TRÁCH NHIỆM Online do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.

                                                                              

                      Nguyên văn Bản ĐIỀU LỆ-NỘI QUY ban hành ngày 20/12/2000 của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam California:

 

 

NỘI  QUY

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
 KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM NAM CALIFORNIA
 
P.O. Box 336 – Santa Ana, CA 92683
 Tel&Fax: (714) 839.1716
 E-mail:
khctnct@email.com

I-DANH XƯNG:

-KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM NAM CALIFORNIA (Former Vienamese Political Prisoners Assosiation In Southern Califronia) viết tắt là KH/CTNCTVN/NC 

II- MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ:

2.1- Kết hợp những Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam đă bị Cộng sản giam giữ và những nạn nhân của chế độ Cộng Sản để tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền.

2.2- Không chấp nhận chế độ Cộng Sản Việt Nam

2.3- Đ̣i Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho những người Việt Nam đang bị cộng Sản giam giữ v́ đấu tranh cho lư tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền.

2.4- Liên kết với các lực lượng đấu tranh chống Cộng trong và ngoài nước để giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam

2.5- Tố cáo trước dư luận thế giới về hành động đàn áp dă man cũa bạo quyền Cộng Sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam.

2.6- Xây dựng tinh thần tương thân tương ái giữa các Hội Viên.

III_ TÔN CHỈ:

3.1- Đặt quyền lợi của Tổ quốc và Dân Tộc Việt Nam trên hết.

3.2- Phát huy Chính Ngĩa Quốc Gia, tôn vinh lá Cờ Quốc Gia nền vàng ba sọc đỏ và Bản Quốc Ca Việt Nam Cộng Ḥa.

3.3- Bảo tồn truyền thống Đạo Lư và Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam.

3.4- Tôn trọng nguyên tắc dân chủ - tập thể quyết định – cá nhân phụ trách – thiểu số phục tùng đa số.

IV- HỘI VIÊN:

-Có hai loại hội viên: - Hội Viên Hoạt Động và – Hội Viên Tán Trợ.

4.1- Hội Viên Hoạt Động: là những Cựu Tù Nhân Chính Trị đă bị Cộng Sản Việt Nam giam giữ v́ lư tưởng Quốc Gia.

4.2- Hội Viên Tán Trợ: là những người đồng quan điểm với đường lối, chủ trương của Hội và tán trợ các mục tiêu, tôn chỉ của Hội.

4.3 – Muốn trở thành Hội Viên phải ghi danh và đóng niên liễm.

V-NIÊN LIỄM:

Mỗi năm hai mươi tư (24) Mỹ Kim, đóng cho Ban Chấp Hành Khu Hội.

VI- QUYỀN LỢI:

6.1- Hội viên có quyền phát biểu, đóng góp ư kiến xây dựng và phát triển Hội.

6.2- Hội viên có quyền bầu cử nếu đă gia nhập Hội được ba (3) tháng tính tới ngày bầu cử.

6.3- Hội Viên Hoạt Động có quyền ứng cử vào các chức vụ điều hành Hội nếu đă gia nhập được sáu (6) tháng tính đến ngày bầu cử.

6.4- Hội Viên Tán Trợ tự nguyện không ứng cử vào các chức vụ điều hành Hội.

VII- NHIỆM VỤ CỦA HỘI VIÊN:

7.1- Chấp hành nghiêm chỉnh Mục Đích và Tôn Chỉ của Hội.

7.2- Tích cực tham gia các sinh hoạt của Hội.

7.3- Đóng niêm liễm đầy đủ để Hội có phương tiện hoạt động.

VIII- TỔ CHỨC:

8.1- Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam Califonia thống thuộc Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.

8.2- Hệ thống tổ chức Khu Hội gồm: Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn.

- Để điều hành cộng việc, Ban Chấp Hành có bốn Ủy Viên hổ trợ: - Ủy Viên Kế Hoạch - Ủy Viên Xă Hội - Ủy Viên Truyền Thông - Ủy Viên Tổ Chức và An Ninh.

            8.2.1- BAN CHẤP HÀNH:

            Do Đại Hội bầu ra theo theo thể thức Liên Danh gồm năm (5) thành viên: -Chủ Tịch – hai (2) Phó Chủ Tịch (Nội và Ngoại Vụ) – Tổng Thư Kư và Thủ Quỷ. – Nhiệm kỳ ba (3) năm.

                        8.2.1.1- Nhiệm vụ Chủ Tịch:

                -8.2.1.1.1 –Đại Diên Hội để điều hành các hoạt động của Hội.

                         -8.2.1.1.2  -Phát Ngôn Viên chính thức của Hội

                         -8.2.1.1.3 -Triệu tập Đại Hội Thường Niên.

