báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

     Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh chtrách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta va xem bài, va nghe nhc và xem videos trên youtube!!!!

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hôn âu yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

***  


Trang thơ♥♥

 

ĐP SAO LÀ LÁ QUC KỲ!

C vàng rc r vươn cao
Cao cao! B
ng sáng! Ôi chao tài t́nh!
V
ươn nim hănh din dân ḿnh
Ph
t phơ tuyt đp, lung linh mây tri.

Khoe vàng chính nghĩa khp nơi
Âu, Phi, Úc, M
, Á: ngi năm châu.

Ư NGA, 3.2.2016

 

nh và tŕnh bày: BOTRÂM

BIN ĐÔNG VÀ

T DO HÀNG HI

*

Cm tác nhân đc tin tc bin Đông trên nht báo Ư (Italy):

“Hi quân M đă điu đng đến bin Đông: Hàng Không Mu Hm John C. Stennis đ đáp tr nhng hành đng quân s hóa liên tiếp trên các đo mà Tàu Cng đă ln chiếm trái phép bin Đông. H đang dn đu chiến dch chng li s bành trướng ca Trung Quc ti đó. Mi tàu sân bay này hot đng như mt căn c không quân ni di đng, chúng cho phép M trin khai lc lượng tn công bt kỳ nơi đâu trên thế gii

*

Cà Mau, Rch Giá, Vũng Tàu,
Sài G̣n, Đà N
ng, Huế: nào b́nh yên!
H
i Vân, Hà Ni… ba min
Gi
c vào chng đ ngi thin tng kinh! 

Bin Đông: h đáo tng đ́nh
Vi
t Nam: quỳ gi thưa tŕnh gic sao?
Hàng Không M
u Hm* đă vào
Bá quy
n, bá ch: gic Tàu khoe chi?

Mt bên “b bác b”: lỳ!
M
t bên “điu đng” đă v́ t do!
D
ương uy, diu vơ” cóc ṣ
T
ưởng đâu Nhanh NhSóc, C̣* há thua?

Công, C̣ h tr ṿng đua
Con c̣ng ngó ngoáy my mùa bin Đông?
Vit Nam sp b tn công
Mau mau t
khí Diên Hng năm xưa!
 

Hoàng, Trường Sa: gic chiếm ba
Quê h
ương sp mt, gic cha chi ra!
B
n phương, t hướng quanh Nhà
Trú đ
y gic Hán. Lơ là? Nát thây!

Ngoi: công, đui gic, đánh ngay!
Bên trong: n
i kích! Khoanh tay ch ǵ?
Trung, Nam, Bc: dy mà đi!
N
ếu không, s chết cp kỳ ngay thôi!
 

Thành Đô”, hi ngh kư ri,
Phán, đàm, cam k
ết: chúng ngi mt phe
M
t đă thy, tai đă nghe
C̣n tin vi
t Cng ̣ e nhp nḥe?

Đ c phn pht git le
Ai đem hùng khí ch
che cơ đ?
D
p tan Hán, đng, xác H
May ra thoát ách hung nô đi đi!

*

FONOP? No fault,* please!

Ư NGA, 7.3.2016

 

*FONOP: Freedom Of Navigation Operation = Hành Quân T Do Hàng Hi

*Ch đm nói lái: FONOP > No fault = đng có li; Cóc Ṣ > Sóc, C̣; Công, C̣ > Con c̣ng

đ ám ch khi t do M, Nht, Úc, Phi, n.v.v… và bn Tàu Cng, Vit Cng

ĐÁNH… NHAU

Nhóm nhiu súng, thiếu đn
C đánh… bn ri khoe
Nhóm nhi
u đn, ng̣i tt
Cũng ch đánh… bn bè!

Vy mà c x láng
Đánh đ
m nhau nát tan
Không m
t ai chiến thng
Tr
Vit Cng hân hoan.

Đánh ln, nhiu chết chóc,
Th
ương tt c đôi bên!
Đánh nh
, cũng tang tóc,
Ch
ng ai c̣n sc bn!

Sao đánh nhau tơi t?
Có ph
i người Quc Gia?
Sao không lo đánh C
ng?
C̣n chuy
n ln: san hà? 

Đánh thế: thng hay thua?

THUA!

Ư Nga, 23-12-2015 

Thơ Yết Hu

 

TRÍ THC VÔ NGH̀

Dán trán cái mnh bng t chng
Bây đ
ng đi c vp té ngoài đàng
Đi đâu đâu cũng b
n rn khoe khoang
Đă “b
đng”, tha hương sao qu qung? 

Tṛ đm dáng, bây kiêu căng bnh hon
Mi
ng unh oang khoe h đng: -Dc, ngang!
Dân nghèo nàn, “thượng đng” chi giàu sang?
Giàu “áo g
m”? Tâm sn sùi, đc ác! 

