bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

Phim ti liệu: Nghiền nt nước Mỹ - Agenda: Grinding American Down/video

JOE B CHUẨN BỊ RA HẦU TO| "TI SẼ KHNG DUNG THỨ"

 

****

    

 

  

Vinh Nga CM T

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/QVkv7m2tskw2Wpm2eHpZqPXf1h0YJQ8mp2-pTArPQP3iSIe0u5n07UxGw_cJpERD20FGFnd3pu9biCfbKOL53LqQrjCoMgP9Ps76aiA2uNxgXY4=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887781196_df332ca1d6_o.png 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/iRMKOgQcjmHPsk0RuEolU2cPJfNucCz73_ys450MrMFJSRpCjXoEy1fNTnGjtKA-eZDAdhrDfXTMEB3ygneQj2ne70TcGn_d7clpAzXIIXsOO7I=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887775531_273a3875d9_o.png

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/PZeNdqvRQh_CS9HJq6ZOXqgJgkUs7bU-hmSpqNTNYhkFAynUySMK7MGQod09vYUSYnizbllxTfqFCczQck1E_OEK1xVJKRXvv3xB7a0nvwiDHmk=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911317_36d99c14af_z.jpg             https://ci5.googleusercontent.com/proxy/onQK_gQfXuc3TDsqS9RuaAYMrCbjeTE8NlRBMfI8fg1Mj6eNzRoR72z_iRLUWMejLjozx74cB8LA5TtrjbaTE9wOJBywBfHHeTeUgr_UCaqgnOw=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887795596_b6775a65a4_w.jpg 

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/7Fly1jde58hg3Xb9nGoR541HZ4p7GisOVCYEFVFXqWesj7kUHZKR2bR1-HDhpIa4Ifnv_kERwwTutS3qst0kTuRPf7EmEWEXqLz86Ow0xzNR6os=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887792956_c47b06356b_w.jpg        https://ci5.googleusercontent.com/proxy/Ae6nf2HvR1K2Ormpc0WUU-vYap2nh4igzQQd1vfqV4HUjzaytBoNxaOr2B9xOUqBt9s4gMIgkjCEt7JUgPHzsLoCyGYsHXgrEST078WaPP0A9Oo=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887078318_673012a442_c.jpg          

 

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/godD1bcFJKjUOPSqi_bW5a50qcFkup6UpR3plCO0F-PKJxWFiyXFjCrJA-OIjqk3y8HrqCXULWkeEFtloOArkpaQuxxrluOivJMK3zqBTx5St7s=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887794411_e1e3acc13e_z.jpg      https://ci3.googleusercontent.com/proxy/RfR4UJcW--yEED5Njjff30mzUnQ6YoAbPuETMZp5HDd9Tuw5XBjTIhgn5wA2wohExRSvU_SY7Wf0kAw-F48zPY9Hk25na056UNTkItlH3sYJU78=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911082_5c414ee37f_z.jpg

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/QkBASkmdnkr0O6ozv7eUomapm-ggTsCxbteV9bQ9ZLOG_JcYA5pZAOnqB5U22BfeN-96BUaHXJein40qF9Fbh_Kor3y7QMct__pKOSy7GDBBRhs=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887795351_6e403b697a_c.jpg

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/q5lNnw4NHhLUA6Yp1h-2S9K3KT1qhnJDb5lcTgEIC1MzOFq3XTDP8RumSBbH7aoGZGxWA-7-5L6l_wR_quqaLVGov9gHXkSwCeghDMFTj0iNoMA=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911527_02d14c8e7f_w.jpg          https://ci5.googleusercontent.com/proxy/uB3osTGXfbnF6vTOCtOkA-6PQ8W0zEVaZtZzZ2F2ktX_R5NeKH799MS8CQeW2ibECN2luuUt15zQkOpr5VB53U438ozEW2fJCMsM_62BfHsGkZc=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887794221_65a5f5b0b5_z.jpg

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_8PlyS2ZXaBectxGMwQQY1xvqmye6I6wzCJ0IRuzbCdZGggp9iD6i2U4Ja3ixrkRysX0-qTJtGvzd9Pdn_oXg2Dmb85vyhDSifLcdUCTjalM=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887793386_e415729138.jpg                    https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GNkeaGAaj5bYXdym1KQmZsNVyejVpXpJoRqowEFiV-v8YC03rL3qquGyBRiqQafWZrxAxi1JZmXNNshOmslPdovBZokQTQr8RW7zCkQ6AeFD=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887078483_51fbceee15.jpg 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/g3_6RAPKv5yuN1hCEUNYe6u2zKfJNNQzi1851tmA_bdbznV15ATn8vgNiFRsIjg0Wbhz5I2iGBDoTXNsbZadRHcxiIS0eKclIgMBmVHYkdixFRI=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887076513_f8a71e54dd_z.jpg            https://ci6.googleusercontent.com/proxy/BALI5OTq0s0XixNOeoOKZUj2NBZErdauBFanh0DdIAGl8c7lhB-4irYn2fSSeQGkH06qyIcctV1Fy8ZHKpODKJhK13av3A22wi1KpUdKfdtx=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911217_e2d6bac641.jpg  