                        -8.2.1.1.4 –Triệu tập Đại Hội Bất Thường khi cần.

                        -8.2.1.1.5 –Triệu tập các buổi họp hằng tuần hoặc hàng tháng của Ban Chấp Hành (nếu cần mời Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn).

                         8.2.1.1.6 –Trông coi việc quản lư tài sản của Hội.

                        8.2.1.1.7 –Đại Diện Hội về mặt pháp lư.

            8.2.1.2- Nhiệm vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ kiêm Tài Chánh:

               -8.2.1.2.1- Thay thế Chủ Tịch khi Chủ Tịch Ban Chấp Hành vắng mặt, hoặc bị đau ốm, hay có sự ủy quyền chính thức.

                        -8.2.1.2.2- Phối hợp với Chủ Tịch trong mọi công tác của Hội.

                        -8.2.1.2.3- Nghiên cứu phương thức tổ chức gây quỷ cho Hội.

                        -8.2.1.2.4- Phối hợp với Thủ Quỷ khai thuế lợi tức, lập Bản Dự Trù Ngân Khoản Hoạt Động trước ngày 31-7 hằng năm nộp cho tiểu bang.

                        -8.2.1.2.5- Cùng với chủ Tịch và Thủ Quỷ mở Trương Mục Kư Thác hay kư chi phiếu chi tiêu cho các sinh hoạt của Hội.

            8.2.1.3.1- Nhiệm vụ Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ kiêm Truyền Thông:

                        -8.2.1.3.1- Thay thế chủ Tịch khi Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ vắng mặt.

                        -8.2.1.3.2- Liên lạc giao tế với các Hội Đoàn, Đoàn Thể trong mọi sinh hoạt của Hội.

                        -8.2.1.3.3- Phối hợp với Ủy Viên Truyền Thông trong công tác vận dụng truyền thông.

                        -8.3.1.3.4- Đẩy mạnh việc chống cộng và chống tuyên truyền cộng sản.

            8.2.1.4- Nhiệm vụ tổng Thư Kư:

               -8.2.1.4.1- Gửi thư mời triệu tập các Đại Hội Thường Niên, Bất Thường, các buổi họp định kỳ hay bất thường.

               -8.2.1.4.2- Tường tŕnh những hoạt động của Hội trong các buổi họp.

                        -8.2.1.4.3- Báo cáo các hoạt hoạt động của Hội.

                        -8.2.1.4.4- Tiếp nhận các văn thư và phổ biến các văn kiện của Hội.

                        -8.2.1.4.5- Lập biên bản các buổi họp của Hội.

                        8.2.1.4.6- Lưu trử hồ của Hội.

                        8.2.1.4.7- Phối hợp công tác với các Ủy Viên trong Ban Chấp Hành và các Chi Hội (nếu có)

            8.2.1.5- Nhiệm vụ Thủ Quỷ:

               -8.2.1.5.1- Quản lư tài sản và mọi chi thu của Hội.

                        -8.2.1.5.2- Thu niên liễm.

                        -8.2.1.5.3- Tiếp nhận tài sản của Hội và các tặng vật nếu có.

                        -8.2.1.5.4- Cùng với Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Nội Vụ mở Trương Mục.

                                    -Kư chi phiếu chi tiêu dưới 500 Mỹ Kim với Phó Chủ Tịch Nội Vụ

                                    -Nếu từ năm trăm (500) Mỹ Kim trở lên, phải có Chủ Tịch chấp thuận.

            8.2.1.6- Nhiệm vụ Ủy Viên Kế Hoạch:

                -8.2.1.6.1- Hoạch định chương tŕnh phát triển Hội.

                        -8.2.1.6.2- Đề nghị sửa đổi cơ cấu tổ chức và tu chính Điều Lệ - Nội Quy khi cần.                   

            8.2.1.7- Nhiệm vụ Ủy Viên Xă Hội:

              -8.2.1.7.1- Theo dỏi, giúp đở các Hội Viên và gia đ́nh Hội Viên khi hữu sự.

                      -8.2.1.7.2- Xây dựng tinh thần tương thân tương trợ giữa các Hội Viên. – Phụ trách Quan Hôn Tang Tế.

            8.2.1.8- Nhiệm vụ Ủy Viên Truyền Thông:

       -Phổ biến Mục đích, Tôn chỉ và các hoạt động của Hội bằng phương tiện truyền thông và văn nghệ.

            8.2.1.9- Nhiệm vụ Ủy Viên Tổ Chức và An Ninh:

              -8.2.1.9.1- Duy tŕ an ninh, trật tự trong các sinh hoạt của Hội.