Ca tng “bác” sao không v? Luân lc
Sang “chú Sam” m
m ngoác chuyn? Vng v!
Bây no nê, theo Marx mà h
hê,
Đ
ng huếch hoác tṛ đ hng nhn nhác!

Ư NGA, 20.2.2016

*Karl Marx

 

BÙA: PHI CHÍNH TR?

Ghế trên, ghế dưới tm đu
“Thi v
ương, thi bá” đ au cùng ngi
Kia tam say, n
nht… ti
Đ
u tranh ai chy? Ôi thôi tuyt t́nh!

Chuyn Nhà, chuyn Nước xem khinh
L
i c̣n chế diu: -Dân ḿnh khó khôn!
D
i không: tránh, trn, tu bôn?
L
ng im Hán hóa! Cng? n ào tôn! 

Tng nhau, ai cũng hùng hn
Ti
c tùng, nhy nhiếc dp dn c năm.
Thi
ết ǵ c quc xa xăm
L
i danh vây hăm, tiếng tăm: cũ mèm

No cơm, kháo chuyn lem nhem
Đang vui,
m áo ai thèm thương dân?
Di
n tung mt gc, vong thân
D
rân bôi bn phong thn… ln nhau.

Lc vào ma trn đ màu
“Tr
ương Tun, Lư Trưởng” khoe giàu, phô sang
Tung hô “Chánh T
ng” knh càng
Bày tṛ thân C
ng gn gàng bán mua?

Mua danh ho, bán “ngi bùa”?
H
i người chính trc, xu lùa. Tt ra.
Khen em, chê ch
, lân la
Anh em ng
t xt, dao tà đâm sâu.

Ư NGA, 3.3.2016

 

NG̉I BÚT VIT GIAN

Cm bút hay xng*, dao?
Mà đào m
kh kho
T
chôn, c̣n n ào
Gây chia r xào xáo? 

Viết cái chi nhc đu?
Càng đ
c càng không hiu
Ch
nghĩa cũng phát ru
Sách này ch
c chết yu!

Trang hô hào trng phú,
Trang đ
m nét vong ân,
Mi
t th và khinh bn,
Mà dám x
ưng “đi th”?

Chính tr quá ngây thơ,
Văn ch
ương khoe th đon
H
i nhà “văng” lém lnh
Vi
t Cng há khù kh?

Ư NGA, 26.2.2016

 

*Xng, sn, sng: các t đin viết khác nhau nhưng theo tác gi th́ XNG có v thông dng hơn

*Nhà văng: c ư viết có “g” biếm như người vt đi

 

RAY RT

Ch đ k ch v́ ḷng ganh t
Tâm so b́: k ghét, người khinh khi,
B
ng hp ḥi, d cht chi cách chi,
Toàn nh
m nhí chuyn th phi, ác ư. 

Không lp chí: nam nhi vô liêm sĩ!
Ai n
v́ tṛ u trĩ trường kỳ?
D
tí ti, đy chướng khí, trơ lỳ
B
ng him t, lm vết tỳ Cng ph.

Ḱa thâm thúy, oai nghi nêu sĩ khí
Ng
ười trung ngôn, chí ln, bn hc khôn,
M
ng chưa tṛn, đau đn, s luyn ôn
N
ước không n, dân chng yên: ray rt!

Ư NGA, 26.1.2016

 

TRÁCH NHIM!”

BN DN D̉

Chung nhau mt xing xích
Trong t
c ti nghn ngào
Nh
ng tù nhân chính tr
Chu trăm ngàn vết đau.

Đng đi chết oan ung
An
i ǵ cho nhau?
“Đêm ly núi làm chun”*
Ngày? C máu đ màu!
Nên không có ánh sáng
C
nước ch, dân mong
Máu nhu
m tanh tay đng
Trong h
ng thy đi đng!

Người lính già hi tưởng
Th
ương bn bè, rt thương!
Ni
m tin c̣n nuôi dưỡng
Đi ti
ếp đon đường trường.

Đó chính là phn thưởng
Thay hàng tri
u nén hương
Th
p dâng cho đng đi
Ch
ưa đi hết đon đường.

Đường các anh chiến đu
Cho t
do, m no
Đ
ường chng li cái xu
V́ dân, t
ng cùng lo!

Người lính già không nhu,
m no, t do
V
n n lc thc hin
Trách nhi
m bn dn ḍ!

Ư Nga, 25.12.2015

*“Đêm ly núi làm chun”: ch ca LÊ MAI LĨNH

 

NGƯỜI THƠ “VĂNG” ĐEN!

Ngườt xưng là thi sĩ sao?
Thơ tung ni cho: luc, chiên, ngào?
Văn chương là gánh đt: ao lp?
Đen thi, đen thui thơ lp ao!

