bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

*** 

THỊN ÁC CHÍNH TÀ

Thịn-Ác-Chính-Tà phạm trù đ́i nghịch
Và lun lun hịn hữu ở trn đời
Chính và Tà có mặt khắp nơi nơi
Vì có Thịn mới nhìn ra cái Ác
*
Có tàn bạo mới th́y lòng nhn bản
Có nhn lành mới rõ kẻ v lương
Và b́t lương là ngùn ǵc trăm đường
Gy đau kh̉ oan hờn cho nhn loại
*
Bởi tà ác lun làm đìu sai trái
Mĩn lợi mình và mặc ḳ người đau
Họ c̀n gì đ́n nước đ́n dn đu
Chỉ bít bản thn đặc quỳn, đặc lợi
*
Tm tà ác tạo cảnh đời gian d́i
X nước dn vào đáy vực kh́n cùng
Đạo dĩn đủ trò lừa bịp, mánh mung
Đ̉ gít ch́t mọi nìm tin cng chính
*
Ném đá gíu tay, phun dơ, ḅi tín
Giăng cu m̀i, dn chủ cụi, đ́u tranh
Ṭi nghịp dn ti chơn ch́t hìn lành
Yu đ́t nước bằng tim h̀ng máu đỏ
*
Họ tin tưởng khng đ̀ phòng, so đọ
Nn mắc lừa bày cơ ḥi, b́t lương
Bun nìm tin, lòng yu ḿn qu hương
Và họ bị đảng trả thù điu đứng
*
Thịn-Ác-Chính-Tà là đìu có thực
Và lun lun hịn hữu ở trn đời
Nhưng chỉ do ta chọn lựa mà thi
Cho cách śng và cục đời ta śng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng