DÂN TỘC VIỆT NAM! 

Nuôi hy vng không biến thành o vng

Trn tm ḷng gi theo trng Mê Linh,

Trng Diên Hng: đoàn kết tht thông minh

To sc mnh tài t́nh v́ t quc!

 

Bt năng khut! Cu ḷng dân hp nht

Vng tinh thn, cân nhc gic ngoài, trong

Nước suy vong, không tuyt vng, năn ḷng

Theo nhp trng T Tiên cùng đng dy!

 

Dân tay trng! Đng Vit gian sp chy!

Mt tương lai không li thoát, v đâu?

Khi toàn cu đ̣i dân ch đi đu

Thế tranh đu phi gi nhau quyết tiến!

 

Xưa “Quyết chiến!” Cha Ông tng hănh din

Bin bch nào, ta đ mt Vit Nam?

Đă quan tâm thi phi đt trng tâm:

Cùng can đm viết lên trang Hùng S!

 

 20-4-2011.

 

VIỆT NAM C̉N ĐẤY !

Đức Hùng

 

(Hoạ bài thơ của Ư Nga mang tựa đề

“Dân Tộc Việt Nam”, sáng tác ngày 20/4/2011) 

i Nam Quan uy nghiêm lên  tiếng vng
Loa vang vang B
n Gic thét anh linh
T
thác cao,  vút tn măi U Minh
Hà N
i, Huế, Sài G̣n , đây t quc ! 

 

Kinh, Thượng, Ra Đê, Mèo, Chàm, Kmer …luôn hp  nht
Tr
, Già, Trai, Gái, vn nưóc khi đc, khi trong
T
ng kéo lê nhau đi  đau nhc sót sa ḷng !
Bao trù d
p, hăm ch́m, luôn bng dy ! 

 

Thù truyn kiếp Bc Phương tng b chy
Th
c Dân Tây đi bi đă quên đâu ?
 Bao ngàn năm, v
n chiến đu tuyến đu !
Bao gian kh
, lm than luôn quyết tiến !
Gi
đây, ngựi dân Vit phi nh́n vào chính din

 

Ai là K Thù, ai Bn Tt nước Nam ?
Ai x
u xa,  him đc, ai giúp nước tht tâm ?
Cùng đoàn k
ết, làm sáng ngi thanh s !

Đức Hùng

Sydney, NSW, Úc Châu, 21/4/2012

 

 ***