bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

*** 

Nga

xin php v cm ơn Qu Tc Gi

v nhng hnh nh đ sưu tm v chn lc cho trang thơ

trch t tuyn tp thơ văn s xut bn:

TRI ƠN CHIN SĨ VNCH

 

DƯỚI LA NGƯỜI CNG

*

Knh tng Người Lnh Gi NGUYN PHƯỚC BO TRM

*

Dưới nh đuc bp bng, ngn người đng
La lung linh đc dng trn đi cao
Ngườnhn người xc đng trong rng su
Cng cm nhn la chp chng sc sng.

T đt đng bng La Thing Ph Đng
Cng đ
ng lng quyết chng c th trong
D
p Cng th: Tu, Vit qu cung ngng
Ph
i bo đng ha dit vong dng ging.

Nga*5.4.2017

 

NHNG NGƯỜI T

BT KHUT

*

Cm tc, nhn đc đc san BT KHUT Hi Ng 2015,
c
Kha 8/72 B + C TB/TX

*

Chn quen gt botte de saut
V ai l l
ếch ho kh chn trn?
Bn chn B
o Quc, An Dn
M
i min đt nước dn thn tuyến đu.

By gi đt nước v đu?
Th
ương bao Chiến Sĩ sng lu, bun nhiu:
B
n b đng kha bao nhiu
Ai cn, ai m
t c liu Qu ngho?
Ai đem tm huy
ết mang theo
L
ưu tryn hu bi: ct ko Nh Nam?

Nga, 280915

 

TRUY ĐIU.

*

Thnh knh tưởng nim nhng
Chi
ến Sĩ QL VNCH đ tun tiết sau 30-4-75.

*

Kn truy điu m no n tưởng nim
Nh
ng Chiến Binh khng cp bc linh đnh
Nh
ng hương linh tun tiết v dn mnh
Ngn thu tr
ước, ngn thu sau ni tiếp.

Kn truy điu trong quc kỳ thng nếp
Th
ương tiếc Người, đi binh nghip trun chuyn
Quy
ết khng hn, chn ci chết trung kin!
Kn dng hi
ến m chiu hn T Sĩ.

Nga, 20-10-2013.

 

HI NG

*

Cm tc, nhn đc đc san BT KHUT Hi Ng 2015,
c
Kha 8/72 B + C TB/TX

*

Hết gi m chưa hết chuyn
Chuy
n ny ni tiếp chuyn kia
T
ngy trăm ng cch chia
Anh em chn tr
i, gc bin.

Nh ngy bng sng Garant
Tu
i tr ho hng chiến trn
Chi
ến trường ni bước tin nhn
Ngăn ch
n k th gy hn.

Nh nếp kaki thng tp
o vng v
php thăm em.
Nh
o trn bc, đm đm
Tuy
ến đu ướt mu mu bn.

Nh giy saut đen qun trường
Nh
thi anh em bt khut
Hin ngang! Ch
ưa tng khiếp nhược!
Nh
thi t đy chn thương

Ti sao by gi mt Nước?

Nga, 280915

 

 

Đ L LNH PHI GP SC

*

Cm tc, nhn đc đc san BT KHUT Hi Ng 2015, ca Kha 8/72 B + C TB/TX

*

-Tr trn khp nơi vit Cng
Lch, lu
n, ph ri Đng, Ty
Lnh no vo ch
lnh đ!
Th
y Cng lp l: dp ngay!

Em xin np mng Nin Trưởng
Ty C
đnh đot Bc, Nam
Anh sai chi em cũng lm
C
ni cng vic căng thng.

Khng cn tm bia đ đn
Vi
t gian long qung: bn lin!*
Xung phong lm t
t tn tt!
Khng sng? V
n cn bt nghin!

Ty, Đng đ gi lnh tr
Nam, Bc lnh gi ra qun
Khi c
n: ra tay gn, nh
Nhn bn lun thng phi nhn!

Đnh* cho Cng khng đường đ
Người lnh khng th v hưu!
Cho đ
ến khi ta ngng th
Gp tay dp sch k th!