Người t xưng là thi sĩ cao?
Th
ơ cao: toàn chuyn phn đng bào!
Cao cao, l
ếu láo, người vênh váo
Gian x
o, nghêu ngao: -Thơ ca tao!

Khích bác bên này, mt bnh bao
Bên kia: chia r
, v tm phào
“Mèo già hóa cáo”, ng
ười trâng tráo
D
y bo tào lao: -Quc, Cng: xào!

Ư Nga, 11-12-2015

*NGÀO: nu vi đường, nh la và trn lin tay. Thí d: ngào mt

*TRÂNG TRÁO (hay TRÂN TRÁO)

 

SAO GÂY CNH BT H̉A?

Email: đc ngược em ơi!
T
trên xung dưới li th(đôi khi,
N
ếu em mun hiu chuyn ǵ
Đ
c ai viết trước? Nói chi người đu?
G
i qua, trao li tng câu
T́m xem ng
ười Z đâu cui cùng?)

Ri em s hiu chuyn chung
Nhóm khen, nhóm ch
ng: ai hùng, ai gian.
Vô r
ng phi nh la bàn
L
m tṛ ly gián tràn lan cng đng.
Man man
ng o “bà, ông”:
Thay ḷng? Không “đ
” cũng “hng” đó em!

Ư Nga, 061215

Ngh lun ca

Nguyn Quc Đng,

Khóa 13 Vơ B Đà Lt

From: xuan nguyen 
Date: 2017-02-04 18:14 GMT-06:00

Kính gi quư v bài viết mi, đ chia s quan đim.

Nguyn Quc Đng

 

Đoàn Kết Là Sc Mnh Ca Tp Th

*

Nguyn Quc Đng, K. 13

*

8-12-2016

Các bc tin nhân đă đ li cho chúng ta nhiu câu nói v sc mnh ca s đoàn kết, hay s hp qun, mc đích khuyên con cháu ch coi thường sc mnh được to nên do s tp hp ca các cá nhân vn yếu đui nếu đng riêng l mt ḿnh.

“Hp qun nên sc mnh.”

“Mt cây làm chng nên non, ba cây chm li nên ḥn núi cao.”

Các c c̣n dy con cháu bài hc đơn gin v đoàn kết qua câu chuyn bó đũa: các cây đũa nếu đ riêng tng cái, có th b b găy d dàng, nhưng nếu đ chung thành mt bó, tht khó mà b găy c bó đũa mt lúc.

Vy chúng ta hăy ôn li nhng bài hc v đoàn kết trong lch s Vit Nam, trong sinh hot cng đng ca người Vit trong nước cũng như ti hi ngoi, đ rút ra nhng kinh nghim có th đem áp dng vào công cuc tranh đu chng cng hin nay.

1-Khi nào cn có s đoàn kết ca mi thành phn dân tc:

Trong lch s gi nước ca dân tc Vit, chúng ta không th quên bài hc đoàn kết ca vua, quan, và dân đi nhà Trn vào năm 1284, khi phi đi đu vi cuc xâm lăng ca quân Nguyên ln th hai. Ti Hi Ngh Diên Hng, các bô lăo, đi din cho người dân, đă bày t mt ḷng quyết chng gic Tàu xâm lược, quyết hy sinh dù thế nước yếu.  S đoàn kết ca mi thành phn dân tc lúc nước nhà nguy biến, là s đoàn kết ti cn đ gi vng lănh th, và ch quyn ca đt nước.

Ti thi gian này, ch có quyn li ti thượng ca nước nhà là quan trng. Mi quyn li ca các sc tc, phe nhóm, đng phái, cá nhân phi b hy sinh, mi mong giành được thng li sau cùng. Th hi vào lúc nước nhà nguy biến, mà người dân c̣n chia r v́ các khác bit v chng tc, đng phái, th́ làm sao tp trung sc mnh cho công cuc gi nước.

Trong bt c cuc chiến tranh nào, hai bên tham chiến đu dc toàn lc đ mong chiến thng. Mt bên có biu l chia r, thiếu đoàn kết, phe bên kia t thy ngay nhược đim này, và s li dng trit đ hu tiêu dit đi phương.  Chúng ta hn không quên bài hc cay đng này trong cuc chiến tranh Vit Nam ln th hai (1955-1975): quân, dân min Nam Vit Nam phi chng li Bc quân cng sn xâm lược đ bo v quc gia Vit Nam Cng Ḥa. Do mt s t chc ca dân chúng ti min Nam, t đng phái, đến tôn giáo, t gii trí thc đến sinh viên, hc sinh… đă b cng sn xâm nhp, tuyên truyn, la bp, nên đă b k thù khuynh đo, không tp trung được sc mnh, và b yếu thế dn trước k thù cng sn. Hu qu là mt kết cuc bi thm cho quân, dân min Nam. Min Nam VN mt vào tay k thù CS, chúng ta thành k lưu vong trên x người. Khi cuc chiến đă tàn, nhiu người mi nhn thc rng mt trong nhng nguyên nhân khiến chúng ta mt nước chính là v́ người dân min Nam thiếu đoàn kết; mt s không đt quyn li ca quc gia dân tc trên quyn li ca đng phái, ca tôn giáo, ca cá nhân… Qu là mt bài hc cay đng ca lch s.

