Văn nghệ  [Truyện kiều]                      

 

Truyện Kiều

Thơ : Nguyn Du (1766-1820)

Nhc : Quách Vĩnh Thin

<<<==Nguyễn Thanh Liêm  “. . .Truyn Kiu vn luôn đng vng v thế s mt trong nn văn hc Vit Nam. Cho đến hết thp niên đu ca thế k 21,

Đon Trường Tân Thanh vn được xem như mt tác phm vô tin tuyt hu.

To được mt tác phm như vy Nguyn Du qu tht là mt thiên tài có mt không hai ca nn văn chương nước nhà. . .

. . .ph hơn ba ngàn câu thơ lc bát ca Nguyn Du thành 77 bn nhc, Quách Vĩnh Thin đă hoàn thành mt công tŕnh ngh thut tht vĩ đi. T trước đến gi chưa có mt nhc sĩ nào làm được vic đó, và v sau cũng chưa chc s có người làm ni vic này”

 

 

Truyện Kiều – 17. Ép Cung Cầm Nguyệt :

http://www.youtube.com/watch?v=FSloD3dMWNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 18 – Tơ Duyên :

http://www.youtube.com/watch?v=vvUOc-1SbXI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 19. Mảnh Hương Nguyền :

http://www.youtube.com/watch?v=pc9WNV4WgVw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 20. Mă Giám Sinh :

http://www.youtube.com/watch?v=EjR8WCIv1_0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 21. Tú Bà :

http://www.youtube.com/watch?v=aZxgjlhUnWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 22. Đoạn Trường :

http://www.youtube.com/watch?v=_SJhrRJNRuk&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 23. Gương Nhật Nguyệt :

http://www.youtube.com/watch?v=S_7P-sFUyl8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 24. Lầu Xanh :

http://www.youtube.com/watch?v=LZ90RCRtrCg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 25. Phong Trần :

http://www.youtube.com/watch?v=ovIiI65hxQo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 26. Túc Nhân :

http://www.youtube.com/watch?v=QvuJ1crUnVE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 27. Buồn Trông :

http://www.youtube.com/watch?v=g3-_lJ55RZg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 28. Sở Khanh :

http://www.youtube.com/watch?v=Era8rKhSo0s&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 29. Phù Dung :

http://www.youtube.com/watch?v=34urn5oZV60&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 30. Quyến Gió Rủ Mây :

http://www.youtube.com/watch?v=MKJaS8um-xA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh :

http://www.youtube.com/watch?v=aGlVZ88Kl_E&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 32. Chương Đài :

http://www.youtube.com/watch?v=dG7oRmie6nM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh :

http://www.youtube.com/watch?v=2xgC2uRxpcE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây :

http://www.youtube.com/watch?v=4g7yACSoHXU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn T́nh Dài :

http://www.youtube.com/watch?v=znCjuPPOUgI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 36. Tay Đă Nhúng Chàm :

http://www.youtube.com/watch?v=R06pEaB66N8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân :

http://www.youtube.com/watch?v=XEmIlNm668I&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim :

http://www.youtube.com/watch?v=xnXLVpqZSnA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa :

http://www.youtube.com/watch?v=3jfGd5M51qw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng :

http://www.youtube.com/watch?v=P6B00ROoDgY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 41. Lâm Tri :

http://www.youtube.com/watch?v=945iHO2H-OI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 42. Phi Phù Trí Quỷ :

http://www.youtube.com/watch?v=PjZTdFtB0s4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 43. Tam Đảo Cửu Tuyền :

http://www.youtube.com/watch?v=gBAYPQN3MtQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 44. Túc Trái Tiền Oan :

http://www.youtube.com/watch?v=b7ZCYoU7H10&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 45. Tương Phùng :

http://www.youtube.com/watch?v=m-9ymM3lf5o&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 46. Phách Lạc Hồn Xiêu :

http://www.youtube.com/watch?v=6xzUGJ4-7CI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 47. Loan Pḥng :

http://www.youtube.com/watch?v=ECOqYLKHUig&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 48. Trạc Tuyền :

