bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/Qiztz31mVDbz8bAAuMYaSTj7CZHC11ZGgSl8EKY5DXXOJY5Q56x7VVZ4uh4K-du_ZiGdBtVlWU1Lxv9yoxLBJQkPZxcrOzN8XL0zXbZStkBNthmDTw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/4/3949/32958978084_29d44c7c43_n.jpg

 

BN DN NUI ĐNG

*

Thương v nhng thiếu n min ni b đng bn sang Tu

*

-C du mi cưới đu rm
Trăng ch
ưa kp khuyết đ nm đăm chiu
R
ượu, tr, bnh cha kp thiu
Sao c đ đn gi hiu hiu bu
n?

Sao c l mn git tun
Đ
cho nhng cnh chun chun mng thm?
Thi
p hng nm ng m đm
M h
ng sao li hng đm u su?

ng ra lnh phi lm du
Vo nh c
a gic m hu h thi
M
t đi khng thy kh hi
Thn đ
ơn, thế l, m ci dm ngn.

B hnh h, chng ai can
Khc la m
c sc ging khn c ra
Ch
ng em l mt lo gi
Tm m
ươi c l? Đi gia sang giu.
Nh
c hnh phi chu đn đau
Th
ương thn trinh tiết nt nhu t đy!

Nga*2.4.2017 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/-R4UlpoMoM6eyw_9jn9wAJDsF9W7skTNIelqmx3aEGgLuTbQR3U1dPSfJvuCASZIC0nQEIcIqZr5FNL-OCKcSvysIMt2hkutQRJmXDspw86Sdgk4Tw=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/3/2440/33001048776_a602eb76e4_o.jpg

V DN, DO DN?

*

(Trch Biếm Thi Chnh Tr s xut bn: BAO TIN SĨ ĐU RI?)

*

B Phn Phng Dn phngdn, khng phng đch.
Dn nhc nhch l B
khng thch, phng ngay!
Dn r
c rch l đng xing đm, xch ngy!
Dn đ
i nghch? B đa đy cho bng thch!

Nga,     13-10-2013.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/TkGAExhvgGV8ptP1oe3navKsnIOL1ToNwetaX8mCtp3zwgt7yrMkMbq6SgoP2SWUtAczdSECZbwfbCnOutgymIRnumvAigYNLPj4fxCQxCxzrMLZWg=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/4/3772/33001048526_b5a3094436_o.jpg

C NGHIP

VIT CNG.

Nht thn, đa thn, v thn?
Th
n no ngi đu nhn dn?
Bi
ến dit v cng, v tn
Th
n no thn t, vong thn?

Khng gian v bin, v cng
Th
i gian v thy, v chung
Chng sanh v l
ượng, v s
Ti c nhn loi chp chng.

Vit Nam ti, mt no trn
Đ
ng: ton nhng thn m dn
Tham lam đ
i đng ng mn
C
ướp bc lun c m phn.

Mt nước mi lc mt gn
Ăn nhu: đng, đon, ba qun
M
c dn ku go ut hn
Đ
ng đon x danh bt cn.

Mi s thnh, tr, hoi, khng
Bao gi con dn Lc Hng
M
ng Qu Hương ti hoi Cng
Cho người dn thot cm gng?

Nga, 13-9-2013.

(Trch thi tp s xut bn: DP CHO RI)

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/XK0hNaftOryJvV1VTMSCkhGCjoWamSu4OTmb1OlaYPFnile5yXwR3sCOIwFZ9YiHT7U5n7SF8rVPK6FBRYaP9hurOx3zyj5s0tKpVkSiQd38KBU=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/3/2354/32227605973_8972bfe9b1.jpg

CƯƠNG LĨNH ĐNG:

RƯỢU GI, NGƯỜI GI,

MT NƯỚC THT!

*

Đc đc san Mũ Đ s 68, trang 243

*

Mai Quế L, Ngũ Gia B
Hn chi đ
ng ng li b! Ku ai?
T
u B Đo, Tu Mao Đi*
Th
o no đng nhu mit mi, lăn quay.

Bordeau, Cognac ti ngy
Champagne, Rhum, Whisky by thanh nin
Nh
u trin min, c nước ghin
Hi
n nhin trng đc t quyn: Vit, Hoa.
Th
ế Vinh- Nga*1-9-2013.

*Rượu: Mao, Đo: xin hiu theo c 2 nghĩa
>> Mao Tr
ch Đng v đo kp
>>B
Đo tu, Mao Đi tu, B Đo M tu

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/bpzM0I-_mujIiBXWBanDDTdpEwsCryeiLETYivIBtQtK67diE98WAEe597B9ni-fHoU1FBjRsEVOR_wRxlj_ZRdEqDETR3M2vFk_jihlufpGf0M=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5444/30837921591_ea1f086a74.jpg
 

NGON, KHNG LNH!

