQ-10

24

Hải quân trung úy Cơ khí

Vũ Đ́nh Huân

HQ-10

25

Hạ sĩ Trọng pháo

Phan Văn Hùng

HQ-10

26

Thượng sĩ nht Đin khí

Vơ Thế Kiệt

HQ-10

27

Thượng sĩ Vn chuyển

Hoàng Ngọc L (cao tuổi nht)

HQ-10

28

Thủy th nhất Thám xuất

Phạm Văn Lèo

HQ-10

29

Thượng sĩ nht khí

Phan Tấn Liêng

HQ-10

30

Hạ sĩ Trọng pháo

Nguyễn Văn Lợi

HQ-10

31

Thủy th nhất khí

Dương Văn Lợi

HQ-10

32

Hạ sĩ Người nhái

Đỗ Văn Long

Người nhái

33

Trung sĩ Điện khí

Lai Viết Luận

HQ-10

34

Hạ sĩ nhất khí

Đinh Hoàng Mai

HQ-10

35

Hạ sĩ nhất Trng pháo

Nguyễn Quang Mến

HQ-10

36

Hạ sĩ nhất khí

Trần Văn Mộng

HQ-10

37

Trung sĩ Trọng pháo

Nam

HQ-10

38

Thủy th nhất Trng pháo

Nguyễn Văn Nghĩa

HQ-10

39

Trung sĩ Giám lộ

Ngô Văn Ơn

HQ-10

40

Hạ sĩ Pḥng tai

Nguyễn Văn Phương

HQ-10

41

Thủy th nhất Pḥng tai

Nguyễn Hu Phương

HQ-10

42

Thượng sĩ nht Trng pháo

Nguyễn Đ́nh Quang

HQ-5

43

Thủy th nhất Trng pháo

Lư Phùng Quy

HQ-10

44

Trung sĩ Cơ khí

Phạm Văn Quư

HQ-10

45

Trung sĩ Trọng pháo

Huỳnh Kim Sang

HQ-10

46

Hạ sĩ nhất Vn chuyển

Ngô Sáu

HQ-10

47

Trung sĩ Cơ khí

Nguyễn Tn

HQ-10

48

Thủy th Trọng pháo

Thi Văn Sinh

HQ-10

49

Trung sĩ Vận chuyển

Ngô Tấn Sơn

HQ-10

50

Hạ sĩ nhất Vn chuyển

Lê Văn Tây

HQ-10

51

Hải quân thiếu tá - Hm trưởng (truy phong trung tá)

Ngụy Văn Thà

HQ-10

52

Hải quân đi úy Hàng hải-Thương thuyền

Huỳnh Duy Thạch

HQ-10

53

Hạ sĩ Trọng pháo

Nguyễn Văn Thân

HQ-10

54

Thủy th Điện t

Thanh

HQ-10

55

Hải quân trung úy

Ngô Chí Thành

HQ-10

56

Hạ sĩ Pḥng tai

Trần Văn Thêm

HQ-10

57

Hạ sĩ Pḥng tai

Phan Văn Thép

HQ-10

58

Hạ sĩ nhất Vn chuyển

Lương Thanh Thú

HQ-10

59

Thượng sĩ Đin t

Thọ

HQ-10

60

Thủy th nhất Vô tuyến

Phạm Văn Thu

HQ-10

61

Thủy th nhất Đin t

Đinh Văn Thục

HQ-10

62

Trung sĩ Giám lộ

Vương Thương

HQ-10

63

Thủy th (?) Người nhái

Nguyễn Văn Tiến

Người nhái

64

Hải quân thiếu tá – Hm phó

Nguyễn Thành Trí

HQ-10

65

Trung sĩ Trọng pháo

Nguyễn Thành Trọng

HQ-10

66

Hạ sĩ Vận chuyển

Huỳnh Công Trứ

HQ-10

67

Thượng sĩ Người nhái

Đinh Hữu T

Người nhái

68

Trung sĩ Quản kho

Nguyễn Văn Tuân

HQ-10

69

Thủy th nhất khí

Châu Túy Tuấn

HQ-10

70

Biệt hải

Nguyễn Văn Vượng

HQ-4

71

Hải quân trung úy

Nguyễn Phúc Xá

HQ-10

72

Trung sĩ Trọng pháo

Nguyễn Vĩnh Xuân

HQ-10

73

Trung sĩ Điện t

Nguyễn Quang Xuân

HQ-10

74

Trung sĩ Điện khí

Xuân

HQ-16


Chú Thích c
a Hải Quân Thiếu Tá Trn Đ Cm

(1). Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc, Chỉ Huy Trưởng Hải Đội VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa. 

(2). Bốn chiến hạm HQVNCH tham chiến trong trận Hoàng Sa gồm: 

- Tuần Dương Hạm Lư Thường Kiệt (HQ-16) do HQ Trung Tá Lê Văn Thự (Khóa 10 SQHQ/Nha Tran)g làm Hạm Trưởng. 

- Tuần Dương Hạm Trần B́nh Trọng (HQ-5) do HQ Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. Đây là Soái Hạm. Đại Tá Hà Văn Ngạc ở trên chiến hạm này chỉ huy trận đánh. 

- Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) do HQ Trung Tá Vũ Hữu San (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 

- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ-10) do HQ Thiếu/Tá Ngụy Văn Thà (Khóa 12 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 

(3). Hạm Trưởng HQ-10, Th/T Ngụy Văn Thà bị thương, quyết ở lại trên tàu. Ba đoàn viên tên Lê Văn Tây, Đinh Hoàng Mai và Phạm Anh Dũng đă hy sinh ở lại bắn chặn tàu Trung Cộng để đồng đội an toàn rời khỏi chiến hạm. HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và ba đoàn viên đă can đảm trong truyền thống "chết theo tàu" và để lại bao nhớ tiếc đau thương cho những người ở lại. 

Tr
n Đ Cm

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003