http://www.youtube.com/watch?v=la--DbZeUNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 49. Thiếp Lan Đ́nh :

http://www.youtube.com/watch?v=MQ7GCx1VpR4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Trtuyện Kiều – 50. Kim Ngân :

http://www.youtube.com/watch?v=13HpXqBYk-M&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 51. Hằng Thủy 

http://www.youtube.com/watch?v=Q1_NyhcKlmI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 52. Thành Hoàng Thổ Công:

http://www.youtube.com/watch?v=KINXgKuoFoE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 53 . Râu Hùm Hàm Én :

http://www.youtube.com/watch?v=Qpc2S7xyOqQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 54. Cá Chậu Chim Lồng :

http://www.youtube.com/watch?v=B04eMykWIP0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 55. Cung Nga :

http://www.youtube.com/watch?v=f2-J5csnTqU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 56. Phượng Liễn Loan Nghi :

http://www.youtube.com/watch?v=i2PBaE1qJWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 57. Nghĩa Trọng Ngh́n Non :

http://www.youtube.com/watch?v=xprj8JDYYic&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 58. Hại Nhân Nhân Hại :

http://www.youtube.com/watch?v=J3uQSxcquJ4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 59. Tiền Định :

http://www.youtube.com/watch?v=aPPaguVYBXo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 60. Gấm Vóc :

http://www.youtube.com/watch?v=P7kFsyZpQDA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 61. Thành Hạ Yêu Minh :

http://www.youtube.com/watch?v=_aBTnMkS_bg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 62. Hương Lửa Ba Sinh :

http://www.youtube.com/watch?v=YMmOYn3OjNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 63. Tơ Đào :

http://www.youtube.com/watch?v=I8O3m9wzmKg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 64. Nghiệp Duyên :

http://www.youtube.com/watch?v=ZFzeylD6E-Y&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 65. Phách Quế Hồn Mai :

http://www.youtube.com/watch?v=qp9PjtmBtYY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Truyện Kiều – 66. Phù Tang :

http://www.youtube.com/watch?v=mE4467mhKkc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&feature=plcp&noredirect=1

 

Truyện Kiều – 67. Lai Sinh

http://www.youtube.com/watch?v=ZgpshRnsQk8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 68. Lâm Thanh :

http://www.youtube.com/watch?v=t1_ADcpRM0M&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2&feature=plcp

 

Truyện Kiều – 69. Châu Trần :

http://www.youtube.com/watch?v=1IQkh9AQwXs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

 


 

Quách Vĩnh Thiện
www.thienmusic.com
www.youtube.com/user/thienmusic
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )

 

 

 

Truyện Kiều – N.69 – Châu Trần :


 

Truyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân :

Truyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân :

http://www.youtube.com/watch?v=MnrnbPF9T84&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh :

Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh :

http://www.youtube.com/watch?v=bc2tgmkx078&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh :

Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh :

http://www.youtube.com/watch?v=s_vzn3ywpoc&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

 

Truyện Kiều – 04. Kim Trọng :

Truyện Kiều – 04. Kim Trọng :

http://www.youtube.com/watch?v=O01ci4QD2Ww&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

 

Truyện Kiều – 05. Gặp Gở Làm Chi :

 

 

 

Truyện Kiều – 06. Kiếp Nhân Duyên :

 

 

 

Truyện Kiều – 07. Mộng Triệu Mạch Tương :

 

 

 

Truyện Kiều – 08. Kim Trọng , Thúy Kiều :
 

 


Truyện Kiều – 09. Rày Gió Mai Mưa :

 

 

 

Truyện Kiều – 10. Lượng Xuân :

 


Truyện Kiều – 11. Lửa Hương :

 

Truyện Kiều – 12. Ḷng Xuân :

 

Truyện Kiều – 13. Chung Tử Kỳ :

 

 

Truyện Kiều – 14. Liêu Dương :

 

 

Truyện Kiều – 15. Ba Đông :

http://www.youtube.com/watch?v=aNfiCCH0WRs&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 

Truyện Kiều – 16. Bên T́nh Bên Hiếu :

http://www.youtube.com/watch?v=kO6V-8SbllQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g