Nga, 280915

*Bn lin, đnh: xin hiu theo nghĩa bng > trong sch ha hng ngũ

NGƯỜI LNH GI

*

Cm tc nhn đĐA HIU s 105/2015

*

Đng đi cng cười, khoe chnh nghĩa
Ti
ếc chi thm na m dng dng
C
ười to, khoe sp rng hm răng:
Ta th
ng! Đch thua, v cui bng!

Ha ha ha!

Nga, 16-10-2015

 

SI GN S VIT

TRANG S MI

*

Cm tc nhn đĐA HIU s 105/2015

*

Si Gn ca chng ti
Khng ch bc g c

Si Gn! Si Gn! i!
Khng ai đ
ược php xa!

Si Gn! Hai ch thi!
Khng ch r
n dơ bn!
Khng h
hiếc kỳ khi!
Khng minh Min g
c Hn!

Si Gn! Gi mm mi
m r
n rng, ra r
D gn gũi, xa xi
Tn quen, khng nh
n l

Bao chiến sĩ chiến đu
Cho Si Gn th
nh thơi.
Si Gn đ bao đi
L th
đ yu du.

Si Gn! Si Gn ơi!
C
vng bay pht phi
Si Gn t
ng mt thi
V
ươn ln cng thế gii.

Chng ti đi khp nơi
Nh
ưng vn lun mong đi
Th
y li nh mt tri
Trn Si Gn: S
Mi!

Nga, 16-10-2015

 

TM ĐU?

Mt người lnh, đi khng h quay li
M
t người tnh, tay vy vy, tm đau
M
t người đi, cu tm-bit ngt-ngo
M
t người , ng đu cu vĩnh-bit

Nui con di, lng em lun qun tht:
Ba m
ươi năm anh vi xc rng su
Ch
ưa ch gim tm ch sĩ đu?
Lng yu n
ước, ba mươi năm đin đo!

Nga, 7.3.2006

 

*Trung sĩ qun cnh, qun chng Lc Qun Hoa Kỳ: BI THANH THO, người đ cm l C Vng ti

đơn-v đang chiến-đu, th-đ Iraq, ngy 6.9.2004.

 

HY NH

*

Viết tng:

-K-sư HUỲNH LƯƠNG VINH &

Trung sĩ qun cnh, qun chng Lc Qun Hoa Kỳ: BI THANH THO

*

Đng bao gi qun nh EM
Mũ, mng, cn đai cũng  VI
T
Gan vng, d
st l          NAM
o v, chn tr
n đ         HIU
|Qu
n la, hia vng cng   THO!

Nga, 9.3.2006

 

-K-sư HUỲNH LƯƠNG VINH, người đ vn đng đ l C Vng được pht-phi tung bay trn đnh

Everest, dy Hy M Lp Sơn, ngy 17.5.2004.

Trch: Trn Chiến Dng Li Quc Kỳ

ca

Phm B Hoa

http://motgoctroi.com/StLichsu/LSCandai/VNCH/DunglaiQKy.htm

1. Quc Kỳ Vit Nam trn đnh Everest.

Ngy 17 thng 5 năm 2004, quc kỳ Vit Nam chng ta đ được cm trn đnh Everest dy Hy M Lp Sơn. Đy l đnh ni cao nht thế gii (8.848 thước), cũng l nơi m nhiu người trn thế gii mong mun thc hin cuc hnh trnh gian kh đ chinh phc đnh ni ni tiếng ny. 

Qua đa ch , tm lược bi viết trong t Thi Bo s 117 ngy 25/6/2004 pht hnh Portland, Oregon: K sư Huỳnh Lương Vinh quen biết vi ng Craig Van Hoy, 46 tui. ng c v người Lo tn Malysone. C th do mi lin h vi qu hương bn v m ng Craig d thng cm vi cc dn tc trn bn đo Đng Dương, cng trong hon cnh b chế đ cng sn đc ti cai tr. Nhn ra tnh cm đ, ng Huỳnh Lương Vinh tm s vi ng Craig v nhng thnh cng ngon mc ca Cng Đng Vit Nam T Nn ti Hoa Kỳ, v cuc vn đng cc đa phương chnh thc cng nhn quc kỳ Vit Nam. K sư Vinh mong mun ng Craig, vi tư cch Trưởng Đon chinh phc đnh ni Everest, cm l quc kỳ Vit Nam trn đnh ni. 