Nếu chúng ta thy được khía cnh tích cc ca “vic đoàn kết”, th́ k thù ca chúng ta không bao gi quên tác dng ca “vic chia đ tr”.  Thi Pháp thuc, thc dân Pháp đă áp dng kế sách này, chia nước VN nh bé thành 3 phn: Bc kỳ, Trung kỳ, và Nam kỳ.  Người dân 3 min tuy dùng chung mt ngôn ng Vit, có cùng t tiên, cùng nếp sng văn hóa; nhưng sau thi gian dài 100 năm dưới thng tr ca thc dân Pháp, có lúc tưởng như ḿnh thuc 3 quc gia khác nhau. Sc mnh đoàn kết ca dân Vit do vy đă thiếu s tp trung, nh hưởng ln đến công vic giành đc lp cho t quc.

Nh́n vào hin t́nh đt nước Vit hin nay, chúng ta thy li t́nh trng đáng bun này. Các lc lượng dân chúng mun tp hp li đ có mt tiếng nói chung trong cuc tranh đu v́ dân ch, nhân quyn cho người dân đă gp rt nhiu khó khăn. Bn cm quyn Cng sn ư thc được mt khi các gii dân chúng tp hp li, h s mnh lên, và CSVN s không d ǵ dp tt các phong trào dân ch này. Do đó CSVN đă thc hin trit đ chính sách chia đ tr. Mt mt h ban phát bng lc cho nhng k trung thành vi Đng CS, vi nhà nước “xă hi ch nghĩa”; mt mt h đàn áp thng tay các t chc chính tr, hay xă hi dân s mun tham gia vào vic dân ch hóa VN. Kết qu là nhiu t chc dân chúng sau bao năm tranh đu vn chưa có được mt tiếng nói chung, chưa tp hp được sc mnh ca ḿnh, nên chưa nh hưởng ǵ được đến chế đ CS đương quyn.

Nhiu người dân Vit đă ư thc được t́nh trng đt nước lâm nguy, do vic Đng CSVN ch coi trng vic bo v quyn lc và quyn li ca Đng; coi nh quyn li ca đt nườc và dân tc; dn đến vic h đ mt nhiu vùng đt và bin đo vào tay Tàu cng. Tuy nhiên, gii cm quyn, tuy nhu nhược trước gic Tàu, nhưng rt tàn ác vi người dân, nên người dân vn chưa t́m được cơ hi tp hp sc mnh thành cơn băo cun trôi được chế đ đc tài toàn tr ti VN hin nay. Cuc chiến gi nước chng ngoi xâm cn lc lượng tp trung ca toàn dân, nhưng hin nay chúng ta chưa có được sc mnh tng hp này.

2- Cuc tranh đu chng cng ca người Vit T Nn Cng Sn ti hi ngoi có được s đoàn kết tng hp hay không?

Ngày 30-4-1975 ch chm dt cuc chiến gia người Vit quc gia và người Vit cng sn trên trn đa chiến.  30-4-1975 không đem li ḥa b́nh đúng nghĩa cho người dân Vit c hai min Nam, Bc.  Chính sách tr thù tàn bo ca “bên thng cuc” đi vi “bên thua cuc” khiến c trăm ngàn người dân min Nam mt mng trong các tri “hc tp ci to”; ti các vùng kinh tế mi, nơi người dân b buc phi đi khai hoang các vùng đt chết; trong các cuc vượt biên, vượt bin kinh hoàng đ vượt thoát khi chế đ bo tàn ca CSVN…

Nhng người dân Vit t́m đến được bến b t do, sau thi gian dài vt v xây dng cuc sng mi, đă tp hp thành các cng đng di dân t nn cng sn (TNCS) ti nhiu quc gia trong thế gii t do. H vn c̣n sng vi các lư tưởng quc gia, dân tc cao đp mà chế đ Vit Nam Cng Ḥa đă giáo dc cho h: t do, dân ch, nhân quyn.  Đó chính là đng cơ thúc đy h bt đu cuc chiến chng cng trên nhiu mt trn mi: chính tr, văn hóa, giáo dc, kinh tế, xă hi

Người dân Vit TNCS tp trung nhiu nht ti M, Canada, Úc và Pháp. Ti các quc gia t do này, các cng đng Vit TNCS được thành lp rt sm. H đoàn kết, và cùng nhau thc hin được nhiu vic đáng k, làm sáng danh chính nghĩa ca Vit Nam Cng Ḥa. H chn lá c vàng ba sc đ làm biu tượng cho cng đng ḿnh, phân bit rơ  ln ranh gia h, nhng người Vit quc gia, yêu t do; và bn VC, k thng tr toàn nước Vit Nam trong mt chế đ đc tài toàn tr. H ph nhn lá c đ sao vàng, xem đây ch là c ca Đng Cng sn, không h đi din cho đt nước và người dân VN.

