báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

     Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube!!!!

 

   

Biếm thi chính tr:

T THÁNG TƯ NĂM Y 

Tháng Tư có lm th tang
Táng thư, cáo phó… kinh hoàng ḷng dân.

Tang chung: Quc Hn bao ln
Tang riêng: Chiến Sĩ chung phn chết oan.
Bt toàn, c nước gian truân.
Hoan hô, “h hi”? Ch toàn Vit gian!

Tháng Tư ứa l giang san
Khói nhang tưởng niệm ngút ngàn về đâu?

Ư Nga, 26.4.2016

(Trích tuyn tp s xut bn: BIM THI VÀ NÓI LÁI)


 

DI TÍCH C?

DZÔ! TÍCH! K!

Xới, đào, phá, đập là tài
Bao nhiêu di tích, bấy “ngài” có… ăn
Phải chi chúng biết ăn… năn
Thơ đâu than văn, cằn nhằn giùm dân!

Ư Nga, 12-11-2014

  

XƯA CHỒM HM;
NAY: CH
M, CHÔM

Bộ đội thôi ngồi chồm hổm
Từ lâu thành cán bộ tồi
Tối ngày nằm trên nhung gấm
Ra lệnh “Giết! Cấm!” dân thôi.

Thôi c̣n thích hổm, chỉ chồm
Với tay nhám nhúa cướp, chôm
Mặc Nước nợ như chúa chổm
Mặc dân lao động ôm đồm!

Ư Nga, 12-11-2014

  

LAO ĐNG NUÔI ĐNG

LÀ “VINH QUANG”?

*

Viết theo chuyện kể của thân nhân
người quá văng để chia sẻ với những
thanh niên bị VC đày đi lao nô bên Phi Châu.

*

Sống nghèo khổ, túng, bần
Làm việc thật cật lực
Vẫn không được yên thân
Đành tha phương cầu thực.

Dưới cái nóng nung người
Thời tiết thật khắc nghiệt
Nhiệt độ trên bốn mươi
Lực nào mà không kiệt!

Càng lột áo trần ra
Càng khô da, mất nước.
Chủ đánh đập, rầy rà
Đuổi, không hề báo trước.

Nóng như thiêu, như đốt
Máu đổ ḥa mồ hôi
Người ngă xuống đột ngột
Chưa kịp lănh lương tồi

Thế là xong một đời!

Ư Nga, 10-11-2014

 

BÂY LÀ VIT CNG HAY TÀU CNG?

Dùng cơm sao bảo “xực phàn”?
Lai căng không hớ? Bắc bàn: Nam, Trung?
“Trung Hoa”? Xúm thổi "to đùng"
Việt Nam nay đă nổ bùng: Việt gian!

Ư Nga, 12-11-2014

Ư Nga kính chuyn và cám ơn:

--

Lou Bowie

Silverbay Properties
714-554-5400

silverbayproperty@gmail.com

-- 
Hân hoan chào đón và cảm ơn những đóng góp đứng đắn, hữu ích, và thiết thực của bạn. DĐKT dành cho tất cã mọi người để đóng góp những đề tài liên quan đến kinh tế cũng như tôn giáo, chính trị, y tế-sức khỏe, đời sống gia đình-xã hội,giáo dục,giao thông, tình yêu,v.v..NGOẠI TRỪ KHIÊU DÂM. Không được đã kích, bài bác, và mạ lỵ cá nhân, hội đoàn, và tôn giáo. Tôn trọng ý kiến của thành viên <nếu không thích vui lòng XÓA > đễ diễn đàn tiến triễn tốt đẹp. Người đăng hay chuyển tin hoàn chịu trách nhiệm về nội dung tin tức.
Moderator: BDH9qt@gmail.comBDH9qt@gmail.comBDH9qt@gmail.com;
Cần lấy tên ra khỏi nhóm, email: usaelection+unsubscribe@googlegroups.comusaelection+
unsubscribe@googlegroups.comusaelection+unsubscribe@googlegroups.com, và theo chĩ dẫn;
Đăng bài, email: usaelection@googlegroups.comusaelection@googlegroups.
comusaelection@googlegroups.com;
Ghi tên gia nhập, email: usaelection+owners@googlegroups.comusaelection+
owners@googlegroups.comusaelection+owners@googlegroups.com;
Đọc các email đă đăng, vào: https://groups.google.com/d/forum/usaelection;
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "1 DĐKT" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to usaelection+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to usaelection@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/usaelection.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

 

 

 

Ư Nga (thơ)