ng Craig vui v chp nhn v ng ni thm rng: ng cm quc kỳ ny trn đnh Everest, khng ch dnh ring cho ng Huỳnh Lương Vinh v Cng Đng Vit Nam T Nn trn thế gii, m l ng dnh danh d ny cho hơn 80 triu dn trn đt nước Vit Nam na. Xin ni thm l trong đon leo ni ny, ngoi ng Craig Van Hoy, cn c 1 người Đi Loan v 4 người Hoa Kỳ. ng Craig Van Hoy đ thc hin li ng đ ha vi k sư Huỳnh Lương Vinh, v ng mang v cho ng Vinh tm hnh ng chp l quc kỳ Vit Nam đ chng minh li ha đ. 

2. Quc kỳ Vit Nam ti Iraq.

T đa ch e-mail ca Tuyến Nguyn ngy 1/10/2004 cho biết, đơn cTrung sĩ Qun Cnh Bi Thanh Tho -cng dn M gc Vit- trong qun chng Lc Qun Hoa Kỳ đang chiến đu ti Iraq, xin được cm quc kỳ Vit Nam ti đơn v ca Anh, đ được cp trn ca Anh chp thun. V anh Bi Thanh Thđ cm quc kỳ Vit Nam chng ta cng vi quc kỳ Hoa Kỳ vo ngy 6/9/2004 ngay trước đơn v m anh đang phc v ti th đ Iraq. Trong nh km theo e-mail cho thy, anh Tho đng gia 2 quc kỳ Vit Nam-Hoa Kỳ. Trong thư anh Tho gi cho ta son bo Người Vit California, c đon anh viết:

"D l mt qun nhn đ phc v hơn 7 năm trong qun đi Hoa Kỳ, nhưng ti vn khng qun mnh l người Vit Nam."

Mt đon khc:

"Nhn danh c nhn ti v cc người lnh M gc Vit đang tham d vo cng cuc chiến đu chng khng b trn thế gii, ti s khng bao gi qun truyn thng Vit Nam ca ti, v ti s theo bước ca cc thế h ng cha, ti tiếp tc chiến đu cho l tưởng t do v dn ch."

Anh Tho cho biết l đon ny anh viết trong đơn gi cp trn ca anh đ xin php treo quc kỳ Vit Nam.

NGƯỜI LNH XƯA V NAY

*Cm tc, nhn đc đc san BT KHUT Hi Ng 2015, ca Kha 8/72 B + C TB/TX

ng Ni hi thăm ng Ngoi*:

-Sao my xung sc, cm nhom?
Tc tai r
ng đu tri li?

-Cn my sao li gi om?
T
i sao nhum tc mu trng?
Cn ch
a chi my cng đen?

-Kết qu t bi bn hn
Tr
cng mnh vung gươm bn.

Thương nhau ngy xưa vm v
By gi ai cũng gy g
Đ
i lnh cam go, gn b
M nay lang b
t kỳ h.

Gp nhau: hp hnh, bu bn,
T
ng kết, phn tch tnh hnh,
Gp , đ
i hi by binh
Cn s
ng l cn chiến đu!

Chưa ai ngh ngơi dưỡng sc
Tr
ước cnh Nước mt, Nh tan
Nhn gi
c vo, cng căm tc
Đnh ti
ếp cho đến sc tn!

Nga, 280915

*Bn b tui đ gi v c chu

Knh thưa Qu V v cc bn,

Thng Tư Quc hn li v, DanChuCa.org knh gii thiu ging thơ tc gi Phm L Phan, mt người lnh VNCH, qua bi thơ mang tn Bi Thơ Cho Hi Đo Hn Căm m tc gi Phm L Phan đ viết t chiu 30 Tết năm Gip Dn 1974, năm đu tin Hong Sa b mt vo tay gic.