Mt trong nhng chiến dch làm sáng danh chính nghĩa ca người Vit TNCS là chiến dch vinh danh c vàng, khi đu t năm 2003, và vn c̣n tiếp din đến nay, thành công nht là ti M, nơi quc hi nhiu tiu bang, và nhiu hi đng thành ph đă ban hành các ngh quyết công nhn c vàng ba sc đ là c chính thc ca người M gc Vit ti Hoa Kỳ.  S đoàn kết ca người M gc Vit đă khiến người M bn x lng nghe tiếng nói chung ca h, hiu được nguyn vng thiết tha ca h: xác nhn chính nghĩa ca h trong vic tranh đu chng đc tài CS, tranh đu cho t do, dân ch, nhân quyn; bo v cùng vinh danh lá c vàng ba sc đ ca quc gia VNCH.

Mt chiến dch khác ca người Vit TNCS cũng thành công tt đp ti hi ngoi, do h biết vn dng sc người, sc ca; chính là chiến dch xây các đài tưởng nim chiến sĩ Vit-M nơi có đông người Vit cư ng, như ti thành ph Westminster, California; khu Eden, th đô Hoa Thnh Đn; ti Houston, và Arlington, Texas; Saint Cloud, Minnesota; Wichita, Kansas; Orlando, Florida; Utah…; và ti Brisbane, Úc châu…

S đoàn kết ca người Vit c̣n được th hin rơ nét qua nhiu sinh hot cng đng đa dng trong nhiu năm qua.  Cuc chiến đă chm dt hơn 40 năm, k t ngày 30-4-1975, nhưng tinh thn chng cng ca khi người Vit chng cng vn c̣n rt mnh. VC đă th nhiu chính sách, mua chuc có, hăm da có, nhưng h vn không thành công trong vic nhum đ cng đng t nn CS ti hi ngoi. C th là ngh quyết 36, vi ngân sách c triu đô la, được ban hành vào 26 tháng 3, 2004.

Mt trong nhng n lc ca người Vit TNCS ti hi ngoi là bo v cng đng chng s xâm nhp ca CS. H kiên quyết không chp nhn s hin din ca các biu tượng CS nơi h sinh sng, chng hn h́nh H Chí Minh, hay lá c đ sao vàng ca đng CSVN. Chúng ta hn c̣n nh cuc biu t́nh ca hơn 50,000 người dân Nam California năm 1999, chng h́nh tên H Chí Minh được tên Trn Trường trưng bày trong tim cho thuê băng video ca hn. Và trong nhiu năm qua, ti M, lá c máu ca cng sn, c được treo nơi nào, là b người dân Vit TNCS đa phương t́m cách h xung, và thay bng c vàng ba sc đ ca người M gc Vit. Các thành phn cư dân, già có, tr có, đă đoàn kết đ đt sng ca h sch bóng lá c máu, lá c ca bn buôn dân, bán nước mà h không th nào chp nhn được.

Đng bào Vit TNCS ti khu Phước Lc Th, thuc Little Saigon, Nam California mi đây, vào ngày 20-11-2016, đă dy cho tên CS Lê  Đ́nh Hùng, bit danh là “Hùng Cu Long”, mt bài hc nh đi. Tên này, vi s giúp sc ca mt vài người Vit ti hi ngoi, đă công khai xut hin vi áo h́nh c đ sao vàng ca VC (ti tim Trendy Nails & Spa Maryland, và ti mt s đa đim th đô Hoa Thnh Đn). Sau đó tên này đến khu Little Saigon, tính khiêu khích đng bào t nn CS vi h́nh nh c đ sao vàng trên áo dài ca hn, mà hn rêu rao là có mc đích c đng cho ḥa hp, ḥa gii dân tc Vit. Kết qu ngày hôm y, Hùng Cu Long, tuy không dám mc áo c VC, vn b đng hương ti khu Phước Lc Th đui đi mt cách nhc nhă.

