Ư Nga  -  thơ

                                                                                                                                                       

 

TƯ TƯỞNG? *

1.

Tư tưởng? (hư hư) Tư tưởng?
T
ư tưởng? (ha ha) Tư tưởng?
Xác śnh th
i bc lên mùi “t
ư tưởng”
Đ
ng dng tung sai con cháu tán dương
Cu
i Đường Cùng khua trng kèn tán thưởng
L
chân tướng rt mt phường bán nước.

Gương tiên t
bao công lao khó nh
c
N
ước nào cn
B
n Tht Hc tr dân?
M
i đng viên mt mt gc, vong thân
Đ
ng chí…rn nên san hà mt vn!

Tư tưởng? (hư hư) Tư tưởng?
Hăy c
nh giác trước nhng tṛ “kiu vn”!
Ch
ng chc giùm, ch ngơ ngác c tin!
V́ quê h
ương, dân tc: gng gi ǵn
Không cu
ng tín kỳ th nhau tôn giáo.

Chúng trâng tráo
thuy
ết vô thn kiêu ngo
Nh
ưng đem H
gian x
o đt vào chùa
S
ư “quc doanh” nham nhúa tng kinh hùa
Toàn d
i trá! Toàn di trá!
Th
t nc cười: t
ư tưởng?

2.

Tư tưởng? (hư hư) Tư tưởng?
T
ư tưởng? (ha ha) Tư tưởng?
Xác śnh th
i bc lên mùi “t
ư tưởng”
Đ
ng dng tung sai con cháu tán dương.
Cu
i Đường Cùng khua trng kèn tán thưởng
L
chân tướng rt mt phường bán nước. 

Phi chính nghĩa,
C
ng sut đi ngang ngược
Ta tâm thành,
không ng
nghch Mác, Lê;
Không ngo
i lai, lm ch nghĩa phường h
Mi
ng vô sn, tay quơ quào cướp bóc.

Tư tưởng? (hư hư) Tư tưởng?
Đ
ường Tranh Đu hăy c đu bước nhp!
Ch
dng chân, đng ao ước vin vông,
Gi
c vi ta không dung d, ḥa đng.
Bày th
ế trn: phn công như vũ băo!

TƯ TƯỞNG?

Xác śnh thi bc lên mùi ‘’tư tưởng” *
Đ
ng dng tung sai con cháu tán dương
Cu
i Đường Cùng khua kèn trng phô trương
L
chân tướng rt mt phường bán nước.

Đường Đu Tranh hăy c đu nhp bước!
Ch
dng chân, đng ao ước vin vông,
Gi
c vi ta không dung d, ḥa đng
Bày tr
n chiến: phn công, thế đánh mnh!

Phi chính nghĩa, Cng sut đi ngang ngnh
Ta tâm thành, không ng
nghch Mác, Lê;
Không ngo
i lai, lm ch nghĩa phường h
Mi
ng vô sn, tay quơ quào cướp bóc.

Gương tiên t bao công lao khó nhc
N
ước nào cn Bn Tht Hc tr dân?
M
i đng viên mt mt gc, vong thân
Đ
ng chí…rn nên san hà mt vn!

Hăy cnh giác trước nhng tṛ “kiu vn’’!
Ch
ng chc giùm, ch ngơ ngác c tin!
V́ quê h
ương, dân tc: gng gi ǵn
Không cu
ng tín kỳ th nhau tôn giáo.

Chúng trâng tráo thuyết vô thn kiêu ngo
Nh
ưng đem H gian xo đt vào chùa
S
ư “quc doanh” nham nhúa tng kinh hùa
Toàn d
i trá! Tht nc cười: tư tưởng?

*Tư tưởng H Chí Minh

Ư Nga (thơ)

 

 

 

 Thư ca Người V Lính: -ÔNG NGN, ĐNG HN! - thyvi

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn -Thưa Anh Nguyn Ngc Ngn.-Nếu Anh là mt nhân vt b́nh thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chng có ư kiến ǵ...-Đinh Lâm Thanh

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris -Tháng Tư. Triu người ăn mng chiến thng. Triu người vn nng ḷng vi nhng chuyến đi.....Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

 

 

Ngậm Ngùi Tháng 4

 

 

 

Bích chương quảng cáo

 

 

 

 ***