Nhn thy đy l mt bi thơ d được viết cch đy hơn 40 năm, nhưng đ bo trước được ni bi thương m c dn tc Vit Nam đang gnh chu trước thm ho Bc thuc, nn DnChCa.org đ ph thnh hai bi nhc khc nhau đ chia s vi Qu V v cc bn trong ngy đu thng Tư Quc hn ny.

DanChuCa.org knh mi Qu V v cc Bn vo links sau đy đ nghe hai bi ht va đ cp:

Bi Cho Hi Đo Hn Căm

http://www.danchuca.org/128kbps/BaiChoHaiDaoHonCam.mp3

Dn Tc Ny

http://www.danchuca.org/128kbps/DanTocNay.mp3

Knh mi Qu V vo thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.org

Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu

www.danchuca.org

Ca Khc Nguyn Văn Thnh Dn Ch Ca Ph Thơ Ca Khc Thn Hu Tnh Yu v Thn Phn Nhc Phim Trang Lưu Tr Cm T Kiến

Knh

DanChuCa.org

Bi Cho Hi o Hn Căm

Thơ: Phm L Phan

nhc: Nguyn Văn Thnh

1.

Li bin gi cui năm 
H
n căm trng mt l
- H
i Hong Sa, hi Hong Sa ... 
M
đng mũi Sơn Ch 
G
i hn ra ng H
o ni gin nn bin cung sng d
i, đ
t nước ng cha, tay đt lng đau 
Sng tht kh
ơi xa, sao la đt trong đu?
Lng m
bi bi, rut mm mu ch
M
t m trng vi, trin mi run ry: 
- H
i Hong Sa, hi cc chu con ta?

Hy đng thng m đi!
H
i đn con tng khua si bin c 
C
t cao đu ung li th sng Ha 
Hm T
, Vn n, Ty Kết, Chương Dương, 
V
ươn chiến cng kim c Bch ng Giang 
X cu
ng vng Bc Kinh vo bin mu!

Hy đng thng m đi!
X
ưa ng cha mnh giết Liu Thăng, Hong Tho 
nh g
c đu Tn Sĩ Ngh, Thot Hoan. 
Gi
b lũ Mao li xm phm bin quan 
Xua h
i tc cung đin ln cướp đ
i Hong Sa, h
i Hong Sa!

Hong Sa yu du!

2.

Hn Đng Hi cui năm 
L
nh căm căm hơi b
B
i thương con m ln đnh Sơn Ch 
t đai ta mt mng cũng tht xương 
T
quc ta mt tc cũng tim gan 
X
ương tht đt th tim gan đau xt!
"i Hong Sa, h
i Hong Sa!
H
i cc chu con ta!

Hy đng thng m đi
C
u Chn h, Cu Chn ơi! 
Gt nhi n
ra khơ
p tan lung sng d 
Chm c trng knh, r
ng danh lit n 
Dũng kh Nh
y Kiu gc mt Bc qun!

Hy đng thng m đi
H
i đn con ca Cu Long bt khu
Ng
o ngh trn vai hn An Lc, Tam Bin 
Mang trong tim ging mu thp Tr
Thin 
L
i pht Bc tht run hn bin c.
i Hong Sa, h
i Hong Sa yu du
i Hong Sa, h
i Hong Sa!
Hong Sa yu d
u!
L
i pht Bc tht run hn bin c.

Dn Tc Ny

Thơ: Phm L Phan

nhc: Nguyn Văn Thnh

1.

Dn tc ny,

My ngn năm tng nhc nhn u u
m bin m chu,

phơi rng tm ng
Nanh vu
t si lang no k gi hay trai 
Mu m
no n mung th mt b
Loi đ
a Hn vn cung say mu Vi
N
ước đc rng thing mt đi l mt chế
V
n người đi, khng mt bng ma v

Dn tc ny,
Năm m
ươi đa lm anh hng ca b,
Năm m
ươi con thnh dũng sĩ Trường Sơ
B
n ngn năm mi nhn mũi căm h
Phng m
t hn, nghiến răng ghm gic Bc.