                      -8.2.1.9.2- Phối hợp với Ủy Viên Kế Hoạch trong mọi sinh hoạt.

                     -8.2.1.9.3- Đặc trách an ninh nội bộ.

8.2.2- BAN GIÁM SÁT:

-Gồm năm (5) vị do Đại Hội bầu ra theo thể thức Đơn Danh, cùng lúc với cuộc bầu cử Ban Chấp Hành.

-Năm (5) vị được Đại Hội tín nhiệm tự bầu lấy: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Tổng Thư Kư và hai (2) Ủy Viên

-Ban Giám Sát có cùng nhiệm kỳ với Ban Chấp Hành.

-Nhiệm vụ Ban Giám Sát là giám sát các hoạt động của Ban Chấp Hành Khu Hội.

            8.2.2.1- Khi Chủ Tịch Ban Chấp Hành hoặc toàn bộ Ban Chấp Hành đi sai mục đích và tôn chỉ của Hội, Ban Giám Sát phải khuyến cáo sửa sai.

            8.2.2.2- Nếu có sự bất đồng không thể giải quyết giữa Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát th́ Ban Giám Sát phải hội ư với Ban Cố Vấn để cùng với Ban Chấp Hành giải quyết vấn đề.

            8.2.2.3- Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề bất đồng, th́ Ban Giám Sát hội ư với Ban Cố Vấn để yêu cầu Ban Châp Hành triệu tập Đại Hội Bất Thường nếu hội đủ bốn phần năm (4/5) số phiếu đồng thuận của Ban Giám Sát.

            8.2.2.4- Trường hợp Ban Chấp Hành không triệu tập Đại Hội Bất Thường theo tinh thần điều 8.2.2.3 th́ Ban Giám Sát có quyền triệu tập Đại Hội Bất Thường để giải quyết vấn đề.

8.2.3- BAN CỐ VẤN:

            -Gồm Nhân Sỹ uy tín, có nhiệt t́nh chống Cộng.

            -Các vị Cố Vấn do Ban Chấp Hành Khu Hội mời.

IX- SINH HOẠT ĐỊNH KỲ:

9.1- Ban Chấp Hành họp định kỳ mỗi tháng một lần.

9.2- Đại Hội Bất Thường phải được tổ chức mỗi năm một lần để báo cáo mọi hoạt động của Hội – rút ưu khuyết điểm – và dự trù công tác cho năm tới.

9.3- Tổ chức Đại Hội Bất Thường khi cần, hoặc nếu có sự yêu cầu của Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn.

9.4- Cứ ba (3) năm một lần sẽ tổ chức Đại Hội bầu lại Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát, một (1) tháng trước ngày Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đương nhiệm măn nhiệm.

9.5- Đại Hội bầu lại tân Ban Chấp Hành và tân Ban Giám Sát phải được thông báo trước bảy (7) tháng.

X- TỔ CHỨC BẦU CỬ TÂN BAN CHẤP HÀNH VÀ TÂN BAN GIÁM SÁT:

10.1- Bảy (7) tháng trước ngày tổ chức bầu cử tân Ban Chấp Hành và tân Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành đương nhiệm phối hợp với Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn ra thông báo yêu cầu các Hội Viên thành lập Liên Danh (nếu muốn ra ứng cử vào Ban Chấp Hành) hoặc Đơn Danh (nếu muốn ứng cử vào Ban Giám Sát), gởi đơn về Ban Tổ Chức Bầu Cử chậm nhất là mười lăm (15) ngày trước ngày Đại Hội.

10.2- Điều kiện ứng cử phải là Hội Viên Hoạt Dộng ít nhất sau (6) tháng tính đến ngày bầu cử.

10.3- Hội viên Hoạt Động và Hội Viên Tán Trợ được quyền bầu cử nếu đă nhập Hội được ba (3) tháng tính đến ngày bầu cử.

10.4- Hội Viên Hoạt Động được quyên ứng cử nếu đă gia nhập Hội được sáu (6) tháng tính đến ngày bầu cử.

10.5- Liên Danh ứng cử và năm (5) Đơn Danh ứng cử nhiều phiếu nhất được tuyên bố đắc cử.

10.6- Trường hợp có hai (2) Liên Danh đồng phiếu. Liên Danh có Thụ Ủy trẻ tuồi sẽ được đắc cử.

10.7- Tân Ban Chấp Hành và Tân Ban Giám Sát sẽ được Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đương nhiệm bàn giao vào ngày măn nhiệm.

10.8 Ch tịch Ban Chấp Hành đương nhiệm có quyền ứng cử nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ có quyền tái cử thêm một nhiệm kỳ tiếp theo.