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/LLJ71X7Xk-FP-vrBtpA3QBorLB1J5qpKY140x2nVe5OpVoySaOG97aOKqcs8-T19rt9xpMyntocN8_6ebCRqM07WeyKxyf3my9B86Q3puYzRUuA=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887908882_feb739acd9_z.jpg                   https://ci4.googleusercontent.com/proxy/_1J2pVJ2hbghuHTgWCZfp6p-6w2wrsaDQs9sjlltKIWSP_n4Q6YdFFOxLM76xGr6MhwxQCsjj_dOSfAwnxv5to2lDriupA2C2ripTh9AbxL4WeM=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911417_0cd2ddc1e5_o.jpg

   

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/sMicCpabXaa8LNpnEPoB5XCvtX24IlVCW3MYxAVfunO7kwfSQgz8Pj80TnsxUGmnSPq5sSRqV9SQr01cpr9_FZJPjosIV4bdvSmMbIdfAnjX=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887794586_b51ac72118.jpg                                       https://ci3.googleusercontent.com/proxy/xlHxqvYbw-1x9gIwSDizurwzpAwqKbD4iDev17NzWULN9ZTk-GmhKSqL5hrlU4lB0IEyouNxuH6iihEFBaKHBIB-aqgJzcQp4VQwGwN-zA07=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887078063_9ae0f48280.jpg

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/P1GbJlDomHEW07FbL84E9SnxZaoQOmFtis4NcJBvv2tGYKVqXeXAKJHVcr-PtEv8lmfv7fAEP3-SFVUEYeLBnHqo7pbFL1UihMuoWS_G9lBc2JM=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887076293_f3b9d4b24a_z.jpg   https://ci5.googleusercontent.com/proxy/tWAxp8oJ3bUvC6OrH1S6P5sm-dDV3qRHYKDVfG1ZHytItoDPAz93zUBa3J7s86hVqbd3Nt1-8ucj5JWHEvOZ_WUxEpFzUn4VWpWKxnCwIY5o=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887793081_56738e6c7c.jpg 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/EnYgrFu_ig1ilu0pgdFmsscathxI4ZolzHKJaSj-7sdca-0HDJXS_j_xFhu1NstzxYV8FLcCSqrmnXAVxNSPMkfAYPyyO107rn86mWhwZnS0hyw=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887908532_2ea47aca93_w.jpg               https://ci6.googleusercontent.com/proxy/itHiUt6-AECuTX35DWJ-gZYjulBO5YgMRgi237FLRdjA2nK4pw46jBO1NL6BCOWPo-f86CTb6CnrEdTr3rfr4QSUH6Nq1KOH27-dTt7qZb5d=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911147_45db66f316.jpg

 

  https://ci3.googleusercontent.com/proxy/qh5b_5PThi5V16N9IfjoBNN1agVBcr1qqnxGIcp45mPXeQ98XiVBA-xg2dZDndZu_Br8W21_vIFYqFaSwQR5HXDvWWZl43grhPWoPwuMn7T9ilY=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887795731_7e872ceb06_n.jpg        https://ci6.googleusercontent.com/proxy/a2vlTsHZxuA8L4AsFIYw5nQJivVG2wcDbceBd5_5cfhPy-5GWBd7bueIEPUtUQ_xOnkOxFIM9Z1LOZdqJ--XRG14MTHxu4g431li_4ZvnZv_b68=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887909457_4799c35d8d_z.jpg

 

  https://ci6.googleusercontent.com/proxy/vAyKt-8CaXRALIW3FhnjF0H8wo-yhWeRLxSQP4khZHSjfitX56s9dYvDDIRajND1YeOM02D7ULjJ2jFpZjzgzztBFoM2jNizSEAN-tQo1vko=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911497_7239cdb952.jpg   https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Dua66L0-hy8XkuIPLXNGqJMy5th-jTpvXw_GVyzcBKdQ1ihUGZ2Mx-R27IP6l3In6rqKnMN_ltxn2g9H9RtFadeWXXiaFPAhwrIxcaPzROMEXjQ=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887911392_5759212133_z.jpg

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/FwYMEAWjSLqZGNWQAharMrg3oknLaT5J8LVR2sYEGsn_M-7jgD_WPSadO5eQOHwpYxbNE5b75OJwGCJDiJNRdN6lnrQ1IaUzgD5lQdfHmolV4Ts=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887793716_e7414e6ae4_z.jpg   https://ci3.googleusercontent.com/proxy/Xy5Pt0Qa7lHQ7C_t6k0dq9njlg4sbEeR16fX9C4soXvBMc70KB6DvYknJnq7SDIknHEtfSpOBllgkNhrExUXp54vdM0XiLK4zZ3LM1BMOn_h=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887076043_53c6ef1afc.jpg

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/OBQC1px5mxx7HYesDfUGvaiX875hg3Oh387t_ZMMSiJnfihfM4E0VWdcXhl_OCKDWfIdLm8GNGtGoYVgIbrrunNzBKzH6m01f3U-ZwrrWK-tqEc=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50751542838_55a420c8ab_n.jpg     https://ci6.googleusercontent.com/proxy/9HcfDl-BmlHckW29MLfXmnWHvvyov60XPGzHJG3tXl-MLeb03IwSfv1v7gP7k3gSdn9lCiYvGN3noi-b8wquLostYAQRFuEB8_VqOyc6bCfNsvo=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887792986_14fa143b0b_m.jpg        https://ci4.googleusercontent.com/proxy/9OSBlEUyAjHucDulV0vjNKRMr7jVP3Ke5w_Cc7lqrztxYfNgJ24fK_4zdxJWRbdalTO8AX24R__9E1q-rdjv1HPM9iG44hY6s5j9v9T1MOxSoM0=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50887909237_e1e72ab4fe_z.jpg

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3