Dn tc ny,

C Nương T pht bay hn xm lược,
G
ươm M Linh tht mu nhum đu voi.


"Tro ln, ln tro ln,

tro ln đnh ni m coi 
Dng B qu
n tượng

trăng soi, trăng soi ngi ngi".

2.

Dn tc ny,

Ngm mi th truyn kiếp my ngn năm 
Tr
ường Sơn

con khc ngp cu th
"i n
mu phi đi răng, đi mt!" 
B
ch ng xưa nghn ging mun xc gi
D Hn, d Mng n
ước đ cũng hi tanh 
Tc th đui sam - g
ươm do Vit tung honh. 
V ng
a L, L - tng phen đp Tng 
u Mn Thanh kiếm Quang Trung lng lng.

Ngn do inh, Trn uy dũng vch ci Nam.

Dn tc ny,

Tri an nguy vn mt lng son st
M
i tc đt mt chiến cng oanh li
M
i tn người mt anh hng, n ki
M
i gc cy mun xc qu vi su.

Dn tc ny,

D gic Bc bo tn hơn sc vt!

Dng Vit Nam chưa h biết ci đu!

 

Hn Thing, Hn Thing,

Hn Thing Dn Tc Vit Nam
Khn thing n
i gt

m cha, m cha m v".

Bi Thơ Cho Hi o Hn Căm

Li bin gi cui năm 
H
n căm trng mt l
- H
i Hong Sa, hi Hong Sa ... 
M
đng mũi Sơn Ch 
G
i hn ra ng H
o ni gin nn bin cun sng d
i, đ
t nước ng cha: tay đt lng đau 
Sng tht kh
ơi xa, sao la đt trong đ
Lng m
bi bi: rut mm mu ch
M
t m trng vi, trin mi run ry: 
- H
i Hong Sa, hi cc chu con ta?

Con chu m 
Năm m
ươi đa lm anh hng ca b 
Năm m
ươi con thnh dũng sĩ Trường Sơ
B
n ngn năm mi nhn mũi căm h
Phng m
t hn, nghiến răng ghm gic Bc. 
C
Nương T pht bay hn xm lượ
G
ươm M Linh tht mu nhum đu voi 
"Tro ln đ
nh ni m coi 
Dng B qu
n tượng trăng soi ngi ngi". 
C
u Chn h, Cu Chn ơi! 
Gt nhi n
ra khơ
p tan lung sng d 
Chm c trng knh, r
ng danh lit n 
Dũng kh Nh
y Kiu gc mt Bc qun!

Ngm mi th truyn kiếp my ngn năm 
Con chu m
tng nhc nhn u u
m bin m chu phơi rng tm ng
Nanh vu
t si lang no k gi hay trai 
Mu m
no n mung th mt b
Loi đ
a Hn vn cung say mu Vi
N
ước đc rng thing mt đi l mt chế
V
n người đi, khng mt bng ma v

Trường Sơn con khc ngp cu th
"i n
mu phi đi răng, đi mt!" 
B
ch ng xưa nghn ging mun xc gi
D Hn, d Mng n
ước đ cũng hi tanh 
Tc th đui sam - g
ươm do Vit tung honh. 
V ng
a L, L tng phen đp Tng 
Ng
n do inh, Trn vch ci Nam uy dũng, 
u Mn Thanh vn kiếm lng Quang Trung. 
Tr
i an nguy son st vn mt lng 
M
i tc đt mt chiến cng oanh li
M
i tn người mt anh hng, n ki
M
i gc cy mun xc qu vi su 
Dng Vi
t Nam chưa h biết ci đ
D gi
c Bc bo tn hơn sc vt!