Người Vit hi ngoi c̣n nêu cao tinh thn đoàn kết trong các cuc biu t́nh chng bn văn công VC xâm nhp cng đng đ làm công tác văn hóa vn. Các đoàn văn ngh Duyên Dáng Vit Nam, bn văn công VC đin h́nh là Đàm Vĩnh Hưng, dù xut hin bt c nơi đâu, cũng b đng hương ty chay, biu t́nh phn đi. H cương quyết không đ nc đc cng sn làm tn hi cng đng ca h, nht là s gây nh hưởng xu đến lp tr không có kinh nghim nhiu v s tuyên truyn ca cng sn.

Nhng năm gn đây, do vic chính ph Hoa Kỳ b́nh thường hóa quan h ngoi giao vi CSVN vào năm 1995, cuc tranh đu chng cng ca người Vit ti hi ngoi đă gp rt nhiu khó khăn, và sc mnh đoàn kết ca khi người Vit TNCS đă b suy yếu nhiu. Vit Cng được t do đến các vùng đt sng ca người Vit TNCS: du lch, du hc, công tác trong nhiu lănh vc như giáo dc, kinh tế, xă hi, văn hóa…  nên chúng có nhiu cơ hi xâm nhp vào các cng đng ca người Vit chng cng. Chúng mua chuc nhng k tham tin, hám danh; cũng có khi chúng đe da người Vit hi ngoi lúc h tr v quê thăm người thân, hay áp lc thân nhân ca h c̣n sng ti quê nhà… Hu qu là không ít người ngày xưa tng liu mng chy trn Cng sn, ngày nay vênh vang v nước góp vn làm ăn vi cán b CS, đem bn ca sĩ CS sang múa hát ti hi ngoi, khuy đng cuc sng yên b́nh ca người Vit TNCS, khuyến khích các ca sĩ hi ngoi v hát ḥ cho bn CS trong nước thưởng thc; to s chia r trm trng trong khi người Vit ti hi ngoi. S chia r này đă phn nào làm suy yếu các lc lượng chng cng, ngay c trong các t chc cng đng, và các t chc ca cu quân nhân Vit Nam Cng Ḥa. Ti nhiu nơi, chúng ta thy có s hin din ca hai hay ba t chc cng đng, t chc th́ ch trương chng cng trit đ; t chc th́ ch chú trng đến hot đng văn hóa, xă hi, tuyên b không làm chính tr

Trong giai đon khó khăn hin nay, khi mà s chng phá ca k thù cng sn đang mc quyết lit nht, v́ chúng có nhiu li thế hơn chúng ta (có nhiu tin, có nhiu quyn lc v chính tr trong cũng như ngoài nước); s thiếu đoàn kết ca các t chc cng đng và đoàn th ti hi ngoi tht đáng cho chúng ta quan tâm.

3- Người Vit TNCS ti hi ngoi phi tái lp sc mnh đoàn kết bng cách nào?

Trước hết cn phi khng đnh mt điu: chúng ta không th đoàn kết mt cách mù quáng, và đ k thù cng sn ru ng ḿnh bng các lun điu tuyên truyn bp bp. CSVN tng đánh la người dân Vit Nam bng khu hiu rt kêu như sau “đoàn kết, đoàn kết, đi đoàn kết; thành công, thành công, đi thành công”. Chúng mun tt c các thành phn dân chúng phi b đt dưới s kèm kp ca bn cm quyn CS (được tp hp dưới s lănh đo ca Đng CSVN, vi ch nghĩa Mác-Lênin làm kim ch nam). Nhưng s đoàn kết này không nhm mang đc lp cho nước nhà, và hnh phúc cho người dân; mà ch khiến người dân Vit b quc tế cng sn nô l hóa. Sau khi chiến tranh chm dt, người cng sn VN li hô hào “đoàn kết dân tc”, khuyên người dân min Nam xóa b hn thù, cng tác vi bn cm quyn mi đ đt nước sm phc hi sau chiến tranh; khuyên người dân Vit hi ngoi quên quá kh, đem tin bc và tài năng v “xây dng đt nước”.

Không ít người Vit hi ngoi mc by “đoàn kết” này ca cng sn VN.  Nhiu trí thc hi ngoi v nước cng tác vi chúng, nhiu doanh gia v nước đu tư trong nhiu d án kinh tế…, kết qu nhiu người lâm vào cnh tin mt, tù mang; hay phi b ca chy ly người

Ti hi ngoi, đ khi b la, đ t bo v, và duy tŕ sc mnh ca tp th, người Vit hi ngoi ch có th “đoàn kết” da trên lp trường quc gia dân tc, da trên đường li chính sách ca t chc, kiên quyết không th đoàn kết vi nhng k thay đi lp trường, nhng k mang danh t nn chính tr, nhưng qua hành đng đă chng t h ch là người t nn kinh tế; được chp nhn sng ti các quc gia dân ch, t do, nhưng phn bi li cng đng ca ḿnh, và ch c̣n nghĩ đến vic vinh thân ph́ gia mt cách ích k.  Đoàn kết mù quáng vi nhng thành phn này rt nguy him, s không to được sc mnh cn thiết cho cuc tranh đu chung ca cng đng, mà c̣n t hy dit ḿnh. Câu hi chúng ta không th quên là: đoàn kết vi ai, và đoàn kết trên căn bn lp trường nào?