Trng ngon nhưng li khng lnh
Mn no cũng đ
c rnh rnh r ra
Ng
ười Tu đi giết người ta
M
t mai chết hết r ra Cng Tu.

Nga,     9-10-2013.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wDnJC5jirCsJpeZDPTwmfjsBE8hpV5y5HUSQtMrYttGFuzQ6gpG107-1K_COJBpgCVGzIqN9zB67hsi4OV4Mgu4H1jsekxHnjHDeaXQutXg5q7scIQ=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/4/3667/33001049126_449f74988c_o.jpg

HOI NAM,
H
N BC!

X u, liu phn, xế u
Hoi Lang D
C ai ru điu bun
Tai nghe m đi
u ci ngun
M
t mai ht xm? L tun dn mnh! 

Tnh tang, tang tnh, tang tnh
Tm ng
ười ngh sĩ bt bnh c đau?
L
i ca xoy tn lng nhau
Nghĩ: mai thn ph
n chư hu ra sao?

Nga, 8.1.2016

*Bi D C Hoi Lang, H (thp nht), X, XANG, X, CNG, LU, (cao nht).

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/OPIBguM_OXgCV8iKMCFJ6mldNJronsFuOcNTr92zjT0s0geX6ZxVxDQzvR64sWl3bo9TmbZGv88Y_vZ64yPAGmGp9lR9rqVCOx1LL2w96OVeXWtF=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/1/329/33001049016_7bf29d606e_z.jpg

TM V LƯƠNG
NO C LƯƠNG TM!

Thương dn mnh sao m kh!
Ph
n n phơi hoi chng kh*
D
ưới s cai tr đin r
C đ nhum mu m l.

Dn b ch đp nhn phm
Th
ế h tương lai sai lm:
Vi thn ăn ch
ơi, ri rm
V
c thm chng cn xa xăm!

Đt nước ngy cng lm nguy
Đ
ng, Đon Bn Nước thy chi
Ch
vơ vt ca, thng tr
Dm dn vo vc ngu si?

Dn kh lm ri biết chưa?
Đ
ng lm kh dn thm na!

Nga,     13-10-2013.

*Ch ton l nước mt!

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/HDkwJ3ylJe9muZ1AnJMhXRobhMBVV5kjBRxWyn6tTZH_QD8p5uNiVqVmBashUE3JiZ0I3-wIQwxG895vHSoDxdXw0aentoohVUAVZKL9NYEnUA=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/1/354/32227603343_b3374f8e95.jpg

GIA MRNG LUT
L MLUT RNG.

Điu khng hay, l khng phi!
Sai l
i sa, sa vn sai!
Đ
ng ny lnh đo được ai?
Ch
hoi cng, dn by bin!

Tm khng bnh, tr khng tnh!
Đ
ng ny na tnh, na đin
T
nh ri khi ăn cướp tin
Khng đin khen gi
c thng tiến!

Nga,     13-10-2013.

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/zgHuMl9ROWf-a_TEIL3XNi42VNaORNYmJGpLBIIeLpdtwd_xlcpGj1FC6NwcDSsgNVnpClzXXooP46UhkkTZSAAL7jl0h5Xg8TUETlADZJ-AeKJP=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/1/352/32227604513_8edf986164_o.jpg

HN HAY VIT?

Khng thy! Khng nghe! Khng biết!
Đi
ếc t trong đng điếc ra!
M la đ
c bit: Đng t!
Dn Vi
t chc l chết thit!

Hc tp tt! Kim đim tt!
T
t t Người L tt vo!

Nga-Thế Vinh*13-10-2013.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/oiPi70Me9BM9czAqudmhNygwcbOG_v6Y-ZZo8BGbRsNWGmuv5j5KjiP6B0pw4n_LmHzXO6mqTArjIm_XGwdUEf4HmrLEfN-q4nDl0Ycl3aLukGk=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5648/25290125809_a7f1845cf7.jpg

Nga knh chuyn v cm ơn

Thơ

Vĩnh Nht Tm

ĐC THƠ ĐU TRANH 2
*

Tng Nga

*
Ta trn trng nhng dng thơ cao qu
Ca lng em, cho qu m xc xơ
Đn tr thơ sng lc lng, bơ vơ
Khng cha m, khng người thn bo bc.

Em hy viết cho mai ny chng đc
Nghĩa sng danh, r hai ch: Đng Bo
Chng cn chi nhng so ng ru rao
Khi dn tc b dm su dưới đy.

Viết tt c nhng thi đi đen bc
Cnh ph du cao lm ch trăm năm
M qun đi ni cơ cc mun dn
ang giy chết bi v thn thng tr.

Em hy viết như tm v chn l
Cu ging ni đang b gic phanh thy
Trn qu hương dn tc lm đa đy
Do Cng ph ti đi cho gic Hn.


Vĩnh Nh
t Tm, 30.05.2008

Nga (thơ)