Hn Nam Hi cui năm 
L
nh căm căm hơi b
B
i thương con m ln đnh Sơn Ch 
"i Hong Sa, h
i Hong Sa 
Khn thing n
i gt m cha m v". 
Hy đ
ng thng m đi 
H
i đn con tng khua si bin c 
C
t cao đu ung li th sng Ha 
Hm T
, Vn n, Ty Kết, Chương Dương, 
V
ươn chiến cng kim c Bch ng Giang 
X cu
ng vng Bc Kinh vo bin mu! 
X
ưa ng cha mnh giết Liu Thăng, Hong Tho 
nh g
c đu Tn Sĩ Ngh, Thot Hoan. 
Gi
b lũ Mao li xm phm bin quan 
Xua h
i tc cung đin ln cướp đ
i Hong Sa, h
i Hong Sa yu d
t đai ta mt mng cũng tht xương 
T
quc ta mt tc cũng tim gan 
X
ương tht đt th tim gan đau xt! 
H
i đn con ca Cu Long bt khu
Ng
o ngh trn vai hn An Lc, Tam Bin 
Mang trong tim ging mu thp Tr
Thin 
L
i pht Bc tht run hn bin c.

Chiu cui năm, mt mi th chưa tr 
Xun s
p v - tri bng nng n mưa ...

Gia nh, chiu 30 Tết Gip Dn (22-01-1974)

Phm L Phan

April 03,1972: Nixon orders response to North Vietnamese invasion

 

 

 

An Loc 1972 Evacuation

Source : Nixon orders response to North Vietnamese invasion, History.com

Vo ngy ny năm 1972, M đ chun b hng trăm my bay B-52 v my bay nm bom đ c th dng cho cc cuc khng kch nhm ngăn chn cuc tn cng mi nht ca Bc Vit. T Philippines, hng khng mu hm Kitty Hawk đ được chuyn ti, gia nhp vo đi tu sn bay ngoi khơi b bin Vit Nam, đ h tr thm v khng qun.

Đt tn cng ny l đng thi m đu Chiến dch Nguyn Hu ca Bc Vit (mt phn trong Chiến dch Xun H 1972, m Vit Nam Cng Ha gi l Ma h đ la, cn M gi l Easter Offensive.) Đy l mt cuc xm lăng ln ca Bc Vit nhm chiếm cc v tr quyết đnh, t đ ginh được chiến thng cui cng trong cuc chiến. Lc lượng tn cng bao gm 14 sư đon b binh v 26 trung đon ring bit, vi hơn 120.000 lnh v khong 1.200 xe tăng v phương tin thiết gip khc. Cc mc tiu chnh ca qun Bc Vit gm Qung Tr min bc, Kontum Ty Nguyn, v An Lc min Nam.

Bc Vit c mt s l do đ thc hin chiến dch ny: gy n tượng vi thế gii cng sn v vi nhn dn trong nước v quyết tm ca h; tn dng được tnh cm chng chiến tranh ca người M v hy vng lm hng cơ hi ti đc c ca Tng thng Richard Nixon; chng minh rng Vit Nam ha chiến tranh l mt tht bi; gy tn hi cho lc lượng qun s v cho s n đnh ca chnh quyn Vit Nam Cng Ha; ginh được cng nhiu lnh th cng tt trước khi c hip đnh đnh chiến; v thc đy đm phn v cc điu khon ring ca h.

Ban đu, lc lượng phng v ca min Nam hu như đ b chong ngp, đc bit l cc tnh gn pha bc, binh lnh đ tho chy khi v tr ca mnh Qung Tr v di tn chiến thut vo Huế khi b k th tn cng. Cn Kontum v An Lc, qun min Nam đ thnh cng hơn trong vic chng li đt tn cng, nhưng cũng phi mt vi tun chiến đu căng thng. D lc lượng phng v phi chu thương vong nng n, h đ c gng đng vng nh s tr gip ca cc c vn v khng lc M.

Giao tranh tiếp din khp min Nam trong sut nhng thng ma h, nhưng cui cng qun Vit Nam Cng Ha cũng ginh được ưu thế v chiếm li Qung Tr vo thng 9. Khi đt tn cng ca cng sn yếu dn, Tng thng Nixon tuyn b chiến thng ca qun min Nam đ chng t kh năng tn ti ca chương trnh Vit Nam ha chiến tranh, vn đ được trin khai t năm 1969, nhm tăng cường kh năng chiến đu ca qun đi Vit Nam Cng Ha.

Nga (thơ)