Thi gian vài năm nay, ti quê nhà, có hin tượng mt s thanh niên sinh ra và trưởng thành sau khi cuc chiến Vit Nam chm dt, li dành nhiu thi gian t́m hiu v chế d Vit Nam Cng Ḥa, ri h ngày càng yêu mến chế đ này, yêu mến biu tượng ca chế đ này là lá c vàng ba sc đ, yêu mến người bo v chế đ này là quân đi Vit Nam Cng Ḥa. Các thanh niên này không ngi hy sinh s b́nh yên ca bn thân, không ngi tù ti khi bày t s kính trng và ḷng yêu mến chế đ VNCH. H không mun “đoàn kết” vi chế đ cng sn, dù h được sinh ra trong chế đ này, và được giáo dc trong nhà trường ca chế đ này. H đă chn “đoàn kết” vi người dân ca chế đ VNCH, mt chế đ b gii cm quyn CS xem là “thù nghch, phn đng”. Xem vy, đ thy trong vic “đoàn kết”, vic chn “ch đng”, chn “chiến hu”, vn đ lp trường quan trng như thế nào.

4- Tng Hi Cu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Vơ B Quc Gia Vit Nam ti hi ngoi xây dng sc mnh đoàn kết ca ḿnh trên căn bn nào?

Tôn ch ca Tng Hi Vơ B là “duy tŕ mt t chc gm các cu sinh viên sĩ quan Trường Vơ B Quc Gia Vit Nam, có lp trường quc gia dân tc, không ḥa hp ḥa gii vi cng sn dưới bt c h́nh thc nào, gi vng ln ranh Quc-Cng, mc tiêu quang phc mt quê hương Vit Nam tư do, dân ch, không cng sn”. Tp th các cu sinh viên sĩ quan được đào to dưới mái trường Vơ B, theo tinh thn “t thng đ ch huy”, đă tng là các cp ch huy tài ba ca nhiu đơn v trong quân lc Vit Nam Cng Ḥa. Nhng sĩ quan này được hun luyn đ sng và chiến đu theo tinh thn: (bo v) T Quc-(tôn trng) Danh D-và (chu toàn) Trách Nhim.

Tp th Vơ B không phi là mt tp th ô hp, gm nhiu khuynh hướng đi chi nhau. Đây chính là mt tp th tương đi thun nht, v c lp trường ln năng lc. Trong cuc tranh đu chng k thù him ác là CSVN, người Vit hi ngoi rt cn đến các tp th thun nht như vy. K thù s khó xâm nhp được vào thành tŕ ca nhng tp th này.  H có tinh thn k lut cao ca quân đi; h được trang b bng lư tưởng quc gia; được rèn luyn k năng trong nhiu lănh vc, nên đă tr thành vn quư ca VNCH.

Ti hi ngoi, nhiu năm qua, các cu SVSQ/TVB đă nhiu ln nêu gương sáng trong vic phc v cng đng, trong cuc tranh đu chng k thù CS trên mt trn mi. H tham gia cùng các chiến hu trong các chiến dch vinh danh c vàng, h c máu ca VC, chiến dch chng VC xâm nhp cng đng dù mt s đă phi chu h ly v́ các v kin cáo làm hao tn công sc, th́ gi, và tin bc ca h. Tui ca h ngày càng cao, sc ngày càng yếu, nhưng không v́ thế mà h chu đu hàng. H tiếp tc chiến đu, dù cuc chiến ngày càng khó khăn và không thun li.

Vy người cu SVSQ trường Vơ B phi làm ǵ đ duy tŕ và phát huy sc mnh đoàn kết ca tp th? Tng Hi Vơ B (THVB) đóng vai tṛ quan trng trong vic duy tŕ và cng c lư tưởng cho tp th. Không có ǵ tn ti măi vi thi gian, nếu không được vun xi, nuôi dưỡng. Chính v́ thế Tng Hi cn chú tâm đến vic thành lp mt y ban chính tr nhm hướng dn các sinh hot ca các hi đa phương. Nếu không thúc đy sinh hot ca TH theo chiu hướng này, sinh hot ca TH s ch c̣n thu hp vào các sinh hot mang tính cách ái hu, xă hi, và không th nào thc hin được tôn ch như nhiu ln được khng đnh qua các kỳ đi hi Vơ B toàn cu.

