báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

thời sự Việt-nam
 

thời sự Hoa-kỳ & thế giới


 Nhóm sưu tầm nhạc dấu tranh
 

 

Nguyễn Văn Thành (Dân Chủ Ca)

 

"Qui Es-Tu?" - Antoine Figali  (Pháp ngữ)
 nhiệm kỳ 2018-2021

BAN C VN:
-NT Nguyn Huy Hùng, ch tch
 -BS. Đoàn Y
ến
- NT D
ư Văn H
 -CH Tr
n Thê Cung
 -CH Nguy
n Văn Đt
 -CH Nguy
n Văn Thanh

BAN GIÁM SÁT:
 CT-CH Hoàng Đ
c Hu
 -CH Ch
ế Văn Thc
BAN CHP HÀNH:
CT. CH
Nguyn Hu Cúc
Phó CT Ngoi V CH Phm Minh Huyên
Phó Ch
Tch Ni v: CH Vơ Đây
TQ-CH Nguy
n Văn Nu
TTK-CH
Nguyn hu Thng
y viên t chc: CH Vũ Ngc Tiêu      THÔNG BÁO  


Thông Báo: v/v Tổ Chức Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành và Tân Ban Giám Sát Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California Nhiệm Kỳ 2020-2023

oo0oo

-Nguyễn Huy Hùng

Phm Bá Hoa: Thư gi Người Lính QĐND VN

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

Vũ Linh

Vĩnh Tưởng  

Bằng Phong Dặng Văn Âu

Ư Nga (thơ)
oo0oo

Lịch Sử Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam
Thảm họa Bắc thuộc
 
HồChíMinh toàntập-Lịchsử chínhxác  HồChí Minh 

[blogger lề trái]
không thể "nín"

oo0oo

hành trang cuộc đời


*********************
đọc sách truyện


 

  Chính Việt
[
TH/CTNCT-Việt Nam]  

  Khu hội
Cựu TNCT-Bắc Cali


  Đại Tá NguyễnHuyHùng
 

   Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang’s Blog

   Hồn Việt UK 

  SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ,

  NH̀N RA BỐN PHƯƠNG 

MichaelPhucDo Website

Nhạc Tiền Chiến


Kiến Thức"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."