10.9- Trường hợp không có Liên Danh hay Đơn Danh nào nạp đơn ứng cử đúng thời hạn, th́ Đại Hội Bầu Tân Ban Chấp Hành và Tân Ban Giám Sát sẽ tùy nghi quyết định.

XI- KỶ LUẬT:

11.1- Khi một thành viên vi phạm Mục Đích Và Tôn Chỉ của Hội th́ những mức độ kỷ luật được áp dụng như sau:

            11.1.1- Phê b́nh.

            11.1.2- Khuyến cáo bằng văn thư.

            11.1.3- Chấm dứt nhiệm vụ.

11.2- Khi áp dụng các biện pháp trên, Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn phải cứu xét thận trọng từng trường hợp một cách thích đáng.

XII- KHEN THƯỞNG:

Khu Hội cần phải tuyên dương những người đă góp công sức trong việc xây dựng và thăng tiến Khu Hội về mọi phương diện tinh thần và vật chất để cổ vơ việc dấn thân phục vụ Hội.

XXIII- HOÁN BỔ:

13.1- Trường hợp Chủ Tịch không hành xử chức vụ của ḿnh, Phó Chủ Tịch Nội Vụ sẽ thay thế.

13.2- Nếu cả hai vị trên đều không thể hành xử chức vụ của ḿnh th́ Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ xử lư Thường Vụ Tân Ban Chấp Hành và Tân Ban Giám Sát trong ṿng ba (3) tháng.

13.3- Trường hợp có một Thành Viên trong Ban Chấp Hành bất khiển dụng, Ban Chấp Chấp Hành có thể t́m người xứng đáng để thay thế.

XIV- TU CHÍNH NỘI QUY:

14.1- Nội quy có thể tu chính theo nhu cầu và t́nh thế.

14.2- Bản Dự Thảo tu chính phải được hai phần ba (2/3) Đại Hội thông qua và chấp thuận mới có hiệu lực.

XV- GIẢI TÁN KHU HỘI:

15.1- Nếu v́ lư do đặc biệt, Khu Hội không thể hoạt động được nữa, Ban Chấp Hành hội ư với Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn triệu tập Đại Hội Bất Thường để giải quyết.

15.2- Trường hợp Đại Hội Bất Thường không có Hội Viên đến tham dự, Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn sẽ quyết định giải tán Hội bằng Thông Cáo công bố trên truyền thông, báo chí.

15.3- Tài sản của Hội sẽ được trao tặng cho các tổ chức từ thiện.

            Bản Dự Thảo Tu Chỉnh Điều Lệ - Nội Quy gồm 15 điều và đă chính thức trở thành Bản ĐIỀU LỆ - NỘI QUY của Khu Hội, sau khi được Đại Hội Thường Niên ngày 19 tháng 11 năm 2000 tu chính, chấp thuận và có chữ kư của Chủ Tọa Đoàn Đại Hội, của Chủ Tịch các Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, và Ban Cố Vấn Khu Hội./.

                                    Little Saigon, ngày 19 tháng 11 năm 2000

Chủ Tọa Đại Hội

 -Phạm Văn Thuần (kư tên)                               -CT/BCH Nguyễn Xuân Tùng (kư tên)

-Lê Thương (kư tên)                                         -CT/BGS Đoàn Quan Vũ (kư tên)

-Phạm Ngọc Xuyến  (kư tên)                            -CT/BCV Hồ Ngọc Tâm  (kư tên)

*********

            Phổ biến rộng răi đến Quư Hội Viên, Thân Hữu và các ĐoànThể

                                    Little Saigon, ngày 08 tháng 12 năm 2000

                        TM Ban Chấp Hành Khu Hội CTNCTVN Nam California.

Chủ Tịch

(kư tên và đóng dấu)

Nguyễn Xuân Tùng

           

 

 

      

Nhiệm kỳ (2011-2014)

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN:
-Cựu Dân Biểu Phạm Ngọc Hợp
- NT Nguyễn Huy Hùng
-BS. Đoàn Yến
-NT Phạm Văn Thuần
-NT Nguyễn Văn Thư
-NT Nguyễn Văn Đột
-NT Viễn Việt


BAN GIÁM SÁT:
CT-CH Chế Văn Thức
-CH Dương Minh Nhựt
-CH Trần Ngọc Thành
-CH Nguyễn Văn Nam
-CH Trương Thiết Kế


BAN CHẤP HÀNH:
CT-CH Phạm Đ́nh Ứng
PCH-CH Hoàng Đức Hậu
PCT-CH Vơ Đây
TQ-CH Nguyễn Văn Nu
TTK-CH Nguyễn Hữu Cúc