Công vic th hai THVB cn làm là thúc đy hot đng ca các hi Vơ B đa phương. Các hi VB đa phương chính là các đơn v căn bn ca Tng Hi, v́ các cu sinh viên sng trong cùng đa phương, có nhiu cơ hi gp nhau, d có quan tâm đến các vn đ ca cng đng đa phương, biết và hiu nhau nhiu hơn c các bn sinh viên cùng khóa. Nếu THVB kết ni được các hi VB đa phương, đ h tr thành các chân rết ca THVB, sc mnh ca tp th s được duy tŕ và phát huy đáng k. THVB cn có kế hoch giúp các Hi VB đa phương hot đng cng đng có hiu qu; như vy sinh hot ca các hi VB s đáp ng c th nhu cu ca cng đng.

Chúng ta không th ph nhn mt thc tế đáng bun, là mt s đông cu SVSQ Vơ B hin nay ngày càng xa ri dân chúng, thiên v sng th đng, có l v́ tui đi ngày càng cao, sc ngày càng yếu, chng c̣n tha thiết ǵ đến hot đng cng đng, hay tranh đu chng cng na.  Thm chí có người c̣n nh́n nhng đng môn, chiến hu ca ḿnh đang tranh đu chng cng bng con mt dng dưng, bng nhng li chê bai dè bu. Thái đ này không th hin t́nh đoàn kết cn có trong mt tp th đang c̣n dn thân vào cuc tranh đu chung ca dân tc.

Tp th Vơ B hin nay rt may mn là có được s quan tâm và dn thân ca lp hu du: các cháu thanh thiếu niên Đa Hiu. Nhng người tr này dù được sinh ra ti hi ngoi hay ti Vit Nam, đu được th hưởng nn giáo dc nhân bn ca chế đ dân ch, và trưởng thành trong không khí lành mnh ca thế gii t do ti hi ngoi. Ht ging t do, dân ch đă có sn trong con người h, cng thêm s giáo dc trong gia đ́nh ca các bc cha chú, là các cu SVSQ Vơ B, nên h ư thc được trách nhim ca ḿnh là phi tiếp bước cha chú trong vic gieo mm dân ch nơi quê hương Vit Nam. THVB nên dành nhiu thi gian cho vic giáo dc lp hu du này, đ h hoàn thành vic ni gót tin nhân. Có được s đóng góp ca lp hu du này, sc mnh đoàn kết ca tp th Vơ B s tăng lên bi phn.

THVB là tp hp ca các cu SVSQ ngày xưa được rèn luyn dưới cùng mt quân trường, nhưng vi thi gian, vt đi sao di, người cu SVSQ cũng không tránh được thay đi. Tinh thn t thng có th đă yếu đi, k lut quân đi cũng chng c̣n đ cá nhân biết kim chế bn thân, nên vic mt đoàn kết cũng có lúc đă xy ra ti mt s đa phương cũng như trong Tng Hi. Tuy vy, chúng ta vn tin tưởng vào tương lai ca tp th Vơ B. Chúng ta tin tưởng là các cu SVSQ Vơ B s coi trng các mu s chung ca tp th, s biết t chế đ tránh cho tp th khi chu nhng tn thương nghiêm trng xy ra do s mt đoàn kết trong ni b.

Kết lun, chúng ta không th quên li tin nhân dn ḍ:

“Đoàn kết th́ sng, chia r th́ chết.”

Li dn này tuy ngn gn, nhưng cha đng c mt túi khôn ca cha ông dành cho con cháu. Hy vng là chúng ta s theo li dy ca tin nhân, áp dng điu này trong cuc sng. Hy vng là thế h hu du ca chúng ta cũng s biết áp dng triết lư sng khôn ngoan này, đ cng đng nơi chúng ta đang sinh sng được hưởng phúc li tt đp nht. Tinh thn đoàn kết này s giúp chúng ta hoàn thành được mc tiêu do tp th Vơ B đ ra.

Nguyn Quc Đng, K. 13

8-12-2016

Kính mi Quư V đc thêm thơ, văn và bút kư ca tác gi qua 3 trang BLOGs sau:

THƠ, VĂN - T̀NH

http://trangthovananghi1.blogspot.com.au/2015/10/tho-nghi-6-8-2015-thinh-giac-sao-ma-tot.html

THƠ, VĂN, và BÚT KƯ HƯỚNG ĐO

http://trangthovanhuongdaoynga.blogspot.com.au/2015/10/y-nga-tieu-trai-phu-huynh-tai-lien-ket.html

THƠ, VĂN và BÚT KƯ CHÍNH TR

http://trangthovan1.blogspot.com.au/2015/08/trang-tho-y-nga-thanh-kinh-vinh-danh.html 

Ư Nga (thơ)